×
Katedra humanitních věd
banner

Projekty

V této sekci naleznete projekty, na nichž participují členové katedry

BETTER Life - Bringing Excellence to Transformative Socially Engaged Research in Life Sciences through Integrated Digital Centers

Evropská komise, prof. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D., 2022-2025

CROPDIVA - Climate Resilient Orphan croPs for increased DIversity in Agriculture

Evropská komise, doc. Ing. Mgr. Lukáš Zagata, Ph.D., 2021-2025

MOVING - Mountain Valorization through Interconnectedness and Green Growth

Evropská komise, doc. Ing. Mgr. Lukáš Zagata, Ph.D., 2020-2024

Rozvoj vybraných technologií v podmínkách krize COVID 19 a po ní

Technologická agentura ČR, doc. Ing. Mgr. Lukáš Zagata, Ph.D., 2020-2022

Studium transformačních procesů společnosti v zemích Centrální Asie s využitím metod orální historie

GA PEF, doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D., prof. h. c., 2020-2020

Hodnotové postoje obecních zastupitelů jako proměnné regionálního rozvoje

GA PEF, Ing. Lukáš Bernard, 2019-2019

Nové modely udržitelné spotřeby potravin v kontextu tranzice zemědělství

GA PEF, doc. Ing. Mgr. Lukáš Zagata, Ph.D., 2019-2021

Venkov 3.0: Sociální a technické podmínky pro uplatnění rozvojových potenciálů 21. století ve venkovských oblastech

Technologická agentura ČR, doc. Ing. Mgr. Lukáš Zagata, Ph.D., 2019-2020

Přímá volba starostů

Technologická agentura ČR, Ing. Václav Bubeníček, Ph.D., 2019-2021

Kulturní tradice českého rybářství ve světle jejího využití v cestovním ruchu a krajinotvorbě

Ministerstvo kultury ČR, prof. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D., 2018-2021

Regionální identita: potenciální faktor regionálního rozvoje

GA PEF, Ing. Mgr. Irena Bartošková Cejpová, 2018-2019

Podpora rozvoje mezinárodních mobilit výzkumných pracovníků ČZU v Praze (PROMO)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D., 2018-2020

Regionální identita: potenciální faktor regionálního rozvoje

GA PEF, Ing. Mgr. Irena Bartošková Cejpová, 2018-2019

Studie sociotechnické tranzice agrárního sektoru České republiky směrem k vyšší udržitelnosti

Grantová agentura ČR, doc. Ing. Mgr. Lukáš Zagata, Ph.D., 2017-2019

Rozvoj rodiny a komunity v průsečíku regionální rodinné politiky

GA PEF, doc. Ing. Jakub Husák, Ph.D., 2016-2017

Mechanismy a strategie generační transmiserodinné paměti vybraných sociálních skupin

Grantová agentura ČR, PhDr. Sandra Kreisslová, Ph.D., 2016-2018

Občanský aktivismus a jeho projekce do místního politického života

GA PEF, Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D., 2015-2016

Zhodnocování přírodního a sociokulturního potenciálu venkova prostřednictvím aktivit přispívajících k sociální inkluzi

GA PEF, doc. Ing. Jakub Husák, Ph.D., 2014-2015

Politické a správní aspekty rozvoje venkova v novém období regionální politiky (2014 - 2020)

GA PEF, Ing. Sylvie Kobzev Kotásková, Ph.D., 2014-2015

Potenciál spolupráce očima místních akčních skupin: synergie nebo obava

GA PEF, Ing. Kateřina Boukalová, Ph.D., 2013-2014

Kontinuita a diskontinuita rozvoje místních municipalit v ČR

GA PEF, Ing. Martina Vlková, 2013-2014

Zapojení občanů venkovských obcí do veřejného života

GA PEF, Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D., 2013-2014

Data network for better European organic market information

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D., 2013-2014

Malá města jako periferní centra venkovského prostoru

GA PEF, doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc., 2012-2013

Venkovská komunitní škola - institut pro vzdělávání a dílna inovativnosti (případová studie venkovských obcí na území MAS Pošumaví)

GA PEF, doc. Ing. Jakub Husák, Ph.D., 2012-2013

Hodnocení sociokulturního potenciálu venkova

GA PEF, Ing. Eva Kučerová, Ph.D., 2012-2013

Občanská společnost a princip sdílené odpovědnosti za stav životního prostředí v rezidenční oblasti

GA PEF, Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D., 2012-2013

Prostředí vědeckého výzkumu v oblasti rurální sociologie v ČR a jeho rozvoj

GA PEF, Ing. Pavlína Zrůbková, 2012-2013

Vliv posttransformačních procesů na změnu kultury a ekonomického rozvoje v Uzbekistánu

GA PEF, doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D., prof. h. c., 2012-2013

Komunikace územní samosprávy s veřejností na území Středočeského kraje

GA PEF, doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc., 2011-2012

FARMPATH - Farming Transitions: Pathways Towards Regional Sustainability of Agriculture in Europe

Evropská komise, doc. Ing. Mgr. Lukáš Zagata, Ph.D., 2011-2013

Volba jídla: Prediktivní model sociálního chování zaměřeného na uvědomělou spotřebu potravin

Grantová agentura ČR, doc. Ing. Mgr. Lukáš Zagata, Ph.D., 2010-2011

Znalostní modelování životních situací v malých obcích pomocí přístupu modelování business procesů

CIGA, Ing. Lucie Kocmánková Menšíková, Ph.D., 2010-2011

Případová studie – využití prostředků z rozvojových fondů na lokální úrovni

GA PEF, Ing. Jiří Sálus, 2010-2010

CERTCOST - Economic Analysis of Certification Systems for Organic Food and Farming

Evropská komise, prof. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D., 2008-2011

Projekty přeshraniční spolupráce a jejich význam pro sociální a ekonomický rozvoj příhraničních regionů

GA PEF, doc. Ing. Jakub Husák, Ph.D., 2008-2008

Vliv místních aktérů na sociální a ekonomický rozvoj venkovské lokality

GA PEF, Ing. Lucie Kocmánková Menšíková, Ph.D., 2008-2008

Sociální kapitál jako faktor ovlivňující regionální disparity a regionální rozvoj

Ministerstvo pro mistni rozvoj ČR, prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc., 2007-2011

Význam přeshraniční spolupráce na lokální úrovni pro sociální a ekonomický rozvoj regionů.

GA PEF, doc. Ing. Jakub Husák, Ph.D., 2007-2007

Postsocialistická transformace a změny kultury ve středoasijských státech bývalého Sovětského svazu

Grantová agentura ČR, doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D., prof. h. c., 2007-2009

Ekologické zemědělství v ČR - současná struktura a faktory, které ji ovlivňují

GA PEF, doc. Ing. Mgr. Lukáš Zagata, Ph.D., 2006-2006

Participace občanů na regionálním volebním procesu

GA PEF, Ing. Václav Bubeníček, Ph.D., 2006-2006

Participace občanů na veřejném životě venkovských obcí ČR

Grantová agentura ČR, doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc., 2006-2008

Kolektivizace v Československu 1948-1960. Politické a sociální proměny venkova

Grantová agentura ČR, RNDr. PhDr. Michal Kubálek, Ph.D., 2006-2008

Participace místních aktérů na rozvoji přeshraniční spolupráce-změny a kontinuita v období po vstupu do EU

GA PEF, doc. Ing. Jakub Husák, Ph.D., 2006-2006

Volební chování a stranická identifikace v regionálním politickém procesu

GA PEF, Ing. Radek Kopřiva, Ph.D., 2006-2006

Pastevecké společnosti v procesu modernizace ve středoasijských republikách

Grantová agentura ČR, doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D., prof. h. c., 2005-2006

COFAMI - Encouraging Collective Farmers Marketing Initiatives

Evropská komise, prof. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D., 2005-2008

Socio-ekonomický vývoj českého venkova a zemědělství

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc., 2004-2008

CORASON -The Dynamics of Expert and Lay Knowledges

Evropská komise, prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc., 2004-2006

Regionální a sociální rozvoj venkovských oblastí

Open Society Fund, prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc., 2001-2001

Sociální a regionální rozvoj venkovského prostoru v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc., 1999-2004

Sociální změny české vesnice

Grantová agentura ČR, prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc., 1998-2000

Trendy sociálních změn v zemědělství a na venkově

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc., 1997-2000

Nové modely udržitelné spotřeby potravin v kontextu tranzice zemědělství

GA PEF, doc. Ing. Mgr. Lukáš Zagata, Ph.D., 0-0