×
Katedra informačního inženýrství
banner

Katedra informačního inženýrství

Katedra informačního inženýrství vznikla na podzim 1998 rozdělením katedry informatiky na dva subjekty, jako reakce na potřebu jednak specializované odborné výuky v inženýrském studijním oboru Informatika a současně hromadné výuky základů informatiky pro ostatní obory fakulty a školy. Těžiště práce Katedry informačního inženýrství leží v pedagogické činnosti. Katedra zajišťuje výuku v bakalářském, inženýrském a doktorském stupni studia na PEF i jiných fakultách.

Zaměření katedry

Pracovníci katedry se podílejí na výzkumných aktivitách a poradenství. Celkové výzkumné zaměření katedry se orientuje na následující tematické okruhy:

 • metody zavádění informačních systémů,
 • měření a hodnocení jakosti informačních systémů,
 • objektové modelování,
 • geografické informační systémy (GIS),
 • expertní systémy,
 • problematika e-learningu,
 • umělá inteligence (AI),
 • informační podpora okrajových zemědělských činností.

Jednotícím principem všech těchto tematických okruhů je možnost uplatnění metod zpracování dat a matematického modelování v agropotravinářském komplexu se zřetelem na specifické atributy zemědělského prostředí. Dalším jednotícím principem je zohlednění geografické povahy většiny zemědělských dat a potřeba hledat účinné nástroje pro jejich efektivní analýzu a využití při podpoře rozhodování vrcholového managementu.

Pedagogická činnost

Katedra informačního inženýrství vyučuje množství odborných informatických předmětů pro bakalářské a inženýrské studium na Provozně ekonomické fakultě a Technické fakultě ČZU. Část předmětů je vyučováno kompletně v anglickém jazyce.

Výzkumná činnost

Pedagogičtí pracovníci Katedry informačního inženýrství se podílejí na řešení úkolů výzkumného záměru na zpracování dat a matematické modelování v zemědělství i řešení grantů. Tématicky se jedná především o:

 • koncepce rozvoje a metody budování universitních IS,
 • vybrané aspekty distančního vzdělávání,
 • otázky licenční politiky na SW produkty a služby,
 • některá zobecnění v teorii měření,
 • elektronický obchod,
 • jakost a bezpečnost informačních systémů,
 • mezinárodní normalizaci jakosti software,
 • objektově orientovanée vývojovée prostředí,
 • zhodnocení přínosů objektově orientovaného přístupu k modelování business procesů a business-proces reengineeringu,
 • využití jazyka Smalltalk a objektových databází,
 • přechod od konceptuálního modelu k návrhu softwarových objektů pomocí metodiky BORM,
 • možnosti použití neuronových sítí pro rozhodování,
 • logický a neuronový přístup k umělé inteligenci,
 • použití neuronových sítí v kryptografii a v data mining,
 • metody modelování znalostí,
 • využití prostorových dat při správě území a regionálním rozvoji,
 • geografickému modelování,
 • multikriteriální klasifikace a modelování příznakového prostoru,
 • některé aspekty zpracování obrazu jako nejrozšířenějšímu zdroji dat pro databáze GIS,
 • expertní systémy pro pěstování žampionů a chov včel,
 • expertní elementy zemědělských multimediálních systémů,
 • problematika zpětné vazby v e-learningu.