×
Katedra vozidel a pozemní dopravy
banner

Období 2003-2014

Historie > Období 2003-2014

Období 2003 – 2014
vedoucí doc. Boleslav Kadleček, CSc.

Přejmenování fakulty a úprava náplně studia vedla k zavádění řady nových předmětů, což kladlo na pracovníky katedry vysoké nároky. Katedra je garantem nového studijního oboru: „Silniční a městská automobilová doprava“. Tyto změny si vyžádaly zavedení zcela nových a pro katedru netradičních předmětů s problematikou teorie dopravy, dopravního inženýrství, logistiky a dalších. Kladení důrazu na silniční a automobilovou dopravu jako celku se promítlo i do úprav názvu katedry, který byl v letech 1995-2004 Katedra automobilů a traktorů a od roku 2005 doposud Katedra vozidel a pozemní dopravy. Přechod na dvoustupňový systém vysokoškolského studia způsobil výrazné navýšení počtu závěrečných prací a rovněž účast pedagogů katedry na státních závěrečných zkouškách. Pedagogové katedry vedou každoročně cca 100 diplomových a bakalářských prací. S ohledem na garanci katedry za studijní program Silniční a městská automobilová doprava, který je zaměřený i na organizaci dopravy a dopravní infrastruktury, se v řadě případů změnil i charakter těchto prací. Práce jsou zaměřeny komplexně na dopravní problematiku a jejich úroveň je hodnocena externími odborníky v mnoha případech jako vysoká.

Personální složení katedry

Do důchodu odchází doc. Kameš, přechodně na jeden rok učí problematiku spalovacích motorů doc. Kadleček a
Ing. Zajíc. Pak přebírá problematiku dr. Hromádko, který výuku značným způsobem modernizuje a následně sepisuje i monografii s problematikou spalovacích motorů. Na pozici technika přichází dr. Retta Zewdie. Do důchodu odchází Ing. Verner, na jeho místo nastupuje ještě za studií Ing. Jindra. V této době katedru také opouští dr. Břečka, jeho problematiku přebírá dr. Zewdie, který přechází na pozici odborného asistenta. Do důchodu ve svých 80 letech odchází Ing. Kratochvíl. Ing. Růžička obhajuje svoji habilitační práci a je jmenován docentem. Po úspěšné obhajobě doktorské práce na katedru nastupuje dr. Kotek na postdoktorandskou pozici.

Činnost na katedře

V letech 1995 – 2007 katedra komerčně provozovala emisní stanici pro kontrolu zážehových i vznětových vozidlových motorů a její certifikované zařízení bylo využíváno jak ve výuce, tak ve výzkumu. Na základě projektů pracovníků katedry byly zřízeny laboratoře dopravního inženýrství, laboratoř brzdových systémů a laboratoř pro výzkum zhutňování půdy.

Dále proběhla rozsáhlá modernizace stanovišť výkonových brzd spalovacích motorů, kde dochází k výměně hydraulických dynamometrů za dynamometry vířivé.

V tomto období je ve vědeckovýzkumné oblasti činnost katedry zaměřena především na problematiku ekologie, ekonomiky provozu motorových vozidel a bezpečnosti v dopravě, kde byla část pracovníků katedry zapojena do grantového projektu Ministerstva dopravy ČR č. CG912-058-520 „Metodika kvantifikace a vyhodnocení environmentálních a bezpečnostních vlivů dopravy“, a dále je to problematika zhutňování půd, kde je další část pracovníků katedry zapojena do výzkumného záměru Technické fakulty.

Významné byly projekty, ve kterých byli pracovníci katedry zapojeni do rámce mezinárodní spolupráce ve výzkumu, zejména akce COST EU (Evropská spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu); zde byly řešeny projekty „Metody hodnocení a multidisciplinární ocenění vlivů dopravy na trvale udržitelné životní prostředí“ (COST 356, projekt OC 193) a dále je řešen projekt „Spotřeba energie dopravou v urbánních a suburbánních územích“ (COST TU0902, projekt LD11049). Uvedené výzkumné aktivity katedry se zobrazily i ve zvýšeném počtu publikací.

 

V oblasti vzdělávání získává dr. Hromádko projekt v rámci operačního programu Praha Adaptabilita na modernizaci studijního oboru SMAD v bakalářském stupni. Cílem modernizace výuky bylo posílení míry vzdělanosti v oblastech ekologických aspektů motorových vozidel, bezpečnosti dopravy a organizace dopravy ve velkých městech a větší návaznost vyučované problematiky na potřeby praxe. V rámci projektu byly vytvořeny nové elektronické opory výuky a bylo pořízeno vybavení pro laboratoře a pro modernizaci AV techniky v učebnách katedry.

V roce 2006 katedra pořádá konferenci KOKA 2006, která je uspořádána v detašovaném pracovišti ČZU v Kostelci nad Černými lesy.  

Ke konci sledovaného období je vybudována laboratoř rázové komory pro výzkum v oblasti aktivní a pasivní bezpečnosti, kde se studenti ve spolupráci s FD ČVUT účastní i praktických ukázek crash testů vozidel.

 

Stěžejní akcí tohoto období je zrušení staré nefunkční výkonové zkušebny pro měření výkonu traktorů přes vývodový hřídel a je rozhodnuto o výstavbě válcové zkušebny pro osobní automobily do 3.5t, která byla katedře nabídnuta ze společnosti AutoGas Strakonice, kde tuto válcovou zkušebnu rušili pro její nevyužití (původně nepoužitá záložní homologační válcová zkušebna ze Škoda auto a.s., která zde nikdy nebyla zprovozněna). Celá akce byla plně v silách zaměstnanců a doktorandů katedry, od demontáže zkušebny v původním umístění až po vybudování zázemí v prostorách ČZU včetně výroby zcela nové regulace válcové zkušebny pomocí moderního pulsního měniče a řízení pomocí systému Datalab a software ControlWeb, kde byla vytvořena aplikace k ovládání celé zkušebny a k záznamu dat.

Brzdová stanoviště pro testování spalovacích motorů doznávají také výrazné modernizace, kdy je vyměněn zastaralý motor Škoda Felicia 1.3 MPi a v rámci interního grantu dr. Kotka (nákup kompletního bouraného vozu, stavba rámu a montáž motoru na brzdové stanoviště včetně regulace) je nahrazen motorem Škoda Fabia 1.2 HTP a celé pracoviště je ovládáno opět pomocí systému Datalab a aplikace v programu ControlWeb. Aplikace se stará jak o ukládání dat a ovládání brzdového stanoviště, tak i o ovládání spalovacího motoru.

V oblasti dopravního inženýrství jsou pořízeny kamery pro kontinuální záznam při provádění dopravních průzkumů a dále je zakoupen radarový sčítač pro účely automatického záznamu intenzit provozu a přibližné skladby vozidel.

Také je prováděn výzkum v oblasti spotřeby paliva autobusů MHD v reálném provozu.

Katedra rovněž institucionálně, prostorově a materiálně zaštiťuje v této době nově vzniklý projekt „Rebels Racing“ v rámci celosvětové soutěže pro univerzitní studenty „Formula Student/SAE“. Jejím cílem je umožnit nadaným studentům, aby si vyzkoušeli již během svých studií zrealizovat náročný projekt v podobě konstrukce, stavby a závodění s formulovým vozem. Na projektu se podílelo přibližně dvacet studentů jak doktorandského, tak magisterského a bakalářského stupně.