×
Katedra vozidel a pozemní dopravy
banner

Období 2018-2022

Historie > Období 2018-2022

Období 2018 – 2022
vedoucí doc. Ing. Martin Kotek, Ph.D.

Období začíná opět novým výběrovým řízením na pozici vedoucího katedry, kterým se stává dr. Kotek. Hlavním úkolem je stabilizovat personální obsazení katedry a zlepšit výkony jak ve VaV, tak ve smluvním výzkumu a dalších projektech. V rámci dohody odchází po roce dr. Dvořák. Jeho problematiku přebírá dr. Prikner. Dr. Lachnit snižuje pracovní úvazek a pomalu předává výuku dr. Maříkovi. Na katedru přechází z KTZS dr. Hart a věnuje se problematice pracovního prostředí v kabině vozidel a monitorování vozidel v provozu. Dr. Pechout přechází z pozice vědecko-výzkumného pracovníka na pozici odborného asistenta. Učí společně s dr. Jindrou problematiku spalovacích motorů. V krátké době pak dokončuje habilitaci a je jmenován docentem. V této době zahajují habilitační řízení také dr. Kotek a dr. Hart, kteří koncem roku 2021 habilitační práce obhajují a jsou též jmenováni docenty. Do důchodu odchází p. Beran a na jeho místo nastupuje dr. Liška. Na místo technika a pomocné vědecké síly nastupuje student Jakub Adam. Dále na katedru přichází na pozici odborného asistenta Ing. Štekerová pro problematiku elektromobility a na podporu zahraniční spolupráce a Ing. Pícha pro výpomoc v problematice nově vyučovaného předmětu Soudního inženýrství v dopravě, který vyučuje dr. Marčev. V závěru období je na katedru přijat dlouholetý spolupracovník prof. Vojtíšek pro účely spolupráce na projektech i smluvním výzkumu.

Hlavním úkolem je modernizace a následná akreditace studijního programu Silniční a městská automobilová doprava v bakalářském i magisterském stupni, která je na konci období získána na dobu 10 let pro oba stupně. Pro podporu modernizace se katedra účastní projektu ESF-II CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013123 – „Zvýšení kvality studia na ČZU“ na tvorbu nových elektronických studijních opor a projektu ERDF-II CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/ 0013122 – „Zvýšení kvality prostředí na ČZU v Praze na nákup nového přístrojového vybavení. V rámci projektu je kladen důraz na zvýšení podílu praktické výuky s ohledem na požadavky praxe. Díky dotaci je nakoupeno nové vybavení v podobě CCD geometrie vč. 4-sloupového zvedáku, zouvací a vyvažovací zařízení, plnička klimatizací, tester Common-Railových vstřikovačů, zařízení pro diagnostiku řídicích jednotek, mobilní analyzátor pevných částic Testo Nanomet3, ředička výfukových plynů Dekati, tlaková indikace pro spalovací motory, rychlokamera, vybavení pro Eye-tracking analýzu a software na analýzu dopravních nehod PC Crash. Nové vybavení si vyžádalo i změny v prostorách výukové haly M10/4, kdy je rozhodnuto o likvidaci rázové komory, ruší se hydraulický zvedák na autobusy, bourá se svařovna a na její místo se přesouvá pracoviště pro testování pneumatik.

 


    

Také dochází k vyklizení a zrušení nepoužívaného skladu v suterénu TF a vzniká nová laboratoř Biosenzoriky (eye tracking analýza, virtuální realita, simulátor vozidla).

Od společnosti Škoda auto a.s. katedra získává pro studijní účely 2 nová vozidla - Škoda Enyaq a Škoda Octavia iV. Pro účely uskladnění nových vozů a také z 1/3 jako další z prostor pro formulový tým byl definitivně zrušen projekt válcové zkušebny pro nákladní vozidla v budově „plechové haly“. Válcová zkušebna byla rozebrána a byla obnovena podlaha haly pro její další účelné využití.

Katedra rozvíjí své aktivity i mimo ČZU v podobě smluvního výzkumu, kdy se daří získat hned několik projektů. Díky úspěšnému měření emisí a prokázání skvělého technického stavu historického lodního motoru při jeho reálném provozu na Vltavě se daří jeho záchrana bez nutnosti výměny za modernější motor, což by mělo za následek zničení krásné technické památky - výletní lodi Európe. Ve spolupráci se Škoda auto a.s. je řešena problematika vzduchotechniky uvnitř kabiny vozidla. Ve spolupráci s Fyzikálním ústavem Akademie věd ČR je řešena problematika využití odpadního tepla při provozu nezávislého topení pomocí termo-elektrických generátorů. Dále je dr. Hartem řešena problematika Testování bezpečnostních rizik týkající se zabezpečovacích ústředen od výrobce RISCO Group, následně je získán projekt OPPIK – Výzkum a vývoj řídicí jednotky pro systémy vertikální přepravy v inteligentních budovách. Doc. Pechout se stává spoluřešitelem mezinárodního projektu H2020 – City Air Remote Emission Sensing (CARES). Problematika dopravního inženýrství nachází uplatnění při pokračování ve smluvním výzkumu pro společnost Lidl a.s. pro potřeby dopravních průzkumů a monitoringu obsazenosti parkovacích ploch. V závěru období se prof. Vojtíškovi daří žádost o projekt H2020 – L-vehicles Emissions and Noise mitigation Solutions (LENS).

I v oblasti doplňkové činnosti katedra nachází uplatnění při menších zakázkách na měření různých zdrojů emisí, např. měření emisí za reálného provozu lokomotiv při posunovací službě, v rámci evropského projektu vzdálené vzorkování výfukových plynů emitovaných kolem projíždějícími vozidly, charakterizace emisních vlastností leteckého motoru, charakterizace generátoru nanočástic a odezvy používaných analyzátorů na ně, či toxikologické studie nanočástic kovů na buněčné kultury.

Katedra též v tomto období pořádá mezinárodní konferenci KOKA 2021 zaměřenou na výzkumné a výukové metody spojené se spalovacími motory, alternativními pohony a dopravou. Konference je uspořádána v Kruhové hale, večerní program pak na výletní lodi Európe s plavbou po Vltavě.

 

Také formulový tým - nově pod ustáleným názvem „CULS Prague formula racing“ pod stálou patronací katedry doznal výrazného zlepšení. Podařilo se získat další prostor velké kanceláře od KVS pro účely administrativního zázemí týmu, kdy tým má kromě sdílených prostor katedry (zejména dílna katedry a výuková hala) svoji vlastní dílnu. Pro účely lakování a výroby karbonových částí formule byl tým nucen opustit propůjčenou část prostoru „Plechové haly“ od KZS a vzniklý problém byl vyřešen propůjčením 1/3 prostoru „Plechové haly“ patřící KVPD. Tým získává celouniverzitní rozměr, kdy členové týmu jsou studenty nejen Technické fakulty, ale i ostatních fakult ČZU (PEF, FAPPZ, FLD). V tomto období se podařilo sestavit zcela nový vůz, kdy nedošlo k rozebrání toho předchozího a na TF lze tedy spatřit již 3 kompletní formulové vozy. V celosvětové soutěži tým dosahuje stále lepších výsledků nejen v těch „zábavnějších“ dynamických disciplínách, ale též díky výraznému zlepšení business planu a celkově oblasti marketingu se rapidně zlepšuje i v tzv. statických disciplínách.

V pořadí již 6. monopost – Formule „Razor“ v sezóně 2021/2022