Katedra zemědělských strojů
TECHNICKÁ FAKULTA - ČZU V PRAZE

O KATEDŘE

O KATEDŘE

      Katedra zemědělských strojů se výukově i výzkumně orientuje hlavně na rozvoj oboru v oblasti techniky pro rostlinnou produkci. Výukově a částečně i výzkumně je činnost katedry rozšířena ještě na další oblasti: zpracování partikulárních látek, tekutinové mechanizmy, malá mechanizace, lesnická a dřevařská technika, stroje a technologie pro stavebnictví, obchod s technikou, design strojů a zařízení a precizní zemědělství. Celkem katedra zajišťuje výuku 27 předmětů v rámci bakalářského a magisterského studia a 5 předmětů u doktorského studia. V daném zaměření se jedná o celouniverzitní výukovou působnost.

      Katedra na fakultě garantuje studijní obor Zemědělská technika pro bakalářské i magisterské studium a dále zajišťuje výuku v angličtině v předmětech „Technology and Technique for Plant Production“ a „Agricultural Machinery“.

      Katedra vybudovala laboratoř tekutinových mechanizmů a má prostorové podmínky vyhovující požadavkům na prezentaci širokého sortimentu strojů pro rostlinnou produkci včetně využití zrekonstruované kruhové haly. Jsou k dispozici modely strojů, jejich jednotlivé mechanizmy a počítačové simulace jejich funkce.

      Na vědecko-výzkumném úseku má katedra široký záběr aktivit. Do roku 1990 byla výzkumná činnost katedry výrazně orientována na agrofyzikální vlastnosti zemědělských materiálů a na vztah mechanizmus stroje a zpracovávaný materiál v kontextu s jeho kvalitou, čistotou a ztrátami včetně energetické náročnosti jednotlivých operací. V období let 2005-2011 se téměř celá katedra podílela na řešení výzkumného záměru MŠMT. Jednalo se o širokou oblast výzkumné činnosti, kde pracovníci katedry řešili zejména technickou realizaci plynulého snímání vlastností polního prostředí, postupy hospodaření s uplatňováním řízených přejezdů po pozemcích, senzoriku a technické prvky s vazbou na precizní technické systémy.  V návaznosti na toto období se zaměření výzkumu katedry orientuje podle získaných grantů od různých agentur. Vedle toho se na katedře řeší řada krátkodobých úkolů z Fondu rozvoje VŠ a z celouniverzitní a fakultní grantové agentury. Na vědecko-výzkumnou činnost katedry je napojeno cca 10-15 doktorandů prezenční a kombinované formy studia. Z výše uvedených aktivit vyplývá i bohatá vědecká a odborná publikační činnost.

            Kontakty se zahraničními univerzitami a výzkumnými pracovišti jsou na solidní úrovni. Jako příklad ze současnosti je možno uvést spolupráci s SPU Nitra (Slovensko), Harper-Adams University Newport, Shropshire (VB), Latvia University Jelgava (Litva), Moscow State Agro-Engineering University named after V.P.Goryachkin (Ruská federace),   Bayer. Landesanstalt für Landwirtschaft Freising, Gesellschaft für Hopfenforschung
Hüll (SRN), University of Southern Odense (Dánsko), Agroscope Reckenholz-Tänikon Research Station ART Taenikon (Švýcarsko), Grimme Landmaschinenfabrik (SRN) aj.

Spolupráci se zahraničními organizacemi lze rozdělit do několika směrů:

• účast na významných vědeckých konferencích,
• výjezdy v rámci navázaných smluv LLP Erasmus aj.,
• členství v mezinárodních organizacích – CIGR, ASABE, VDI, IFAJ aj.,
• účast na významných výstavách zemědělské techniky a doprovodných akcích,
• navazování úzkých kontaktů s výrobci a prodejci zemědělské techniky.
 

          Katedra má dlouhodobou zkušenost s poradenstvím a komerčně nabízí řadu originálních zařízení pro vyžití v zemědělské a strojírenské praxi. Členové katedry jsou zastoupeni v různých orgánech, odborných komisích, vědeckých a redakčních radách celostátního i mezinárodního významu. Členové katedry se výrazně angažují v práci hodnotitelské komise Grand Prix veletrhu Techagro, Animal Vetex, Silva Regina a Biomasa. Na uvedeném veletrhu se katedra od r. 2008, jako jediné katedrové pracoviště v ČR, prezentuje v samostatném výstavním stánku.  Katedra měla v r. 2005 významný podíl na organizačním zajištění 52. Mistrovství světa v orbě v Praze – Suchdole a v r. připravuje Field Robot Event 2013.

 

počítadlo.abz.cz https://www.facebook.com/KatedraZemedelskychStroju

Pracovníci katedry