×
Department of Soil Science and Soil Protection
banner

Grants

Co nevíme o organickém znečištění zdrojů pitné a závlahové vody: Identifikace emergentních sloučenin pomocí necíleného screeningu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Radka Kodešová, CSc., 2023-2025

SYSTEMATIKA STABILNÍCH IZOTOPŮ STŘÍBRA V OBLASTECH TĚŽBY A METALURGIE: DYNAMIKA KOVU V PŮDÁCH

Grantová agentura ČR, doc. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D., 2023-2025

Kovy a jejich izotopy v prostředí aktivních a opuštěných důlních oblastí subsaharské Afriky – pochopení jejich geochemie a environmentálních dopadů

Grantová agentura ČR, doc. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D., 2023-2025

Změna půdních vlastností v důsledku způsobu hospodaření na zemědělských, lesních a antropogenních půdách

GA FAPPZ, Ing. Miroslav Fér, Ph.D., 2022-2023

Změny v lesních půdách po kalamitní težbě - vliv odlesnění na sekvestraci uhlíku, bilanci živin a mobilitu rizikových prvků

Technologická agentura ČR, prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, 2022-2024

Osud vybraných mikropolutantů, které se vyskytují ve vyčištěné vodě a kalech z čistíren odpadních vod, v půdě

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Radka Kodešová, CSc., 2021-2023

Pedogeneze koluviálních půd: multidisciplinární přístup v modelování dynamiky vývoje v prostředí půda - krajina

Grantová agentura ČR, doc. RNDr. Tereza Zádorová, Ph.D., 2021-2023

Půdní prostředí a jeho variabilita, náhled na půdu z mnoha směrů

GA FAPPZ, RNDr. Václav Tejnecký, Ph.D., 2021-2022

CHEMIE A IZOTOPOVÁ SYSTEMATIKA THALLIA V RAŠELINIŠTÍCH

Grantová agentura ČR, doc. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D., 2020-2022

Vliv obsahu organické hmoty, rizikových prvků a organických polutantů na kvalitu půdy

GA FAPPZ, Ing. Aleš Klement, Ph.D., 2020-2021

Úloha milířišť z hlediska kulturního dědictví a ochrany krajiny

Technologická agentura ČR, RNDr. Václav Tejnecký, Ph.D., 2019-2021

EJP SOIL - Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils

Evropská komise, prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, 2019-2024

Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji s důrazem na mimoprodukční a produkční schopnosti půdy

Ministerstvo zemědělství ČR, doc. Ing. Jaroslava Janků, CSc., 2019-2023

Prostorová variabilita potenciálně rizikových prvků v půdě s ohledem na obsah půdní organické hmoty (SOM)

GA FAPPZ, Ing. Petra Křížová, Ph.D., 2019-2020

Vývoj a verifikace prostorových modelů vlastností lesních půd v České republice

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, 2019-2021

Vytvoření podrobných aktuálních map půdních vlastností ČR na základě využití dat Komplexního průzkumu půd a metod digitálního mapování půd

Ministerstvo zemědělství ČR, doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D., 2018-2020

Soil contamination assessment using hyperspectral orbital data

Grantová agentura ČR, doc. Asa Gholizadeh, Ph.D., 2018-2021

Hodnocení půdních vlastností ovlivněných degradací půdy a mapování jejich prostorového rozložení

GA FAPPZ, doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D., 2018-2019

Coupled solid-phase speciation and isotopic record of thallium in soils: A novel insight into metal dynamics

Grantová agentura ČR, doc. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D., 2017-2019

Behavior of pharmaceuticals in soils-water-plant system

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Radka Kodešová, CSc., 2017-2019

Spatial prediction of soil properties and classes based on the position in landscape

Grantová agentura ČR, prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, 2017-2019

Vybrané antropogenní vlivy a jejich projevy v půdních vlastnostech

GA FAPPZ, doc. Ing. Lenka Pavlů, Ph.D., 2017-2018

Stanovení speciace, množství a prostorové variability rizikových prvků a vybraných organických sloučenin v různých typech půd ČR

GA FAPPZ, RNDr. Václav Tejnecký, Ph.D., 2017-2019

The changes of soil properties in time and their effect on pesticides behavior in soil

GA FAPPZ, Ing. Umrbek Sharipov, Ph.D., 2017-2018

Těžba a zpracování Cu Pb Zn a Co rud v subsaharské Africe přírodní geochemická laboratoř pro studium chování polutantů

Grantová agentura ČR, doc. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D., 2016-2018

POTENCIÁLNÍ MOBILITA CHROMU V PŮDĚ

CIGA, Ing. Julie Dajčl, 2016-2017

Výskyt a chování nízkomolekulárních organických kyselin v půdách bučin na Křivoklátsku s rozdílným vegetačním pokryvem

GA FAPPZ, Ing. Petra Křížová, Ph.D., 2016-2016

Posouzení míry expozice rizikovými prvky v zalidněných oblastech historické těžby stříbra

GA FAPPZ, Ing. Julie Dajčl, 2016-2016

Stanovení adsorpčních koeficientů a poločasů rozpadu šesti herbicidů používaných pro ochranu slunečnice roční (Helianthus annuus)

GA FAPPZ, Ing. Umrbek Sharipov, Ph.D., 2016-2016

Podpora kontinuity doktorského studia na katedře pedologie a ochrany půd

GA FAPPZ, prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, 2016-2016

Studium pedologických vlastností a procesů v půdách zájmových území v ČR

GA FAPPZ, doc. Ing. Lenka Pavlů, Ph.D., 2016-2016

Dynamika aktivního organického uhlíku v půdách bučin s rozdílným bylinným patrem a litologií

CIGA, Ing. Petra Křížová, Ph.D., 2015-2016

Výskyt a chování nízkomolekulárních organických kyselin v půdách bučin Lužických hor s rozdílnou litologií

GA FAPPZ, Ing. Petra Křížová, Ph.D., 2015-2015

Studium chemických a fyzikálních vlastností půd zájmových území v ČR

GA FAPPZ, doc. Ing. Lenka Pavlů, Ph.D., 2015-2015

Výskyt a chování nízkomolekulárních organických kyselin v půdách Karpatských bučin

GA FAPPZ, Ing. Petra Křížová, Ph.D., 2014-2014

Přehled půdních informačních databázových systémů a vlastní návrh struktury půdní databáze pro Českou republiku

GA FAPPZ, Ing. Adéla Marie Marhoul, 2014-2014

Chování chromu v průběhu loužicích experimentů na kontaminované půdě

GA FAPPZ, 2014-2014

Podpora končících a začínajících studentů DSP na katedře pedologie a ochrany půd

GA FAPPZ, prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, 2014-2014

Studium pedologických a geologických vlastností zájmových území v ČR

GA FAPPZ, doc. Ing. Lenka Pavlů, Ph.D., 2014-2014

Thallium isotope systematics in anthropogenically-affected geosystems – A biogeochemical approach

Grantová agentura ČR, doc. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D., 2014-2016

Agricultural Drought Monitoring and Assessment driven by Satellites

Evropská komise, prof. Ing. Radka Kodešová, CSc., 2013-2013

Soil, soil structure, equilibrium and nonequilibrium water flow, contaminant transport in soil, pharmaceuticals, adsorption, degradation, experimental description of pharmaceuticals transpoprt, numerical models, dual-porosity, dual-permeability

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Radka Kodešová, CSc., 2013-2016

Development of methods for spatial delineation of Colluvial soils by soil-terrain modeling

Grantová agentura ČR, doc. RNDr. Tereza Zádorová, Ph.D., 2013-2015

Reaktivita antropogenních geomateriálů s obsahem kovů v půdách

Grantová agentura ČR, doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D., 2013-2017

Podpora stávajících a začínajících studentů DSP na Katedře pedologie a ochrany půd

GA FAPPZ, prof. Ing. Radka Kodešová, CSc., 2013-2013

Detailní průzkum zájmových území ČR

GA FAPPZ, doc. Ing. Ondřej Drábek, Ph.D., 2013-2013

Posouzení příčin postsocialistického rozvoje zástavby ve významných residenčních oblastech Halle a Prahy a jeho následek na schopnost ukládání uhlíku do půd v městském ekosystému (srovnávací studie)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ing. Ivana Galušková, Ph.D., 2013-2014

Vodní režim půd na svažitém zemědělsky využívaném území

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Radka Kodešová, CSc., 2012-2015

Impact of ore mining and processing on the environment in Namibia: Modelling pollutants migration in soils, plants and groundwaters

Grantová agentura ČR, doc. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D., 2012-2014

Podpora studentů dokončujících disertační práce na Katedře pedologie a ochrany půd a podpora začínajících studentů DSP

GA FAPPZ, prof. Ing. Radka Kodešová, CSc., 2012-2012

Základní pedologické a geologické charakteristiky vybraných zájmových území ČR

GA FAPPZ, doc. Ing. Ondřej Drábek, Ph.D., 2012-2012

Revision of extraction methods determining metal/metalloid mobility and bioavailability using defined synthetic mixtures - a model approach

Grantová agentura ČR, doc. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D., 2011-2013

The effect of disturbance regime on soil variability and soil formation on a coarse spatial scale in a primeval forest

Grantová agentura ČR, prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, 2011-2013

Methods for the assessment of forest soil loadings with risk substances and identification of ecological risks from forest soil contamination

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, 2011-2014

Podpora dokončení disertačních prací Katedry pedologie a ochrany půd a podpora začínajících studentů DSP

GA FAPPZ, prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, 2011-2011

Využití skleníku pro experimenty studentů zaměřené na chování pesticidů v půdě

GA FAPPZ, Ing. Martin Kočárek, Ph.D., 2011-2011

Odběr a zpracování rozsáhlých souborů půdních a geologických vzorků

GA FAPPZ, doc. Ing. Ondřej Drábek, Ph.D., 2011-2011

Možnosti využití VNIR spektroskopie pro predikci půdních vlastností na výsypkách

GA FAPPZ, Ing. Aleš Klement, Ph.D., 2011-2011

Analýza preferenčního proudění v laboratorních podmínkách

GA FAPPZ, Ing. Miroslav Fér, Ph.D., 2011-2011

Correlation of soil spectral features with soil characteristics and their exploitation in digital soil mapping

Grantová agentura ČR, prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, 2009-2012

Aluminium Content in Forest Soils - Limiting Factor for Rorest Health?

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, 2009-2013

Vazba a mobilita vybraných rizikových prvků

GA FAPPZ, RNDr. Václav Tejnecký, Ph.D., 2009-2009

Impact of soil structure on character of water fpow and solute transport in soil environment

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Radka Kodešová, CSc., 2008-2011

Biochemistry of thallium in polluted forest, agricultural and fluvial ecosystem

Grantová agentura ČR, doc. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D., 2008-2010

Quantitative description of influence of humus content on soil color as a tool for soil erosion detection

GA FAPPZ, doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D., 2008-2008

Determining water extractable dissolvable organic carbon from forest soils

GA FAPPZ, RNDr. Václav Tejnecký, Ph.D., 2008-2008

e-SOTER - Regional pilot platform as EU contribution to a Global Soil Observing System

Evropská komise, prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr. h. c., 2008-2012

iSOIL - Interactions between soil related sciences - Linking geophysics, soil science and digital soil mapping

Evropská komise, prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, 2008-2011

Long-term monitoring and analysis of dynamics of atmospherically deposited magnetic particles in soils

Akademie věd ČR, prof. Ing. Radka Kodešová, CSc., 2007-2010

Stanovení mobility a rychlosti degradace chlortoluronu v polních podmínkách

GA FAPPZ, Ing. Martin Kočárek, Ph.D., 2007-2007

Evaluation of soil spatial variation features by means of pedometric methods for map creation in different resolution and design of sampling method

Grantová agentura ČR, prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, 2006-2008

Occurrence and transport of pesticides in hydrosphere and new methods of pesticide monitoring optimization in the hydrosphere of the Czech Republic

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr. h. c., 2006-2010

ENVASSO - Environmental Assessment of Soil for Monitoring

Evropská komise, prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr. h. c., 2006-2007

Forest management in the Krušné Mountains immission region

Lesy České republiky, s.p., prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, 2006-2006

Kompatibilita lesních a zemědělských půdních map velkého měřítka

GA FAPPZ, doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D., 2006-2006

Factors affecting the changes of forest soils in anthropogenically influenced conditions

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, 2005-2008

Changes of soil chemical properties under grass vegetation on calamity clear-cut areas

Grantová agentura ČR, doc. Ing. Ondřej Drábek, Ph.D., 2005-2007

Vliv půdních charakteristik na speciaci těžkých kovů v silně kontaminovaných aluviálních půdách

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, doc. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D., 2005-2005

Lesnické hospodaření v imisní oblasti Krušných hor

Lesy České republiky, s.p., prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, 2005-2005

Characteristics of porous system in soil hydraulic functions

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Radka Kodešová, CSc., 2005-2007

Vlastnosti a složení humusu jako ukazatel kvality půdy

CIGA, prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, 2004-2005

Kvalita organické hmoty v půdě ve vztahu k typu lesního porostu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, doc. Ing. Lenka Pavlů, Ph.D., 2004-2004

Vlastnosti a složení humusu jako ukazatel kvality půdy

GA FAPPZ, doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D., 2004-2004

Speciace těžkých kovů v silně kontaminovaných aluviálních půdách

GA FAPPZ, doc. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D., 2004-2004

GIS o půdách ČR v systému SOTER kompatibilní s EUSIS a jeho využití v programech EU a pro potřeby resortů

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr. h. c., 2003-2005

Koncepce a metodologie komplexního studia dlouhodobých trendů vývoje krajiny v užším a širším zázemí JE Temelín

Ministerstvo životního prostředí ČR, prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr. h. c., 2003-2005

Research and verification of methods of slope movements monitoring

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr. h. c., 2002-2004

Kvalita půdy a její kritéria, vyhodnocení jejího současného stavu a trendu vývoje s ohledem na degradační procesy a s návrhy na její využívání a zlepšování

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr. h. c., 2001-2004

Prostorové rozložení volných forem hliníku v lesních půdách vybraných českých pohoří a jeho predikce

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, 2001-2004

Kvalita a funkce půdy ve vztahu k udržitelnému vývoji a ochraně půdního pokryvu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr. h. c., 1999-2004