×
Katedra pedologie a ochrany půd
banner

Granty

Co nevíme o organickém znečištění zdrojů pitné a závlahové vody: Identifikace emergentních sloučenin pomocí necíleného screeningu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Radka Kodešová, CSc., 2023-2025

SYSTEMATIKA STABILNÍCH IZOTOPŮ STŘÍBRA V OBLASTECH TĚŽBY A METALURGIE: DYNAMIKA KOVU V PŮDÁCH

Grantová agentura ČR, doc. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D., 2023-2025

Kovy a jejich izotopy v prostředí aktivních a opuštěných důlních oblastí subsaharské Afriky – pochopení jejich geochemie a environmentálních dopadů

Grantová agentura ČR, doc. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D., 2023-2025

Změna půdních vlastností v důsledku způsobu hospodaření na zemědělských, lesních a antropogenních půdách

GA FAPPZ, Ing. Miroslav Fér, Ph.D., 2022-2023

Změny v lesních půdách po kalamitní težbě - vliv odlesnění na sekvestraci uhlíku, bilanci živin a mobilitu rizikových prvků

Technologická agentura ČR, prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, 2022-2024

Osud vybraných mikropolutantů, které se vyskytují ve vyčištěné vodě a kalech z čistíren odpadních vod, v půdě

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Radka Kodešová, CSc., 2021-2023

Pedogeneze koluviálních půd: multidisciplinární přístup v modelování dynamiky vývoje v prostředí půda - krajina

Grantová agentura ČR, doc. RNDr. Tereza Zádorová, Ph.D., 2021-2023

Půdní prostředí a jeho variabilita, náhled na půdu z mnoha směrů

GA FAPPZ, RNDr. Václav Tejnecký, Ph.D., 2021-2022

CHEMIE A IZOTOPOVÁ SYSTEMATIKA THALLIA V RAŠELINIŠTÍCH

Grantová agentura ČR, doc. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D., 2020-2022

Vliv obsahu organické hmoty, rizikových prvků a organických polutantů na kvalitu půdy

GA FAPPZ, Ing. Aleš Klement, Ph.D., 2020-2021

Úloha milířišť z hlediska kulturního dědictví a ochrany krajiny

Technologická agentura ČR, RNDr. Václav Tejnecký, Ph.D., 2019-2021

EJP SOIL - Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils

Evropská komise, prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, 2019-2024

Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji s důrazem na mimoprodukční a produkční schopnosti půdy

Ministerstvo zemědělství ČR, doc. Ing. Jaroslava Janků, CSc., 2019-2023

Prostorová variabilita potenciálně rizikových prvků v půdě s ohledem na obsah půdní organické hmoty (SOM)

GA FAPPZ, Ing. Petra Křížová, Ph.D., 2019-2020

Vývoj a verifikace prostorových modelů vlastností lesních půd v České republice

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, 2019-2021

Vytvoření podrobných aktuálních map půdních vlastností ČR na základě využití dat Komplexního průzkumu půd a metod digitálního mapování půd

Ministerstvo zemědělství ČR, doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D., 2018-2020

Hodnocení kontaminace půdy s využitím hyperspektrálních satelitních dat

Grantová agentura ČR, doc. Asa Gholizadeh, Ph.D., 2018-2021

Hodnocení půdních vlastností ovlivněných degradací půdy a mapování jejich prostorového rozložení

GA FAPPZ, doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D., 2018-2019

Fázový a izotopový záznam thallia v půdě - nový pohled na dynamiku kovu

Grantová agentura ČR, doc. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D., 2017-2019

Chování léčiv v systému půda-voda-rostlina

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Radka Kodešová, CSc., 2017-2019

Prostorová predikce půdních vlastností a jednotek založená na poloze v krajině a dalších charakteristikách stanoviště

Grantová agentura ČR, prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, 2017-2019

Vybrané antropogenní vlivy a jejich projevy v půdních vlastnostech

GA FAPPZ, doc. Ing. Lenka Pavlů, Ph.D., 2017-2018

Stanovení speciace, množství a prostorové variability rizikových prvků a vybraných organických sloučenin v různých typech půd ČR

GA FAPPZ, RNDr. Václav Tejnecký, Ph.D., 2017-2019

Změny půdních vlastností v čase a jejich vliv na chování pesticidů v půdě

GA FAPPZ, Ing. Umrbek Sharipov, Ph.D., 2017-2018

Těžba a zpracování Cu Pb Zn a Co rud v subsaharské Africe přírodní geochemická laboratoř pro studium chování polutantů

Grantová agentura ČR, doc. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D., 2016-2018

POTENCIÁLNÍ MOBILITA CHROMU V PŮDĚ

CIGA, Ing. Julie Dajčl, 2016-2017

Výskyt a chování nízkomolekulárních organických kyselin v půdách bučin na Křivoklátsku s rozdílným vegetačním pokryvem

GA FAPPZ, Ing. Petra Křížová, Ph.D., 2016-2016

Posouzení míry expozice rizikovými prvky v zalidněných oblastech historické těžby stříbra

GA FAPPZ, Ing. Julie Dajčl, 2016-2016

Stanovení adsorpčních koeficientů a poločasů rozpadu šesti herbicidů používaných pro ochranu slunečnice roční (Helianthus annuus)

GA FAPPZ, Ing. Umrbek Sharipov, Ph.D., 2016-2016

Podpora kontinuity doktorského studia na katedře pedologie a ochrany půd

GA FAPPZ, prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, 2016-2016

Studium pedologických vlastností a procesů v půdách zájmových území v ČR

GA FAPPZ, doc. Ing. Lenka Pavlů, Ph.D., 2016-2016

Dynamika aktivního organického uhlíku v půdách bučin s rozdílným bylinným patrem a litologií

CIGA, Ing. Petra Křížová, Ph.D., 2015-2016

Výskyt a chování nízkomolekulárních organických kyselin v půdách bučin Lužických hor s rozdílnou litologií

GA FAPPZ, Ing. Petra Křížová, Ph.D., 2015-2015

Studium chemických a fyzikálních vlastností půd zájmových území v ČR

GA FAPPZ, doc. Ing. Lenka Pavlů, Ph.D., 2015-2015

Výskyt a chování nízkomolekulárních organických kyselin v půdách Karpatských bučin

GA FAPPZ, Ing. Petra Křížová, Ph.D., 2014-2014

Přehled půdních informačních databázových systémů a vlastní návrh struktury půdní databáze pro Českou republiku

GA FAPPZ, Ing. Adéla Marie Marhoul, 2014-2014

Chování chromu v průběhu loužicích experimentů na kontaminované půdě

GA FAPPZ, 2014-2014

Podpora končících a začínajících studentů DSP na katedře pedologie a ochrany půd

GA FAPPZ, prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, 2014-2014

Studium pedologických a geologických vlastností zájmových území v ČR

GA FAPPZ, doc. Ing. Lenka Pavlů, Ph.D., 2014-2014

Systematika izotopů thalia v antropogenně ovlivněných geosystémech – biogeochemický přístup

Grantová agentura ČR, doc. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D., 2014-2016

Agricultural Drought Monitoring and Assessment driven by Satellites

Evropská komise, prof. Ing. Radka Kodešová, CSc., 2013-2013

Transport léčiv v půdách

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Radka Kodešová, CSc., 2013-2016

Vývoj metod pro mapovaní koluvizemí na základě půdně-terénního modelování

Grantová agentura ČR, doc. RNDr. Tereza Zádorová, Ph.D., 2013-2015

Reaktivita antropogenních geomateriálů s obsahem kovů v půdách

Grantová agentura ČR, doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D., 2013-2017

Podpora stávajících a začínajících studentů DSP na Katedře pedologie a ochrany půd

GA FAPPZ, prof. Ing. Radka Kodešová, CSc., 2013-2013

Detailní průzkum zájmových území ČR

GA FAPPZ, doc. Ing. Ondřej Drábek, Ph.D., 2013-2013

Posouzení příčin postsocialistického rozvoje zástavby ve významných residenčních oblastech Halle a Prahy a jeho následek na schopnost ukládání uhlíku do půd v městském ekosystému (srovnávací studie)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ing. Ivana Galušková, Ph.D., 2013-2014

Vodní režim půd na svažitém zemědělsky využívaném území

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Radka Kodešová, CSc., 2012-2015

Vliv těžby a úpravy rud na životní prostředí v Namibii: Modelování migrace polutantů v půdách, rostlinách a podzemních vodách

Grantová agentura ČR, doc. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D., 2012-2014

Podpora studentů dokončujících disertační práce na Katedře pedologie a ochrany půd a podpora začínajících studentů DSP

GA FAPPZ, prof. Ing. Radka Kodešová, CSc., 2012-2012

Základní pedologické a geologické charakteristiky vybraných zájmových území ČR

GA FAPPZ, doc. Ing. Ondřej Drábek, Ph.D., 2012-2012

Revize extrakčních metod pro studium mobility a biologické dostupnosti kovů/polokovů pomocí definovaných syntetických směsí - modelový přístup

Grantová agentura ČR, doc. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D., 2011-2013

Vliv disturbančního režimu přírodního lesa na variabilitu půd a pedogenezi na hrubé prostorové škále

Grantová agentura ČR, prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, 2011-2013

Metody hodnocení zátěže lesních půd rizikovými látkami a identifikace ekologických rizik kontaminace lesních půd

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, 2011-2014

Podpora dokončení disertačních prací Katedry pedologie a ochrany půd a podpora začínajících studentů DSP

GA FAPPZ, prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, 2011-2011

Využití skleníku pro experimenty studentů zaměřené na chování pesticidů v půdě

GA FAPPZ, Ing. Martin Kočárek, Ph.D., 2011-2011

Odběr a zpracování rozsáhlých souborů půdních a geologických vzorků

GA FAPPZ, doc. Ing. Ondřej Drábek, Ph.D., 2011-2011

Možnosti využití VNIR spektroskopie pro predikci půdních vlastností na výsypkách

GA FAPPZ, Ing. Aleš Klement, Ph.D., 2011-2011

Analýza preferenčního proudění v laboratorních podmínkách

GA FAPPZ, Ing. Miroslav Fér, Ph.D., 2011-2011

Korelace spektrálních znaků půd s půdními charakteristikami a jejich využití v digitálním mapování půd

Grantová agentura ČR, prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, 2009-2012

Obsahy sloučenin hliníku v lesních půdách – identifikace problémových lokalit, metody omezení degradačních změn v půdách, možnosti hospodaření pro udržení produkční a ostatních funkcí lesa

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, 2009-2013

Vazba a mobilita vybraných rizikových prvků

GA FAPPZ, RNDr. Václav Tejnecký, Ph.D., 2009-2009

Vliv půdní struktury na charakter proudění vody a transport rozpuštěných látek v půdním prostředí

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Radka Kodešová, CSc., 2008-2011

Biochemie thalia v kontaminovaném lesním, zemědělském a fluviálním ekosystému

Grantová agentura ČR, doc. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D., 2008-2010

Kvantitativní popis vlivu obsahu humusu na barvu půdy pro sledování půdní eroze

GA FAPPZ, doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D., 2008-2008

Stanovení vodou extrahovaného rozpustného organického uhlíku v lesních půdách

GA FAPPZ, RNDr. Václav Tejnecký, Ph.D., 2008-2008

e-SOTER - Regional pilot platform as EU contribution to a Global Soil Observing System

Evropská komise, prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr. h. c., 2008-2012

iSOIL - Interactions between soil related sciences - Linking geophysics, soil science and digital soil mapping

Evropská komise, prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, 2008-2011

Dlouhodobé měření a analýza dynamiky magnetických částic atmosférického spadu v půdách

Akademie věd ČR, prof. Ing. Radka Kodešová, CSc., 2007-2010

Stanovení mobility a rychlosti degradace chlortoluronu v polních podmínkách

GA FAPPZ, Ing. Martin Kočárek, Ph.D., 2007-2007

Hodnocení vlastností prostorové variability půd pedometrickými metodami pro tvorbu map v různém rozlišení a návrh metodiky vzorkování

Grantová agentura ČR, prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, 2006-2008

Výskyt a transport pesticidů v hydrosféře a nové metody optimalizace minitoringu pesticidů v hydrosféře ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr. h. c., 2006-2010

ENVASSO - Environmental Assessment of Soil for Monitoring

Evropská komise, prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr. h. c., 2006-2007

Lesnické hospodaření v imisní oblasti Krušných hor

Lesy České republiky, s.p., prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, 2006-2006

Kompatibilita lesních a zemědělských půdních map velkého měřítka

GA FAPPZ, doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D., 2006-2006

Faktory ovlivňující změny vlastností lesních půd v antropogenně pozměněných podmínkách

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, 2005-2008

Změny chemických vlastností půd pod travními porosty kalamitních holin

Grantová agentura ČR, doc. Ing. Ondřej Drábek, Ph.D., 2005-2007

Vliv půdních charakteristik na speciaci těžkých kovů v silně kontaminovaných aluviálních půdách

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, doc. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D., 2005-2005

Lesnické hospodaření v imisní oblasti Krušných hor

Lesy České republiky, s.p., prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, 2005-2005

Charakteristiky pórového systému v půdních hydraulických funkcích

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Radka Kodešová, CSc., 2005-2007

Vlastnosti a složení humusu jako ukazatel kvality půdy

CIGA, prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, 2004-2005

Kvalita organické hmoty v půdě ve vztahu k typu lesního porostu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, doc. Ing. Lenka Pavlů, Ph.D., 2004-2004

Vlastnosti a složení humusu jako ukazatel kvality půdy

GA FAPPZ, doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D., 2004-2004

Speciace těžkých kovů v silně kontaminovaných aluviálních půdách

GA FAPPZ, doc. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D., 2004-2004

GIS o půdách ČR v systému SOTER kompatibilní s EUSIS a jeho využití v programech EU a pro potřeby resortů

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr. h. c., 2003-2005

Koncepce a metodologie komplexního studia dlouhodobých trendů vývoje krajiny v užším a širším zázemí JE Temelín

Ministerstvo životního prostředí ČR, prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr. h. c., 2003-2005

Výzkum a verifikace metod sledování svahových pohybů

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr. h. c., 2002-2004

Kvalita půdy a její kritéria, vyhodnocení jejího současného stavu a trendu vývoje s ohledem na degradační procesy a s návrhy na její využívání a zlepšování

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr. h. c., 2001-2004

Prostorové rozložení volných forem hliníku v lesních půdách vybraných českých pohoří a jeho predikce

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, 2001-2004

Kvalita a funkce půdy ve vztahu k udržitelnému vývoji a ochraně půdního pokryvu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr. h. c., 1999-2004