×
Katedra chovu zvířat a potravinářství v tropech
banner

Volitelné předměty

Bakalářské studium > Volitelné předměty

Katedra nabízí studentům bakalářských oborů řadu volitelných předmětů:Úvod do managementu volně žijících zvířat
(Introduction to Wildlife Management)  

Vyučující: doc. Ing. Karolína Brandlová, Ph.D., Mgr. Barbora Černá Bolfíková, Ph.D., Ing. Radim Kotrba, Ph.D., RNDr. Irena Schneiderová, Ph.D.

Student je schopen se dále samostatně vzdělávat v oborech ekologie, etologie a managementu volně žijících zvířat v tropech. Dokáže průběžně sledovat zdroje odborných informací. Dovede získávat potřebné informace pro vyhodnocení a vyřešení určitého problému v těchto oblastech. Současně má tak možnost se připravit na budoucí přijímací řízení pro magisterský obor Wildlife and Livestock Production, Management and Conservation, specializace WMC. Studenti si také osvojí základy terminologie tohoto oboru v anglickém jazyce.

(Vyučováno v anglickém jazyce)Zoohygiena a prevence chorob zvířat v TS 
(Animal Hygiene and Prevention of Animal Diseases in TS)    

Vyučující: prof. MVDr. Daniela Lukešová, CSc.

Cílem předmětu je poskytnout informace základních požadavcích na hygienu chovu jednotlivých druhů hospodářských zvířat včetně požadavků pohody (welfare) a to především v podmínkách tropů a subtropů Předmět je zaměřen zejména na managementu faremního chovu zvířat a na vlivy mikroklimatu stáje a klimatických faktorů na zdravotní stav zvířat a jejich užitkovost. Studenti se seznamují rovněž s hygienickými požadavky na tradiční způsoby a metody chovu v oblastech tropů a subtropů. Studenti se tak lépe  mohou připravit na přijímací řízení pro magisterský obor Wildlife and Livestock Production, Management and Conservation. Studenti si také osvojí základy terminologie tohoto oboru v anglickém jazyce.   

(Vyučováno v anglickém jazyce)Základy výživy a technologie chovu zvířat v tropech 

Vyučující: Ing. Tamara Fedorova, Ph.D.

Cílem předmětu je naučit studenty základům výživy a krmení hospodářských zvířat v mírných, tropických a subtropických podmínkách. Hlavní pozornost je věnována problematice využití živin v organismu zvířat, pícninám, zdrojům a vlastnostem krmiv v tropech a subtropech, konzervaci píce, potřebě živin, krmení hospodářských zvířat a výpočtům krmných dávek pro hospodářská zvířata. Student je schopen se dále samostatně vzdělávat, získávat další vědomosti a odborné informace v oblasti výživy zvířat. Umí kriticky zhodnotit vlastní znalosti a je připraven pro další vzdělání v uvedeném oboru. Je schopen nasměrovat ostatní při hledání vzdělávacích potřeb v tomto oboru.Chov zvířat v tropech  

Vyučující: Ing. Tamara Fedorova, Ph.D.

Student je schopen se dále samostatně vzdělávat v oboru chovatelství a živočišné produkce. Dokáže průběžně sledovat zdroje odborných informací a nové trendy v chovu zvířat. Dovede získávat potřebné informace pro vyhodnocení a vyřešení určitého chovatelského problému.Explantátové a molekulární techniky  

Vyučující: Mgr. Barbora Černá Bolfíková, Ph.D., Ing. Marie Kalousová, Ing. Silvie Neradilová, Ing. Milena Jindřichová     

Předmět poskytuje přehled témat v biologii populací a molekulární ekologie, základní pojmy a nástroje užíváné při managementu populací se všemi vzájemně propojenými principy a vztahy. Studenti jsou schopni získávat více informací v oblasti populační ekologie, populační genetiky a dalšího výzkumu populací z jiných zdrojů, které byly zmíněné během
přednášek. Absolvent může sledovat nové trendy v populační problematice a využívat vědecké zdroje.
 

Vyučováno pouze v českém jazyce. Odborná praxe I. (živočišná)  

Garant: Ing. Magdalena Miřejovská, PhD.

Cílem odborné praxe je zvýšit a zlepšit praktické znalosti a dovednosti studentů v problematice hospodářských zvířat.


Více informací o předmětu Odborná praxe I. (živočišná)  naleznete zde .