×
Katedra ekologie lesa
banner

Granty

Aktuální dlouhodobější granty:

  • GAČR- 2019-2021 Snižuje rostoucí koncentrace CO2 citlivost evropských temperátních jehličnanů vůči suchu? Is growing CO2 concentration decreasing european temperate conifers sensitivity to the drought? Ing. Vojtěch Čada, Ph.D.  
  • GAČR - 2019-2021 Mezioborová studie cyklu prvků v horských jezerech a jejich lesních povodích zmlazujících se po odumření stromového patra. Nutrients cycle interdisciplinary study concerned to the mountain lakes and their forest catchment areas, regenerating after the forest decline. Ing. Radek Bače, Ph.D.
  • GAČR 2017-2019 Spatiotemporal reconstruction of tropical cyclones and their impact on the forest structure and diversity in Northeast Asia. prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.
  • MŠMT 2017-2020 Disturbance v lesních ekosystémech a jejich efekt na ekosystémové služby v kontextu globální klimatické změny. Forest ecosystems disturbancies and their effect on the ecosystem services within he global climatic change scheme.  prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.

wildE - Climate-smart rewilding: ecological restoration for climate change mitigation, adaptation and biodiversity support in Europe

Evropská komise, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., 2023-2026

Zhodnocení významu starých lesů mimo nejpřísněji chráněná území z pohledu fixace uhlíku a podpory druhové rozmanitosti

Technologická agentura ČR, Ing. Vojtěch Čada, Ph.D., 2023-2026

Dlouhodobá dynamika disturbancí jako hybatel taxonomické, funkční a fylogenetické diverzity společenstev pralesů

Grantová agentura ČR, Ing. Martin Mikoláš, Ph.D., 2022-2024

Vliv dostupnosti dusíku a stavu lesa na půdní mikrobiom, cykly prvků a biologické zotavování acidifikovaných vod v horkých ekosystémech.

Grantová agentura ČR, Ing. Radek Bače, Ph.D., 2022-2024

CLIMB-FOREST - CLImate Mitigation and Bioeconomy pathways for sustainable FORESTry

Evropská komise, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., 2022-2027

Spatial and temperol fluctoations in forest carbon dynamics across temperate, montane, primary forests.

GA FLD, Dheeraj Ralhan, MSc., 2022-2023

The effects of disturbance history, forest structure, and surrounding landscape configuration, functional, and phylogenetic diversity of multiple taxa in primary forest

GA FLD, Rhiannon Gloor, 2022-2023

The effects of tree diversity and stand structure on productivity and resilience of European forest under climate change

GA FLD, Ing. Soňa Knířová, 2022-2023

Soil carbon stocks in unmanaged (primary) and managed forests in Central and Eastern Europe

GA FLD, Laxmi Moktan, 2022-2023

Dynamics of tree growth in Tropical Forest Ghana

GA FLD, Forzia Ibrahim, 2022-2023

The effect of rewilding of european temperate forests on carbon dynamics based on compariosn of managed, undemanged and primary forest

GA FLD, Mgr. Katarína Markuljaková, 2022-2023

The impact of management on vegatation diversity and its relationship to forest structure

GA FLD, Mgr. Marie Smyčková, 2022-2023

Spatial patterns of vessels and parenchyma tissue in Bornean tropical trees

GA FLD, Palasiah Jotan, 2022-2023

Predikce pádu stromů pro zajištění bezpečnosti železničního provozu

Technologická agentura ČR, Ing. Václav Bažant, Ph.D., 2021-2023

LIFE PROGNOSES - LIFE PRotection of Old Growth Forests in Europe: Natural heritage, Outline, Synthesis and Ecosystem Services

Evropská komise, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., 2021-2024

Tree size and age distribution in response to historical disturbances in European primary beech – dominated forests

GA FLD, MSc. Ruffy Rodrigo, 2021-2022

Growth response of vegetative sprouts, generative regeneration and standards to climate and drought in oak dominated traditional coppice forests

GA FLD, Ing. Marek Mejstřík, 2021-2022

Identyfying taxa or structure-based indicators as potential surrogates of forest biodiversity

GA FLD, RNDr. Matej Ferenčík, 2021-2022

Dendroecological perspective on shade tolerance across primary temperate mountain forests in Europe

GA FLD, MSc. Jakob Pavlin, 2021-2022

The effect of forest stand structure on Tree-related microhabitats occurence in spruce and beech dominated promary forest

GA FLD, Bc. Veronika Zemlerová, 2021-2022

Analysis of the disturbance regime of temperate mountain forests in Eastern and Southeastern Europe using dendroecological and remote sensing approches

GA FLD, Ing. Ondřej Vostarek, 2021-2022

Dynamika primárních lesů: analýza faktorů ovlivňujících biomasu a indikátory biodiverzity

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., 2021-2024

Účast České republiky v síti experimentů TreeDivNet

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, doc. Ing. Radim Matula, Ph.D., 2020-2024

Začlenění českých vědců do globální výzkumné platformy The Global Forest Biodiversity Initiative v rámci výzkumu mortality stromů a dynamiky biomasy temperátních lesů severní polokoule polokoule

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., 2020-2024

Efektivní postupy inventarizace lesní biodiverzity a praktická opatření pro její ochranu

Technologická agentura ČR, doc. RNDr. Jan Hofmeister, Ph.D., 2020-2022

Kvantifikace dopadů sucha na lesnicky významné druhy dřevin v klimatickém gradientu České republiky

Technologická agentura ČR, doc. Ing. Radim Matula, Ph.D., 2020-2023

Multiparametrová letokruhová rekonstrukce karpatských teplot

Grantová agentura ČR, Miloš Rydval, Ph.D., 2020-2022

Detecting the effect of disturbance on climatic sensitivities of Norway Spruce in Central Europe via a multiparameter approach

GA FLD, MSc. Yumei Jiang, 2020-2021

Forest biomass dynamics of temperate mountain forests in Central and Eastern Europe

GA FLD, Dheeraj Ralhan, MSc., 2020-2021

Effect of the tree layer structure on composition and diversity of the herblayer in the primary beech forests

GA FLD, Mgr. Marie Smyčková, 2020-2021

Disturbance legacies vs climate: which will dominate the future development of primary Norway spruce forests in Western Carpathians and Dinaric Mountains?

GA FLD, Ing. Krešimir Begovič, Ph.D., 2019-2020

Vplyv prirodzených disturbancií na stromové mikrohabitaty a saproxylické chrobáky v horských smrekových lesoch Karpát

GA FLD, Ing. Daniel Kozák, Ph.D., 2019-2020

Rekonstrukce růstové dynamiky primárních bukovo-jedlových lesů ve střední Evropě s využitím dendroekologických metod

GA FLD, Ing. Michal Frankovič, 2019-2020

Porovnání vegetativní a reprodukční fitness v přírodních populacích Orchis purpurea na geografickém gradientu ČR

GA FLD, Mgr. Radka Broumová, 2019-2020

Růst a stabilita dřevin výmladkových lesů v podmínkách klimatické změny

GA FLD, Ing. Marek Mejstřík, 2019-2020

Dendroecological patterns of tree life history strategies across primary temperate forests in Europe

GA FLD, MSc. Jakob Pavlin, 2019-2020

Diameter distribution related to age and disturbance history in Carpathians primary spruce forest

GA FLD, MSc. Ruffy Rodrigo, 2019-2020

Vplyv histórie prirodzených disturbancií a štruktúry porastu na diverzitu a druhové zloženie vtáčich spoločenstiev v bukových a smrekových pralesoch Západných Karpát

GA FLD, Mgr. Ondrej Kameniar, 2019-2020

Natural disturbance as key driver of lichen diversity in old-growth spruce and beech forests of the Western Carpathians

GA FLD, Thomas Langbehn, 2019-2020

Post-disturbance regeneration patterns and seedling ecology in Picea-abiesdominated temperate mountain forests of Central Europe

GA FLD, Jessika Margaretha Pettit, 2019-2020

Kvantifikácia vplyvu intenzity a rozsahu prírodných disturbancií a štruktúry lesa na biologickú rozmanitosť pralesov mierneho pásma

GA FLD, RNDr. Matej Ferenčík, 2019-2020

Changes in a bark beetle community in a Norway spruce forest during the last 1000 years, and their relation to historical disturbances

GA FLD, Nick Bennett Schafstall, 2019-2020

Snižuje rostoucí koncentrace CO2 citlivost evropských temperátních jehličnanů vůči suchu?

Grantová agentura ČR, Ing. Vojtěch Čada, Ph.D., 2019-2021

Mezioborová studie cyklu prvků v horských jezerech a jejich lesních povodích zmlazujících se po odumření stromového patra

Grantová agentura ČR, Ing. Radek Bače, Ph.D., 2019-2021

Vliv přirozených disturbancí na biodiverzitu a dynamiku uhlíku v přírodních lesích

GA FLD, Ing. Daniel Kozák, Ph.D., 2018-2019

The fossil bark beetle database: state-of-the-art comparison of recent bark beetle outbreaks with paleoecological records from North America and Eurasia

GA FLD, Nick Bennett Schafstall, 2018-2019

Vzťah histórie prírodných disturbancií a diverzity vtáčích spoločenstiev v smrekových pralesoch Západných Karpát

GA FLD, Mgr. Ondrej Kameniar, 2018-2019

Rekonstrukce růstové dynamiky primárních bukovo–jedlových lesů ve střední Evropě s využitím dendroekologických metod

GA FLD, Ing. Michal Frankovič, 2018-2019

Are forests getting younger? A case study of environmental changes impact on growth dynamics of old-growth forests of Carpathians

GA FLD, Ing. Krešimir Begovič, Ph.D., 2018-2019

Vliv přirozených disturbancí na biodiverzitu a dynamiku uhlíku v přírodních lesích

CIGA, Ing. Daniel Kozák, Ph.D., 2018-2019

Časoprostorová rekonstrukce tropických cyklón a jejich vlivu na strukturu a diverzitu lesů v severovýchodní Asii

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., 2017-2019

Disturbance v lesních ekosystémech a jejich efekt na ekosystémové služby v kontextu globální klimatické změny

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., 2017-2020

Disturbance legacies as key driver of lichen diversity in old-growth norway-spruce forests of Slovakia

GA FLD, Thomas Langbehn, 2017-2018

Growth vs longevity: the variability of growth rates in old-growth forests of the Carpathian Mountains

GA FLD, Ing. Krešimir Begovič, Ph.D., 2017-2018

Ekologické a populačně biologické aspekty vybraných populací Orchis pallens a Orchis purpurea v ČR

GA FLD, Mgr. Radka Broumová, 2017-2019

Vplyv histórie disturbancií v pralesoch Západných Karpát na diverzitu vtáčích spoločenstiev ako podklad pre prírode blízke hospodárenie

GA FLD, Mgr. Ondrej Kameniar, 2017-2018

Generativní množení vzácných druhů jeřábů (Sorbus latifolia agg. a Sorbus sudetica) rostoucích na území ČR.

GA FLD, Ing. Zuzana Ježková, 2017-2019

Coleoptera and Trichoptera remains as proxy for past disturbances in Šumava national park

GA FLD, Nick Bennett Schafstall, 2017-2018

Vliv přírodních disturbancí na dynamiku a funkce přirozených lesních ekosystémů

GA FLD, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., 2017-2019

Sousedský efekt v procesech obnovy horských smrčin ovlivňovaných disturbancemi

CIGA, Mgr. Markéta Nováková, 2016-2017

Režim disturbancí jedlo-bukových pralesů Evropy

GA FLD, Mgr. Jana Ágh Lábusová, 2016-2016

Mortalita a změny ve struktuře horských smrčin po disturbanci

GA FLD, Ing. Michal Synek, 2016-2016

Růst a přežívání přirozeného zmlazení smrku po disturbancích

GA FLD, Mgr. Markéta Nováková, 2016-2016

Holocénní dynamika disturbancí v evropských smrkových (Picea Abies) lesích: podklady pro ochranu přírody a managememt

Grantová agentura ČR, Ing. Pavel Janda, Ph.D., 2016-2018

Modelování velkých narušení temperátního smrkového lesa působením více činitelů za účelem vyhodnocení různých scénářů narušení a managementu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., 2015-2017

Disturbance a jejich vliv na strukturu lesa zásobu uhlíku a biodiverzitu na porostním a krajinném měřítku v horském smrkovém lese

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., 2015-2017

Biogeochemická odezva lesních ekosystémů na acidifikaci eutrofizaci lesnické hospodaření a klimatickou změnou

Grantová agentura ČR, Ing. Pavel Janda, Ph.D., 2015-2018

Struktura a dynamika smíšených horských

GA FLD, Mgr. Jana Ágh Lábusová, 2015-2015

Strukturní heterogenita horských smrkov.

GA FLD, Mgr. Markéta Nováková, 2015-2015

Vliv historie a struktury disturbancí na růstové trendy stromů, dynamiku zmlazení a biodiverzitu v přírodě-blízkých horských smrkových lesích Evropy

GA FLD, 2014-2014

Analýza růstových trendů smíšených lesních porostů: testování dendrochronologických metod

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., 2014-2015

Mikroklima tlejícího dřeva smrku ve vztahu k vlastnostem kmenů a jeho vliv na výskyt dřevokazných hub

Grantová agentura ČR, Mgr. Václav Pouska, Ph.D., 2013-2015

Sledování vlivu změn prostředí na růstovou dynamiku a vitalitu horských smrkových lesů s použitím informací obsažených v letokruzích - přírůst a koncentrace izotopů uhlíku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., 2013-2016

Struktura a dynamika vývoje habitatu tetřeva hlušce (*Tetrao urogallus*) jako základ pro přírodě blízké hospodaření ve smrkových lesích Karpat

GA FLD, Ing. Martin Mikoláš, Ph.D., 2013-2013

FORest management strategies to enhance the MITigation potential of European forests

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., 2013-2016

FORest Management Strategies To Enhance The MITigation Potential Of European Forests

Evropská komise, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., 2012-2016

Forest management strategies to enhance the mitigation potential of European forests

Evropská komise, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., 2012-2015

Diverzita saproxylických organizmů v čase a prostoru: Od historie krajiny přes ekologii společenstev k modelům přežívání druhů

Grantová agentura ČR, Ing. Radek Bače, Ph.D., 2012-2014

Vliv přirozeného rozpadu horských smrkových porostů na mikroklima, chemismus a biodiversitu terestrických a vodních ekosystémů

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., 2012-2016

Dendrochronologická rekonstrukce vývoje vybraných porostů horských smrčin Šumavy III.

GA FLD, Ing. Vojtěch Čada, Ph.D., 2012-2012

Vliv struktury a dynamiky přirozených horských smrčin na vhodnost habitatu tetřeva hlušce (*Tetrao urogallus*)

GA FLD, Ing. Martin Mikoláš, Ph.D., 2012-2012

Dendroekologické metody a jejich využití při analýze režimu narušení horských smrkových lesů na vybraných lokalitách v České republice a Rumunsku

CIGA, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., 2011-2013

Dendrochronologická rekonstrukce vývoje vybraných porostů horských smrčin Šumavy II

GA FLD, Ing. Vojtěch Čada, Ph.D., 2011-2011

Analýza dynamiky horského smrkového lesa na vybraných lokalitách v České republice a Rumunsku s využitím historických a dendroekologických metod

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., 2011-2014

Rekonstrukce režimu přirozených disturbancí v horských smrkových pralesích

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., 2010-2014

Dynamika horského smrkového lesa na Šumavě a její změny - minulý vývoj, disturbance, acidifikace, klima

CIGA, Ing. Vojtěch Čada, Ph.D., 2010-2011

Přirozená obnova po kůrovcové gradaci v horské smrčině na Trojmezné, NP Šumava

GA FLD, Ing. Radek Bače, Ph.D., 2010-2010

Dendrochronologická rekonstrukce vývoje vybraných porostů horských smrčin Šumavy

GA FLD, Ing. Vojtěch Čada, Ph.D., 2010-2010

Struktura a historie narušení lesa v NP Šumava na lokalitě \"Trojmezná\" 3

GA FLD, Ing. Pavel Janda, Ph.D., 2010-2010

Význam disturbancí pro dynamiku temperátních horských smrkových lesů - krajinný simulační model Šumavy

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., 2010-2014

Přirozená obnova smrku v horských lesích: Jaké mrtvé dřevo je vhodným substrátem pro zmlazování?

GA FLD, Ing. Radek Bače, Ph.D., 2009-2009

Struktura a historie narušení lesa v NP Šumava na lokalitě \"Trojmezná\" 2

GA FLD, Ing. Pavel Janda, Ph.D., 2009-2009

Jakou roli hraje tlející dřevo při obnově horských smrčin?

GA FLD, Ing. Radek Bače, Ph.D., 2008-2008

Struktura a historie narušení lesa v NP Šumava na lokalitě "Trojmezná"

GA FLD, Ing. Pavel Janda, Ph.D., 2008-2008

Přirozená dynamika vývoje horského smrkového lesa po rozsáhlé disturbanci: prosotorově explicitní model

Ministerstvo životního prostředí ČR, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., 2008-2010

Limitující faktory a omezení biologického zotavování z acidifikace: Jaká je budoucnost horských ekosystémů Šumavy?

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., 2007-2011

Structure and regeneration of forest stands with different management in the conditions of National Nature Reserve Voděradské bučiny (second phase)

GA FLE, Ing. Jonny Ferney Bernate Peňa, Ph.D., 2007-2007

Struktura a dynamika mrtvého dřeva jako faktoru udržujícího biodiverzitu v pralesovitém a hospodářském porostu horské smrčiny

Akademie věd ČR, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., 2006-2008

Založení a prvotní zhodnocení mezinárodního provenienčního pokusu IUFRO s jedlí bělokorou v NP České Švýcarsko

GA FLE, Ing. Vladimír Janeček, Ph.D., 2005-2006

Aktualizace předmětu Ekologie lesa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ing. Iva Ulbrichová, Ph.D., 2004-2004

Hodnocení tlejícího dřeva z hlediska výskytu dekompozičních typů a jeho funkce jako substrátu pro obnovu dřevin v horském smrkovém lese

GA FLE, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., 2004-2004

Přirozená obnova horských smrčin

Grantová agentura ČR, Ing. Iva Ulbrichová, Ph.D., 2003-2006