×
Katedra ekologie lesa
banner

Granty

FORest Management Strategies To Enhance The MITigation Potential Of European Forests

Evropská komise, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., 2012-2016

Aktualizace předmětu Ekologie lesa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ing. Iva Ulbrichová, Ph.D., 2004-2004

Analýza dynamiky horského smrkového lesa na vybraných lokalitách v České republice a Rumunsku s využitím historických a dendroekologických metod

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., 2011-2014

Analýza růstových trendů smíšených lesních porostů: testování dendrochronologických metod

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., 2014-2015

Are forests getting younger? A case study of environmental changes impact on growth dynamics of old-growth forests of Carpathians

GA FLD, Ing. Krešimir Begovič, 2018-2019

Biogeochemická odezva lesních ekosystémů na acidifikaci eutrofizaci lesnické hospodaření a klimatickou změnou

Grantová agentura ČR, Ing. Pavel Janda, Ph.D., 2015-2018

Časoprostorová rekonstrukce tropických cyklón a jejich vlivu na strukturu a diverzitu lesů v severovýchodní Asii

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., 2017-2019

Coleoptera and Trichoptera remains as proxy for past disturbances in Šumava national park

GA FLD, Nick Bennett Schafstall, 2017-2018

Dendrochronologická rekonstrukce vývoje vybraných porostů horských smrčin Šumavy

GA FLD, Ing. Vojtěch Čada, Ph.D., 2010-2010

Dendrochronologická rekonstrukce vývoje vybraných porostů horských smrčin Šumavy II

GA FLD, Ing. Vojtěch Čada, Ph.D., 2011-2011

Dendrochronologická rekonstrukce vývoje vybraných porostů horských smrčin Šumavy III.

GA FLD, Ing. Vojtěch Čada, Ph.D., 2012-2012

Dendroekologické metody a jejich využití při analýze režimu narušení horských smrkových lesů na vybraných lokalitách v České republice a Rumunsku

CIGA, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., 2011-2013

Disturbance a jejich vliv na strukturu lesa zásobu uhlíku a biodiverzitu na porostním a krajinném měřítku v horském smrkovém lese

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., 2015-2017

Disturbance legacies as key driver of lichen diversity in old-growth norway-spruce forests of Slovakia

GA FLD, Thomas Langbehn, 2017-2018

Disturbance v lesních ekosystémech a jejich efekt na ekosystémové služby v kontextu globální klimatické změny

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., 2017-2020

Diverzita saproxylických organizmů v čase a prostoru: Od historie krajiny přes ekologii společenstev k modelům přežívání druhů

Grantová agentura ČR, Ing. Radek Bače, Ph.D., 2012-2014

Dynamika horského smrkového lesa na Šumavě a její změny - minulý vývoj, disturbance, acidifikace, klima

CIGA, Ing. Vojtěch Čada, Ph.D., 2010-2011

Dynamika, struktura a biodiverzita v horských smrkových (Picea abies (L.) Karst.) lesích střední a východní Evropy

CIGA, Volodymyr Trotsiuk, Ph.D., 2015-2017

Ekologické a populačně biologické aspekty vybraných populací Orchis pallens a Orchis purpurea v ČR

GA FLD, Mgr. Radka Broumová, 2017-2019

Forest management strategies to enhance the mitigation potential of European forests

Evropská komise, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., 2012-2015

FORest management strategies to enhance the MITigation potential of European forests

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., 2013-2016

Generativní množení vzácných druhů jeřábů (Sorbus latifolia agg. a Sorbus sudetica) rostoucích na území ČR.

GA FLD, Ing. Zuzana Ježková, 2017-2019

Growth vs longevity: the variability of growth rates in old-growth forests of the Carpathian Mountains

GA FLD, Ing. Krešimir Begovič, 2017-2018

Hodnocení tlejícího dřeva z hlediska výskytu dekompozičních typů a jeho funkce jako substrátu pro obnovu dřevin v horském smrkovém lese

GA FLE, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., 2004-2004

Holocénní dynamika disturbancí v evropských smrkových (Picea Abies) lesích: podklady pro ochranu přírody a managememt

Grantová agentura ČR, Ing. Pavel Janda, Ph.D., 2016-2018

Jakou roli hraje tlející dřevo při obnově horských smrčin?

GA FLD, Ing. Radek Bače, Ph.D., 2008-2008

Limitující faktory a omezení biologického zotavování z acidifikace: Jaká je budoucnost horských ekosystémů Šumavy?

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., 2007-2011

Mikroklima tlejícího dřeva smrku ve vztahu k vlastnostem kmenů a jeho vliv na výskyt dřevokazných hub

Grantová agentura ČR, Mgr. Václav Pouska, Ph.D., 2013-2015

Modelování velkých narušení temperátního smrkového lesa působením více činitelů za účelem vyhodnocení různých scénářů narušení a managementu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., 2015-2017

Mortalita a změny ve struktuře horských smrčin po disturbanci

GA FLD, Ing. Michal Synek, 2016-2016

Přirozená dynamika vývoje horského smrkového lesa po rozsáhlé disturbanci: prosotorově explicitní model

Ministerstvo životního prostředí ČR, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., 2008-2010

Přirozená obnova horských smrčin

Grantová agentura ČR, Ing. Iva Ulbrichová, Ph.D., 2003-2006

Přirozená obnova po kůrovcové gradaci v horské smrčině na Trojmezné, NP Šumava

GA FLD, Ing. Radek Bače, Ph.D., 2010-2010

Přirozená obnova smrku v horských lesích: Jaké mrtvé dřevo je vhodným substrátem pro zmlazování?

GA FLD, Ing. Radek Bače, Ph.D., 2009-2009

Rekonstrukce režimu přirozených disturbancí v horských smrkových pralesích

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., 2010-2014

Rekonstrukce růstové dynamiky primárních bukovo–jedlových lesů ve střední Evropě s využitím dendroekologických metod

GA FLD, Ing. Michal Frankovič, 2018-2019

Reziduální vliv hnojení na smilkový travní porost v Krkonoších

GA FAPPZ, Ing. Mgr. Michaela Češková, Ph.D., 2006-2006

Režim disturbancí jedlo-bukových pralesů Evropy

GA FLD, Mgr. Jana Ágh Lábusová, 2016-2016

Růst a přežívání přirozeného zmlazení smrku po disturbancích

GA FLD, 2016-2016

Sledování vlivu změn prostředí na růstovou dynamiku a vitalitu horských smrkových lesů s použitím informací obsažených v letokruzích - přírůst a koncentrace izotopů uhlíku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., 2013-2016

Sousedský efekt v procesech obnovy horských smrčin ovlivňovaných disturbancemi

CIGA, 2016-2017

Struktura a dynamika mrtvého dřeva jako faktoru udržujícího biodiverzitu v pralesovitém a hospodářském porostu horské smrčiny

Akademie věd ČR, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., 2006-2008

Struktura a dynamika smíšených horských

GA FLD, Mgr. Jana Ágh Lábusová, 2015-2015

Struktura a dynamika vývoje habitatu tetřeva hlušce (*Tetrao urogallus*) jako základ pro přírodě blízké hospodaření ve smrkových lesích Karpat

GA FLD, Ing. Martin Mikoláš, Ph.D., 2013-2013

Struktura a historie narušení lesa v NP Šumava na lokalitě "Trojmezná"

GA FLD, Ing. Pavel Janda, Ph.D., 2008-2008

Struktura a historie narušení lesa v NP Šumava na lokalitě \"Trojmezná\" 2

GA FLD, Ing. Pavel Janda, Ph.D., 2009-2009

Struktura a historie narušení lesa v NP Šumava na lokalitě \"Trojmezná\" 3

GA FLD, Ing. Pavel Janda, Ph.D., 2010-2010

Strukturní heterogenita horských smrkov.

GA FLD, 2015-2015

The fossil bark beetle database: state-of-the-art comparison of recent bark beetle outbreaks with paleoecological records from North America and Eurasia

GA FLD, Nick Bennett Schafstall, 2018-2019

Tree potential to growth increase and disturbances in the primary mountain spruce forest

GA FLD, Volodymyr Trotsiuk, Ph.D., 2013-2013

Vliv historie a struktury disturbancí na růstové trendy stromů, dynamiku zmlazení a biodiverzitu v přírodě-blízkých horských smrkových lesích Evropy

GA FLD, 2014-2014

Vliv přírodních disturbancí na dynamiku a funkce přirozených lesních ekosystémů

GA FLD, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., 2017-2019

Vliv přirozeného rozpadu horských smrkových porostů na mikroklima, chemismus a biodiversitu terestrických a vodních ekosystémů

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., 2012-2016

Vliv přirozených disturbancí na biodiverzitu a dynamiku uhlíku v přírodních lesích

CIGA, Ing. Daniel Kozák, 2018-2019

Vliv struktury a dynamiky přirozených horských smrčin na vhodnost habitatu tetřeva hlušce (*Tetrao urogallus*)

GA FLD, Ing. Martin Mikoláš, Ph.D., 2012-2012

Vplyv histórie disturbancií v pralesoch Západných Karpát na diverzitu vtáčích spoločenstiev ako podklad pre prírode blízke hospodárenie

GA FLD, Mgr. Ondrej Kameniar, 2017-2018

Význam disturbancí pro dynamiku temperátních horských smrkových lesů - krajinný simulační model Šumavy

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., 2010-2014

Vzťah histórie prírodných disturbancií a diverzity vtáčích spoločenstiev v smrekových pralesoch Západných Karpát

GA FLD, Mgr. Ondrej Kameniar, 2018-2019

Založení a prvotní zhodnocení mezinárodního provenienčního pokusu IUFRO s jedlí bělokorou v NP České Švýcarsko

GA FLE, Ing. Vladimír Janeček, Ph.D., 2005-2006