×
Katedra ekologie lesa
banner

Granty

FORest Management Strategies To Enhance The MITigation Potential Of European Forests

Evropská komise, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., 2012-2016

Aktualizace předmětu Ekologie lesa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ing. Iva Ulbrichová, Ph.D., 2004-2004

Analýza dynamiky horského smrkového lesa na vybraných lokalitách v České republice a Rumunsku s využitím historických a dendroekologických metod

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., 2011-2014

Analýza frekvence a závažnosti disturbanční historie horského smrkového lesa v oblasti 1. zóny NP Šumava, Trojmezná

GA FLD, 2008-2008

Analýza růstových trendů smíšených lesních porostů: testování dendrochronologických metod

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., 2014-2015

Analýzy chemického složení letokruhů

GA FLE, Lenka Kubištová (Píšová), 2007-2007

Biogeochemická odezva lesních ekosystémů na acidifikaci eutrofizaci lesnické hospodaření a klimatickou změnou

Grantová agentura ČR, Ing. Pavel Janda, Ph.D., 2015-2017

Časoprostorová rekonstrukce tropických cyklón a jejich vlivu na strukturu a diverzitu lesů v severovýchodní Asii

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., 2017-2019

Dendrochronologická rekonstrukce vývoje vybraných porostů horských smrčin Šumavy

GA FLD, Ing. Vojtěch Čada, Ph.D., 2010-2010

Dendrochronologická rekonstrukce vývoje vybraných porostů horských smrčin Šumavy II

GA FLD, Ing. Vojtěch Čada, Ph.D., 2011-2011

Dendrochronologická rekonstrukce vývoje vybraných porostů horských smrčin Šumavy III.

GA FLD, Ing. Vojtěch Čada, Ph.D., 2012-2012

Dendroekologické metody a jejich využití při analýze režimu narušení horských smrkových lesů na vybraných lokalitách v České republice a Rumunsku

CIGA, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., 2011-2013

Dendroklimatologie nízké Arktidy

GA FLD, Ing. Mgr. Jiří Lehejček, 2014-2014

Dendroklimatologie nízké Arktidy - záznam holocénního klimatu

GA FLD, Ing. Mgr. Jiří Lehejček, 2013-2013

Disturbance a jejich vliv na strukturu lesa zásobu uhlíku a biodiverzitu na porostním a krajinném měřítku v horském smrkovém lese

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., 2015-2017

Diverzita saproxylických organizmů v čase a prostoru: Od historie krajiny přes ekologii společenstev k modelům přežívání druhů

Grantová agentura ČR, Ing. Radek Bače, Ph.D., 2012-2014

Dynamika horského smrkového lesa na Šumavě a její změny - minulý vývoj, disturbance, acidifikace, klima

CIGA, Ing. Vojtěch Čada, Ph.D., 2010-2011

Dynamika horského smrkového lesa se zaměřením na přirozenou obnovu

GA FLD, Ing. Jaroslav Červenka, 2014-2014

Dynamika, struktura a biodiverzita v horských smrkových (Picea abies (L.) Karst.) lesích střední a východní Evropy

CIGA, Volodymyr Trotsiuk, Ph.D., 2015-2016

Faktory ovlivňující porostní strukturu přirozených horských smrkových lesů v rumunských Karpatech

GA FLD, Ing. Jan Rejzek, 2013-2013

Forest management strategies to enhance the mitigation potential of European forests

Evropská komise, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., 2012-2015

FORest management strategies to enhance the MITigation potential of European forests

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., 2013-2016

Hodnocení tlejícího dřeva z hlediska výskytu dekompozičních typů a jeho funkce jako substrátu pro obnovu dřevin v horském smrkovém lese

GA FLE, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., 2004-2004

Holocénní dynamika disturbancí v evropských smrkových (Picea Abies) lesích: podklady pro ochranu přírody a managememt

Grantová agentura ČR, Ing. Pavel Janda, Ph.D., 2016-2018

In vitro rozmnožování smrku ztepilého (Picea abies) a třešně ptačí (Cerasus avium)

GA FLE, Michaela Mauleová, 2006-2006

Izotopy uhlíku v letokruzích

GA FLE, Lenka Kubištová (Píšová), 2006-2006

Jakou roli hraje tlející dřevo při obnově horských smrčin?

GA FLD, Ing. Radek Bače, Ph.D., 2008-2008

Limitující faktory a omezení biologického zotavování z acidifikace: Jaká je budoucnost horských ekosystémů Šumavy?

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., 2007-2011

Mikroklima tlejícího dřeva smrku ve vztahu k vlastnostem kmenů a jeho vliv na výskyt dřevokazných hub

Grantová agentura ČR, Mgr. Václav Pouska, Ph.D., 2013-2015

Mortalita a změny ve struktuře horských smrčin po disturbanci

GA FLD, Ing. Michal Synek, 2016-2016

Multidisciplinární přístup k hodnocení dynamiky lesních disturbancí napříč časovými a prostorovými

Grantová agentura ČR, Jennifer Louise Clear, Ph.D., 2016-2018

Paleoklimatologie severního Atlantiku - multi-proxy rekonstrukce holocénního klimatu

CIGA, Ing. Mgr. Jiří Lehejček, 2015-2016

Pařezová výmladnost dřevin při obnově

GA FLD, 2015-2015

Populační biologie smrkového zmlazení v středoevropských horských lesech po disturbancích

GA FLD, Mgr. Zuzana Michalová, 2013-2013

Použití in vitro metod pro zachování genových zdrojů vybraných druhů lesních stromů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Michaela Mauleová, 2004-2004

Přirozená dynamika vývoje horského smrkového lesa po rozsáhlé disturbanci: prosotorově explicitní model

Ministerstvo životního prostředí ČR, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., 2008-2010

Přirozená obnova horských smrčin

Grantová agentura ČR, Ing. Iva Ulbrichová, Ph.D., 2003-2006

Přirozená obnova po kůrovcové gradaci v horské smrčině na Trojmezné, NP Šumava

GA FLD, Ing. Radek Bače, Ph.D., 2010-2010

Přirozená obnova smrku v horských lesích: Jaké mrtvé dřevo je vhodným substrátem pro zmlazování?

GA FLD, Ing. Radek Bače, Ph.D., 2009-2009

Rekonstrukce režimu přirozených disturbancí v horských smrkových pralesích

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., 2010-2014

Reziduální vliv hnojení na smilkový travní porost v Krkonoších

GA FAPPZ, Ing. Mgr. Michaela Češková, Ph.D., 2006-2006

Režim disturbancí jedlo-bukových pralesů Evropy

GA FLD, 2016-2016

Rostlinná společenska v přirozen.smrkov.

GA FLD, 2015-2015

Růst a přežívání přirozeného zmlazení smrku po disturbancích

GA FLD, 2016-2016

Sledování vlivu změn prostředí na růstovou dynamiku a vitalitu horských smrkových lesů s použitím informací obsažených v letokruzích - přírůst a koncentrace izotopů uhlíku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., 2013-2016

Sousedský efekt v procesech obnovy horských smrčin ovlivňovaných disturbancemi

CIGA, 2016-2017

Struktura a dynamika mrtvého dřeva jako faktoru udržujícího biodiverzitu v pralesovitém a hospodářském porostu horské smrčiny

Akademie věd ČR, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., 2006-2008

Struktura a dynamika smíšených horských

GA FLD, 2015-2015

Struktura a dynamika vývoje habitatu tetřeva hlušce (*Tetrao urogallus*) jako základ pro přírodě blízké hospodaření ve smrkových lesích Karpat

GA FLD, Ing. Martin Mikoláš, Ph.D., 2013-2013

Struktura a historie narušení lesa v NP Šumava na lokalitě "Trojmezná"

GA FLD, Ing. Pavel Janda, Ph.D., 2008-2008

Struktura a historie narušení lesa v NP Šumava na lokalitě \"Trojmezná\" 2

GA FLD, Ing. Pavel Janda, Ph.D., 2009-2009

Struktura a historie narušení lesa v NP Šumava na lokalitě \"Trojmezná\" 3

GA FLD, Ing. Pavel Janda, Ph.D., 2010-2010

Struktura horského smrkového lesa s ohledem na jeho historický vývoj - podklady pro management lesů v chráněných územích

CIGA, Lenka Kubištová (Píšová), 2007-2008

Strukturní heterogenita horských smrkov.

GA FLD, 2015-2015

Tree potential to growth increase and disturbances in the primary mountain spruce forest

GA FLD, Volodymyr Trotsiuk, Ph.D., 2013-2013

Uchycování, odrůstání a mortalita přirozeného zmlazení na tlejícím dřevě v horském smrkovém lese

GA FLD, Ing. Jaroslav Červenka, 2011-2011

Vliv historie a struktury disturbancí na růstové trendy stromů, dynamiku zmlazení a biodiverzitu v přírodě-blízkých horských smrkových lesích Evropy

GA FLD, 2014-2014

Vliv nadmořské výšky, orientace a sklonu svahu na strukturu přirozených horských smrkových lesů v rumunských Karpatech

GA FLD, Ing. Jan Rejzek, 2012-2012

Vliv pH a trávníků v různých sukcesních stádiích na životní cyklus koniklece lučního (Pulsatilla pratensis)

GA FLD, Ing. Martina Bochenková, 2012-2012

Vliv přirozeného rozpadu horských smrkových porostů na mikroklima, chemismus a biodiversitu terestrických a vodních ekosystémů

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., 2012-2016

Vliv stanoviště a monofágních druhů na stav populacíohroženého druhu xerothermní květeny Pulsatilla pratensis

GA FLD, Ing. Martina Bochenková, 2014-2014

Vliv struktury a dynamiky přirozených horských smrčin na vhodnost habitatu tetřeva hlušce (*Tetrao urogallus*)

GA FLD, Ing. Martin Mikoláš, Ph.D., 2012-2012

Vliv tlejícího dřeva na dynamiku přirozeného zmlazení v horských smrčinách

GA FLD, Ing. Jaroslav Červenka, 2012-2012

Vliv trávníků v různých sukcesních stádiích na životní cyklus koniklece lučního (Pulsatilla pratensis)

GA FLD, Ing. Martina Bochenková, 2013-2013

Význam disturbancí pro dynamiku temperátních horských smrkových lesů - krajinný simulační model Šumavy

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., 2010-2014

Založení a prvotní zhodnocení mezinárodního provenienčního pokusu IUFRO s jedlí bělokorou v NP České Švýcarsko

GA FLE, Ing. Vladimír Janeček, Ph.D., 2005-2006