×
Katedra ekologie lesa
banner

Publikace

Ostatní výsledky

Vegetative propagation of Ginkgo biloba Linn. - A oldest living fossil tree species under threat Ing. Vítámvás Jan, Ph.D., -1

Surface liming of immission clear-cuts: benefits and risks. prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D., 2003

Mechanized site preparation and restoration of degraded site Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2003

Struktura a dynamika lesních porostů a kvantitativní a kvalitativní charakter odumřelé dřevní biomasy v oblasti Trojmezenského pralesa doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D.; Tichý Tomáš, 2003

Tree layer disintegration and its impact on understory vegetation and humus forms state in the Šumava National Park doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D., 2003

BIOLOGICAL ACTIVITY, NITROGEN DYNAMICS, AND CHEMICAL CHARACTERISTICS OF THE FOREST SOILS IN THE ŠUMAVA NATIONAL PARK doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D., 2003

Restoration of forest soils on reforested abandoned agricultural lands prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D., 2004

Využití podsadeb a meliorace půdy při zavádění buku do porostní skladby doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2004

Využitie biostimulátorov rastu pri pestovaní semenáčikov borovice lesnej (Pinus sylvestris L.) na rôznych substrátoch. doc. Ing. Slávik Martin, CSc., 2004

Hořečky - mizející svědkové pravidelně obhospodařovaných extenzivních luk a pastvin Mgr. Ing. Češková Michaela, Ph.D.; doc. RNDr. Hejcman Michal, Ph.D., 2004

Půdotvorná a půdoochranná funkce břízy v Krušných horách Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. RNDr. Slodičák Marián, CSc., 2004

Vliv olše zelené na stav lesních půd ve vyšších nadmořských výškách prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; Ing. Kuneš Ivan, Ph.D.; Folk Pavel, 2004

Rozmnožování významných druhů listnatých stromů technikami in vitro Ing. Mauleová Michaela, Ph.D.; Ing. Vítámvás Jan, Ph.D.; Ing. Vítámvás Jan, Ph.D.; Ing. Tušek Zdeněk, 2004

Podzemní biomasa Calamagrostis villosa na pokusných plochách RNDr. Möllerová Jana, CSc.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; Ing. Kuneš Ivan, Ph.D., 2004

Pestovanie duglasky na Slovensku s ohľadom na jej produkčný význam doc. Ing. Slávik Martin, CSc.; Ing. Ťavoda Peter, CSc., 2004

Dendrológia a vzťah človeka k lesom doc. Ing. Slávik Martin, CSc., 2004

Borovice pokroucená (Pinus contorta) jako přípravná dřevina v imisních oblastech. prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Slávik Martin, CSc.; Ing. Šolc Radek, 2004

Půdotvorná a půdoochranná funkce břízy a smrku pichlavého na imisních holinách se zachovalou vrstvou humusu. prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; Moser Warren Keith; Ing. Novák Jiří; doc. RNDr. Slodičák Marián, CSc., 2004

Kvantitatiní charakteristiky tlejícího dřeva a význam hub při jeho rozkladu ve smrkovém horském lese v oblasti Trojmezná, NP Šumava doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D.; Lepšová Anna, 2004

Množství a struktura mrtvého dřeva ve smrkovém horském lese doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D., 2004

Popis a kvantifikace strukturální diverzity lesa doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D., 2004

Reprodukce jeřábu ptačího (Sorbus aucuparia L.) metodami in vitro. Ing. Mauleová Michaela, Ph.D., 2004

Spatial variability of humus forms morphological and chemical properties in mountain spruce old-growth forest doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D.; Samonil Pavel, 2004

Spatial structure of mountain spruce old-growth forest with respect to historical development doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D.; Ing. Zahradník Daniel, Ph.D.; RNDr. Puš Vladimír, CSc., 2004

Development of Fir Hybrid Clonal Material 1993 - 2002 prof. Ing. Kobliha Jaroslav, CSc.; Ing. Janeček Vladimír, Ph.D.; Ing. Janeček Vladimír, Ph.D.; Ing. Hajnala Martin; Ing. Hajnala Martin, Ph.D., 2004

Vývoj klonů lípy malolisté (Tilia cordata Miller) prof. Ing. Kobliha Jaroslav, CSc.; Ing. Hajnala Martin; Ing. Hajnala Martin, Ph.D.; Ing. Janeček Vladimír, Ph.D.; Ing. Janeček Vladimír, Ph.D., 2004

Somatická embryogeneze smrku ztepilého (Picea abies/L./Karst.): Indukce embryogenního pletiva. Ing. Vítámvás Jan, Ph.D., 2004

Conservation and Utilization of Wild Cherry Gene Resources in the Czech Republic prof. Ing. Kobliha Jaroslav, CSc.; Ing. Janeček Vladimír, Ph.D.; Ing. Janeček Vladimír, Ph.D.; Ing. Hajnala Martin; Ing. Hajnala Martin, Ph.D., 2004

Breeding of Wild Cherry in the Czech Republic prof. Ing. Kobliha Jaroslav, CSc.; Ing. Janeček Vladimír, Ph.D.; Ing. Janeček Vladimír, Ph.D.; Ing. Hajnala Martin; Ing. Hajnala Martin, Ph.D., 2004

RŮST MEZIDRUHOVÝCH HYBRIDŮ RODU ABIES V PODMÍNKÁCH ČR Ing. Janeček Vladimír, Ph.D.; Ing. Janeček Vladimír, Ph.D., 2004

Rozmnožování významných druhů listnatých stromů technikami in vitro. Ing. Vítámvás Jan, Ph.D.; Ing. Mauleová Michaela, Ph.D., 2004

Struktura horských smrkových porostů a jejich přirozené obnovy na některých lokalitách NP Šumava - předběžné výsledky Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D., 2004

Stav náletových dřevin na vybraných plochách v Jizerských horách Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; Ing. Kuneš Ivan, Ph.D., 2004

Vliv olše zelené na stav lesních půd ve vyšších nadmořských výškách. prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; Ing. Kuneš Ivan, Ph.D.; Folk Pavel, 2004

Půdotvorná a půdoochranná funkce břízy v Krušných horách. Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. RNDr. Slodičák Marián, CSc., 2004

Hlavní náhradní listnaté dřeviny v Krušných horách a jejich půdotvorná a půdoochranná funkce. Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2004

Vliv provozního vápnění na stav kultur v Jizerských horách. Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Drbohlavová Lenka; Rozmara Martin, 2004

Techniky eliminace patogenních čintelů v orgánových kulturách jeřábu ptačího (Sorbus aucuparia L.) Ing. Mauleová Michaela, Ph.D.; Ing. Vítámvás Jan, Ph.D., 2004

Šlechtění a reprodukce cenných listnáčů na FLE ČZU prof. Ing. Kobliha Jaroslav, CSc.; Ing. Hajnala Martin; Ing. Hajnala Martin, Ph.D.; Ing. Škoda Aleš; Ing. Škoda Aleš; Ing. Janeček Vladimír, Ph.D.; Ing. Janeček Vladimír, Ph.D., 2004

Sustainable forestry management in different fields of forestry research doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D., 2004

Lesnická dendrologie pro bakalářské studium HSSL doc. Ing. Slávik Martin, CSc., 2004

Arboretum Kostelec n.Č.l. - multimediální dendrologická učebnice RNDr. Kašparová Ivana; Ing. Bažant Václav, Ph.D.; Ing. Bažant Václav, 2004

Struktura horského smrkového lesa v oblasti Trojmezné ve vztahu k historickému vývoji a stanovištním podmínkám doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D., 2005

Význam tlejícího dřeva v lese na příkladu horské smrčiny doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D., 2005

Forest decline and pedobiological characteristics of humus forms in the Šumava National Park doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2005

Fertilization of Norway spruce plantations on the bulldozer-spread windrows in the Ore Mts. doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D., 2005

Application of Mg-fertilizers to prevent and to decrease Norway spruce yellowing prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; prof. RNDr. Vacek Stanislav, DrSc., 2005

MNOŽSTVÍ A STRUKTURA MRTVÉHO DŘEVA A JEHO VÝZNAM PRO OBNOVU LESA VE SMRKOVÉM HORSKÉM LESE V OBLASTI REZERVACE TROJMEZNÁ doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D., 2005

Využití břízy a smrku pichlavého při obnově porostů na plochách s nenarušenou vrstvou nadložního humusu prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; Moser Warren Keith, 2005

Soil forming role of birch in the Ore Mts. Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. RNDr. Slodičák Marián, CSc., 2005

Borovice pokroucená a její význam v horských polohách prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Šolc Radek; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; doc. Ing. Slávik Martin, CSc., 2005

význam tlejícího mrtvého dřeva pro odrůstání nové generace lesa v horském smrkovém pralese doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D., 2005

Odumřelá dřevní biomasa jako cenný zdroj živin v ekosystémech šumavských smrčin Hofmeister Jeňýk; doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D., 2005

Trojmezenský prales – realita nebo mýtus doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D., 2005

Spread and control of Calamagrostis villosa above the upper tree limit in the Giant Mts., Czech Republic doc. RNDr. Hejcman Michal, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Pavlů Vilém; Ing. Gaisler Jan; Mgr. Ing. Češková Michaela, Ph.D.; Mgr. Hejcmanová Pavla, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, 2005

Hnojení smilkových travních porostů aneb Může být druhová skladba ovlivněna i 37 let po ukončení aplikace hnojiv? doc. RNDr. Hejcman Michal, Ph.D.; Mgr. Ing. Češková Michaela, Ph.D.; Ing. Honsová Dagmar; Schellberg Jürgen; doc. Dr. Ing. Pavlů Vilém, 2005

Dlouhodobý výzkum hnojení travních porostů doc. RNDr. Hejcman Michal, Ph.D.; Mgr. Ing. Češková Michaela, Ph.D.; Ing. Hakl Josef, Ph.D.; Mgr. Hejcmanová Pavla, Ph.D., 2005

Preparatory species White birch (Betula pendula) and Rowan tree (Sorbus aucuparia)- soil forming potential prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; RNDr. Möllerová Jana, CSc., 2005

Trojmezenský prales - realita nebo mýtus doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D., 2005

Využitie melioračných drevín pri rekultivácii vápencového lomu (část 1) doc. Ing. Klč Pavol, CSc.; doc. Ing. Slávik Martin, CSc., 2005

Sledovanie rastu mladých autochtónnych drevín doc. Ing. Slávik Martin, CSc., 2005

11. mezinárodní symposium:"Výzvy pro management jedle bělokoré (Abies alba Mill.) v měnících se klimatických podmínkách". Ing. Janeček Vladimír, Ph.D.; Ing. Janeček Vladimír, Ph.D.; prof. Ing. Kobliha Jaroslav, CSc., 2005

Geneticko-šlechtitelské aspekty pěstování jedle bělokoré prof. Ing. Kobliha Jaroslav, CSc.; Ing. Janeček Vladimír, Ph.D.; Ing. Janeček Vladimír, Ph.D., 2005

Co nevíme o ekologii jedle bělokoré doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D.; Nagel Thomas; Hahn Katrine; Nielson Anders Busse; Diaci Jurij; Roženbergar Dušan, 2005

CARBON POOLS IN MOUNTAIN NORWAY SPRUCE ECOSYSTEM IN THE BOHEMIAN FOREST (CZECH REPUBLIC) doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D.; Kopáček Jiří; Matějka Karel; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Sládková Ludmila, 2005

Tree ring chemistry and changes in acid deposition in two watersheds in the Bohemian Forest (Czech Republic) doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D.; Kopáček Jiří; Šantrůčková Hana, 2005

Whose national park is it? Manoeuvring between politics, nature protection and socio-economy in Sutjeska National Park, Bosnia-Herzegovina Hahn Katrine; Nielson Anders Busse; Roženbergar Dušan; doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D.; Nagel Thomas; Diaci Jurij, 2005

Somatická embryogeneze - množení embryogenního pletiva u smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) Ing. Mauleová Michaela, Ph.D.; Ing. Vítámvás Jan, Ph.D., 2005

Reprodukce dubu letního (Quercus robur L.) pomocí organogeneze Ing. Vítámvás Jan, Ph.D.; Ing. Mauleová Michaela, Ph.D., 2005

Scientific research of the department of dendrology and forest tree breeding Ing. Vítámvás Jan, Ph.D.; Ing. Mauleová Michaela, Ph.D.; Ing. Janeček Vladimír, Ph.D.; Ing. Janeček Vladimír, Ph.D., 2005

Možnosti množení autochtonních dřevin pomocí explantátových kultur Ing. Mauleová Michaela, Ph.D.; Ing. Vítámvás Jan, Ph.D., 2005

Truba - Tree Breeding Station at Kostelec nad Cernymi lesy Ing. Hamerník Jan, Ph.D.; Ing. Janeček Vladimír, Ph.D.; Ing. Janeček Vladimír, Ph.D., 2005

Development of Hybrid Clonal Material within Genus Abies prof. Ing. Kobliha Jaroslav, CSc.; Ing. Janeček Vladimír, Ph.D.; Ing. Janeček Vladimír, Ph.D., 2005

RECENT RESULTS OF HYBRID FIR RESEARCH prof. Ing. Kobliha Jaroslav, CSc.; Ing. Janeček Vladimír, Ph.D.; Ing. Janeček Vladimír, Ph.D., 2005

Fertilization of Norway spruce plantations on the bulldozer-spread windrows in the Ore Mts doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D., 2005

Restoration of degraded lands after bulldozing in the Ore Mts prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D., 2005

Capture of carbon in humus forms of mountain forests in the Ore Mts prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D., 2005

OBNOVA POVRCHOVÉHO HUMUSU PŘI ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH A PO BULDOZEROVÉ PŘÍPRAVĚ STANOVIŠŤ V KRUŠNÝCH HORÁCH prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D., 2005

Bulldozing of sites in the Ore Mts. and the restoration of degraded lands by this technology. prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D., 2005

The use of fertilization of Norway spruce plantations on the bulldozer-spread windrows in the Ore Mts. doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D., 2005

Analysis of forest structure for sustainability management doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2005

Liming of forest sites in different environmental conditions of the Czech Republic prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; Ing. Kuneš Ivan, Ph.D., 2005

Management and Non-management: study case of the Sumava National Park. doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2005

Role of forests and forest soils in the carbon sequestration prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D., 2005

Natural regeneration – succession – process at places with forest decline in the Sumava (Bohemian Forest) National Park Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2005

Forestry heritage – research plots prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D., 2005

Hořečky v měnících se podmínkách využívání krajiny, Survival of Gentianella species under the changes in land use Mgr. Ing. Češková Michaela, Ph.D., 2005

Spruce Natural Regeneration Evaluation on the Černá jezírka Locality in Jizerské Mts. Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D., 2005

Šíření bezkolence modrého nad horní hranicí lesa v Krkonoších, Spread of Molinia caerulea above upper tree limit in Krkonoše Mts. Mgr. Ing. Češková Michaela, Ph.D.; doc. RNDr. Hejcman Michal, Ph.D., 2005

Změny v chemismu letokruhů Ing. Kubištová Lenka; doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D.; Šantrůčková Hana; Kopáček Jiří, 2005

Využití xerotermních , autochtonních dřevin ve vegetačních úpravách Ing. Bažant Václav, Ph.D.; Ing. Bažant Václav, 2005

Arboretum Kostelec Ing. Bažant Václav, Ph.D.; Ing. Bažant Václav; Ing. Černá Jitka, 2005

Arboretum Kostelec - Dendrology and Landscaping Basis Ing. Bažant Václav, Ph.D.; Ing. Bažant Václav; Ing. Černá Jitka, 2005

Struktura horského smrkového lesa v oblasti Trojmezné ve vztahu k historickému vývoji a stanovištním podmínkám doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D., 2005

Množství a struktura mrtvého dřeva a jeho význam pro obnovu lesa ve smrkovém horském lese v oblasti rezervace Trojmezná doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D., 2005

Vítr jako ekologický faktor ve východních Krušných horách Ing. Vítámvás Jan, Ph.D., 2005

SOMATICKÁ EMBRYOGENEZE – MNOŽENÍ EMBRYOGENNÍHO PLETIVA U SMRKU ZTEPILÉHO /PICEA ABIES (L.) KARST./ Ing. Mauleová Michaela, Ph.D.; Ing. Vítámvás Jan, Ph.D., 2005

Biologické základy lesního hospodářství-Pěstování lesa prof. Ing. Kupka Ivo, CSc.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Slávik Martin, CSc., 2005

Orchideje našich travních porostů doc. RNDr. Hejcman Michal, Ph.D.; Mgr. Hejcmanová Pavla, Ph.D.; Mgr. Ing. Češková Michaela, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Pavlů Vilém; Ing. Gaisler Jan; Ing. Honsová Dagmar, 2006

In vitro metody v lesnictví - principy, metody a aplikace Ing. Vítámvás Jan, Ph.D.; Ing. Mauleová Michaela, Ph.D., 2006

Trojmezenský prales – minulost, současnost, budoucnost? doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D., 2006

Rhizologická měření u lesních dřevin na výsypkách doc. Ing. Slávik Martin, CSc.; Ing. Dimitrovský Konstantin, 2006

REVITALIZATION OF FOREST SITES DEGRADED BY THE BULLDOZER SOIL PREPARATION IN THE ORE MTS. prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D., 2006

Analysis of forest structure for sustainable management of forest property doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D., 2006

Liming of forest sites in different environmental conditions of the Czech Republic. prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; Ing. Kuneš Ivan, Ph.D., 2006

Natural regeneration at places with forest decline in the Šumava (Bohemian Forest) National Park Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2006

Passive and active management: study case of the Šumava National Park doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2006

Valuable heritage of the forestry research – research plots prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D., 2006

Restoration of functioning humus forms on bulldozed localities in the Ore Mts prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; Ing. Kouba Martin; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D., 2006

Changes in mineral element content of Norway spruce (Picea abies) tree rings Ing. Kubištová Lenka; doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D.; Šantrůčková Hana; Kopáček Jiří, 2006

Prostorová struktura horského smrkového lesa v I. zóně Trojmezná v NP Šumava – předběžné výsledky doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D.; Ing. Šolc Radek, 2006

Tree-fall gap characteristics in old-growth beech-fir dominated stands in the Perucica forest reserve, Bosnia-Herzegovina Nagel Thomas; doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D., 2006

Biomass and element pools of herb layer in the catchments of the Čertovo and Plešné Lakes in Šumava Mts. – preliminary results doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D.; Matějka Karel; Kopáček Jiří; Kopáček Jiří, 2006

Tree biomass of Norway spruce forest in the Plešné Lake catchment, the Bohemian Forest – preliminary results doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D.; Matějka Karel; Kopáček Jiří, 2006

STRUCTURE OF THE CENTRAL-EUROPEAN MOUNTAIN SPRUCE OLD-GROWTH FOREST WITH RESPECT TO HISTORICAL DEVELOPMENT – PRELIMINARY RESULTS doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D., 2006

Možnosti využití kultur in vitro při rozmnožování vzácných dřevin Ing. Mauleová Michaela, Ph.D.; Ing. Vítámvás Jan, Ph.D., 2006

Možnosti využití kultur in vitro při zakládání semenných sadů lesních dřevin Ing. Vítámvás Jan, Ph.D.; Ing. Mauleová Michaela, Ph.D.; prof. Ing. Kobliha Jaroslav, CSc., 2006

Stable carbon isotope ratio in the whole wood of Norway spruce (Picea abies L. Karst) tree rings in the Bohemian Forest (Czech Republic) Ing. Kubištová Lenka; Šantrůčková Hana; Květoň Jiří; Kopáček Jiří; doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D., 2006

Development of the natural regeneration on sites with different level of the natural and antropogenous disturbance doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; Ing. Zahradník Daniel, Ph.D., 2006

Vliv hnojení na množství kořenové biomasy trvalých travních porostů. Ing. Honsová Dagmar; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; Mgr. Ing. Češková Michaela, Ph.D.; Ing. Hrevušová Zuzana; doc. Ing. Mrkvička Jiří, CSc., 2006

Smrekovec opadavý Larix decidua Mill., jeho charakteristika, ekológia a perspektívy jeho uplatnenia v lesníckej prevádzke. doc. Ing. Slávik Martin, CSc., 2006

Smrekovec opadavý a ovplyvňovanie jeho rastu v juvenilnom štádiu. doc. Ing. Slávik Martin, CSc., 2006

Vývoj botanického složení porostu po dlouhodobém hnojení Mgr. Ing. Češková Michaela, Ph.D.; Ing. Honsová Dagmar; doc. Ing. Mrkvička Jiří, CSc., 2006

Dlouhodobý reziduální vliv hnojení Ca, N a P na smilkový travní porost v Krkonoších Mgr. Ing. Češková Michaela, Ph.D.; doc. RNDr. Hejcman Michal, Ph.D.; Ing. Honsová Dagmar, 2006

Long-term residual effect of Ca, N and P fertilization on sub-alpine Nardus stricta grassland Mgr. Ing. Češková Michaela, Ph.D.; doc. RNDr. Hejcman Michal, Ph.D.; Štursa Jan, 2006

Control of Molinia caerulea above upper tree limit Šormová Denisa; doc. RNDr. Hejcman Michal, Ph.D.; Mgr. Ing. Češková Michaela, Ph.D., 2006

Influence of ozone on photosynthesis and nitrogen allocation Karbulková Jana; Karbulková Jana; Ing. Kubištová Lenka; Nannen David; Nannen David, 2006

Hodnocení provenienčního pokusu s modřínem opadavým v Kostelci n. Č. l. 40 let po výsadbě Ing. Janeček Vladimír, Ph.D.; Ing. Janeček Vladimír, Ph.D.; prof. Ing. Kobliha Jaroslav, CSc., 2006

REKONSTRUKCE REŽIMU NARUŠENÍ (DISTURBANCÍ) HORSKÉHO SMRKOVÉHO LESA NA ZÁKLADĚ HISTORICKÝCH PODKLADŮ doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D., 2006

Růst modřínů (Larix MILL.) v Arboretu Kostelec Ing. Bažant Václav, Ph.D.; Ing. Bažant Václav, 2006

Arboretum Kostelec - Remarkable pedagogical object Ing. Bažant Václav, Ph.D.; Ing. Bažant Václav; Ing. Hamerník Jan, Ph.D., 2006

Plant evidence in Arboretum Kostelec Ing. Bažant Václav, Ph.D.; Ing. Bažant Václav; Ing. Hamerník Jan, Ph.D., 2006

Vliv hnojení na botanické složení trvalých travních porostů. Ing. Honsová Dagmar; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; Mgr. Ing. Češková Michaela, Ph.D.; Ing. Kocourková Daniela, Ph.D.; doc. Ing. Mrkvička Jiří, CSc., 2007

Samovolný vývoj vichřicí narušených horských lesů v NP Šumava: odpovědný přístup k ochraně přírody či nezodpovědný experiment? doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D., 2007

Analýza letokruhů ve vztahu ke zdravotnímu stavu smrků na Šumavě Ing. Kubištová Lenka; doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D., 2007

Possibility of the Hybrid Fir Research Use in Christmas Tree Production prof. Ing. Kobliha Jaroslav, CSc.; Ing. Janeček Vladimír, Ph.D.; Ing. Janeček Vladimír, Ph.D., 2007

Development of the spruce natural regeneration on mountain sites on the particular permanent plots NP Šumava Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2007

Tlející dřevo – jeho význam a funkce v horském smrkovém lese doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D., 2007

Efekt disturbancí na dynamiku horského lesa s převahou smrku doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D., 2007

Efekt disturbance a hospodářských zásahů na stav lesního ekosystému – případová studie z oblasti tzv. Kalamitní svážnice na Trojmezné doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D., 2007

Diversita dřevokazných hub na Trojmezné hoře, Šumava, Česká republika Pouska Václav; doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D.; Lepšová Anna, 2007

Historical reconstruction of the disturbance regime in a mountain spruce forest landscape doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D.; Wild Jan, 2007

Gap disturbance processes of a subalpine old-growth beech-fir forest in Dinaric mountains, Bosnia and Herzegovina doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D., 2007

Nitrogen pools and fluxes in the catchment-lake ecosystem of Plesne Lake (Czech Republic) prior to and after a bark beetle infestation Kopáček Jiří; Šantrůčková Hana; doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D.; Tahovská Karolína; Matějka Karel; Cudlín P., 2007

Přírodě blízké postupy hospodaření v lesích z pohledu České Bioplatformy Petřík Petr; Košulič ml. Milan; Košulič st. Milan; Hédl Radim; doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D.; Hruška Jakub; Zatloukal Vladimír; Poštulka Zdeněk, 2007

Přírodní variabilita dynamiky lesních ekosystému – základní koncept pro management lesa nejen ve zvláště chráněných územích, ale i hospodářských lesích doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D., 2007

Vliv horizontálního korunového zápoje na zmlazení dřevin ve smrkovém horském lese v 1. zóně Trojmezná, NP Šumava Ing. Bače Radek; Ing. Janda Pavel; doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D., 2007

Význam mikrostanovišť pro obnovu v horském smrkovém lese na Trojmezné Ing. Janda Pavel; Ing. Bače Radek; doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D., 2007

The Effect of Stress Factors on Developing Somatic Embryos Ing. Vítámvás Jan, Ph.D.; Ing. Mauleová Michaela, Ph.D., 2007

Stress factors: The mechanisms controlling development of somatic embryos Ing. Vítámvás Jan, Ph.D.; Ing. Mauleová Michaela, Ph.D., 2007

Dynamika horského lesa – jakou roli hraje vítr a lýkožrout smrkový? doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D., 2007

Předběžné výsledky hodnocení hnojiva ENTEC Perfekt pro pěstování poloodrostků javoru ve školkařském provozu Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; Ing. Hošková Pavla, Ph.D., 2007

Záchrana genových zdrojů jedle bělokoré na příkladu Národního parku České Švýcarsko Ing. Janeček Vladimír, Ph.D.; Ing. Janeček Vladimír, Ph.D.; Ing. Šteflová Dana, 2007

Vliv botanického složení porostu na vertikální distribuci podzemní biomasy Ing. Honsová Dagmar; Mgr. Ing. Češková Michaela, Ph.D.; doc. Ing. Mrkvička Jiří, CSc., 2007

Použití in vitro metod k reintrodukci ohrožených dřevin Ing. Mauleová Michaela, Ph.D.; Ing. Vítámvás Jan, Ph.D., 2007

Záchranný program kriticky ohroženého zimozelenu okoličnatého na území ČR Ing. Bažant Václav, Ph.D.; Ing. Bažant Václav, 2007

Dlouhodobý reziduální vliv Ca, N a P hnojení na subalpínské smilkové porosty Mgr. Ing. Češková Michaela, Ph.D.; doc. RNDr. Hejcman Michal, Ph.D.; Štursa Jan, 2007

Analýza struktury horského smrkového lesa a přirozeného zmlazení v Trojmezenském pralese - NP Šumava Ing. Bače Radek; doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D.; Ing. Janda Pavel, 2007

Diverzita, dynamika a management lesní vegetace Ing. Douda Jan, Ph.D.; Hédl Radim; doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D., 2008

Pravdomil Svoboda - člověk, lesník a dendrolog doc. Ing. Slávik Martin, CSc., 2008

Vzácná dřevina Dálného východu Ing. Kohutka Alexander; Ing. Kohutka Alexander; Ing. Bažant Václav, Ph.D.; Ing. Bažant Václav; Ing. Janeček Vladimír, Ph.D.; Ing. Janeček Vladimír, Ph.D.; Ing. Dreslerová Jaromíra; Ing. Gebauer Roman, 2008

Efekt disturbancí na dynamiku horského lesa s převahou smrku ve střední Evropě: jakou roli hraje vítr a kůrovec? doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D., 2008

Přirozená obnova v Trojmezenském pralese (NP Šumava) Ing. Bače Radek; Ing. Janda Pavel; doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D., 2008

Chemismus letokruhů smrku na Šumavě Ing. Kubištová Lenka; doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D.; Šantrůčková Hana; Mihaljevič Martin, 2008

Struktura Trojmezenského pralesa (NP Šumava) Ing. Janda Pavel; Ing. Bače Radek; doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D.; a kol. a kol., 2008

Problematika rozmnožování hybrida Abies cilicica x A. cephalonica cestou somatické embryogeneze: Sterilizace primárního explantátu a iniciace tvorby ESM Ing. Korecký Jiří; Bc. Korecký Jiří; Ing. Vítámvás Jan, Ph.D., 2008

Ekosystémový management v lesích – je přírodě blízké lesní hospodaření řešení? doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D., 2008

Gap regeneration and tree replacement patterns in an old-growth Fagus-Abies forest in the Dinaric Mountains, Bosnia and Herzegovina Nagel Thomas; doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D., 2008

Výučba dendrológie na FLD v Prahe v súčasnosti doc. Ing. Slávik Martin, CSc., 2008

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.) - strom nejen roku 2008 doc. Ing. Slávik Martin, CSc., 2008

Věková struktura v I. zóně NP Šumava „Trojmezná“ Ing. Janda Pavel, 2008

Analýza růstu jasanu na výsypce Šmeral – Mostecko Ing. Bažant Václav, Ph.D.; Ing. Bažant Václav, 2008

ROZVOJ ARBORETA FLD V KOSTELCI N.Č.L. Ing. Bažant Václav, Ph.D.; Ing. Bažant Václav; Ing. Hamerník Jan, Ph.D., 2008

Problematika rozmnožování hybrida Abies cilicica x A. cephalonica cestou somatické embryogeneze: Sterilizace primárního explantátu a iniciace tvorby ESM Ing. Korecký Jiří; Bc. Korecký Jiří; Ing. Vítámvás Jan, Ph.D., 2008

Technicky realizované výsledky

software GT Facility Ing. Kunt Miroslav, Ph.D.; Skřivánek Martin; Ing. Bažant Václav, Ph.D.; Ing. Bažant Václav; Ing. Hamerník Jan, Ph.D.; Dvořák Petr, 2009

Ostatní výsledky

Problematika rozmnožování hybrida Abies cilicica x A. cephalonica cestou somatické embryogeneze: Iniciace a proliferace embryogenní hmoty, maturace a desikace somatických embryí Ing. Korecký Jiří; Bc. Korecký Jiří; Ing. Vítámvás Jan, Ph.D., 2009

Předběžné výsledky experimentu s hnojením pomalurozpustnými hnojivy v rámci pěstování poloodrostků listnatých dřevin Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D., 2009

Reconstruction of the historical development of the spruce mountain forest doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D., 2009

Horské lesy střední Evropy a jejich dynamika - je disturbance kalamita? doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D., 2009

Horské smrčiny po kůrovcové a větrné "kalamitě" - zkušenosti ze Šumavy a Vysokých Tater. Jonášová Magda; doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D., 2009

Problematika managementu lesů v národních parcích – co je nutno změnit a jak? doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D., 2009

Management lesa ve zvláště chráněných územích – ekologické lesnictví jako možné řešení? doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D., 2009

TĚŽKÁ VODA V KMENI SMRKU Ing. Kubištová Lenka; Šantrůček Jiří, 2009

Taxus cuspidata reaction on the change of ecological condition on the locality Sichote Alin (Primorskyi region) Ing. Janeček Vladimír, Ph.D.; Ing. Janeček Vladimír, Ph.D.; Leugnerová Gabriela, 2009

Comparison of the herb layer below Pinus pumila shrubs in three model areas in the Eastern Asia. Ing. Kohutka Alexander; Ing. Kohutka Alexander; Ing. Koutecký Tomáš; Ing. Gebauer Roman; Ing. Klapetek Václav; Ing. Janeček Vladimír, Ph.D.; Ing. Janeček Vladimír, Ph.D.; Leugnerová Gabriela; Ing. Funda Tomáš, 2009

Population analysis of Pinus pumila based on AFLP genotypes Ing. Kohutka Alexander; Ing. Kohutka Alexander; Ing. Gebauer Roman; Ing. Dreslerová Jaromíra; Ing. Janeček Vladimír, Ph.D.; Ing. Janeček Vladimír, Ph.D.; Ing. Koutecký Tomáš, 2009

Sukcese rostlin na ležících kmenech v horském smrkovém lese na Šumavě Ing. Bače Radek; Ing. Janda Pavel, 2009

Historie horské smrčiny na Jezerní hoře Ing. Čada Vojtěch, 2010

Vliv hnojení a klimatických faktorů při extenzivním pěstování poloodrostků javoru Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D., 2010

Historie narušení horské smrčiny na Jezerní hoře (Šumava) Ing. Čada Vojtěch, 2010

Dendrochronological reconstruction of development of the mountain Norway spruce forest at Jezerní Mt. (NNR Černé and Čertovo Lake) Ing. Čada Vojtěch, 2010

Forest soil characteristics at the Plechý locality, Šumava Mts. Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D., 2010

Regeneration pattern of the Picea abies forest following high severity outbreak of Ips typographus Jan Wild (externí), doc. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., Martin Kopecký (externí), Ing. Jitka Zenáhlíková, 2010

Certifikované metodiky

KOBLIHA, J. – LSTIBŮREK, M. – SLÁVIK, M. – MARUŠÁK, R. – STEJSKAL, J. – KLÁPŠTĚ, J. – HYNEK, V. Metodika výpočtu ekonomické efektivity semenných sadů, Metodics of Seed Orchards Economic Effectivity Assesment, seed orchards, economy, 2011, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KDŠLD / 01, 107839/2011-MZE-16222/M20, Na běžných bonitách VLS lze odhadnout při správné volbě šlechtitelského programu pomocí uvedené metodiky reálný ekonomický 30 zisk v případě zhodnocení objemové produkce v mýtním věku ve výši 160 - 200 tisíc Kč/ha u smrku ztepilého. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství České republiky, 06.06.2011

Ostatní výsledky

ZENÁHLÍKOVÁ, J. – SVOBODA, M. – WILD, J. – KOPECKÝ, M. – MACEK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The regeneration stand and height increment 10 years after a diebacj caused by bark beetle outbreak. 2011. ISBN:978-80-213-2186-1; ISSN: N; Místo vydání: Česká zemědělská univerzita v Praze; Počet stran: 279; Název nakladatele: Česká zemědělská univerzita v Praze; Konference: COYOUS 2011; Datum zahájení: 28.4.2011; Strana od: 108; Strana do: 119 .

ČERVENKA, J. – WILD, J. – SVOBODA, M. – KOPECKÝ, M. – MACEK, M. – BRŮNA, J. – ZENÁHLÍKOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The state of the natural regeneration in Bavarian Forest National Park, 10 years after the total death parent stands. 2011. ISBN: 978-80-213-2086-1; Počet stran: 279 str. ; Vydavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze; Konference: COYOUS 2011 - Konference mladých vědeckých pracovníků ; Datum zahájení: 28.4.2011.

SVOBODA, M. – NAGEL, T. – WILD, J. – HAIS, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Historical range of variability in temperate mountain spruce forests of Central Europe. 2011. Konference, British Ecological Society - Forests and Global Change, 28.-30.3. 2011, University of Cambridge, UK..

WILD, J. – SVOBODA, M. – KOPECKÝ, M. – EDWARDS, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Regeneration in spruce stands after stand-replacing disturbance imitate spatial pattern of dead canopy trees . 2011. Konference British Ecological Society, Forests and Global Change, 28.3.-30.3.2011, University of Cambridge, Velká Británie.

SVOBODA, M. – JANDA, P. – BAČE, R. – NAGEL, T. – FRAVER, S. – REJZEK, J. – DOUDA, J. – BOUBLÍK, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Historical range of variability in temperate mountain spruce forests of Central Europe. 2011. Konference, Eurodendro 2011, Engelberg, Švýcarsko, 19-23.9. 2011, .

BRŮMA, J. – WILD, J. – SVOBODA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Historical reconstruction of the disturbance regime in a mountain spruce forest landscape. 2011. Conference, Frontiers in Historical Ecology, August 30 to September 2, 2011, Birmensdorf, Switzerland, Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL .

LUKÁŠOVÁ, M. – VÍTÁMVÁS, J. – EŠNEROVÁ, J. – KARLÍK, P. – ZAHRADNÍK, D. – KOŇASOVÁ, T. – STEJSKAL, J. – BALÁŠ, M. – RAŠÁKOVÁ, N. – STACHO, J. – KUTHAN, J. – KUNEŠ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); CROSS-AMPLIFICATION OF MICROSATELLITE MARKERS WITHIN THE BETULA SPECIES. 2011. UCOLIS 2011 – University Conference in Life Sciences. ISBN 978-80-213-2226-4..

ONDRÁČEK, J. – KARLÍK, P. – HEJCMAN, M. – KLÍR, T. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Je možné po krátké středověké sídelní aktivitě detekovat změny v chemizmu půdy a ve vegetaci?. 2011. In: Sedmá Konference environmentální archeologie konaná ve dnech 9.-10. 2. 2011 – sborník abstraktů. Archeologický ústav AVČR, Brno 29. .

Certifikované metodiky

JANDA, P. – SVOBODA, M. – BAČE, R. Soubor map - Porostní charakteristiky horských smrčin na trvalých zkusných plochách v lokalitě Calimani v Rumunsku, The maps collection - Stand characteristics on the permanent study plots in mountain spruce forests in Calimani (Romania), old-growth, forest structure, regeneration, Picea abies, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, PCHC_1332_3302, A4, digitální, PDF, ArcGis 9.3, optimalizace udržitelného hospodaření v horských lesích, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BAČE, R. – ČÍŽKOVÁ, P. – SVOBODA, M. – JANDA, P. Soubor map - Pokryvnosti základních taxonů rostlin v bezzásahových zónách NP Šumava, Set of maps - Cover of bacis plant taxa in non-intervention management areas of the Šumava National Park, Plant taxa, Microsite, Šumava National Park, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, rostliny_taxony_1332_3302, A4, digitální, PDF, ArcGis 9.3, optimalizace udržitelného hospodaření v horských lesích, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BAČE, R. – ČÍŽKOVÁ, P. – SVOBODA, M. – JANDA, P. Soubor map - Početnost zmlazení dřevin (výška >10cm) v bezzásahových zónách NP Šumava, Set of maps - Tree seedling density (height >10cm) in non-intervention management areas of the Šumava National Park, Natural regeneration, Tree, Šumava National Park, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, zmlazeni_dreviny_1332_3302, A4, digitální, PDF, ArcGis 9.3, optimalizace udržitelného hospodaření v horských lesích, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BAČE, R. – ČÍŽKOVÁ, P. – SVOBODA, M. – JANDA, P. Soubor map - Prostorové rozmístění vlivu environmentálních proměnných v bezzásahových zónách NP Šumava, Set of maps - The spatial distribution of environmental variables influence in non-intervention management areas of the Šumava National Park, Coarse woody debris, Canopy, Upper tree layer, Šumava National Park, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, environmentalni_promen_1332_3302, A4, digitální, PDF, ArcGis 9.3, optimalizace udržitelného hospodaření v horských lesích, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BAČE, R. – ČÍŽKOVÁ, P. – SVOBODA, M. – JANDA, P. Soubor map - Vliv mikrostanoviště na výškovou strukturu zmlazení smrku v bezzásahových zónách NP Šumava, Set of maps - The effect of microsite on Norway spruce seedling height structure in non-intervention management areas of the Šumava National Park, Natural regeneration, Height structure, Dead wood, Šumava National Park, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, zmlazovani_drevo_1332_3302, A4, digitální, PDF, ArcGis 9.3, optimalizace udržitelného hospodaření v horských lesích, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BAČE, R. – ČÍŽKOVÁ, P. – SVOBODA, M. – JANDA, P. Soubor map - Diverzita a vyrovnanost bylinného patra v bezzásahových zónách NP Šumava, Set of maps - Diversity and evenness of herb layer in non-intervention management areas of the Šumava National Park, Plants, Diverzity, Shannon index, Šumava National Park, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, diverzita_bylin_1332_3302, A4, digitální, PDF, ArcGis 9.3, optimalizace udržitelného hospodaření v horských lesích, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BAČE, R. – ČADA, V. – SVOBODA, M. Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR, Set of maps - Age and spatial structure of semi-natural spruce forest in the Czech Republic, Forest structure, Tree longevity, Density, Picea abies, Spruce forest , 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, struktura_ smrcin_1332_3302, A4, digitální, PDF, ArcGis 9.3, optimalizace udržitelného hospodaření v horských lesích, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

PODRÁZSKÝ, V. – REMEŠ, J. – ULBRICHOVÁ, I. – VOPĚNKA, P. Soubor map: Výskyt dubu červeného a borovice vejmutovky na LHC ŠLP Kostelec nad Černými lesy a na LHC Městské lesy Kostelec nad Černými lesy, Set of maps: Occurrence of American red oak and Eastern White pine on Forest Management Unit School Training Forest Kostelec nad Černými lesy and on LHC Urban Forests Kostelec nad Černými lesy, Introduction, American red oak, Eastern White pine, School Training Forest, Urban Forests, Kostelec nad Černými lesy, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, MapaVyskytuIntro_SLP_DBC_CBRO24, ArcGIS, data LHP, Zvýšení kvality a kvantity produkce lesních porostů na daném LHC, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

JANDA, P. – SVOBODA, M. – BAČE, R. Soubor map - Prostorové rozmístění trvalých výzkumných ploch v lokalitě Giumalau v Rumunsku s informací o síle narušení, The maps collection - The spatial pattern of permanent study plots in the locality Giumalau in Romania with an additional information about disturbance severity , old-growth, forest dynamics, Picea abies, spruce forest, 2012, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, DCHG_1332_3302, A4, digitální, PDF, ArcGis 9.3, optimalizace udržitelného hospodaření v horských lesích, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

JANDA, P. – SVOBODA, M. – BAČE, R. Soubor map - Prostorové rozmístění trvalých výzkumných ploch v lokalitě Calimani v Rumunsku s informací o síle narušení, The maps collection - The spatial pattern of permanent study plots in the locality Calimani in Romania with an additional information about disturbance severity, old-growth, forest dynamics, Picea abies, spruce forest, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, DCHC_1332_3302, A4, digitální, PDF, ArcGis 9.3, optimalizace udržitelného hospodaření v horských lesích, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

JANDA, P. – SVOBODA, M. – BAČE, R. Soubor map - Porostní charakteristiky horských smrčin na trvalých zkusných plochách v lokalitě Giumalau v Rumunsku, The maps collection - Stand characteristics on the permanent study plots in mountain spruce forests in Giumalau (Romania), old-growth, forest structure, regeneration, Picea abies, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, PCHG_1332_3302, A4, digitální, PDF, ArcGis 9.3, optimalizace udržitelného hospodaření v horských lesích, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

JANDA, P. – ČADA, V. – SVOBODA, M. Soubor map – Věková struktura vybraných horských smrkových porostů na Šumavě, The maps collection – Age structure of selected mountain spruce forest stands in the Šumava Mountains, old-growth, age structure, Picea abies, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, VEKSUM_1332_3302, A4, digitální, PDF, ArcGis 9.3, optimalizace udržitelného hospodaření v horských lesích, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

JANDA, P. – SVOBODA, M. – BAČE, R. Soubor map - Prostorové vztahy mezi obnovou, mrtvým dřevem a korunovými projekcemi na trvalých výzkumných plochách v NP Šumava v I. zóně „Trojmezná“, The maps collection - Spatial patterns of the regeneration, dead wood and crown projections on the permanent study plots in NP Šumava in the core zone “Trojmezna”, old-growth, forest structure, spatial pattern, Picea abies, Sorbus aucuparia, spruce forest, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, PVOTR_1332_3302, A4, digitální, PDF, ArcGis 9.3, optimalizace udržitelného hospodaření v horských lesích, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

JANDA, P. – MIKOLÁŠ, M. – SVOBODA, M. – BAČE, R. – REJZEK, J. Soubor map - Prostorové rozmístění horských pralesů v pohoří Fagaraš v Rumunsku a v pohoří Horhany na Ukrajině, The maps collection - Spatial distribution of primary mountain forests in Fagaras Mountains in Romania and in Horhany Mountains in Ukraine, old-growth, Picea abies, spruce forest, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, PRALESFG_1332_3302, A4, digitální, PDF, ArcGis 9.3, optimalizace udržitelného hospodaření v horských lesích, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

Ostatní výsledky

BORTLOVÁ, Z. – VIEHMANNOVÁ, I. – VÍTÁMVÁS, J. – HLÁSNÁ ČEPKOVÁ, P. – ELIÁŠOVÁ, PH.D., M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Induction of somatic embryogenesis of yacon [Smallanthus sonchifolius (Poepp. and Endl.)] using different concentrations of plant growth regulators. 2012, .

Certifikované metodiky

BOCHENKOVÁ, M. – ŘEZNÍČEK, M. – KARLÍK, P. – SKALICKÁ, R. – JIRAS, P. – SKUHRAVÁ, CSC., R. Rozšíření a vitalita silně ohrožené rostliny suchých trávníků, koniklece lučního Pulsatilla pratensis, v Čechách, Distribution and vitality of endangered species Pulsatilla pratensis in Bohemia dry grasslands, pasqueflower, steppe plant communities, Dasineura pulsatillae, 2012, EF - Botanika, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, P. pratensis-bejlomorka2012, 229916/2012-MZE-16222/MAPA541, formát A3, v digitální a tištěné podobě, zpracováno v GIS (ArcView), doplněno legendou, Velikost populací koniklece lučního v roce 2012 a nové výskyty bejlomorky koniklecové, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Pinaceae - borovicovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Pinaceae - pines in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, Arboretum, pines, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBPIN, číslo certifikátu 229709/2012-MZE-16222/MAPA338, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Papilionaceae - motýlkokvěté v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Papilionaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, Papilionaceae, gene resources, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBPAP, číslo certifikátu 229710/2012-MZE-16222/MAPA339, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Rutaceae - routovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Rutaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, Rutaceaea, gene resources, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBRUT, číslo certifikátu 229711/2012-MZE-16222/MAPA340, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Taxaceae - tisovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Taxaceae family in Arboretum FFWP in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Taxaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBTAX, číslo certifikátu 229712/2012-MZE-16222/MAPA341, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Taxodiaceae - tisovcovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Taxodiaceae family in Arboretum FFWP in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Taxodiaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBTAXO, číslo certifikátu 229713/2012-MZE-16222/MAPA342, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Tiliaceae - lipovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Tiliaceae family in Arboretum FFWP in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Tiliaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBTIL, číslo certifikátu 229714/2012-MZE-16222/MAPA343, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Ulmaceae - jilmovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Ulmaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Ulmaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBULM, číslo certifikátu 229715/2012-MZE-16222/MAPA344, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Oleaceae - olivovníkovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Oleaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Oleaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBOLE, číslo certifikátu 229716/2012-MZE-16222/MAPA345, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Juglandaceae - ořešákovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Juglandaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Juglandaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBJUG, číslo certifikátu 229717/2012-MZE-16222/MAPA346, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Fagaceae - bukovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Fagaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Fagaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBFAG, číslo certifikátu 229718/2012-MZE-16222/MAPA347, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Cupressaceae - cypřišovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Cupressaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Cupressaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBCUP, číslo certifikátu 229719/2012-MZE-16222/MAPA348, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Betulaceae - břízovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Betulaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Betulaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBBET, číslo certifikátu 229720/2012-MZE-16222/MAPA349, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Aceraceae - javorovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Aceraceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Aceraceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBACE, číslo certifikátu 229721/2012-MZE-16222/MAPA350, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Corylaceae - lískovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Corylaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Corylaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBCOR, číslo certifikátu 229722/2012-MZE-16222/MAPA351, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Malaceae - jabloňovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Malaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Malaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBMAL, číslo certifikátu 229723/2012-MZE-16222/MAPA352, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Spiraeaceae - tavolníkovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Spireaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Spireaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBSPI, číslo certifikátu 229724/2012-MZE-16222/MAPA353, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Amygdalaceae - mandloňovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Amygdalaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Amygdalaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBAMY, číslo certifikátu 229725/2012-MZE-16222/MAPA354, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Rosaceae - růžovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Rosaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Rosaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBROS, číslo certifikátu 229726/2012-MZE-16222/MAPA355, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Berberidaceae - dříšťálovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Berberidaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Berberidaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBBER, číslo certifikátu 229727/2012-MZE-16222/MAPA356, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Salicaceae - vrbovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Salicaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Salicaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBSAL, číslo certifikátu 229728/2012-MZE-16222/MAPA357, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Caprifoliaceae - zimolezovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Caprifoliaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Caprifoliaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBCAP, číslo certifikátu 229729/2012-MZE-16222/MAPA358, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Philadelphaceae - pustorylovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Philadelphaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Philadelphaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBPHI, číslo certifikátu 229730/2012-MZE-16222/MAPA359, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Hamamelidaceae - vilínovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Hamamelidaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Hamamelidaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBHAM, číslo certifikátu 229731/2012-MZE-16222/MAPA360, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Anacardiaceae -ledvinovníkovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Anacardiaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Anacardiaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBANA, číslo certifikátu 229732/2012-MZE-16222/MAPA361, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Aquifoliaceae - cesmínovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Aquifoliaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Aquifoliaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBAQU, číslo certifikátu 229733/2012-MZE-16222/MAPA362, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Araliaceae - aralkovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Araliaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Araliaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBARA, číslo certifikátu 229734/2012-MZE-16222/MAPA363, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Celasteraceae - jesencovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Celasteraceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Celasteraceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBCEL, číslo certifikátu 229735/2012-MZE-16222/MAPA364, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Cornaceae - dřínovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Cornaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Cornaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBCOR, číslo certifikátu 229736/2012-MZE-16222/MAPA365, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Eleagnaceae - hlošinovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Eleagnaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Eleagnaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBELE, číslo certifikátu 229737/2012-MZE-16222/MAPA366, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Ericaceae - vřesovcovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Ericaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Ericaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBERI, číslo certifikátu 229738/2012-MZE-16222/MAPA367, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Hippocastanaceae - jírovcovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Hippocastanaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Hippocastanaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBHIP, číslo certifikátu 229739/2012-MZE-16222/MAPA368, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Hydrangeaceae - hortenziovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Hydrangeaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Hydrangeaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBHYD, číslo certifikátu 229740/2012-MZE-16222/MAPA369, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Magnoliaceae - šácholanovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Magnoliaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Magnoliaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBMAG, číslo certifikátu 229741/2012-MZE-16222/MAPA370, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Rhamnaceae - řešetlákovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Rhamnaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Rhamnaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBRHA, číslo certifikátu 229742/2012-MZE-16222/MAPA371, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

SLÁVIK, M. – BAŽANT, V. Soubor map – funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha – východ, Maps set - functional classification and inventory of green urban and rural community Dobřejovice district. Praha - východ, functional classification, inventory, Dobřejovice, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, DOBR1, format A4, v digitalni formě, zpacována v GIS (Arc Gis 10.1), doplněna legendou, Plánování rozvoje a údržby veřejné zeleně včetně nákladovosti, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SLÁVIK, M. Soubor map – zastoupení hospodářských dřevin v ČR, Maps set - commercial species occurrence in the Czech Republic, commercial species, forestry, Czech Republic, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, DREV CR, formát A4 v digitální formě, zpracována v GIS (ArcGIS 10.1), doplněna legendou, snížení nákladů na získaní informací o výskytu hopodářsky důležitých dřevin, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VACEK, S. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – VACEK, Z. – ULBRICHOVÁ, I. Soubor map struktury porostů na TVP v oblasti Modravy v Národním parku Šumava, Set of maps of forest stand structure on the PRPs in the region Modrava in Šumava National Park, Forest structure, forest development, Norway spruce , 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, TVP Sumava Modrava, Mapy byly vytvořeny v prostředí GIS za použití programu ArcGIS, dostupná A4, pdf., Optimalizace pěstebních opatření pro účely přírodě blízkého managementu ve smrkových porostech., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VACEK, S. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – VACEK, Z. – ULBRICHOVÁ, I. Soubor map struktury porostů na TVP v gradientu hory Plechý v Národním parku Šumava, Set of maps of forest stand structure on PRPs along altitudinal gradient on the mountain Plechý in the Šumava National Park, Forest structure, forest development, European beech, mixed stand, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, TVP Sumava Plechy, Mapy byly vytvořeny v prostředí GIS za použití programu ArcGIS, dostupná A4, pdf., Optimalizace pěstebních opatření pro účely přírodě blízkého managementu v bukových a smíšených porostech s bukem lesním., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VACEK, S. – BEDNAŘÍK, J. – ULBRICHOVÁ, I. Soubor map: Mapy struktury porostů na 10 TVP na Medvědí hoře v NP Šumava, Set of maps: Maps of forest stands structure on 10 PRP on the Medvědí hora at the Šumava National Park, Forest structure, forest development, Norway spruce, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Soubor Medvedi Hora, Mapa byla vytvořena v prostředí GIS za použití programu ArcGIS, dostupná A4, pdf., Optimalizace pěstebních opatření pro účely přírodě blízkého obhospodařování horských smrčin a lesotundry., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VACEK, S. – VACEK, Z. – ULBRICHOVÁ, I. – HYNEK, V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR , Set of maps: Maps of the natural protection zones distribution in the Czech National Parks , National park, nature conservation, nature protection zones , 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Zonace NP, Mapya byly vytvořeny v prostředí GIS za použití programu ArcGIS, dostupné A4, pdf., Mapy slouží pro tvorbu a rámcových zásad managementu na exaktních ekologických základech., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VACEK, S. – MIKESKA, M. – VACEK, Z. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – ULBRICHOVÁ, I. Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR , Set of maps: Maps of forest vegetation zones in the Czech Protected Landscape Areas , Protected landscape area (PLA), forest, vegetation, forest vegetation zones , 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, LVS CHKO, Mapy lesních vegetačních stupňů byly zpracovány v prostředí GIS za použití programu TopoL x T 9.5, dostupné v pdf A4., Využití lze předpokládat u všech lesních správ, a to při celkovém plánování strategie managementu (zejména při tvorbě LHP pro jednotlivé LHC) i praktických dílčích managementových opatřeních, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VACEK, S. – VACEK, Z. – ULBRICHOVÁ, I. – HYNEK, V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech , Set of maps: Maps of the natural protection zones distribution Protected Landscape Areas in the mountains , protected landscape area (PLA), nature conservation, nature protection zones , 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, zonace CHKO hory, Mapy byly vytvořeny v prostředí GIS za použití programu ArcGIS, dostupné A4, pdf., Využití lze předpokládat u všech lesních správ, a to při celkovém plánování strategie managementu na principu hospodářsko-úpravnické soustavy přírodě blízkých lesů (zejména při tvorbě LHP pro jednotlivé LHC) i praktických dílčích managementových opatření, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VACEK, S. – VACEK, Z. – ULBRICHOVÁ, I. – HYNEK, V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v nižších a středních polohách ČR, Set of maps: Maps of the natural protection zones distribution Protected Landscape Areas in the low and middle elevations ČR, protected landscape area (PLA), nature conservation, nature protection zones, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Zonace CHKO nižší, Mapy byly vytvořeny v prostředí GIS za použití programu ArcGIS, dostupné A4, pdf., Využití lze předpokládat u všech lesních správ, a to při celkovém plánování strategie managementu (zejména při tvorbě LHP pro jednotlivé LHC) i praktických dílčích managementových opatřeních, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BAŽANT, V. – JANEČEK, V. Inventarizace genetických zdrojů vzácných dřevin ve vybraných parcích Středočeského kraje, The inventory of genetic resources of rare trees in selected parks of the Central Bohemian Region, Genetic resources of trees, castle parks - Budenice, Odlochovice, Vlašim, Zruč nad Sázavou, Central Bohemian Region, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, PARKY, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

Ostatní výsledky

POTOP, V. – BAŽANT, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of moisture conditions at various lags on forest growth in the Most Basin coal forest reclamation areas in the Czech Republic. 2012, In: BIOCLIMATE 2012 "Bioclimatology of Ecosystems" International Scientific Conference, Ústí nad Labem 29.-31.8.2012, s. 96-97. ISBN: 978-80-213-2299-8.

Certifikované metodiky

VACEK, S. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – VACEK, Z. – ULBRICHOVÁ, I. Soubor map struktury porostů na TVP v gradientu hory Plechý v Národním parku Šumava, Set of maps of forest stand structure on PRPs along altitudinal gradient on the mountain Plechý in the Šumava National Park, Forest structure, forest development, European beech, mixed stand, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, TVP Sumava Plechy, Mapy byly vytvořeny v prostředí GIS za použití programu ArcGIS, dostupná A4, pdf., Optimalizace pěstebních opatření pro účely přírodě blízkého managementu v bukových a smíšených porostech s bukem lesním., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VACEK, S. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – VACEK, Z. – ULBRICHOVÁ, I. Soubor map struktury porostů na TVP v oblasti Modravy v Národním parku Šumava, Set of maps of forest stand structure on the PRPs in the region Modrava in Šumava National Park, Forest structure, forest development, Norway spruce , 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, TVP Sumava Modrava, Mapy byly vytvořeny v prostředí GIS za použití programu ArcGIS, dostupná A4, pdf., Optimalizace pěstebních opatření pro účely přírodě blízkého managementu ve smrkových porostech., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VACEK, S. – MIKESKA DOC., ING., PH.D., M. – VACEK, Z. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – ULBRICHOVÁ, I. Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR , Set of maps: Maps of forest vegetation zones in the Czech Protected Landscape Areas, Protected landscape area (PLA), forest, vegetation, forest vegetation zones , 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, LVS CHKO, Mapy lesních vegetačních stupňů byly zpracovány v prostředí GIS za použití programu TopoL x T 9.5, dostupné v pdf A4., Využití lze předpokládat u všech lesních správ, a to při celkovém plánování strategie managementu (zejména při tvorbě LHP pro jednotlivé LHC) i praktických dílčích managementových opatřeních, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VACEK, S. – BEDNAŘÍK, J. – ULBRICHOVÁ, I. Soubor map: Mapy struktury porostů na 10 TVP na Medvědí hoře v NP Šumava, Set of maps: Maps of forest stands structure on 10 PRP on the Medvědí hora at the Šumava National Park, Forest structure, forest development, Norway spruce, 2012, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Soubor Medvedi Hora, Mapa byla vytvořena v prostředí GIS za použití programu ArcGIS, dostupná A4, pdf., Optimalizace pěstebních opatření pro účely přírodě blízkého obhospodařování horských smrčin a lesotundry., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VACEK, S. – VACEK, Z. – ULBRICHOVÁ, I. – HYNEK, V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech , Set of maps: Maps of the natural protection zones distribution Protected Landscape Areas in the mountains, protected landscape area (PLA), nature conservation, nature protection zones , 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, zonace CHKO hory, Mapy byly vytvořeny v prostředí GIS za použití programu ArcGIS, dostupné A4, pdf., Využití lze předpokládat u všech lesních správ, a to při celkovém plánování strategie managementu na principu hospodářsko-úpravnické soustavy přírodě blízkých lesů (zejména při tvorbě LHP pro jednotlivé LHC) i praktických dílčích managementových opatření, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VACEK, S. – VACEK, Z. – ULBRICHOVÁ, I. – HYNEK, V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v nižších a středních polohách ČR, Set of maps: Maps of the natural protection zones distribution Protected Landscape Areas in the low and middle elevations ČR, protected landscape area (PLA), nature conservation, nature protection zones, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Zonace CHKO nižší, Mapy byly vytvořeny v prostředí GIS za použití programu ArcGIS, dostupné A4, pdf., Využití lze předpokládat u všech lesních správ, a to při celkovém plánování strategie managementu (zejména při tvorbě LHP pro jednotlivé LHC) i praktických dílčích managementových opatřeních, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VACEK, S. – VACEK, Z. – ULBRICHOVÁ, I. – HYNEK, V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR , Set of maps: Maps of the natural protection zones distribution in the Czech National Parks , National park, nature conservation, nature protection zones , 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Zonace NP, Mapy byly vytvořeny v prostředí GIS za použití programu ArcGIS, dostupné A4, pdf., Mapy slouží pro tvorbu a rámcových zásad managementu na exaktních ekologických základech., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

Ostatní výsledky

SKALICKÁ, R. – KARLÍK, P. – HEJCMAN, M. – BOCHENKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of insect predators on plant size and seed production of Pulsatilla pratensis subsp. bohemica. 2013, Pulsatilla pratensis subsp. bohemica (Ranunculaceae) is an endangered species of dry grassland in the Czech Republic. Flowers can be predated by the insect Dasineura pulsatillae(Cecidomyiidae), as well as by a new and probably not yet scientifically described species from the family Anthomyiidae. Both insects lay eggs into flowers and upon hatching the larvae will feed on them. In 2012 an experiment was established which aimed to investigate the effect of insect predation on plant size and seed production. The experiment took place in well preserved acidophilous dry grassland where, starting in early spring, some plants were protected against insects using synthetic cloth bags. With this design we compared predated versus non-predated plants. In unprotected plants, 31% and 57% of the flowers were predated by Dasineura and the Anthomyiid species, respectively. Predated flowers produced seeds with decreased seed weight. There was also a significant difference in the length of the longest leaf. The Anthomyiid species completely destroyed 21% of seeds in predated flowers, equating to 4% of seeds in the locality. However, over the studied locality there were sufficient viable seeds produced despite insect predation, signifying that predation does not pose a major threat to the stability of the Pulsatilla population..

BOCHENKOVÁ, M. – HEJCMAN, M. – KARLÍK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of ammonium nitrate concentration on the germination of Pulsatilla pratensis. 2013, The most critical phases in the life of many plant species are seed germination and seedling recruitment. Both these phases are claimed to be negatively affected by high nitrogen availability in the soil. In our experiment, we investigated the effects of different concentrations of ammonium nitrate (NH4NO3) in water solution on the germination of Pulsatilla pratensis subsp. bohemica, an endangered species of dry grasslands in the Czech Republic. We tested the germination response of seeds collected at two localities to eight concentrations of ammonium nitrate: 0, 6.8, 34, 170, 509, 848, 2543 and 4239 mg N L-1. Increased concentrations of ammonium nitrate had a negligible effect on seed germination up to the N concentration of 848 mg L-1. Total germination over 31 days was 40-50%. In the 2543 and 4239 mg N L-1 treatments, germination was only 1 to 2%. In conclusion, common nitrogen concentrations in rainwater, which range from 10 to 13 mg N L-1, have no effect on the germination rate of P. pratensis..

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace

ČADA, V. Dendrometrická a dendrochronologická analýza lesních porostů v NPR Rejvíz. FLD ČZU v Praze: , 2014, 18s. ISBN: ,

Ostatní výsledky

ŠTRÉBLOVÁ, P. – VIEHMANNOVÁ, I. – HLÁSNÁ ČEPKOVÁ, P. – ANDRLOVÁ, J. – VÍTÁMVÁS, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); In vitro propagation of Puya berteroniana and assessment of genetic stability using molecular markers. 2014, Tropentag 17.-19.09.2014 Czech University of Life Sciences Prague Czech Republic.

HUBOVÁ, P. – TEJNECKÝ, V. – ČEŠKOVÁ, M. – DRÁBEK, O. – BORŮVKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výskyt a chování nízkomolekulárních organických kyselin v půdách bučin Lužických hor s rozdílnou litologií. 2015, Sborník Pedologické dny 2015, Česká a slovenská pedologie v Mezinárodním roce půd (editoři Bořivoj Šarapatka a Marek Bednář), Deštné v Orlických horách, 9.-11.9.2015, ISBN 978-80-244-4802-2, s.84.

TEJNECKÝ, V. – HUBOVÁ, P. – LEHEJČEK, J. – POLICKÁ, P. – HÁJEK, T. – MERCL, F. – DRÁBEK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Exudation of low molecular mass organic acids by arctic willow (salix polaris) in different tundra habitats. 2015, Sborník abstraktů "Současné trendy v čekém polárním výzkumu 2015", Centrum polární ekologie, Přírodovědecká fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Jan Kavan (Ed.), 2015.

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace

ČADA, V.; idPublikace = 69490; Název: Dendrometrická a dendrochronologická analýza lesních porostů v NPR Šerák-Keprník a PR Sněžná kotlina-- Neexistuje podtyp publikace --

Certifikované metodiky

BAČE, R. – SVOBODA, M. Management mrtvého dřeva v hospodářských lesích, Dead Wood Management in Production Forests, Dead wood management, saproxylic diversity, habitat trees, sun-exposed large dimensions, 2015, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Management mrtvého dřeva, 68998/2015-MZE-16222/M119, podpora trvale udržitelného lesního hospodaření, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ministerstvo zemědělství Těšnov 17 110 00 Praha 1, 21.12.2015,

Ostatní výsledky

VACEK, S. – ULBRICHOVÁ, I. – PODRÁZSKÝ, V. – ŠRÁMEK, V. – REMEŠ, J. – VACEK, Z. – ŠTEFANČÍK, I. – SIMON, J. – BALÁŠ, M. – PETRÁŠ, R. – ANDĚL, P. Podtyp: Skripta; Obhospodařování antropogenně poškozených lesů. 2015, Studijní materiál. KPL FLD ČZU v Praze, 263 s., ISBN 978-80-213-2595-1..

TEJNECKÝ, V. – HUBOVÁ, P. – POLICKÁ, P. – LEHEJČEK, J. – HÁJEK, T. – NĚMEČEK, K. – MERCL, F. – DRÁBEK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Exudation of low molecular mass organic acids by arctic willow (Salix polaris) in different tundra habitat: response to soil environment. 2016, Polar Ecology Conference 2016, 19th-21st September 2016 České Budějovice, Czech Republic, ISBN: 978-80-7394-594-7, s. 116.

TEJNECKÝ, V. – CHOVANCOVÁ, S. – HRADILOVÁ, M. – NĚMEČEK, K. – MICHALOVÁ, Z. – HOUŠKA, J. – DRÁBEK, O.Časové změny chemismu acidifikovaných lesních půd s rozdílným vegetačním pokryvem. 2016, Zborník abstraktov: Pedologické dni 2016.Pôda v krajine, jej význam, postavenie a zraniteľnosť, Dudince 7.-9.september 2016, ISBN: 978-80-81663-017-0, s.68.

HUBOVÁ, P. – TEJNECKÝ, V. – ČEŠKOVÁ, M. – DRÁBEK, O. – ČERNÝ, T. – BORŮVKA, L.Dynamika aktivního organického uhlíku v půdách bučin s rozdílným bylinným patrem a litologií. 2016, Zborník abstraktov: Pedologické dni 2016.Pôda v krajine, jej význam, postavenie a zraniteľnosť, Dudince 7.-9.september 2016, ISBN: 978-80-81663-017-0, s.69.

HUBOVÁ, P. – TEJNECKÝ, V. – ČEŠKOVÁ, M. – DRÁBEK, O. – ČERNÝ, T. – BORŮVKA, L.Active organic carbon dynamics in soils under temperate beech forests with different herb vegetation and lithology. 2016, In: Abstract Book, EUROSOIL 2016, 16-21 October 2016, Istanbul, Turkey.

TEJNECKÝ, V. – HUBOVÁ, P. – LEHEJČEK, J. – POLICKÁ, P. – HÁJEK, T. – NĚMEČEK, K. – MERCL, F. – DRÁBEK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The content of low molecular mass organic acids in roots and the exudation of arctic willow (Salix polaris) as a strategy for nutrients release in arctic soils (Svalbard). 2016, In: Abstract Book, EUROSOIL 2016, 16-21 October, Istanbul, Turkey.

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace

ČADA, V. Monitoring lesních ekosystémů v NPR Praděd v období 2016-2023: Srovnání stavu smrkových porostů v údolí Bíle Opavy po pěti letech. : Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2016, 9s. ISBN: ,

HORÁK, J. – RADA, P. – TROMBIK, J. – JANEČEK, V. – LOSKOTOVÁ, T. Studie současného stavu volně přístupných tradičních ovocných sadů jakožto významných rurálních artefaktů na území hlavního města Prahy. Praha: Magistrát hl. m. Prahy, 2016, 22s. ISBN: ,

Certifikované metodiky

REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – ULBRICHOVÁ, I. – BORŮVKA, L. Doporučené postupy pro využívání těžebních zbytků, přípravu půdy a obnovu borových porostů v podmínkách kyselých a chudých stanovišť nižších poloh, Recommended practice for the utilization of logging residues, soil preparation and regeneration of Scots pine stands in the conditions of acidic and poor sites in lower altitudes, logging residues; Scots pine; soil preparation; soil chemistry; sustainability of forest production; fertilization, 2016, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Metodika zbytky NAZV_2016, Metodika je určena pro praktické využití vlastníky a správci lesů, lesními hospodáři, subjekty provádějícími lesnické činnosti, státní správou lesů, orgány státní správy ochrany přírody a akademickými pracovníky. Metodiku lze uplatnit při plánování a realizaci pěstebních opatření v nižších polohách na chudších stanovištích s převahou borového hospodářství. Metodický postup je navržen tak, aby vlastníkům a správcům lesů poskytl návod, jak optimálně a diferencovaně nakládat s těžebními zbytky na vymezených územích. Důraz je přitom kladen na zajištění trvalosti produkčních a stanovištně-ekologických podmínek společně s dosažením maximálních ekonomických přínosů., Předpokládané ekonomické přínosy této metodiky lze spatřovat ve využití disponibilní hmoty těžebních zbytků, aniž by přitom došlo k poklesu produktivity borových stanovišť. Využíváním těžebních zbytků může majiteli vzniknout jednorázový zisk (na úrovni cca 60 Kč.m-3), pokud by však komplexní zpracování nadzemní biomasy dřevin mělo přinést snížení produkce dřeva, bude ztráta ekonomicky významnější. Například pokles běžného přírůstu o 1 m3.ha-1 znamená ekonomickou ztrátu ca 1000-1500 Kč ročně. Tuto ztrátu lze eliminovat mimo jiné i aplikací kompenzačního hnojiva, např. dřevěného popelu, jak doporučuje tato metodika. Vhodně zvolený způsob obnovy může také výrazně snížit náklady na zajištění nového porostu. Na druhou stranu je třeba uvést, že z pěstebního pohledu optimální varianta (drcení klestu a jeho rozptyl po ploše) je ekonomicky poměrně nákladná (stojí ca 35 tis. Kč.ha-1), což vynikne zejména v porovnání s variantami prodeje klestu pro bioenergetické účely. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 110 00 Praha 1, 14.12.2016,

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace

SVOBODA, M.; idPublikace = 73087; Název: Measuring of the permanent plots established by M. Bauer-- Neexistuje podtyp publikace --

Ostatní výsledky

KARLÍK, P.; idPublikace = 73278; Název: Středověká krajina očima geobotanika-- Neexistuje podtyp publikace --

Článek v odborném periodiku

KUNEŠ, I. – ULBRICHOVÁ, I. Dynamics of spruce plantation after liming. Ekologia-Bratislava, 2003, roč. 22, č. 1, s. 167 - 170. ISSN: 1335-342X.

KOBLIHA, J. – JANEČEK, V. Development of Fir Hybrid Clonal Material. Journal of Forest Science, 2005, roč. 51, č. 51, s. 3 - 12. ISSN: 1212-4834.

SLÁVIK, M. Production of Norway spruce (Picea abies [L.] Karst.) seedlings on substrate mixes using growth stimulants. Journal of Forest Science, 2005, roč. 51, č. 1, s. 15 - 23. ISSN: 1212-4834.

PODRÁZSKÝ, V. – ULBRICHOVÁ, I. – KUNEŠ, I. – FOLK, P. Green alder effects on the forest soils in higher elevations. Journal of Forest Science, 2005, roč. 51, č. 0, s. 38 - 42. ISSN: 1212-4834.

KOBLIHA, J. – JANEČEK, V. Development of progenies from spontaneous hybrids within genus Abies. Communicationes Instituti Forestalis Bohemicae, 2005, roč. 22, č. 1, s. 53 - 60. ISSN: 1211-2992.

NAGEL, T. – SVOBODA, M. Regeneration patterns after intermediate wind disturbance in an old-growth Fagus-Abies forest in southeastern Slovenia. Forest Ecology and Management, 2006, roč. 226, č. 0, s. 268 - 278. ISSN: 0378-1127.

SVOBODA, M. – MATĚJKA, K. – KOPÁČEK, J. Biomass and elements pools of the selected spruce trees in the catchments of Plešné and Čertovo Lakes in the Bohemian Forest. Journal of Forest Science, 2006, roč. 52, č. 10, s. 471 - 485. ISSN: 1212-4834.

SVOBODA, M. – KOPÁČEK, J. – MATĚJKA, K. – PODRÁZSKÝ, V. CARBON POOLS IN MOUNTAIN NORWAY SPRUCE ECOSYSTEM IN THE BOHEMIAN FOREST (CZECH REPUBLIC). Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2006, roč. 52, č. 1, s. 79 - 87. ISSN: 0323-1046.

ULBRICHOVÁ, I. – REMEŠ, J. – ZAHRADNÍK, D. Development of the spruce natural regeneration on mountain sites in the Šumava Mts.. Journal of Forest Science, 2006, roč. 10, č. 52, s. 446 - 456. ISSN: 1212-4834.

SVOBODA, M. – KOPÁČEK, J. – MATĚJKA, K. – ŽALOUDÍK, J. Estimation of tree biomass of Norway spruce forest in the Plešné Lake catchment, the Bohemian Forest. Biologia, 2006, roč. 61, č. 20, s. 523 - 532. ISSN: 0006-3088.

SVOBODA, M. – MATĚJKA, K. – KOPÁČEK, J. Biomass and element pools of understory vegetation in the catchments of Čertovo Lake and Plešné Lake in the Bohemian Forest. Biologia, 2006, roč. 61, č. 20, s. 509 - 521. ISSN: 0006-3088.

SLÁVIK, M. Rast juvenilných štádií Duglasky tisolistej - Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, na rôznych substrátoch.. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2006, roč. 2, č. 51, s. 199 - 208. ISSN: 0323-1046.

HEJCMAN, M. – ČEŠKOVÁ, M. – ŠTURSA, J. – PAVLŮ, V. – SCHELLBERG, J. – HEJCMANOVÁ, P. – HAKL, J. – RAUCH, O. – VACEK, S. Revisiting a 37 years abandoned fertilizer experiment on Nardus grassland in the Czech Republic. Agriculture Ecosystems & Environment, 2007, roč. 118, č. 1, s. 231-236. ISSN: 0167-8809.

MAULEOVÁ, M. – VÍTÁMVÁS, J. Differential success of somatic embryogenesis in random gene pool of Norway spruce. Journal of Forest Science, 2007, roč. 53, č. 2, s. 74 - 87. ISSN: 1212-4834.

BAŽANT, V. Study of natural hybridization between Alnus incana (L.) Moench. and Alnus glutinosa (L.) Gaertn.. Journal of Forest Science, 2007, roč. 53, č. 2, s. 66 - 73. ISSN: 1212-4834.

HEJCMAN, M. – ČEŠKOVÁ, M. – HONSOVÁ, D. – SCHELLBERG, J. The Rengen Grassland Experiment: plant species composition after 64 years of fertilizer application. Agriculture Ecosystems & Environment, 2007, roč. 122, č. 5, s. 259 - 266. ISSN: 0167-8809.

JANEČEK, V. – KOBLIHA, J. Spontaneous hybrids within the genus Abies - growth and development. Journal of Forest Science, 2007, roč. 53, č. 5, s. 193 - 203. ISSN: 1212-4834.

ŠANTRŮČKOVÁ, H. – ŠANTRŮČEK, J. – SVOBODA, M. – KOPÁČEK, J. – ŠETLÍK, J. Carbon isotopes in tree rings of Norway spruce exposed to atmospheric pollution.. Environmental Science & Technology, 2007, roč. 41, č. 16, s. 5778 - 5782. ISSN: 0013-936X.

HÁJEK, F. – SVOBODA, M. Vyhodnocení odumírání horského smrkového lesa na Trojmezné (NP Šumava) metodou automatizované klasifikace leteckých snímků. Silva Gabreta, 2007, roč. 13, č. 1, s. 69 - 81. ISSN: 1211-7420.

SVOBODA, M. Les ve druhé zóně v oblasti Trojmezné není hospodářskou smrčinou: změní se management dříve než vznikne rozsáhlá asanovaná plocha?. Silva Gabreta, 2007, roč. 13, č. 2, s. 171 - 187. ISSN: 1211-7420.

ULBRICHOVÁ, I. Natural regeneration of the spruce on the selected wet sites in the Jizerské Mountains. Scientia Agriculturae Bohemica, 2007, roč. 38, č. 3, s. 135 - 141. ISSN: 1211-3174.

HONSOVÁ, D. – HEJCMAN, M. – ČEŠKOVÁ, M. – PAVLŮ, V. – KOCOURKOVÁ, D. – HAKL, J. The species composition of an alluvial meadow after 40 years of applying nitrogen, phospohorus and potassium fertilizer . Preslia, 2007, roč. 79, č. 3, s. 245 - 258. ISSN: 0032-7786.

PODRÁZSKÝ, V. – REMEŠ, J. – ULBRICHOVÁ, I. Rychlost regenerace lesních půd v horských oblastech z hlediska kvantity nadložního humusu. . Zprávy lesnického výzkumu, 2007, roč. 4, č. 51, s. 230 - 234. ISSN: 0322-9688.

KOBLIHA, J. – JANEČEK, V. Growth of Hybrid Clonal Material within Genus Abies. Zeszyty Naukove, 2007, roč. 439, č. 92, s. 63 - 74. ISSN: 0239-9342.

FURST, C. – VACIK, H. – LORZ, C. – MAKESHIN, F. – PODRÁZSKÝ, V. – JANEČEK, V. Meeting the challenges of process-oriented forest management. Forest Ecology and Management, 2007, roč. 248, č. 1, s. 1 - 5. ISSN: 0378-1127.

HOFMEISTER, Š. – SVOBODA, M. – VACEK, S. Spatial pattern of Norway spruce and silver fir natural regeneration in uneven-aged mixed forests of northeastern Bohemia. Journal of Forest Science, 2008, roč. 54, č. 3, s. 92 - 101. ISSN: 1212-4834.

KUBIŠTOVÁ, L. – SVOBODA, M. – ŠANTRŮČEK, J. – ŠANTRŮČKOVÁ, H. Can 13C stable isotope record of Norway spruce tree rings display the effect of environmental conditions?. Journal of Forest Science, 2008, roč. 54, č. 6, s. 255 - 261. ISSN: 1212-4834.

NAGEL, T. – SVOBODA, M. Gap disturbance regime in an old-growth Fagus–Abies forest in the Dinaric Mountains, Bosnia-Herzegovina. Canadian Journal of Forest Research-Revue Canadienne de Recherche Forestiere, 2008, roč. 38, č. 11, s. 2728 - 2737. ISSN: 0045-5067.

SVOBODA, M. – POUSKA, V. Structure of a Central-European mountain spruce old-growth forest with respect to historical development. Forest Ecology and Management, 2008, roč. 255, č. 4, s. 2177 - 2188. ISSN: 0378-1127.

ŠEDIVÁ, J. – KUBIŠTOVÁ, L. VLIV RŮSTOVÝCH REGULÁTORŮ NA MULTIPLIKACI KONIKLECE (Pulsatilla sp.). Acta Pruhoniciana, 2008, roč. 89, č. 89, s. 59 - 62. ISSN: 0374-5651.

HEJCMAN, M. – ČEŠKOVÁ, M. – HEJCMANOVÁ, P. – PAVLŮ, V. – JONES, M. Expansion of Calamagrostis villosa in sub-alpine Nardus stricta grassland: Cessation of cutting management or high nitrogen deposition? . Agriculture Ecosystems & Environment, 2009, roč. 129, č. 129, s. 91-96. ISSN: 0167-8809.

HREVUŠOVÁ, Z. – HEJCMAN, M. – PAVLŮ, V. – HAKL, J. – ČEŠKOVÁ, M. – MRKVIČKA, J. Long-term dynamics of biomass production, soil chemical properties and plant species composition of alluvial grassland after the cessation of fertilizer application in the Czech Republic. Agriculture Ecosystems & Environment, 2009, roč. 130, č. 0, s. 123 - 130. ISSN: 0167-8809.

BAČE, R. – JANDA, P. – SVOBODA, M. Vliv mikrostanoviště a horního stromového patra na stav přirozené obnovy v horském smrkovém lese na Trojmezné. Silva Gabreta, 2009, roč. 15, č. 1, s. 67 - 84. ISSN: 1211-7420.

ČEŠKOVÁ, M. – HEJCMAN, M. – PAVLŮ, V. Long-term residual effect of short-term fertilizer application on Ca, N and P concentrations in grasses Nardus stricta L. and Avenella flexuosa L. . Nutrient cycling in agroecosystems, 2009, roč. 85, č. 2, s. 187-193. ISSN: 1385-1314.

KUNEŠ, I. – BALCAR, V. – KOŇASOVÁ, T. – BALÁŠ, M. – ZAHRADNÍK, D. – VÍTÁMVÁS, J. – KACÁLEK, D. – JAKL, M. – JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – PODRÁZSKÝ, V. Influence of pulverized limestone and amphibolite mixture on the growth performance of Alnus incana (L.) Moench plantation on an acidified mountain site. Journal of Forest Science, 2009, roč. 55, č. 10, s. 469 - 476. ISSN: 1212-4834.

ŠAMONIL, P. – ANTOLÍK, L. – SVOBODA, M. – ADAM, D. DYNAMICS OF WINDTHROW EVENTS IN A NATURAL FIR-BEECH FOREST IN THE CARPATHIAN MOUNTAINS. Forest Ecology and Management, 2009, roč. 257, č. 8, s. 1148 - 1156. ISSN: 0378-1127.

KARLÍK, P. – POSCHLOD, P. History or abiotic filter: which is more important in determining the species composition of calcareous grasslands?. Preslia, 2009, roč. 81, č. 0, s. 321 - 340. ISSN: 0032-7786.

HÉDL, R. – ROLEČEK, J. – BOUBLÍK, K. – DOUDA, J. – SVOBODA, M. Prohlášení České botanické společnosti aneb deset témat pro českou lesnickou politiku. Zprávy České botanické společnosti - , 2009, roč. 44, č. 24, s. 3 - 7. ISSN: 1211-5258.

SVOBODA, M. – ZENÁHLÍKOVÁ, J. Historický vývoj a současný stav lesa v NP Šumava kolem „Kalamitní svážnice“ v oblasti Trojmezné. Příroda, 2009, roč. 28, č. 1, s. 71 - 119. ISSN: 1211-3603.

BAŽANT, V. – JAKL, J. INTRODUKCE A VYUŽITÍ MAGNOLIA SECT. RYTIDOSPERMUM SPACH V SADOVNICTVÍ. Acta Pruhoniciana, 2010, roč. 2009, č. 93, s. 63 - 67. ISSN: 0374-5651.

HEJCMAN, M. – ČEŠKOVÁ, M. – PAVLŮ, V. Control of Molinia caerulea by cutting management on sub-alpine grassland. Flora, 2010, roč. 205, č. 9, s. 577-582. ISSN: 0367-2530.

HEJCMAN, M. – ČEŠKOVÁ, M. – SCHELLBERG, J. – PÄTZOLD, S. The Rengen Grassland Experiment: Effect of Soil Chemical Properties on Biomass Production, Plant Species Composition and Species Richness. Folia Geobotanica, 2010, roč. 45, č. 2, s. 125 - 142. ISSN: 1211-9520.

LEUGNEROVÁ, G. – JANEČEK, V. Populace měkkyně bažinné (Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze) v severní zátoce Máchova jezera (severní Čechy). Sborník Severočeského muzea - Přírodní vědy, 2010, roč. 28, č. 28, s. 21 - 38. ISSN: 0375-1686.

JANDA, P. – BAČE, R. – SVOBODA, M. – STARÝ, M. Věková a prostorová struktura horského smrkového lesa v I. zóně „Trojmezná“ v NP Šumava. Silva Gabreta, 2010, roč. 16, č 1, s. 43-59. ISSN: 1211-7420.

KOBLIHA, J. – SLÁVIK, M. – HYNEK, V. – KLÁPŠTĚ, J. – STEJSKAL, J. Production impacts of forest tree breeding on an example of Norway spruce. Journal of Forest Science, 2010, roč. 8, č. 56, s. 348 - 352. ISSN: 1212-4834.

SVOBODA, M. – FRAVER, S. – JANDA, P. – BAČE, R. – ZENÁHLÍKOVÁ, J. Natural development and regeneration of a Central European mountain spruce forest. Forest Ecology and Management, 2010, roč. 260, č. 2010, s. 1 - 9. ISSN: 0378-1127.

NAGEL, T. – SVOBODA, M. – RUGANI, T. – DIACI, J. Gap regeneration and replacement patterns in an old-growth Fagus-Abies forest of Bosnia-Herzegovina. Plant Ecology, 2010, roč. 208, č. 2010, s. 1 - 12. ISSN: 1385-0237.

POUSKA, V. – SVOBODA, M. – LEPŠOVÁ, A. The diversity of wood fungi in relation to changing site conditions in an old-growth mountain spruce forest, Central Europe. European Journal of Forest Research, 2010, roč. 129, č. 2010, s. 1 - 13. ISSN: 1612-4669.

KOPÁČEK, J. – CUDLÍN, P. – SVOBODA, M. – CHMELÍKOVÁ, E. – KAŇA, J. – PICEK, T. The composition of Norway spruce litter and foliage in atmospherically acidified and nitrogen-saturated Bohemian Forest stands, Czech Republic.. Boreal Environment Research, 2010, roč. 15, č. 4, s. 413 - 426. ISSN: 1239-6095.

BAŽANT, V. – SLÁVIK, M. – REMEŠ, J. Dynamika růstu dřevin na výsypce Šmeral na Mostecku. Zpravodaj Hnědé uhlí, 2010, roč. 2010, č 3, s. 24-31. ISSN: 1213-1660.

NOVÁ, J. – KARLÍK, P. Vegetace zaniklých středověkých vesnic Kozelského polesí (Plzeňsko).. Zprávy České botanické společnosti, 2010, roč. 45, č 4, s. 93-117. ISSN: 1211-5258.

JIRAS, P. – SKUHRAVÁ, M. – KARLÍK, P. Bejlomorka koniklecová (Dasineura pulsatillae) a další druhy hmyzu vyvíjející se v souplodích koniklece lučního českého (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica) v přírodních památkách Na horách a Pitkovická stráň ve středních Čechách.. Bohemia centralis, 2010, roč. 30, č 1, s. 251-264. ISSN: 0231-5807.

HLAVÁČEK, R. – KARLÍK, P. Příspěvek k poznání flóry a vegetace PP Na horách a poznámky k teplomilné květeně Podbrdska.. Bohemia centralis, 2010, roč. 30, č 1, s. 193-250. ISSN: 0231-5807.

ŠTEFÁNEK, M. – KARLÍK, P. Flóra a náčrt vegetace navržené evropsky významné lokality Kačina.. Bohemia centralis, 2010, roč. 30, č 1, s. 175-192. ISSN: 0231-5807.

SLÍVA, Š. – VIEHMANNOVÁ, I. – VÍTÁMVÁS, J. Micropropagation and Morphogenesis of Arracacha (Arracacia xanthorrhiza Bancroft). Agricultura tropica et subtropica, 2010, roč. 43, č. 3, s. 206 - 211. ISSN: 0231-5742.

JANEČEK, V. – ŽIŽKA, L. POROVNÁNÍ VÝTĚŽNOSTI BIOMASY ZEMĚDĚLSKÝCH PLODIN A KLONŮ TOPOLU A VRBY. Acta Pruhoniciana, 2010, roč. 96, č. 1, s. 37 - 46. ISSN: 0374-5651.

KORECKÝ, J. – VÍTÁMVÁS, J. Somatic embryogenesis of the hybrid Abies cilicica × Abies cephalonica. Journal of Forest Science, 2011, roč. 57, č 9, s. 401-408. ISSN: 1212-4834.

BAŽANT, V. – JANEČEK, V. VLIV KLIMATICKÝCH FAKTORŮ NA PŘÍRŮSTY DŘEVIN VÝSYPKOVÝCH STANOVIŠŤ MOSTECKÉ PÁNVE. Úroda, 2011, roč. 59, č 10, s. 716-725. ISSN: 0139-6013.

JANEČEK, V. – LEUGNEROVÁ, G. REAKCE MĚKKYNĚ BAŽINNÉ (HAMMARBYA PALUDOSA) NA KLIMATICKÉ ZMĚNY NA LOKALITĚ DOKESKO. Úroda, 2011, roč. 59, č 10, s. 143-146. ISSN: 0139-6013.

ZENÁHLÍKOVÁ, J. – SVOBODA, M. – WILD, J. Stav a vývoj přirozené obnovy před a jeden rok po odumření stromového patra v horském smrkovém lese na Trojmezné v Národním parku Šumava. Silva Gabreta, 2011, roč. 17, č. 1, s. 37-54. ISSN: 1211-7420.

HYNEK, V. – NOVOTNÝ, P. – STEJSKAL, J. – SLÁVIK, M. HODNOCENÍ PROVENIENČNÍ PLOCHY S BUKEM LESNÍM (FAGUS SYLVATICA L.) V KRUŠNÝCH HORÁCH VE VĚKU 18 LET . Zprávy lesnického výzkumu, 2011, roč. 56, č. 4, s. 265-276. ISSN: 0322-9688.

KUNEŠ, I. – KOŇASOVÁ, T. – BALCAR, V. – BALÁŠ, M. – ZAHRADNÍK, D. – KACÁLEK, D. – VÍTÁMVÁS, J. – JAKL, M. – JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. Growth response of Alnus viridis to application of crushed limestone and amphibolite and forestry potential of the species in harsh acidic mountain sites. Journal of Forest Science, 2011, roč. 57, č 5, s. 200-209. ISSN: 1212-4834.

ČÍŽKOVÁ, P. – SVOBODA, M. – KŘENOVÁ, Z. Natural regeneration of acidophilous spruce mountain forests in non-intervenion management areas of the Šumava National Park - the first results of the Biomonitoring project. Silva Gabreta, 2011, roč. 17, č 1, s. 19-35. ISSN: 1211-7420.

POUSKA, V. – LEPŠ, J. – SVOBODA, M. – LEPŠOVÁ, A. How do log characteristics influence the occurrence of wood fungi in a mountain spruce forest?. Fungal Ecology, 2011, roč. 4, č 3, s. 201-209. ISSN: 1754-5048.

ČADA, V. – SVOBODA, M. Structure and origin of mountain Norway spruce in the Bohemian Forest. Journal of Forest Science, 2011, roč. 57, č 12, s. 523-535. ISSN: 1212-4834.

BAČE, R. – SVOBODA, M. – JANDA, P. Density and Height Structure of Seedlings in Subalpine Spruce Forests of Central Europe: Logs vs. Stumps as a Favourable Substrate. SILVA FENNICA, 2011, roč. 45, č. 5, s. 1065-1078. ISSN: 0037-5330.

ŠPULÁK, O. – VÍTÁMVÁS, J. – KACÁLEK, D. – KUNEŠ, I. Fluorescence chlorofylu, chemismus a obsah fotosynteticky aktivních pigmentů u listů buků vápněných do jamky. Zprávy lesnického výzkumu, 2011, roč. 56, č. 4, s. 301-309. ISSN: 0322-9688.

NAKONECHNAYA, O. – KHOLINA, A. – KOREN, O. – JANEČEK, V. – KOHUTKA, A. – GEBAUER, R. – ZHURAVLEV, Y. Characterization of Gene Pools of Three Pinus pumila (Pall.) Regel Populations at the Range Margins. Russian Journal of Genetics, 2011, roč. 46, č. 12, s. 1417-1425. ISSN: 1022-7954.

HOJDOVÁ, M. – NAVRÁTIL, T. – ROHOVEC, J. – ŽÁK, K. – VANĚK, A. – CHRASTNÝ, V. – BAČE, R. – SVOBODA, M. Changes in mercury deposition in a mining and smelting region as recorded in tree rings. Water Air and Soil Pollution, 2011, roč. 216, č 1-4, s. 73-82. ISSN: 0049-6979.

ULBRICHOVÁ, I. – PODRÁZSKÝ, V. – KOUBA, M. Obnova humusové vrstvy břízou a smrkem pichlavým na narušeném stanovišti v Krušných horách. Zpravodaj Hnědé uhlí, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 30-34. ISSN: 1213-1660.

BAČE, R. – SVOBODA, M. – POUSKA, V. – JANDA, P. – ČERVENKA, J. Natural regeneration in Central-European subalpine spruce forests: Which logs are suitable for seedling recruitment?. Forest Ecology and Management, 2012, roč. 266, č. 2012, s. 254-262. ISSN: 0378-1127.

SVOBODA, M. – JANDA, P. – NAGEL, T. – FRAVER, S. – REJZEK, J. – BAČE, R. Disturbance history of an old-growth sub-alpine Picea abies stand in the Bohemian Forest, Czech Republic. Journal of Vegetation Science, 2012, roč. 23, č. 1, s. 86-97. ISSN: 1100-9233.

BASSLER, C. – MULLER, J. – SVOBODA, M. – LEPŠOVÁ, A. – HAHN, C. – HOLZER, H. – POUSKA, V. Diversity of wood-decaying fungi under different disturbance regimes—a case study from spruce mountain forests. Biodiversity and Conservation, 2012, roč. 21, č. 1, s. 33-49. ISSN: 0960-3115.

EŠNEROVÁ, J. – KARLÍK, P. – ZAHRADNÍK, D. – KOŇASOVÁ, T. – STEJSKAL, J. – BALÁŠ, M. – VÍTÁMVÁS, J. – RAŠÁKOVÁ, N. – STACHO, J. – KUTHAN, J. – KŘÍŽOVÁ (LUKÁŠOVÁ), M. – KUNEŠ, I. MORFOLOGICKÁ VARIABILITA RODU BŘÍZA (BETULA L.) V KRKONOŠÍCH SE ZAMĚŘENÍM NA TETRAPLOIDNÍ ZÁSTUPCE. Zprávy lesnického výzkumu, 2012, roč. 57, č. 2, s. 112-125. ISSN: 0322-9688.

SKÁLOVÁ, I. – VIEHMANNOVÁ, I. – VÍTÁMVÁS, J. In vitro conservation of Smallanthus sonchifolius under Slow-Growth Conditions. Agricultura tropica et subtropica, 2012, roč. 3, č. 45, s. 147-150. ISSN: 0231-5742.

ULBRICHOVÁ, I. – HOŠKOVÁ, P. – MACH, J. – KYLAR, J. – NOHA, T. Extensive production of maple large-sized planting stock in forest nurseries . Scientia Agriculturae Bohemica, 2012, roč. 43, č. 4, s. 153-159. ISSN: 1211-3174.

BOCHENKOVÁ, M. – HEJCMAN, M. – KARLÍK, P. Effect of plant community on recruitment of Pulsatilla pratensis in dry grassland. Scientia Agriculturae Bohemica, 2012, roč. 43, č. 4, s. 127-133. ISSN: 1211-3174.

KARLÍK, P. – CHVOJKOVÁ, E. Exkurze na bavorskou stranu Českého lesa (Oberpfälzer Wald) při příležitosti 49. floristického kurzu ČBS v Domažlicích.. Zprávy české botanické společnosti. Příloha. , 2012, roč. 47, č. 2012/1, s. 95-101. ISSN: 1211-5266 .

TOMÁNEK, J. – VOLNÝ, C. – KLČ, P. – BAČE, R. Faktory způsobující konstrukční porušení lesních cest. Zprávy lesnického výzkumu, 2012, roč. 57, č. 1, s. 40-46. ISSN: 0322-9688.

CIVIŠ, P. – VOJAR, J. – BALÁŽ, V. – KOHUTKA, A. – ULBRICHOVÁ, I. – DVOŘÁK, V. Sampling for Batrachochytrium dendrobatidis in Russia. HERPETOLOGICAL JOURNAL, 2013, roč. 23, č. 1, s. 55-58. ISSN: 0268-0130.

TEJNECKÝ, V. – BRADOVÁ, M. – BORŮVKA, L. – NĚMEČEK, K. – ŠEBEK, O. – NIKODEM, A. – ZENÁHLÍKOVÁ, J. – REJZEK, J. – DRÁBEK, O. Profile distribution and temporal changes of sulphate and nitrate contents and related soil properties under beech and spruce forests. Science of the Total Environment, 2013, roč. 442, č. , s. 165-171. ISSN: 0048-9697.

ZÍMOVÁ, K. – POSPÍŠIL, L. – JANOVSKÁ, V. – KARLÍK, P. – HOUFKOVÁ, P. – BUMERL, J. – MOLNÁROVÁ, K. – BENEŠ, J. – BERNARDOVÁ, A. ANALÝZA VÝVOJE PLUŽINY ZANIKLÉ OBCE MALONÍN NA PRACHATICKU. Acta Pruhoniciana, 2013, roč. 2013, č. 104, s. 27-37. ISSN: 0374-5651.

HEJCMAN, M. – KARLÍK, P. – ONDRÁČEK, J. – KLÍR, T. Short-Term Medieval Settlement Activities Irreversibly Changed Forest Soils and Vegetation in Central Europe. ECOSYSTEMS, 2013, roč. 16, č. 4, s. 652-663. ISSN: 1432-9840.

BRŮNA, J. – WILD, J. – SVOBODA, M. – HEURICH, M. – MÜLLEROVÁ, J. Impacts and underlying factors of landscape-scale, historical disturbance of mountain forest identified using archival documents. Forest Ecology and Management, 2013, roč. 2013, č. 305, s. 294-306. ISSN: 0378-1127.

ČERNÝ, T. – DOLEŽAL, J. – JANEČEK, Š. – ŠRŮTEK, M. – VALACHOVIČ, M. – PETŘÍK, P. – ALTMAN, J. – BARTOŠ, M. – SONG, J. Environmental correlates of plant diversity in Korean temperate forests. ..., 2013, roč. 47, č. , s. 37-45.

LALKOVIČ, M. – PAJTÍK, J. – SLÁVIK, M. Prípadová štúdia hodnotenia stavu drevinného zložnia na "bielych plochách". Zprávy lesnického výzkumu, 2013, roč. 58, č. 1, s. 28-36. ISSN: 0322-9688.

POUSKA, V. – SVOBODA, M. – LEPŠ, J. Co-occurrence patterns of wood-decaying fungi on Picea abies logs: Does Fomitopsis pinicola influence the other species?. POLISH JOURNAL OF ECOLOGY, 2013, roč. 61, č. 1, s. 119-134. ISSN: 1505-2249.

BUCHA, T. – SLÁVIK, M. – HATALA, N. – BARTKO, M. Zhodnotenie zdravotného stavu lesov v inundačnej oblasti Dunaja v úseku Dobrohošt – Sap z leteckých multispektrálnych snímok z roku 2011. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2013, roč. 59, č. 2, s. 95-106. ISSN: 0323-1046.

MIKOLÁŠ, M. – KALAFUSOVÁ, I. – TEJKAL, M. – ČERNAJOVÁ, I. – MICHALOVÁ, Z. – HLÁSNY, T. – BARKA, I. – ZRNÍKOVÁ, K. – BAČE, R. – SVOBODA, M. Stav habitatu jadrovej populácie hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) v Západných Karpatoch: Je ešte pre hlucháňa na Slovensku miesto?. Sylvia, 2013, roč. 2013, č. 49, s. 79-98. ISSN: 0231-7796.

KUNEŠ, I. – ZAHRADNÍK, D. – BALCAR, V. – ŠPULÁK, O. – BALÁŠ, M. – KOŇASOVÁ, T. – KACÁLEK, D. – VÍTÁMVÁS, J. – JANČOVÁ, A. – NOVÁKOVÁ, O. – MILLEROVÁ, K. Effects of fertilisation on biomass of Norway spruce on a harsh mountain site. Journal of Forest Science, 2013, roč. 59, č. 1, s. 8-21. ISSN: 1212-4834.

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – BALCAR, V. – KACÁLEK, D. – MILLEROVÁ, K. – JANČOVÁ, A. – NOVÁKOVÁ, O. – ŠPULÁK, O. – ZAHRADNÍK, D. – VÍTÁMVÁS, J. – KOŇASOVÁ, T. Effects of fertilisation on growth and nutrition of Norway spruce on a harsh mountain site. Journal of Forest Science, 2013, roč. 59, č. 8, s. 306-318. ISSN: 1212-4834.

KNORN, J. – KUEMMERLE, T. – RADELOFF, V. – KEETON, W. – GANCZ, V. – BIRIS, I. – SVOBODA, M. – GRIFFITHS, P. – HAGATIS, A. – HOSTERT, P. Continued loss of temperate old-growth forests in the Romanian Carpathians despite an increasing protected area network. ENVIRONMENTAL CONSERVATION, 2013, roč. 40, č. 2, s. 182-193. ISSN: 0376-8929.

VACCHIANO, G. – DEROSE, R. – SHAW, J. – SVOBODA, M. – MOTTA, R. A density management diagram for Norway spruce in the temperate European montane region. European Journal of Forest Research, 2013, roč. 132, č. 3, s. 535-549. ISSN: 1612-4669.

ČADA, V. – SVOBODA, M. – JANDA, P. Dendrochronological reconstruction of the disturbance history and past development of the mountain Norway spruce in the Bohemian Forest, central Europe. Forest Ecology and Management, 2013, roč. 295, č. , s. 59-68. ISSN: 0378-1127.

EŠNEROVÁ, J. – VÍTÁMVÁS, J. – KOŇASOVÁ, T. – KOLÁŘ, F. – BALÁŠ, M. – KARLÍK, P. – ZAHRADNÍK, D. – KŘÍŽOVÁ (LUKÁŠOVÁ), M. – STACHO, J. – RAŠÁKOVÁ, N. – STEJSKAL, J. – KUNEŠ, I. Využití obrysové analýzy při sledování morfologické variability listů rodu bříza (Betula L.). Zprávy lesnického výzkumu, 2013, roč. 58, č. 2, s. 107-114. ISSN: 0322-9688.

BUCHA, T. – SLÁVIK, M. Improved methods of classification of multispectral aerial photographs: evaluation of floodplain forests in the inundation area of the Danube. Folia Forestalia Polonica, Series A, 2013, roč. 55, č. 2, s. 58-71. ISSN: 0071-6677.

KOBLIHA, J. – STEJSKAL, J. – LSTIBŮREK, M. – MARUŠÁK, R. – SLÁVIK, M. Selection of European larch provenances based on productivity and economic values. Journal of Forest Science, 2013, roč. 59, č. 11, s. 424-435. ISSN: 1212-4834.

ULBRICHOVÁ, I. – PODRÁZSKÝ, V. – OLMEZ, Z. – BERAN, F. – PROCHÁZKA, J. – FULÍN, M. – KUBEČEK, J. – ZAHRADNÍK, D. Growth performance of Norway spruce in the Czech-German provenance trial plot Ledeč. Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 44, č. 4, s. 223-231. ISSN: 1211-3174.

HALME, P. – ALLEN, K. – AUNINŠ, A. – BRADSHAW, R. – BRUMELIS, G. – ČADA, V. – CLEAR, J. – ERIKSSON, A. – HANNON, G. – HYVÄRINEN, E. – IKAUNIECE, S. – IRŠENAITE, R. – JONSSON, B. – JUNNINEN, K. – KAREKSELA, S. – KOMONEN, A. – KOTIAHO, J. – KOUKI, J. – KUULUVAINEN, T. – MAZZIOTTA, A. – MÖNKKÖNEN, M. – NYHOLM, K. – OLDÉN, A. – SHOROHOVA, E. – STRANGE, N. – TOIVANEN, T. – VANHA-MAJAMAA, I. – WALLENIUS, T. – YLISIRNIÖ, A. – ZIN, E. Challenges of ecological restoration: Lessons from forests in northern Europe. Biological Conservation, 2013, roč. 167, č. , s. 248-256. ISSN: 0006-3207.

SVOBODA, M. – JANDA, P. – BAČE, R. – FRAVER, S. – NAGEL, T. – REJZEK, J. – MIKOLÁŠ, M. – DOUDA, J. – BOUBLÍK, K. – ŠAMONIL, P. – ČADA, V. – TROTSIUK, V. – TEODOSIU, M. – BOURIAUD, O. – BIRIS, A. – SÝKORA, O. – UZEL, P. – ZELENKA, P. – SEDLÁK, V. – LEHEJČEK, J. Landscape-level variability in historical disturbance in primary Picea abies mountain forests of the Eastern Carpathians, Romania. Journal of Vegetation Science, 2014, roč. 25, č. 2, s. 386-401. ISSN: 1100-9233.

VIEHMANNOVÁ, I. – BORTLOVÁ, Z. – VÍTÁMVÁS, J. – HLÁSNÁ ČEPKOVÁ, P. – ELIÁŠOVÁ, PH.D., M. – SVOBODOVÁ, E. – TRÁVNÍČKOVÁ, M. Assessment of somaclonal variation in somatic embryo-derived plants of yacon [Smallanthus sonchifolius (Poepp. and Endl.) H. Robinson] using inter simple sequence repeat analysis and flow cytometry. ELECTRONIC JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, 2014, roč. 17, č. 2, s. 102-106. ISSN: 0717-3458.

ULBRICHOVÁ, I. – KUPKA, I. – PODRÁZSKÝ, V. – KUBEČEK, J. – FULÍN, M. Douglaska jako meliorační a zpevňující dřevina. Zprávy lesnického výzkumu, 2014, roč. 59, č. 1, s. 72-78. ISSN: 0322-9688.

KARLÍK, P. – POSCHLOD, P. Soil seed-bank composition reveals the land-use history of calcareous grasslands. Acta Oecologica, 2014, roč. 2014, č. 58, s. 22-34. ISSN: 1146-609X.

BEDNAŘÍK, J. – ČADA, V. – MATĚJKA, K.; idPublikace = 64198; Název: Forest succession after a major anthropogenic disturbance: a case study of the Jewish Forest in the Bohemian Forest, Czech Republic-- Neexistuje podtyp publikace --

SLÁVIK, M. – KHUN, J. Vliv pomocných dřevin (habru a lípy) na kvalitativní parametry dubových porostů. Zprávy lesnického výzkumu, 2014, roč. 59, č. 2, s. 86-95. ISSN: 0322-9688.

ŠPULÁK, O. – MARTINCOVÁ, J. – VÍTÁMVÁS, J. – KUNEŠ, I. The effect of fertilization on chlorophyll activity, content of photosynthetically active pigments and nutrients in Carpathian birch leaves. Austrian Journal of Forest Science, 2014, roč. 131, č. 1, s. 23-44. ISSN: 0379-5292.

TAYLOR, A. – SEEDRE, M. – BRASSARD, B. – CHEN, H. Decline in Net Ecosystem Productivity Following Canopy Transition to Late-Succession Forests. ECOSYSTEMS, 2014, roč. 17, č. 5, s. 778-791. ISSN: 1432-9840.

SEEDRE, M. – TAYLOR, A. – BRASSARD, B. – CHEN, H. – JOGISTE, K. Recovery of Ecosystem Carbon Stocks in Young Boreal Forests: A Comparison of Harvesting and Wildfire Disturbance. ECOSYSTEMS, 2014, roč. 17, č. 5, s. 851-863. ISSN: 1432-9840.

BAČE, R. – SVOBODA, M. – JANDA, P. PŘIROZENÉ VYTVÁŘENÍ ADVENTIVNÍCH KOŘENŮ ZMLAZENÍ SMRKU V HORSKÝCH LESÍCH: ODBORNÉ SDĚLENÍ. Zprávy lesnického výzkumu, 2014, roč. 59, č. 2, s. 140-144. ISSN: 0322-9688.

NOVÁK, J. – TROTSIUK, V. – SÝKORA, O. – SVOBODA, M. – CHYTRÝ, M. Ecology of Tilia sibirica in a continental hemiboreal forest, southern Siberia: An analogue of a glacial refugium of broadleaved temperate trees?. HOLOCENE, 2014, roč. 24, č. 8, s. 908-918. ISSN: 0959-6836.

JANDA, P. – SVOBODA, M. – BAČE, R. – ČADA, V. – PECK, J. Three hundred years of spatio-temporal development in a primary mountain Norway spruce stand in the Bohemian Forest, central Europe. Forest Ecology and Management, 2014, roč. 2014, č. 330, s. 304-311. ISSN: 0378-1127.

NAGEL, T. – SVOBODA, M. – KOBAL, M. Disturbance, life history traits, and dynamics in an old-growth forest landscape of southeastern Europe. ECOLOGICAL APPLICATIONS, 2014, roč. 24, č. 4, s. 663-679. ISSN: 1051-0761.

BRANG, P. – SPATHELF, P. – LARSEN, J. – BAUHUS, J. – BONCINA, A. – CHAUVIN, C. – DROSSLER, L. – GARCIA-GUEMES, C. – HEIRI, C. – KERR, G. – LEXER, M. – MASON, B. – MOHREN, F. – MUHLETHALER, U. – NOCENTINI, S. – SVOBODA, M. Suitability of close-to-nature silviculture for adapting temperate European forests to climate change. Forestry, 2014, roč. 87, č. 4, s. 492-503. ISSN: 0015-752X.

WILD, J. – KOPECKÝ, M. – SVOBODA, M. – ZENÁHLÍKOVÁ, J. – EDWARDS-JONÁŠOVÁ, M. – HERBEN, T. Spatial patterns with memory: tree regeneration after stand-replacing disturbance in Picea abiesmountain forests. Journal of Vegetation Science, 2014, roč. 25, č. 6, s. 1327-1340. ISSN: 1100-9233.

KUOSMANEN, N. – FANG, K. – HW BRADSHAW, R. – CLEAR, J. – SEPPÄ, H. Role of forest fires in Holocene stand-scale dynamics in the unmanaged taiga forest of northwestern Russia. HOLOCENE, 2014, roč. 24, č. 11, s. 1503-1514. ISSN: 0959-6836.

CLEAR, J. – H.W.BRADSHAW, R. – MOLINARI, C. Holocene fire in Fennoscandia and Denmark. INTERNATIONAL JOURNAL OF WILDLAND FIRE, 2014, roč. 23, č. 6, s. 781-789. ISSN: 1049-8001.

ČERVENKA, J. – BAČE, R. – SVOBODA, M. Stand-replacing disturbance does not directly alter the succession of Norway spruce regeneration on dead wood. Journal of Forest Science, 2014, roč. 60, č. 10, s. 417-424. ISSN: 1212-4834.

MORRISSEY, R. – JENKINS, M. – SAUNDERS, M. Accumulation and Connectivity of Coarse Woody Debris in Partial Harvest and Unmanaged Relict Forests. PLoS One, 2014, roč. 9, č. 11, s. 1-10. ISSN: 1932-6203.

BRAVO-OVIEDO, A. – PRETZSCH, P. – AMMER, C. – ANDENMATTEN, E. – BARBATI, A. – BARREIRO, S. – BRANG, P. – BRAVO, F. – COLL, L. – CORONA, P. – DEN OUDEN, J. – DUCEY, M. – FORRESTER, D. – GIERGICZNY, M. – JACOBSEN, J. – LESINSKI, J. – LÖF, M. – MASON, B. – MATOVIC, B. – METSLAID, M. – MORNEAU, F. – MOTIEJUNAITE, J. – O’REILLY, C. – PACH, M. – PONETTE, Q. – DEL RIO, M. – SHORT, I. – SKOVSGAARD, J. – SOLINO, M. – SPATHELF, P. – STERBA, H. – STOJANOVIC, D. – STRELCOVA, K. – SVOBODA, M. – VERHEYEN, K. – VON LÜPKE, N. – ZLATANOV, T. European Mixed Forests: definition and research perspectives. Forest Systems, 2014, roč. 23, č. 3, s. 518-533. ISSN: 2171-5068.

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – KOŇASOVÁ, T. – ŠPULÁK, O. – BALCAR, V. – MILLEROVÁ, K. – KACÁLEK, D. – JAKL, M. – ZAHRADNÍK, D. – VÍTÁMVÁS, J. – ŠŤASTNÁ, J. – JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. Biomass of Speckled Alder on an Air-Polluted Mountain Site and its Response to Fertilization. Environmental Management, 2014, roč. 54, č. 6, s. 1421-1433. ISSN: 0364-152X.

TROTSIUK, V. – SVOBODA, M. – JANDA, P. – MIKOLÁŠ, M. – BAČE, R. – REJZEK, J. – SAMONIL, P. – CHASKOVSKYY, O. – KOROL, M. – MYKLUSH, S. A mixed severity disturbance regime in the primary Picea abies (L.) Karst. forests of the Ukrainian Carpathians. Forest Ecology and Management, 2014, roč. 2014, č. 334, s. 144-153. ISSN: 0378-1127.

ŠÁLEK, L. – STOLARIKOVÁ, R. – JEŘÁBKOVÁ, L. – KARLÍK, P. – DRAGOUN, L. – JELENECKÁ, A. Timber production and ecological characteristics of trees in coppice forest in the Voskop nature reserve in Český kras – a case study. Journal of Forest Science, 2014, roč. 60, č. 12, s. 519-525. ISSN: 1212-4834.

MIKOLÁŠ, M. – SVOBODA, M. – POUSKA, V. – MORRISSEY, R. – DONATO, D. – KEETON, W. – NAGEL, T. – POPESCU, D. – MÜLLER, J. – BÄSSLER, C. – KNORN, J. – ROZYLOWICZ, L. – ENESCU, C. – TROTSIUK, V. – JANDA, P. – MRHALOVÁ, H. – MICHALOVÁ, Z. – KRUMM, F. – KRAUS, D. Comment on “Opinion paper: Forest management and biodiversity”: the role of protected areas is greater than the sum of its number of species. Web Ecology, 2014, roč. 2014, č. 14, s. 61-64. ISSN: 1399-1183.

TOMÁŠKOVÁ, I. – VÍTÁMVÁS, J. – KORECKÝ, J. Testing of germination of spruce, pine and larch seed after 10 years from collection – Short Communication. Journal of Forest Science, 2014, roč. 60, č. 12, s. 540-543. ISSN: 1212-4834.

HEJCMAN, M. – HEJCMANOVÁ, P. – HLÁSNÁ ČEPKOVÁ, P. – HORÁK, J. – KARLÍK, P. – PAVLŮ, V. – ROSENBERG, R. – SOUČKOVÁ, K. – PAVLA, S. – STEJSKALOVÁ, M. Environmental Archaeology at the Czech University of Life Sciences Prague – An Application of New Methods for Interdisciplinary Research.. ..., 2015, roč. 4, č. 2, s. 223-231. ISSN: N.

SKALOŠ, J. – NOVOTNÝ, M. – WOITSCH, J. – VARDARMAN (ZACHAROVÁ), J. – BERCHOVÁ, K. – SVOBODA, M. – KŘOVÁKOVÁ, K. – ROMPORTL, D. – KEKEN, Z. What are the transitions of woodlands at the landscape level? Change trajectories of forest, non-forest and reclamation woody vegetation elements in a mining landscape in North-western Czech Republic. Applied Geography, 2015, roč. 2015, č. 58, s. 206-216. ISSN: 0143-6228.

MIKOLÁŠ, M. – SVITOK, M. – TEJKAL, M. – LEITÄO, P. – MORRISSEY, R. – SVOBODA, M. – SEEDRE, M. – FONTAINE, P. Evaluating forest management intensity on an umbrella species: Capercaillie persistence in central Europe. Forest Ecology and Management, 2015, roč. 2015, č. 354, s. 26-34. ISSN: 0378-1127.

HOUFKOVÁ, P. – BUMERL, J. – POSPÍŠIL, L. – KARLÍK, P. – BENEŠ, J. – BERNARDOVÁ, A. – HRABALÍKOVÁ, M. – JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. – HEJCMAN, M. Origin and development of long-strip field patterns: a case study of an abandoned medieval village in the Czech Republic. Catena, 2015, roč. 2015, č. 135, s. 83-91. ISSN: 0341-8162.

ČERNÝ, T. – KOPECKÝ, M. – PETŘÍK, P. – SONG, J. – ŠRŮTEK, M. – VALACHOVIČ, M. – ALTMAN, J. – DOLEŽAL, J. Classification of Korean forests: patterns along geographic and environmental gradients. Applied Vegetation Science, 2015, roč. 18, č. 1, s. 5-22. ISSN: 1402-2001.

SLÁVIK, M. – ŠTEFANČÍK, I. Porovnání vybraných kvalitativních znaků kmene dubových porostů při různém vlivu pomocných dřevin. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2015, roč. 61, č. 1, s. 31-36. ISSN: 0323-1046.

MIHALJEVIČ, M. – ETTLER, V. – VANĚK, A. – PENÍŽEK, V. – SVOBODA, M. – KŘÍBEK, B. – SRACEK, O. – MAPANI, B. – KAMONA, A. Trace Elements and the Lead Isotopic Record in Marula (Sclerocarya birrea) Tree Rings and Soils Near the Tsumeb Smelter, Namibia. Water Air and Soil Pollution, 2015, roč. 226, č. 6, s. 1-11. ISSN: 0049-6979.

KLOUČEK, T. – ŠTEFANČÍK, I. – PETRÁŠ, R. – MECKO, J. – SLÁVIK, M. Modely výškových kriviek jedľovo-bukových porastov Východných Karpát. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2015, roč. 2015, č. 61, s. 107-113. ISSN: 0323-1046.

HLÁSNÁ ČEPKOVÁ, P. – VÍTÁMVÁS, J. – VIEHMANNOVÁ, I. – KISILOVÁ, J. – FERNÁNDEZ CUSIMAMANI, E. – MILELLA, L. Simplified in vitro propagation protocol for Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze and assessment of genetic uniformity of regenerated plantlets. Emirates Journal of Food and Agriculture, 2015, roč. 27, č. 10, s. 736-743. ISSN: 2079-052X.

BRADOVÁ, M. – TEJNECKÝ, V. – BORŮVKA, L. – NĚMEČEK, K. – ASH, C. – ŠEBEK, O. – SVOBODA, M. – ZENÁHLÍKOVÁ, J. – DRÁBEK, O. The variations of aluminium species in mountainous forest soils and its implications to soil acidification. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2015, roč. 22, č. 21, s. 16676-16687. ISSN: 0944-1344.

BAČE, R. – SVOBODA, M. – JANDA, P. PŘIROZENÉ VYTVÁŘENÍ ADVENTIVNÍCH KOŘENŮ ZMLAZENÍ SMRKU V HORSKÝCH LESÍCH: ODBORNÉ SDĚLENÍ. Zprávy lesnického výzkumu, 2015, roč. 59, č. 2, s. 140-144. ISSN: 0322-9688.

ULBRICHOVÁ, I. – PODRÁZSKÝ, V. – BERAN, F. – ZAHRADNÍK, D. – FULÍN, M. – PROCHÁZKA, J. – KUBEČEK, J.; idPublikace = 68485; Název: Picea abies provenance test in the Czech Republic after 36 years – Central European provenances -- Neexistuje podtyp publikace --

MRHALOVÁ, H. – TROTSIUK, V. – SVOBODA, M. – JANDA, P. – BAČE, R. – ČADA, V. – MIKOLÁŠ, M. STRATEGIE DOSAŽENÍ HORNÍHO STROMOVÉHO PATRA SMRKU ZTEPILÉHO (PICEA ABIES (L.) KARST.) V PŘIROZENÝCH LESÍCH RUMUNSKA. Zprávy lesnického výzkumu, 2015, roč. 60, č. 3, s. 211-217. ISSN: 0322-9688.

CLEAR, J. – SEPPÄ, H. – KUOSMANEN, N. – BRADSHAW, R. Holocene stand-scale vegetation dynamics and fire history of an old-growth spruce forest in southern Finland. VEGETATION HISTORY AND ARCHAEOBOTANY, 2015, roč. 24, č. 6, s. 731-741. ISSN: 0939-6314.

JONSSON, B. – PE'ER, G. – SVOBODA, M. Forests: not just timber plantations. NATURE, 2015, roč. 521, č. 7550, s. 32-32. ISSN: 0028-0836.

VALTERA, M. – ŠAMONIL, P. – SVOBODA, M. – JANDA, P. Effects of topography and forest stand dynamics on soil morphology in three natural Picea abies mountain forests. Plant and Soil, 2015, roč. 392, č. 1-2, s. 57-69. ISSN: 0032-079X.

VÍTÁMVÁS, P. – URBAN, M. – ŠKODÁČEK, Z. – KOSOVÁ, K. – PITELKOVÁ, I. – VÍTÁMVÁS, J. – RENAUT, J. – PRÁŠIL, I. Quantitative analysis of proteome extracted from barley crowns grown under different drought conditions. ..., 2015, roč. 6, č. 479, s. 1-18. ISSN: N.

NOVÁKOVÁ, M. – EDWARDS-JONÁŠOVÁ, M. Restoration of Central-European mountain Norway spruce forest 15 years after natural and anthropogenic disturbance. Forest Ecology and Management, 2015, roč. 2015, č. 344, s. 120-130. ISSN: 0378-1127.

ADÁMEK, M. – BOBEK, P. – HADINCOVÁ, V. – WILD, J. – KOPECKÝ, M. Forest fires within a temperate landscape: A decadal and millennial perspective from a sandstone region in Central Europe. Forest Ecology and Management, 2015, roč. 2015, č. 336, s. 81-90. ISSN: 0378-1127.

KOPÁČEK, J. – CUDLÍN, P. – FLUKSOVÁ, H. – KAŇA, J. – PICEK, T. – ŠANTRŮČKOVÁ, H. – SVOBODA, M. – VANĚK, D. Dynamics and composition of litterfall in an unmanaged Norway spruce (Picea abies) forest after bark-beetle outbreak. Boreal Environment Research, 2015, roč. 20, č. 3, s. 305-323. ISSN: 1239-6095.

NANA, E. – SEDLÁČEK, O. – DOLEŽAL, J. – DANČÁK, M. – ALTMAN, J. – SVOBODA, M. – MAJESKÝ, Ľ. – HOŘÁK, D. Relationship between Survival Rate of Avian Artificial Nests and Forest Vegetation Structure along a Tropical Altitudinal Gradient on Mount Cameroon. BIOTROPICA, 2015, roč. 47, č. 6, s. 758-764. ISSN: 0006-3606.

LEHEJČEK, J. Dwarf tundra shrubs growth as a proxy for late Holocene climate change. Czech Polar Reports, 2015, roč. 5, č. 2, s. 185-199. ISSN: 1805-0689.

VONDRÁK, J. – MALÍČEK, J. – ŠOUN, J. – POUSKA, V. Epiphytic lichens of Stuzica (E Slovakia) in the context of Central European old-growth forests. Herzogia, 2015, roč. 28, č. 1, s. 104-126. ISSN: 0018-0971.

PRETZSCH, H. – DEL RÍO, M. – AMMER, C. – AVDAGIC, A. – BARBEITO, I. – BIELAK, K. – BRAZAITIS, G. – COLL, L. – DIRNBERGER, G. – DROSSLER, L. – FABRIKA, M. – FORRESTER, D. – GODVOD, K. – HEYM, M. – HURT, V. – KURYLYAK, V. – LÖF, M. – LOMBARDI, F. – MATOVIC, B. – MOHREN, F. – MOTTA, R. – DEN OUDEN, J. – PACH, M. – PONETTE, Q. – SCHÜTZE, G. – SCHWEIG, J. – SKRZYSZEWSKI, J. – ŠRÁMEK, V. – STERBA, H. – STOJANOVIC, D. – SVOBODA, M. – VANHELLEMONT, M. – VERHEYEN, K. – WELLHAUSEN, K. – ZLATANOV, T. – BRAVO-OVIEDO, A. Growth and yield of mixed versus pure stands of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and European beech (Fagus sylvatica L.) analysed along a productivity gradient through Europe. European Journal of Forest Research, 2015, roč. 134, č. 5, s. 927-947. ISSN: 1612-4669.

PRIMICIA, I. – CAMARERO, J. – JANDA, P. – ČADA, V. – MORRISSEY, R. – TROTSIUK, V. – BAČE, R. – TEODOSIU, M. – SVOBODA, M. Age, competition, disturbance and elevation effects on tree and stand growth response of primary Picea abies forest to climate. Forest Ecology and Management, 2015, roč. 2015, č. 354, s. 77-86. ISSN: 0378-1127.

BAČE, R. – SVOBODA, M. – JANDA, P. – MORRISSEY, R. – WILD, J. – CLEAR, J. – ČADA, V. – DONATO, D. Legacy of Pre-Disturbance Spatial Pattern Determines Early Structural Diversity following Severe Disturbance in Montane Spruce Forests. PLoS One, 2015, roč. 10, č. 9, s. 1-18. ISSN: 1932-6203.

ZEPPENFELD, T. – SVOBODA, M. – DEROSE, R. – HEURICH, M. – MULLER, J. – ČÍŽKOVÁ, P. – STARÝ, M. – BAČE, R. – DONATO, D. Response of mountain Picea abies forests to stand-replacing bark beetle outbreaks: neighbourhood effects lead to self-replacement. Journal of Applied Ecology, 2015, roč. 52, č. 5, s. 1402-1411. ISSN: 0021-8901.

SEEDRE, M. – KOPÁČEK, J. – JANDA, P. – BAČE, R. – SVOBODA, M. Carbon pools in a montane old-growth Norway spruce ecosystem in Bohemian Forest: Effects of stand age and elevation. Forest Ecology and Management, 2015, roč. 2015, č. 346, s. 106-113. ISSN: 0378-1127.

KLINGA, P. – MIKOLÁŠ, M. – ZHELEV, P. – HÖGLUND, J. – PAULE, L. Genetic differentiation of western capercaillie in the Carpathian Mountains: the importance of post glacial expansions and habitat connectivity. Biological Journal of the Linnean Society, 2015, roč. 116, č. 4, s. 873-889. ISSN: 0024-4066.

MORRISSEY, R. – SAUNDERS, M. – JENKINS, M. Successional and structural responses to overstorey disturbance in managed and unmanaged forests. Forestry, 2015, roč. 88, č. 3, s. 376-389. ISSN: 0015-752X.

ŠEBEK, P. – BAČE, R. – BARTOŠ, M. – BENEŠ, J. – CHLUMSKÁ, Z. – DOLEŽAL, J. – DVORSKÝ, M. – KOVÁŘ, J. – MACHAČ, O. – MIKÁTOVÁ, B. – PERLÍK, M. – PLÁTEK, M. – POLÁKOVÁ, S. – ŠKORPÍK, M. – STEJSKAL, R. – SVOBODA, M. – TRNKA, F. – VLAŠÍN, M. – ZAPLETAL, M. – ČÍŽEK, L. Does a minimal intervention approach threaten the biodiversity of protected areas? A multi-taxa short-term response to intervention in temperate oak-dominated forests. Forest Ecology and Management, 2015, roč. 2015, č. 358, s. 80-89. ISSN: 0378-1127.

KROTTENTHALER, S. – PITSCH, P. – HELLE, G. – LOCOSSELLI, G. – CECCANTINI, G. – ALTMAN, J. – SVOBODA, M. – DOLEŽAL, J. – SCHLESER, G. – ANHUF, D. A power-driven increment borer for sampling high-density tropical wood. DENDROCHRONOLOGIA, 2015, roč. 2015, č. 36, s. 40-44. ISSN: 1125-7865.

BOCHENKOVÁ, M. – KARLÍK, P. – HEJCMAN, M. Effect of nitrogen, appendage removal, locality, and year on seed germination of the endangered dry grassland species Pulsatilla pratensis (L.) Mill.. Propagation of Ornamental Plants, 2015, roč. 15, č. 4, s. 154-162. ISSN: 1311-9109.

WEBER, P. – HEIRI, C. – LÉVESQUE, M. – SANDERS, T. – TROTSIUK, V. – WALTHERT, L. Zuwachs und Klimasensitivität von Baumarten im Ökogramm der kollinen und submontanen Stufe. ..., 2015, roč. 166, č. 6, s. 380-388. ISSN: N.

GAFF, M. – SARVAŠOVÁ KVIETKOVÁ, M. – GAŠPARÍK, M. – SLÁVIK, M. Dependence of roughness change and crack formation on parameters of wood surface embossing. Wood Research, 2016, roč. 61, č. 1, s. 163-174. ISSN: 1336-4561.

HLÁSNÁ ČEPKOVÁ, P. – KARLÍK, P. – VIEHMANNOVÁ, I. – JURASOVÁ, V. – ŠMEJDA, L. – HEJCMAN, M. Genetic and leaf-trait variability of Vinca minor at ancient and recent localities in Central Europe. Biochemical Systematics and Ecology, 2016, roč. 64, č. 2, s. 22-30. ISSN: 0305-1978.

VIEHMANNOVÁ, I. – HLÁSNÁ ČEPKOVÁ, P. – VÍTÁMVÁS, J. – ŠTRÉBLOVÁ, P. – KISILOVÁ, J. Micropropagation of a giant ornamental bromeliad Puya berteroniana through adventitious shoots and assessment of their genetic stability through ISSR primers and flow cytometry. Plant Cell Tissue and Organ Culture, 2016, roč. 125, č. 2, s. 293-302. ISSN: 0167-6857.

DE BELLO, F. – FIBICH, P. – ZELENÝ, D. – KOPECKÝ, M. – MUDRÁK, O. – CHYTRÝ, M. – PYŠEK, P. – WILD, J. – MICHALCOVÁ, D. – SÁDLO, J. – LEPŠ, J. – PÄRTEL, M. Measuring size and composition of species pools: a comparison of dark diversity estimates. ECOLOGY AND EVOLUTION, 2016, roč. 6, č. 12, s. 4088-4101. ISSN: 2045-7758.

TOMÁNEK, J. – BAČE, R. – VOLNÝ, C. Vliv sklonu a druhu povrchu na porušení odvozních cest v horských oblastech. Zprávy lesnického výzkumu, 2016, roč. 61, č. 1, s. 35-41. ISSN: 0322-9688.

CAFOUREK, J. – GAFF, M. – GAŠPARÍK, M. – SLÁVIK, M. – MACKŮ, J. Properties and use of biomass from reclaimed land in the north Bohemian basin. Wood Research, 2016, roč. 61, č. 5, s. 777-790. ISSN: 1336-4561.

RYDVAL, M. – DRUCKENBROD, D. – ANCHUKAITIS, K. – WILSON, R. Detection and removal of disturbance trends in tree-ring series for dendroclimatology. Canadian Journal of Forest Research-Revue Canadienne de Recherche Forestiere, 2016, roč. 46, č. 3, s. 387-401. ISSN: 0045-5067.

ČADA, V. – ŠANTRŮČKOVÁ, H. – ŠANTRŮČEK, J. – KUBIŠTOVÁ, L. – SEEDRE, M. – SVOBODA, M. Complex Physiological Response of Norway Spruce to Atmospheric Pollution - Decreased Carbon Isotope Discrimination and Unchanged Tree Biomass Increment . Frontiers in Plant Science, 2016, roč. 7, č. 805, s. 1-12. ISSN: 1664-462X.

ČADA, V. – MORRISSEY, R. – MICHALOVÁ, Z. – BAČE, R. – JANDA, P. – SVOBODA, M. Frequent severe natural disturbances and non-equilibrium landscape dynamics shaped the mountain spruce forest in central Europe . Forest Ecology and Management, 2016, roč. 363, č. 3, s. 169-178. ISSN: 0378-1127.

KUOSMANEN, N. – SEPPA, H. – ALENIUS, T. – BRADSHAW, R. – CLEAR, J. – FILIMONOVA, L. – HEIKKILA, M. – RENSSEN, H. – TALLAVAARA, M. – REITALU, T. Importance of climate, forest fires and human population size in the Holocene boreal forest composition change in northern Europe . BOREAS, 2016, roč. 45, č. 4, s. 688-702. ISSN: 0300-9483.

TROTSIUK, V. – SVOBODA, M. – WEBER, P. – PEDERSON, N. – KLESSE, S. – JANDA, P. – BENITO, D. – MIKOLÁŠ, M. – SEEDRE, M. – BAČE, R. – MATĚJŮ, L. – FRANK, D. The legacy of disturbance on individual tree and stand-level aboveground biomass accumulation and stocks in primary mountain Picea abies forests. Forest Ecology and Management, 2016, roč. 373, č. 8, s. 108-115. ISSN: 0378-1127.

ANDEREGG, W. – VILALTA, J. – CAILLERET, M. – CAMARERO, J. – EWERS, B. – GALBRAITH, D. – GESSLER, A. – GROTE, R. – HUANG, C. – LEVICK, S. – POWELL, T. – ROWLAND, L. – SALGUERO, R. – TROTSIUK, V. When a Tree Dies in the Forest: Scaling Climate-Driven Tree Mortality to Ecosystem Water and Carbon Fluxes. ECOSYSTEMS, 2016, roč. 19, č. 6, s. 1133-1147. ISSN: 1432-9840.

POUSKA, V. – MACEK, P. – ZÍBAROVÁ, L. The relation of fungal communities to wood microclimate in a mountain spruce forest. Fungal Ecology, 2016, roč. 21, č. 6, s. 1-9. ISSN: 1754-5048.

HAVIRA, M. – ČADA, V. – SVOBODA, M. STRUKTURA PŘIROZENÉ HORSKÉ SMRČINY V ZÁVISLOSTI NA VĚKU, NADMOŘSKÉ VÝŠCE A EXPOZICI. Zprávy lesnického výzkumu, 2016, roč. 61, č. 3, s. 159-167. ISSN: 0322-9688.

WILSON, R. – ANCHUKAITIS, K. – BRIFFA, K. – BUNTGEN, U. – COOK, E. – D' ARRIGO, R. – DAVI, N. – ESPER, J. – FRANK, D. – GUNNARSON, B. – HEGERL, G. – HELAMA, S. – KLESSE, S. – KRUSIC, P. – LINDERHOLM, H. – MYGLAN, V. – OSBORN, T. – RYDVAL, M. – SCHNEIDER, L. – SCHURER, A. – WILES, G. – ZHANG, P. – ZORITA, E. Last millennium northern hemisphere summer temperatures from tree rings: Part I: The long term context . QUATERNARY SCIENCE REVIEWS, 2016, roč. 134, č. 2, s. 1-18. ISSN: 0277-3791.

DVORSKÝ, M. – CHLUMSKÁ, Z. – ALTMAN, J. – ČAPKOVÁ, K. – ŘEHÁKOVÁ, K. – MACEK, M. – KOPECKÝ, M. – LIANCOURT, P. – DOLEŽAL, J. Gardening in the zone of death: an experimental assessment of the absolute elevation limit of vascular plants. Scientific Reports, 2016, roč. 6, č. 4, s. 1-10. ISSN: 2045-2322.

PRETZSCH, H. – RÍO, M. – SCHUTZE, G. – AMMER, C. – ANNIGHOFER, P. – AVDAGIC, A. – BARBEITO, I. – BIELAK, K. – BRAZAITIS, G. – COLL, L. – DROSSLER, L. – FABRIKA, M. – FORRESTER, D. – KURYLYAK, V. – LOF, M. – LOMBARDI, F. – MATOVIC, B. – MOHREN, F. – MOTTA, R. – OUDEN, J. – PACH, M. – PONETTE, Q. – SKRZYSZEWSKI, J. – SRAMEK, V. – STERBA, H. – SVOBODA, M. – VERHEYEN, K. – ZLATANOV, T. – BRAVO-OVIEDO, A. Mixing of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and European beech (Fagus sylvatica L.) enhances structural heterogeneity, and the effect increases with water availability. Forest Ecology and Management, 2016, roč. 373, č. 8, s. 149-166. ISSN: 0378-1127.

ULBRICHOVÁ, I. – JANEČEK, V. – ŠTÍCHA, V. – ZAHRADNÍK, D. – KOVAŘÍKOVÁ, M. – OSMAN, T. Dead wood structure and volume in managed Fagus orientalis forests in the Black Sea region. Austrian Journal of Forest Science, 2016, roč. 133, č. 2, s. 111-138. ISSN: 0379-5292.

KUOSMANEN, N. – SEPPA, H. – ALENIUS, T. – BRADSHAW, R. – CLEAR, J. – FILIMONOVA, L. – FILIMONOVA, O. – ZARETSKAYA, N. Long-term forest composition and its drivers in taiga forest in NW Russia. VEGETATION HISTORY AND ARCHAEOBOTANY, 2016, roč. 25, č. 3, s. 221-236. ISSN: 0939-6314.

LANG, M. – LILLELEHT, A. – NEUMANN, M. – BRONISZ, K. – ROLIM, S. – SEEDRE, M. – URI, V. – KIVISTE, A. Estimation of above-ground biomass in forest stands from regression on their basal area and height. Forestry Studies, 2016, roč. 64, č. 1, s. 70-92. ISSN: 1406-9954.

ČERVENKA, J. – BAČE, R. – ZENÁHLÍKOVÁ, J. – SVOBODA, M. ZMĚNY POROSTNÍ STRUKTURY, MNOŽSTVÍ A KVALITY MRTVÉHO DŘEVA V HORSKÉ SMRČINĚ PO VELKOPLOŠNÉ DISTURBANCI. Zprávy lesnického výzkumu, 2016, roč. 61, č. 4, s. 254-261. ISSN: 0322-9688.

Odborná monografie

VACEK, S. – SLÁVIK, M. Zalesňování zemědělských půd. Kostelec nad Černými lesy: ÚZPI Praha, 2006. 107s. ISBN 80-213-1576-8.

VACEK, S. – KREJČÍ, F. – MATĚJKA, K. – PODRÁZSKÝ, V. – REMEŠ, J. – ULBRICHOVÁ, I. – ZATLOUKAL, V. – SVOBODA, M. – SIMON, J. – MINX, T. – JANKOVSKÝ, L. – TURČÁNI, M. – LEPŠOVÁ, A. – STARÝ, J. – VIEWEGH, J. – BEDNAŘÍK, J. – MALÍK, K. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – POUSKA, V. – EŠNEROVÁ, J. – JAKUŠ, R. – KOZEL, J. – MALÍK, V. – BALÁŠ, M. – SEMELOVÁ, V. Lesní ekosystémy v Národním parku Šumava. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2008. 512s. ISBN 978-80-87154-36-6.

VACEK, S. – MATĚJKA, K. – REMEŠ, J. – ULBRICHOVÁ, I. – SIMON, J. – TURČÁNI, M. – VIEWEGH, J. – BEDNAŘÍK, J. – MALÍK, K. – MALÍK, V. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – SEMELOVÁ, V. – EŠNEROVÁ, J. – BALÁŠ, M. Lesní ekosystémy v Národním parku Šumava. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2009. 512s. ISBN 978-80-87154-68-7.

VACEK, S. – SIMON, J. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. – SLÁVIK, M. – TURČÁNI, M. – ŠRŮTKA, P. – ČÍŽKOVÁ, D. – NAKLÁDAL, O. – MALÍK, V. – KOBLIHA, J. – REMEŠ, J. – KUNEŠ, I. – HATLAPATKOVÁ, L. – KAŠÍKOVÁ, V. – BÍLEK, L. – A KOL., a. Zakládání a stabilizace lesních porostů na bývalých zemědělských a degradovaných půdách. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s r o., 2009. 792s. ISBN 978-80-87154-27-4.

ŠANTRŮČKOVÁ, H. – VRBA, J. – KŘENOVÁ, Z. – SVOBODA, M. – BENČOKOVÁ, A. – EDWARDS, M. – FUCHS, R. – HAIS, M. – HRUŠKA, J. – KOPÁČEK, J. – MATĚJKA, K. – RUSEK, J. Co vyprávějí horské smrčiny: Průvodce lesními ekosystémy Šumavy. Vimperk: Správa NP a CHKO Šumava, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, Česká společnost pro ekologii, 2010. 153s. ISBN 978-80-87257-04-3.

Kapitoly v odborné knize

MERGANIČOVÁ, K. – MERGANIČ, J. – SVOBODA, M. – BAČE, R. – ŠEBEŇ, V. Forest Ecosystems - More than Just Trees. Croatia: InTech publisher, 2012, 464s. ISBN 978-953-51-0202-1. Deadwood in forest ecosystems, s. 81-108.

ANGELSTAM, P. – ELBAKIDZE, M. – AXELSSON, R. – ČUPA, P. – HALADA, Ľ. – MOLNAR, Z. – PĂTRU-STUPARIU, I. – PERZANOWSKI, K. – ROZULOWICZ, L. – STANDOVAR, T. – SVOBODA, M. – TÖRNBLOM, J. The Carpathians: Integrating Nature and Society Towards Sustainability. : Springer, 2013, 717s. ISBN 978-3-642-12724-3. Maintaining Cultural and Natural Biodiversity in the Carpathian Mountain Ecoregion: Need for an Integrated Landscape Approach, s. 393-424.

NAGEL, T. – SVOBODA, M. – PANAYOTOV, M. Integrative approaches as an opportunity for the conservation of forest biodiversity. Freiburg: European Forest Institute, 2013, 284s. ISBN 978-952-5980-06-6. Natural disturbances and forest dynamics in temperate forests of Europe, s. 116-123.