×
Katedra ekologie lesa
banner

Prezentace jednotlivých pracovních skupin

Monitoring přírodě blízkých lesů a pralesů  
prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ing. Radek Bače Ph.D., Ing. Pavel Janda Ph.D., Ing. Vojta Čada  Ph.D., Ing. Martin Mikoláš Ph.D., Ing. Volodymyr Trotsiuk Ph.D.....
Provádíme monitoring lesů se zaměřením zejména na zachovalejší lesy v chráněných územích v rámci Evropy (Slovensko, Ukrajina, Bulharsko, Albánie, Rumunsko). Provádíme měření a hodnocení lesa z řady aspektů: hodnocení biodiverzity, hodnocení prostorové i věkové struktury lesa, popisujeme vývoj porostů v čase a odvozujeme, jak zkoumané porosty vznikaly a jak se dále mění. V návaznosti zde probíhá analýza, jakým způsobem disturbance ovlivňují strukturu lesa, dynamiku uhlíku, biodiverzitu a variabilitu vývoje lesa ve vztahu ke vzniku komplexní pralesovité struktury. Hodnotíme i biologickou rozmanitost lesa, nebo zjišťujeme citlivost stromů na změny počasí. Ze získaných výsledků odvozujeme doporučení například pro praktickou ochranu přírody, nebo management lesa.

Dendrochronologická laboratoř 
Ing. Pavel Janda PhD., technický vedoucí laboratoře Ing. Martin Dušátko
Z letokruhů dokážeme určit přesné stáří stromu i to, jak se jednotlivé stromy a celý porost vyvíjely. Analýzou dendrochronologických vývrtů odhalujeme i další ekologické a klimatické informace v nich uložené a pomocí statistického vyhodnocení (TSAPWin a CDendro) poté kvantifikujeme prostorovou proměnlivost těchto vlivů a rekonstruujeme změny environmentálních podmínek v minulosti. V sérii expedic s hojnou účastí našich studentů byl dosud pořízen a studován datový soubor obsahující více jak 12 000 vývrtů .

Obnova borovice pod porostem   
Ing. Jan Vítámvás PhD., Ing. Iva Ulbrichová PhD.   
Ve spolupráci s katedrou Pěstování lesa v rámci projektu NAZV (2015-2018) – "QJ1520037 Zvyšování adaptability borového hospodářství v podmínkách ČR" jsou hodnoceny ekologické aspekty problému. V rámci projektu byla hodnocena přirozená obnova borovice pod porostem (Hradec, Třeboň, Hluboká, Doksy, Plasy) a v současné době výzkum pokračuje na 3 velkoplošných TVP u Doks, zaměřených na sledování vývoje semenáčků v prvních letech a sledování vlivu zápoje mateřského porostu a různých typů přípravy půdy, včetně hodnocení růstové reakce stromového patra. Reakce semenáčků na sucho a zástin byla sledována i ve skleníkových pokusech na výzkumné stanici Truba-Kostelec n.Č.l.

Botanika -vzácné druhy rostlin
Tomáš Černý PhD., Mgr. Petr Karlík PhD., Ing. Radka Broumová
 V současné době probíhá sledování dynamiky populací vybraných druhů lesních zástupců čeledi vstavačovitých (tj. pozemních orchidejí) na širším geografickém gradientu ČR. V minulosti sledování rozšíření a možností množení zejména u Pulsatilla sp. a výskytu u Vinca minor. Věnujeme se též dlouhodobému a každoročnímu botanickému monitoringu ochranářsky cenných typů lesní (výzkum od r. 1993) i nelesní vegetace (od r. 2004) v CHKO Křivoklátsko.

Pařeziny  
Mgr. Tomáš Černý PhD., Mgr. Petr Karlík PhD.
, Ing. Radim Matula,PhD.
Dlouhodobý výzkum doubrav v nižších polohách (CHKO Český kras a NP Podyjí a další) je soustředěn zejména na přirozenou dynamiku růstu dřevin a jejich reakce na klima (individuální hodnocení pomocí dendrometrů), hodnocení možnosti obnovy pařezin po těžbě a zejména hodnocení faktorů (změna zápoje, klima, vliv zvěře...), které mají vliv na zmlazení z pařezů, strukturu obnovujícího se porostu a dynamiku biodiverzity bylinného patra.