×
Katedra ekologie lesa
banner

Katedra Ekologie lesa

Zaměření katedry Ekologie lesa má poměrně značně široký záběr, do kterého spadají jak základní předměty botanické systematiky - botanika a dendrologie - tak předměty aplikované, jako je ekologie lesa, fytocenologie a typologie ale i aplikovaná dendrologie.

Vědecké zaměření

V oblasti ekologie lesa je činnost zaměřena především na studium dynamiky a funkce lesních ekosystémů a jejich obnovy. Výzkum je zacílen především na následující témata: Disturbance a jejich vliv na strukturu přírodních a přírodě blízkých lesů; Dynamika porostů a přirozené obnovy; Dendrochronologie a její uplatnění při hodnocení jak vývoje jedinců, tak vývoje celých lesních porostů.

V oblasti botaniky jsou řešena témata botanického a fytocenologického mapování, studium ekologie jedinců a populací vzácných a ohrožených druhů bylin (např. Pulsatilla). Geobotanická témata se aktuálně zaměřují na problematiku nízkých a středních lesů a nelesní vegetace v oblasti Českého krasu a odraz minulého hospodaření v aktuální vegetaci, např. výskytu rostlin svázaných s historií lidských sídel (Vinca minor).

Využití aplikované dendrologie je zřejmé zejména na řadě diplomových a bakalářských prací, zaměřených na projekty inventarizace a revitalizace parků. V této oblasti je výhodou těsné propojení s Arboretem Kostelec a možností ekologických a fenologických studií různých introdukovaných dřevin. Aktuálně jsou dále řešena témata ekologických nároků a genetické diversity rodu Betula a témata množení dřevin v kulturách in vitro (např. Disanthus, staré odrůdy druhu Pyrus communis, Betula oycoviensis).

Mnohá témata jsou často součástí týmových projektů, na kterých se spolupodílejí odborníci z dalších institucí (FŽP, FTZ, Př F UK, AV ČR, AOPK ČR).

Zahraniční spolupráce

V rámci výzkumných aktivit probíhá především studium přírodě blízkých lesních ekosystémů i v zahraničí (Slovensko, Rumunsko, Ukrajina, Bosna a Hercegovina, Slovinsko, Německo) a fungující spolupráce je dále navázána s pracovišti ve Slovinsku v Lublani, v Brašově a např. Andong National University (klasifikace vegetace temperátních opadavých lesů Korejského poloostrova, ve spolupráci s Botanickým ústavem AV ČR).

Pedagogická činnost

Spektrum vyučovaných předmětů pokrývá rozsáhlou oblast od popisných vědních oborů obecné a systematické botaniky, dendrologie, přes problematiku fytocenologie, spojující vědy systematické s praktickými znalostmi především půdních charakteristik prostředí a jeho vlivu na výskyt rostlin, až po problematiku ekologie lesa, jako vědy popisující fungování lesních ekosystémů, v rámci které se dostává až po témata historického vývoje lesních porostů a dynamiky přírodních lesů. Část předmětů katedry Ekologie lesa je vyučována i v anglické verzi.

Spolupráce na úrovni vzdělávání spočívá v zapojení do výměnných programů studentů a učitelů Sokrates - Erasmus s univerzitami v Madridu, Tharandtu, Brašově, Artvinu, Duzce, Istanbulu, Kastamonu...