×
Katedra ekologie lesa
banner

Katedra Ekologie lesa


Zaměření katedry Ekologie lesa má poměrně značně široký záběr, do kterého spadá jak výuka základních předmětů botanické systematiky - botanika a dendrologie - tak předměty navazující, jako je ekologie lesa, fytocenologie a typologie ale i aplikovaná dendrologie a arboristika a následně i předměty konkrétněji specializované např. na management chráněných území, preparaci rostlin a další. Katedra  současně výukou pokrývá celé spektrum věku od nejmladších studentů a studentských soutěží pro střední školy až po programy celoživotního vzdělávání pro seniory.

Vědecké zaměření

V oblasti ekologie lesa je činnost zaměřena především na studium dynamiky a funkce lesních ekosystémů a jejich obnovy. Výzkum je zacílen především na disturbance a jejich vliv na strukturu přírodních a přírodě blízkých lesů; dynamiku porostů a přirozené obnovy; dendrochronologii a její uplatnění při hodnocení jak reakcí jedinců, tak vývoje celých lesních porostů.
Součástí výzkumných aktivit je i monitoring lesů se zaměřením zejména na zachovalejší lesy v chráněných územích. Součástí je hodnocení lesa z řady aspektů: prostorová a věková struktura porostů, reakce jednotlivých jedinců krátkodobé (dendrometry) i  dlouhodobé (dendrochronologie), hodnocení biodiverzity. Koncovkou těchto výzkumů jsou mimo jiné i doporučení  pro praktickou ochranu přírody.

V oblasti botaniky jsou řešena témata botanického a fytocenologického mapování, studium ekologie jedinců a populací vzácných a ohrožených druhů bylin (např. Pulsatilla). Geobotanická témata se aktuálně zaměřují na problematiku nízkých a středních lesů a nelesní vegetace v oblasti Českého krasu a odraz minulého hospodaření v aktuální vegetaci, např. výskytu rostlin svázaných s historií lidských sídel (Vinca minor).

Arboristika, jako nový směr a nový obor navazuje na dendrologii, ale dále ji rozvíjí v aplikovaných předmětech péče o zeleň, její výsadbu a údržbu. S aplikovanou dendrologií souvisí řada závěrečných prací, zaměřených na inventarizaci vegetace ve městě i krajině. Výhodou je těsné propojení s Arboretem Kostelec a možnost ekologických a fenologických studií různých introdukovaných dřevin. Dále řešena témata genetické diversity rodu Betula a témata množení dřevin v kulturách in vitro (např. Disanthus, staré odrůdy druhu Pyrus communis, Betula oycoviensis).

Zahraniční spolupráce

Mnohá témata jsou často součástí týmových projektů, na kterých se spolupodílejí odborníci z dalších vědecko-výzkumných institucí (FŽP, FTZ, Př F UK, AV ČR, AOPK ČR). V rámci výzkumných aktivit probíhá především studium přírodě blízkých lesních ekosystémů i v zahraničí (Slovensko, Rumunsko, Ukrajina, Bosna a Hercegovina, Slovinsko, Německo) a fungující spolupráce je dále navázána s pracovišti ve Slovinsku v Lublani, v Brašově a např. Andong National University (klasifikace vegetace temperátních opadavých lesů Korejského poloostrova, ve spolupráci s Botanickým ústavem AV ČR).
Spolupráce na úrovni vzdělávání spočívá v zapojení do výměnných programů studentů a učitelů Sokrates - Erasmus s univerzitami v Madridu, Tharandtu, Brašově, Turecku...


detailněji - článek Lesnická práce 2019