×
Katedra ochrany lesa a entomologie
banner

Věda a výzkum

Vědecko-výzkumná činnost je cílena, jak na otázky základního výzkumu, tak na praktickou spolupráci s lesnickým provozem a organizacemi zaměřenými na ochranu přírody (např. Národní park České Švýcarsko). V současnosti probíhá nebo recentně bylo řešeno rozsáhlé spektrum projektů, které zahrnují široké tematické spektrum:

-modelování disturbančního poškozování lesních porostů větrem a sněhem, včetně mechanického namáhání stromů;

-model šíření lesních požárů, prevence před lesními požáry, ohrožení lesními požáry;

-ekologie a taxonomie hmyzu;

-fylogeneze významných herbivorů ve světovém měřítku;

-biodiverzita lesních porostů;

-studium recentně významných a šířících se houbových patogenů;

-mykorzhizní jejich poměry, možnost podpory  avýznam v lesních ekosystémech;

-vývoj repelentních a pesticidních přípravků proti chroustům;

- vliv klimatické změny na rozšíření lesních škůdců;

- prognózy a modely předpovídající výskyt škůdců;

- příprava legislativních, hospodářsko-úpravnických, mysliveckých a pěstitelsko-ochranářských rámců jako nástrojů adaptace lesního hospodářství na změny přírodních a společenských podmínek.

Pracovníci katedry mají zázemí v laboratorním vybavení (entomologická a fytopatologická laboratoř, která je kromě moderních klimaboxů, vybavena dalšími nezbytnými přístroji; prostory s chovy termitů a dalšího studovaného hmyzu). 

Katedra má k dispozici rovněž velkokapacitní chladící a mrazící zařízení, které usnadňuje postupné zpracovávání vzorků nasbíraných během sezóny. V plánu je vybudování dalších výzkumných prostor (laboratoř spalování materiálu, fyziologické laboratoře sledování vlivu atmosférického tlaku a CO2 a fyziologii organismů ve fyto- a barokomorách).

Výzkumná činnost je finančně podporována řadou projektů, které poskytuje Grantová agentura ČR, Národní Agentura pro Zemědělský Výzkum, Technologická agentura ČR i Grantová služba státního podniku Lesy České republiky. Krátkodobě jsou pravidelně uzavírány roční smluvní výzkumy s lesnickými a dalšími subjekty, které řeší aktuální problematiku na lokální úrovni.

Výsledkem dlouhodobé systematické práce v terénu i laboratořích je shromáždění velkého množství materiálu a generování rozsáhlých souborů dat, jejichž zpracovávání a vyhodnocování je základem publikačních výstupů v českých i zahraničních recenzovaných časopisech a také v časopisech s IF. Každoročně je publikováno okolo 50 článku uveřejněných v databázi Web of Science, především v lesnických a biologických kategoriích. Na druhou stranu jsou publikovány certifikované metodiky, certifikované mapy a nejnověji byly registrovány i užitné vzory. Řada výsledků je aplikována a předávána ve formě poradenské činnosti lesnímu provozu.

Katedra těsně spolupracuje s celou řadou lesnických subjektů (Lesní správa Arcibiskupství pražského, Biskupské lesy diecéze ostravsko-opavské, Správa Městských lesů Jihlava, s.r.o., firma Kaiser s.r.o. a další), tak s dalšími lesnickými pedagogickými a výzkumnými organizacemi (VÚLHM Strnady, Mendelu Brno, OSU Ostrava a další…).

Analýza DNA na patogenních houbách z borového jehličí

, prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., 2006-2006

Analýza vybraných faktorů ovlivňujících distribuci Chalara fraxinea v prostředí

GA FLD, Ing. Ludmila Havrdová, 2011-2011

Analýza vybraných faktorů ovlivňujících výskyt Chalara fraxinea v prostředí – pokračování

GA FLD, Ing. Ludmila Havrdová, 2012-2012

Atraktivita oslabených jedinců smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) při napadení lýkožroutem smrkovým (Ips typographus L.)

GA FLD, Ing. Roman Modlinger, Ph.D., 2010-2010

Atraktivita suchem stresovaných stromů pro xylofágní druhy brouků a jejich hmyzí predátory na pokusných plochách na ŠLP v Kostelci nad Černými lesy

GA FLD, Ing. Petr Šenfeld, 2013-2013

Biologie dřevokazného hmyzu

GA FLD, RNDr. Barbora Křížková, 2014-2014

Bionomie a morfologie přirozených nepřátel kůrovcovitých (Scolytidae) z řádu blanokřídlých ( Hymenoptera)

GA FLE, doc. Ing. Oto Nakládal, Ph.D., 2004-2005

Časová a prostorová distribuce vývojových stádií saproxylických brouků

CIGA, doc. Ing. Bc. Jakub Horák, Ph.D., 2009-2009

Chřadnutí břehových porostů olší v povodí Doubravy

GA FLD, Ing. Nela Filipová, 2009-2009

Denní a sezónní letová aktivita druhu Eucnemis capucina Ahrens, 1812 (Coleoptera: Eucnemidae)

GA FLD, Lucie Kylarová, 2013-2013

Distribuce brouků vázaných na ovocné dřeviny podél gradientu les-bezlesí

GA FLD, Ing. Jana Horáková (Adamová), 2010-2010

Diurnální predační aktivita les.mravenců

GA FLD, 2014-2014

Diverzita a hostitelská specificita tropických ambrosiových hub

GA FLE, Zdeněk Přikryl, 2007-2007

Dosledky klimatickej zmeny na lesné ekosystémy

Národné lesnícke centrum Zvolen- Slovensko , prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., 2006-2006

Ekologické nároky saproxylického brouka lesáka rumělkového (Cucujus cinnaberinus)

GA FZP, doc. Ing. Bc. Jakub Horák, Ph.D., 2008-2008

Ekologie a fylogeneze rodu Geosmithia a jeho vztah ke kůrovci a dalším hmyzem napadajícím dřevo, sběry materiálu k izolacím hub

Grantová agentura ČR, doc. Ing. Petr Šrůtka, Ph.D., 2002-2004

Evoluce obranných žláz u termitů

CIGA, RNDr. Barbora Křížková, 2015-2016

Faktory ovlivňující rozšíření vzácných saproxylických brouků – na příkladu Cucujus haematodes

GA FZP, doc. Ing. Bc. Jakub Horák, Ph.D., 2009-2009

Faktory ovlivňující úspěšnost napadení smrkových porostů lýkožroutem smrkovým (Ips typographus)

CIGA, Ing. Jiří Tesař, 2011-2012

Fluktuační cykly a potenciál introdukov.

GA FLD, Mgr. Jiří Trombik, 2015-2015

Fylogenetická revize obligátně myrmekofilního supertribu Clavigeritae (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae) založená na morfologických a molekulárních znacích

CIGA, Ing. Peter Hlaváč, 2015-2016

Historické gradace bekyně velkohlavé (Lymantria dispar (L.)) na území České a Slovenské republiky

GA FLD, Ing. Dominika Frydrychová, 2011-2011

Hodnocení rizika poškození lesních porostů větrem: vývoj a kalibrace národního prediktivního modelu

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Jaroslav Holuša, Ph.D., 2015-2018

Hospodářské lesy v nížinách a jejich potenciál z pohledu dvou odlišných taxonomických skupin – brouků a ptáků

CIGA, Mgr. Tereza Brestovanská, 2014-2016

Hospodářské příměstské lesy z pohledu b.

GA FLD, Mgr. Tereza Brestovanská, 2015-2015

Houbové choroby asimilačních orgánů různých druhů rodu Pinus.

GA FLE, Ing. Jiří Bílý, Ph.D., 2004-2005

Identifikace, ekologie a populační struktura xylariálních hub sdružených s pilořitkami rodu Xiphydria

Grantová agentura ČR, doc. Ing. Petr Šrůtka, Ph.D., 2007-2009

Integrované hodnocení dopadů hmyzích škůdců a houbových patogenů na smrkové porosty ČR jako východisko pro jejich operativní management

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Jaroslav Holuša, Ph.D., 2012-2016

Inventarizace škod zvěří v lesních porostech a na zemědělských kulturách v ČR

Ministerstvo zemědělství ČR, 2005-2007

Komparace a modelování vybraných parametrů „life tables“ lýkožrouta smrkového na stojících i ležících stromech spojená s predikcí předpokládané populační dynamiky ve vytipovaných modelových lokalitách Šumavy.

GA FLD, Ing. Pavel Matoušek, 2009-2009

Kůrovci a jiná hmyzí společenstva stresovaných a nestresovaných stromů na pokusných plochách na ŠLP v Kostelci nad Černými lesy

GA FLD, Ing. Petr Šenfeld, 2012-2012

Měření transpiračního proudu a výtlaku pryskyřicesmrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.)

GA FLD, Ing. Lenka Zajíčková, 2011-2011

Mikrobiální diverzita kůrovců rodu Hylesinuns na jasanu

GA FLD, RNDr. Barbora Křížková, 2016-2017

Model prognóz přemnožení bekyně mnišky (Lymantria monacha /L./) v podmínkách měnícího se klimatu v ČR

CIGA, Lucie Kylarová, 2012-2014

Modelové situace poškození smrkových porostů sněhem v povodí nádrže Šance v Moravskoslezských Beskydech

GA FLD, 2014-2014

Molekulární charakterizace adipokinetických hormonů u termitů

CIGA, 2014-2014

Monitorování rozptylulýkožrouta smrkovéhoIps typographus v Českém Středohoří pomocí metody capture-recapture

GA FLD, Ing. Michal Krupa, 2011-2011

Morfologická variabilita druhu Phytophtora cactorum na území ČR

GA FLD, Ing. Matěj Pánek, 2011-2011

Multimediální výuka lesnické fytopatologie

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, RNDr. Dana Čížková, CSc., 2005-2005

Nematoda lýkožrouta modřínového Ips cembrae (Coleoptera: Curculionidae)

GA FLD, Mgr. Šárka Grucmanová, 2013-2013

Nematofauna lýkožrouta severského Ips duplicatus (Coleoptera: Curculionidae) z východní části České republiky

GA FLD, Mgr. Šárka Grucmanová, 2012-2012

Obnova a udržitelný rozvoj lesa v komunitě Phong My, Vietnam

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., 2007-2009

Ověření účinnosti otrávených lapáků použitých proti lýkožroutu smrkovému (Ips typograpus L.)

GA FLD, Ing. Jan Lubojacký, 2010-2010

Ověření účinnosti otrávených lapáků použitých proti lýkožroutuseverskému (Ips duplicatus Sahl.)

GA FLD, Ing. Jan Lubojacký, 2011-2011

Ovlivňují symbionti globální vzorce hojnosti termitů?

Grantová agentura ČR, doc. Mgr. Jan Šobotník, Ph.D., 2016-2018

Patogeny lýkožrouta modřínovhé ( Ips cembrae) ve střední Evropě: mikrosporidie a prvoci známí u kůrovců rodu Ips (Coleoptera, Curculionidae)

GA FLD, Mgr. Karolína Lukášová, Ph.D., 2011-2011

Porovnání atraktivity stromů pro Ips typographus pomocí pasivních nárazových pastí na lokalitách stresovaných suchem a na lokalitách nestresovaných

GA FLD, Ing. Jiří Tesař, 2011-2011

Použitie entomopatogénnej huby Beauveria bassiana na ochranu sadeníc pred zrelostým žerom tvrdoňa smrekového (Hylobius abietis L.)

GA FLD, 2016-2017

Praktické využití pachových repelentů na ochranu zvěře na pozemních komunikacích v modelových oblastech ČR (Českémoravská vrchovina, Český les a Západočeský kraj)

GA FLD, Bc. Jakub Vícha, 2011-2011

Příprava legislativních, hospodářsko-upravnických, mysliveckých a pěstitelsko-ochranářských rámců jako nástrojů adaptace lesního hospodářství na změny přírodních a společenských podmínek

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., 2013-2017

Rekonštrukcie nepovodných lesných spoločenstiev ohrozených zmenou prírodných podmienok (najmä klímy) na ekologicky stabilnejšie ekosystémy

Národné lesnícke centrum Zvolen- Slovensko , prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., 2006-2006

Roztoči (Mesostigmata) vázaní na lýkožrouta smrkového Ips typographus(Coleoptera: Curculionidae) v oblasti s dlouhodobě zvýšenými populačními hustotami

GA FLD, Mgr. Martin Čejka, 2012-2012

Saproxylic beetles of the main tree species in Kazakhstan tugai forests

GA FLD, 2013-2013

Simulace vodního stresu a hodnocení vodní bilance u smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.)

GA FLD, Ing. Lenka Zajíčková, 2010-2010

Sledování objemových změn kmene smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) pomocí dendrometrů

GA FLD, Ing. Pavel Matoušek, 2010-2010

Srovnání infekční hladiny patogenů Ips typographus (Curculionidae: Scolytinae) v lapačích a lapácích

GA FLD, Mgr. Karolína Lukášová, Ph.D., 2010-2010

Studium a optimalizace skutečné efektivity obranných opatření proti lýkožroutu smrkovému v různých gradačních fázích

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., 2008-2012

Studium techniky neinvazního odběru těkavých látek a vztahu mezi fyziologickým stavem smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) a jeho atraktivitou pro kůrovce

GA FLD, Ing. Kateřina Mašanková, 2010-2010

Studium vlivu přípravku VAMBACA na mykor

GA FLD, Ing. František Lorenc, 2015-2015

Studium vlivu sucha na druhovou na diversitu ekotmykorhiz a parametry jemných kořínků u smrku ztepilého na výzkumných plochách v Kostelci/Č.l.

GA FLD, Ing. František Lorenc, 2014-2014

Studium vlivu sucha na růst mykorhiz u smrku ztepilého na výzkumných plochách v Kostelci nad Černými lesy

GA FLD, Ing. František Lorenc, 2013-2013

Studium změn abundance lýkožrouta severského (Ips duplicatus Sahl.) v průběhu vegetačního období prostřednictvím odchytů do feromonových lapačů

GA FLD, Ing. Jan Lubojacký, 2012-2012

Symbionti dřevokazného hmyzu

GA FLD, Ing. Dominika Frydrychová, 2013-2013

Taxonomie a morfologie madagaskarských b

GA FLD, Ing. Miloš Trýzna, 2015-2015

Taxonomie a morfologie madagaskarských Clavigeritae (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae)

GA FLD, Mgr. Petr Baňař, 2014-2014

Taxonomie ambrosiových a auxiliárních hub z Papuy nové Guineye

GA FLD, Zdeněk Přikryl, 2008-2008

Taxonomie saproxylicky a epigeicky žijících brouků (Coleoptera) palearktické a madagaskarské oblasti

GA FLD, 2014-2014

Tvorba a úloha traumatických pryskyřičných kanálků u smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) vystaveného dlouhodobému suchu

GA FLD, Ing. Monika Nádraská, 2010-2010

Variabilita velikosti lokálních a migrujících jedinců lýkožrouta smrkového (Ips typographus /L./) v České republice

GA FLD, Lucie Kylarová, 2012-2012

Velikost trusu bekyně velkohlavé (Lymantria dispar, Lepidoptera: Lymantriidae) v závislosti na fázi vývoje

GA FLD, 2016-2016

Vertikální výskyt Ips amitinus (Eichhoff, 1872) (Coleoptera: Curculionidae) a srovnání infekčních hladin jeho patogenů s dalšími zástupci rodu Ips v České republice

GA FLD, Mgr. Karolína Lukášová, Ph.D., 2012-2012

Vliv antagonistů na fitness podkorního hmyzu

GA FLD, Ing. Hana Vanická, 2016-2017

Vliv faktoru příměstských nížinných lesů na početnost bělokaza dubového (Scolytus intricatus, Curculionidae, Scolytime)

GA FLD, Mgr. Tereza Brestovanská, 2014-2014

Vliv gradientu bezlesí-ovocný sad.les na faunu brouků

GA FLD, Ing. Jana Horáková (Adamová), 2011-2011

Vliv houbových patogenů a mykorhizních poměrů na zdravotní stav smrku (Picea spp.) se speciálním zaměřením na patogen Gemmamyces piceae

GA FLD, 2016-2017

Vliv klimatických faktorů na rozsah poškození porostů jasanů patogenem Chalara fraxinea.

CIGA, Ing. Ludmila Havrdová, 2012-2013

Vliv metod odběru ekonomicky významných druhů kůrovců na spektrum přirozených nepřátel

GA FLD, Mgr. Jiří Trombik, 2014-2014

Vliv mezoklimatických podmínek stanoviště na reprodukční úspěch bekyně mnišky (Lymantria monacha /L./) ve fázi latence.

GA FLD, Ing. Dominika Frydrychová, 2012-2012

Vliv mniškového žíru na proměnlivost stavby dřeva v primárních gradačních oblastech České republiky

GA FLD, Ing. Hana Brinkeová, Ph.D., 2010-2010

Vliv nízkých teplot na přežívání nebezpečného patogenu olší Phytophtora alni subsp. Alni pěstované in vitro

GA FLD, Ing. Nela Filipová, 2011-2011

Vliv patogenů na zimní mortalitu lýkožroutů

CIGA, Mgr. Karolína Lukášová, Ph.D., 2012-2014

Vliv rozměru a hmotnosti lýkožrouta smrkového (Ips typographus L.) na umístění závrtu na kmeni smrku ztepilého (Picea abie (L.) Karst.)

GA FLD, Ing. Kateřina Mašanková, 2009-2009

Vliv sběrové metody na spektrum foretických roztočů (Mesostigmata) vázaných na lýkožrouta smrkového Ips typographus (Coleoptera: Curculionidae)

GA FLD, Mgr. Martin Čejka, 2013-2013

Vliv termitů na úrodnost půdy v závislosti na způsobu jejího využití

CIGA, Mgr. Petr Stiblík, 2015-2016

Vliv velikosti izolovaných ostrovů polopřirozených bučin na saproxylické brouky a lesní ptáky

CIGA, 2015-2016

Vliv vybraných parametrů stromů na výskyt saproxylických druhů brouků (Coleoptera)

GA FLD, Ing. Pavla Jakubcová, 2010-2010

Vliv změny klimatu na populace lýkožrouta severského (Ips duplicatus) v Karpatech: Empirický výzkum a projekce budoucího vývoje

GA FLD, Mgr. Jiří Trombik, 2013-2013

Vůně nebezpečí: Evoluce poplašné komunikace u švábů a termitů

CIGA, 2015-2016

Vyhodnocení dopadů globálních klimatických změn na rozšíření a voltinizmus Ips typographus (L.) (Col.: Curculionidae, Scolytinae) ve smrkových porostech České republiky jako východisko pro jejich trvale udržitelný management

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., 2009-2011

Vysvětlení anomálií v globální distribuci termitů

Grantová agentura ČR, Thomas Bourguignon, 2015-2017

Využití dendrochronologie na rekonstrukci fluktuačních cyklů bekyně mnišky a bekyně velkohlavé ve střední Evropě.

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., 2007-2011

Využití historických dat o prostorové distribuce bekyně mnišky (Lymantria monacha) v oblasti Brd pro zhodnocení rizika gradací

GA FLD, Ing. Hana Brinkeová, Ph.D., 2008-2008

Využití přirozené enviromentální rezistence ke zvýšení stability lesních porostů plnohodnotně plnících mimoprodukčních funkce lesa

Ministerstvo zemědělství ČR, doc. Ing. Oto Nakládal, Ph.D., 2015-2018

Vývoj ekologických metód boja s lesnými škodcami založenými na SIT - Sterile insect technique as a new tool of IPM of forest pestcontrol of Ips Typographus

Národné lesnícke centrum Zvolen- Slovensko , prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., 2006-2006

Význam dutých jasanů ve vztahu k výskytu saproxylických druhů brouků (Coleoptera)

GA FLD, Ing. Pavla Jakubcová, 2011-2011

Význam dutých smrků z hlediska biodiverzity v lesních ekosystémech.

GA FLD, Ing. Jiří Synek, 2016-2016

Význam vodního deficitu na resistenci smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.)

GA FLD, Ing. Lenka Zajíčková, 2009-2009

Závislost výskytu brouků čeledi Anthribidae na množství mrtvého dřeva v národních parcích Madagaskaru

GA FLD, Ing. Miloš Trýzna, 2016-2017

Zdroje vody v krajině ve vztahu k hašení lesních požárů

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Jaroslav Holuša, Ph.D., 2016-2018

Zhodnocení migračního potenciálu kůrovce v izolovaných smrčinách v Českém Středohoří

GA FLD, Ing. Michal Krupa, 2010-2010

Zhodnocení zdrav. stavu smrku pichlav.

GA FLD, 2015-2015

Získání podkladů pro záchranný program motýla modráska hořcového (Phengaris alcon)

GA FLE, doc. Ing. Bc. Jakub Horák, Ph.D., 2007-2007

ŽIVOTASCHOPNOST PHYTOPHTHORY ALNI VYSTAVENÉ NÍZKÝM TEPLOTÁM

GA FLD, Ing. Nela Filipová, 2010-2010