×
Katedra ochrany lesa a entomologie
banner

Věda a výzkum

Vědecko-výzkumná činnost je cílena, jak na otázky základního výzkumu, tak na praktickou spolupráci s lesnickým provozem a organizacemi zaměřenými na ochranu přírody (např. Národní park České Švýcarsko). V současnosti probíhá nebo recentně bylo řešeno rozsáhlé spektrum projektů, které zahrnují široké tematické spektrum:

-modelování disturbančního poškozování lesních porostů větrem a sněhem, včetně mechanického namáhání stromů;

-model šíření lesních požárů, prevence před lesními požáry, ohrožení lesními požáry;

-ekologie a taxonomie hmyzu;

-fylogeneze významných herbivorů ve světovém měřítku;

-biodiverzita lesních porostů;

-studium recentně významných a šířících se houbových patogenů;

-mykorzhizní jejich poměry, možnost podpory  avýznam v lesních ekosystémech;

-vývoj repelentních a pesticidních přípravků proti chroustům;

- vliv klimatické změny na rozšíření lesních škůdců;

- prognózy a modely předpovídající výskyt škůdců;

- příprava legislativních, hospodářsko-úpravnických, mysliveckých a pěstitelsko-ochranářských rámců jako nástrojů adaptace lesního hospodářství na změny přírodních a společenských podmínek.

Pracovníci katedry mají zázemí v laboratorním vybavení (entomologická a fytopatologická laboratoř, která je kromě moderních klimaboxů, vybavena dalšími nezbytnými přístroji; prostory s chovy termitů a dalšího studovaného hmyzu). 

Katedra má k dispozici rovněž velkokapacitní chladící a mrazící zařízení, které usnadňuje postupné zpracovávání vzorků nasbíraných během sezóny. V plánu je vybudování dalších výzkumných prostor (laboratoř spalování materiálu, fyziologické laboratoře sledování vlivu atmosférického tlaku a CO2 a fyziologii organismů ve fyto- a barokomorách).

Výzkumná činnost je finančně podporována řadou projektů, které poskytuje Grantová agentura ČR, Národní Agentura pro Zemědělský Výzkum, Technologická agentura ČR i Grantová služba státního podniku Lesy České republiky. Krátkodobě jsou pravidelně uzavírány roční smluvní výzkumy s lesnickými a dalšími subjekty, které řeší aktuální problematiku na lokální úrovni.

Výsledkem dlouhodobé systematické práce v terénu i laboratořích je shromáždění velkého množství materiálu a generování rozsáhlých souborů dat, jejichž zpracovávání a vyhodnocování je základem publikačních výstupů v českých i zahraničních recenzovaných časopisech a také v časopisech s IF. Každoročně je publikováno okolo 50 článku uveřejněných v databázi Web of Science, především v lesnických a biologických kategoriích. Na druhou stranu jsou publikovány certifikované metodiky, certifikované mapy a nejnověji byly registrovány i užitné vzory. Řada výsledků je aplikována a předávána ve formě poradenské činnosti lesnímu provozu.

Katedra těsně spolupracuje s celou řadou lesnických subjektů (Lesní správa Arcibiskupství pražského, Biskupské lesy diecéze ostravsko-opavské, Správa Městských lesů Jihlava, s.r.o., firma Kaiser s.r.o. a další), tak s dalšími lesnickými pedagogickými a výzkumnými organizacemi (VÚLHM Strnady, Mendelu Brno, OSU Ostrava a další…).

Forest Fire Susceptibility and Risk Mapping using Social/Infrastructural vulnerability and Environmental variables

GA FLD, Ing. Roman Berčák, 2022-2023

Specifics of parental care in uniparental waders

GA FZP, Mgr. Lucie Pešková, 2021-2022

Factors of Norway spruce survival during large-scale disturbance in NP Šumava

GA FLD, Nataliya Korolyova, 2021-2022

Assessment of the effect of mycorrhizae on Gemmamyces piceae infection and determination of pathogen susceptibility to fungicides

GA FLD, Ing. Jana Vachová, 2021-2022

TreeZ –Za zdravou zeleň –Aplikace pro monitoring a determinaci škodlivých organismů na dřevinách

GA FLD, doc. Ing. Vítězslava Pešková, Ph.D., 2021-2022

Model hořlavosti pozemního paliva v závislosti na sukcesním stádiu středoevropských lesů

GA FLD, Ing. Roman Berčák, 2020-2021

Vyhodnocení distribuce kloubnatky smrkové na smrku ztepilém v epicentru šíření na LS Litvínov a LS Klášterec

GA FLD, Ing. Michal Samek, 2020-2021

Rozšíření patogenu Phytophthora xalni ve vybraných porostech olší Česka v závislosti na faktorech prostředí

GA FLD, Ing. Markéta Macháčová, 2020-2021

Vliv obranných opatření na populace lýkožroutů v závislosti na populačních hustotách

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Jaroslav Holuša, Ph.D., 2019-2021

Zefektivnění komunikace, monitoringu a managementu při řešení kalamitních situací v lesích jako podklad pro optimalizaci rozhodování státní správy.

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., 2019-2021

Vývoj integrovaných moderních a inovovaných způsobů diagnostiky a ochrany smrkových porostů s použitím semiochemikálií a metod molekulární biologie

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., 2019-2023

Identification of novel ligands from essential oil compounds against bark beetles

GA FLD, Qasim Ali, 2019-2020

Schopnost speciálně vycvičených psů detekovat stromy napadené lýkožroutem smrkovým

GA FLD, Ing. Nicole Vošvrdová, 2019-2020

Porovnání aktivity oxidovaných monoterpenů na chování Ips tipographus (L.), (Coleoptera; Scolytinae) a selekce anti-atraktantů s možností použití v managementu

GA FLD, Ing. Kateřina Beránková, 2019-2020

The pilot analyses for Last Tree Standing studies

GA FLD, Nataliya Korolyova, 2019-2020

Popis biodiversity dosud málo známé oblasti: fylogeneze a taxonomie terikolních nosatců jižní Afriky

GA FLD, Ing. Roman Borovec, 2019-2020

Mohou moderní sekvenační přístupy vyřešit fylogenetiku termitů?

GA FLD, 2018-2019

Fidelita symbiotických asociací mezi mikroorganismy a termity v Neotropech

GA FLD, Ing. Patrik Soukup, 2018-2019

Palivové modely smrkových lesů jako podklad pro modelování šíření lesních požárů pomocí softwaru FARSITE

GA FLD, Ing. Roman Berčák, 2018-2019

Zhodnocení vývoje napadení smrku ztepilého kloubnatkou smrkovou v oblasti Krušných hor

GA FLD, Ing. Michal Samek, 2018-2020

Ophiostomatální houby asociované s Hylesinus crenatus.

GA FLD, 2018-2019

Kůrovci a jejich antagonisté v přirozených a kulturních smrčinách

GA FLD, Ing. Hana Vanická, Ph.D., 2018-2020

Fidelita symbiotických asociací mezi mikroorganismy a termity v Neotropech

CIGA, Ing. Patrik Soukup, 2018-2019

Mohou moderní sekvenační přístupy vyřešit fylogenetiku termitů?

CIGA, 2018-2019

Evoluce obrany luskacích termitů (Blattodea: Termititoidae: Termitidae: Termitinae)

CIGA, Mgr. Petr Stiblík, 2018-2019

Kůrovci a jejich antagonisté v přirozených a kulturních smrčinách

GA FLD, Ing. Hana Vanická, Ph.D., 2018-2019

Zhodnocení vývoje napadení smrku ztepilého kloubnatkou smrkovou v oblasti Krušných hor

GA FLD, Ing. Michal Samek, 2018-2019

Evoluce obrany luskacích termitů (Blattodea: Termititoidae: Termitidae: Termitinae)

GA FLD, Mgr. Petr Stiblík, 2018-2019

Excelentní výzkum jako podpora Adaptace lesnictví a dřevařství na globální změnu a 4. průmyslovou revoluci (EVA 4.0)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., 2017-2022

Jsou termiti vektory saprofytických mikroorganismů v Neotropech?

GA FLD, Mgr. Petr Stiblík, 2017-2019

Škůdci dřeva a jejich holobiont

GA FLD, 2017-2018

Vyjasnění taxonomického statutu taxonomicky problematických skupin čeledí Buprestidae, Staphlinidae a Curculionidae (Coleoptera)

GA FLD, doc. Ing. Oto Nakládal, Ph.D., 2017-2019

Taxonomická revize mega-početného rodu Agrilus (Coleoptera, Buprestidae) orientální oblasti

CIGA, RNDr. Eduard Jendek, PhD., 2017-2018

Taxonomická a fylogenetická analýza jihoafrických terikolních nosatců (Coleoptera: Curculionidae) podčeledi Entiminae založená na morfoanatomických a molekulárních znacích

CIGA, Ing. Roman Borovec, 2017-2018

Zdroje vody v krajině ve vztahu k hašení lesních požárů

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Jaroslav Holuša, Ph.D., 2016-2018

Velikost trusu bekyně velkohlavé (Lymantria dispar, Lepidoptera: Lymantriidae) v závislosti na fázi vývoje

GA FLD, 2016-2016

Mikrobiální diverzita kůrovců rodu Hylesinuns na jasanu

GA FLD, RNDr. Barbora Křížková, 2016-2017

Použitie entomopatogénnej huby Beauveria bassiana na ochranu sadeníc pred zrelostým žerom tvrdoňa smrekového (Hylobius abietis L.)

GA FLD, Ing. Michal Lalík, 2016-2017

Vliv houbových patogenů a mykorhizních poměrů na zdravotní stav smrku (Picea spp.) se speciálním zaměřením na patogen Gemmamyces piceae

GA FLD, Ing. Jana Vachová, 2016-2017

Význam dutých smrků z hlediska biodiverzity v lesních ekosystémech.

GA FLD, Ing. Jiří Synek, Ph.D., 2016-2016

Vliv antagonistů na fitness podkorního hmyzu

GA FLD, Ing. Hana Vanická, Ph.D., 2016-2017

Vybudování excelentního vědeckého týmu na FLD ČZU v Praze a jeho přístrojově-technického zázemí zaměřeného na mitigaci důsledků klimatických změn v lesích (od úrovně genů po úroveň krajiny)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., 2016-2022

Hodnocení rizika poškození lesních porostů větrem: vývoj a kalibrace národního prediktivního modelu

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Jaroslav Holuša, Ph.D., 2015-2018

Využití přirozené enviromentální rezistence ke zvýšení stability lesních porostů plnohodnotně plnících mimoprodukčních funkce lesa

Ministerstvo zemědělství ČR, doc. Ing. Oto Nakládal, Ph.D., 2015-2018

Vliv velikosti izolovaných ostrovů polopřirozených bučin na saproxylické brouky a lesní ptáky

CIGA, Ing. Strahinja Mladenovič, 2015-2016

Fylogenetická revize obligátně myrmekofilního supertribu Clavigeritae (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae) založená na morfologických a molekulárních znacích

CIGA, Ing. Peter Hlaváč, 2015-2017

Vliv termitů na úrodnost půdy v závislosti na způsobu jejího využití

CIGA, Mgr. Petr Stiblík, 2015-2016

Evoluce obranných žláz u termitů

CIGA, RNDr. Barbora Křížková, 2015-2016

Hospodářské příměstské lesy z pohledu b.

GA FLD, Mgr. Tereza Brestovanská, 2015-2015

Fluktuační cykly a potenciál introdukov.

GA FLD, Mgr. Jiří Trombik, Ph.D., 2015-2015

Hospodářské lesy v nížinách a jejich potenciál z pohledu dvou odlišných taxonomických skupin – brouků a ptáků

CIGA, Mgr. Tereza Brestovanská, 2014-2016

Molekulární charakterizace adipokinetických hormonů u termitů

CIGA, 2014-2014

Modelové situace poškození smrkových porostů sněhem v povodí nádrže Šance v Moravskoslezských Beskydech

GA FLD, Ing. Štěpán Křístek, 2014-2014

Biologie dřevokazného hmyzu

GA FLD, RNDr. Barbora Křížková, 2014-2014

Vliv faktoru příměstských nížinných lesů na početnost bělokaza dubového (Scolytus intricatus, Curculionidae, Scolytime)

GA FLD, Mgr. Tereza Brestovanská, 2014-2014

Vliv metod odběru ekonomicky významných druhů kůrovců na spektrum přirozených nepřátel

GA FLD, Mgr. Jiří Trombik, Ph.D., 2014-2014

Příprava legislativních, hospodářsko-upravnických, mysliveckých a pěstitelsko-ochranářských rámců jako nástrojů adaptace lesního hospodářství na změny přírodních a společenských podmínek

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., 2013-2017

Atraktivita suchem stresovaných stromů pro xylofágní druhy brouků a jejich hmyzí predátory na pokusných plochách na ŠLP v Kostelci nad Černými lesy

GA FLD, Ing. Petr Šenfeld, 2013-2013

Vliv změny klimatu na populace lýkožrouta severského (Ips duplicatus) v Karpatech: Empirický výzkum a projekce budoucího vývoje

GA FLD, Mgr. Jiří Trombik, Ph.D., 2013-2013

Vliv patogenů na zimní mortalitu lýkožroutů

CIGA, doc. Mgr. Karolina Resnerová, Ph.D., 2012-2014

Vliv klimatických faktorů na rozsah poškození porostů jasanů patogenem Chalara fraxinea.

CIGA, Ing. Ludmila Havrdová, 2012-2013

Integrované hodnocení dopadů hmyzích škůdců a houbových patogenů na smrkové porosty ČR jako východisko pro jejich operativní management

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Jaroslav Holuša, Ph.D., 2012-2016

Analýza vybraných faktorů ovlivňujících výskyt Chalara fraxinea v prostředí – pokračování

GA FLD, Ing. Ludmila Havrdová, 2012-2012

Vertikální výskyt Ips amitinus (Eichhoff, 1872) (Coleoptera: Curculionidae) a srovnání infekčních hladin jeho patogenů s dalšími zástupci rodu Ips v České republice

GA FLD, doc. Mgr. Karolina Resnerová, Ph.D., 2012-2012

Kůrovci a jiná hmyzí společenstva stresovaných a nestresovaných stromů na pokusných plochách na ŠLP v Kostelci nad Černými lesy

GA FLD, Ing. Petr Šenfeld, 2012-2012

Analýza vybraných faktorů ovlivňujících distribuci Chalara fraxinea v prostředí

GA FLD, Ing. Ludmila Havrdová, 2011-2011

Význam dutých jasanů ve vztahu k výskytu saproxylických druhů brouků (Coleoptera)

GA FLD, Ing. Pavla Jakubcová, 2011-2011

Patogeny lýkožrouta modřínovhé ( Ips cembrae) ve střední Evropě: mikrosporidie a prvoci známí u kůrovců rodu Ips (Coleoptera, Curculionidae)

GA FLD, doc. Mgr. Karolina Resnerová, Ph.D., 2011-2011

Vliv vybraných parametrů stromů na výskyt saproxylických druhů brouků (Coleoptera)

GA FLD, Ing. Pavla Jakubcová, 2010-2010

Srovnání infekční hladiny patogenů Ips typographus (Curculionidae: Scolytinae) v lapačích a lapácích

GA FLD, doc. Mgr. Karolina Resnerová, Ph.D., 2010-2010

Vyhodnocení dopadů globálních klimatických změn na rozšíření a voltinizmus Ips typographus (L.) (Col.: Curculionidae, Scolytinae) ve smrkových porostech České republiky jako východisko pro jejich trvale udržitelný management

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., 2009-2011

Časová a prostorová distribuce vývojových stádií saproxylických brouků

CIGA, doc. Ing. Bc. Jakub Horák, Ph.D., 2009-2009

Faktory ovlivňující rozšíření vzácných saproxylických brouků – na příkladu Cucujus haematodes

GA FZP, doc. Ing. Bc. Jakub Horák, Ph.D., 2009-2009

Studium a optimalizace skutečné efektivity obranných opatření proti lýkožroutu smrkovému v různých gradačních fázích

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., 2008-2012

Ekologické nároky saproxylického brouka lesáka rumělkového (Cucujus cinnaberinus)

GA FZP, doc. Ing. Bc. Jakub Horák, Ph.D., 2008-2008

Identifikace, ekologie a populační struktura xylariálních hub sdružených s pilořitkami rodu Xiphydria

Grantová agentura ČR, doc. Ing. Petr Šrůtka, Ph.D., 2007-2009

Využití dendrochronologie na rekonstrukci fluktuačních cyklů bekyně mnišky a bekyně velkohlavé ve střední Evropě.

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., 2007-2011

Obnova a udržitelný rozvoj lesa v komunitě Phong My, Vietnam

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., 2007-2009

Získání podkladů pro záchranný program motýla modráska hořcového (Phengaris alcon)

GA FLE, doc. Ing. Bc. Jakub Horák, Ph.D., 2007-2007

Vývoj ekologických metód boja s lesnými škodcami založenými na SIT - Sterile insect technique as a new tool of IPM of forest pestcontrol of Ips Typographus

Národné lesnícke centrum Zvolen- Slovensko , prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., 2006-2006

Dosledky klimatickej zmeny na lesné ekosystémy

Národné lesnícke centrum Zvolen- Slovensko , prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., 2006-2006

Rekonštrukcie nepovodných lesných spoločenstiev ohrozených zmenou prírodných podmienok (najmä klímy) na ekologicky stabilnejšie ekosystémy

Národné lesnícke centrum Zvolen- Slovensko , prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., 2006-2006

Analýza DNA na patogenních houbách z borového jehličí

, prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., 2006-2006

Multimediální výuka lesnické fytopatologie

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, RNDr. Dana Čížková, CSc., 2005-2005

Bionomie a morfologie přirozených nepřátel kůrovcovitých (Scolytidae) z řádu blanokřídlých ( Hymenoptera)

GA FLE, doc. Ing. Oto Nakládal, Ph.D., 2004-2005

Ekologie a fylogeneze rodu Geosmithia a jeho vztah ke kůrovci a dalším hmyzem napadajícím dřevo, sběry materiálu k izolacím hub

Grantová agentura ČR, doc. Ing. Petr Šrůtka, Ph.D., 2002-2004