×
Katedra statistiky
banner

Statistický konzultační servis

Katedra statistiky PEF ČZU nabízí pedagogům, vědeckovýzkumným pracovníkům a doktorandům ČZU Statistický konzultační servis ke statistické analýze dat.

Konzultace pokrývají tyto oblasti:

• statistické formulace vědeckých hypotéz zkoumaných v příslušném vědeckovýzkumném projektu,

• volby vhodné statistické metodologie a odpovídajícího statistického výpočetního prostředí,

• pomoc s interpretací a prezentací počítačových výstupů a obdržených výsledků,

• organizace krátkodobých kurzů a školení pro uživatele disponibilních statistických programových systémů.