×
Katedra statistiky
banner

Vědecko-výzkumná činnost katedry

Výzkumné a publikační aktivity katedry statistiky se tradičně orientovaly na otázky výběrových šetření, budování regresních modelů, analýzu korelačních struktur a statistické aspekty marketingových analýz. V poslední dekádě se okruh těchto aktivit výrazně rozšířil a diverzifikoval. V metodologické oblasti se zejména zaměřuje na průzkumovou analýzu dat, statistické postupy data mining, prognostické modely časových řad, metody vícerozměrné statistické analýzy, analýzu kategoriálních dat a statistické výpočetní prostředí. Ve sféře aplikační se jedná zejména o demografické, sociální a ekonomické výzkumy v oblasti regionálního rozvoje, analýzy trhu práce a životního prostředí, analýzy ekonomických časových řad, pedagogické a didaktické problémy, využití případových studií a moderních informačních technologií ve výuce statistických předmětů.

 

Dlouhodobé strukturální změny českého zemědělství a jejich dopad na soběstačnost v zemědělské produkci

GA PEF, doc. Ing. Marie Prášilová, CSc., 2016-2016

Metodologické přístupy k identifikaci problémových regionů v příhraničních oblastech České republiky

GA PEF, Ing. Jitka Sirohi, 2015-2016

Metody a techniky výzkumného projektu se zaměřením na různé formy prezentace výstupů

GA PEF, Ing. Andrea Jindrová, Ph.D., 2013-2014

Metodologické přístupy k hodnocení subjektivních aspektů kvality života v regionech ČR

GA PEF, Ing. Andrea Jindrová, Ph.D., 2011-2012

Vývojové tendence vybraných ukazatelů hodnotících životní úroveň v České republice

GA PEF, Ing. Zuzana Dlubalová, Ph.D., 2011-2011

Metodologická východiska pro stanovení zásadních indikátorů kvality života občanů ČR

GA PEF, Ing. Andrea Jindrová, Ph.D., 2009-2009

Optimální postupy při statistické analýze vícerozměrných datových souborů

GA PEF, Ing. Zuzana Pacáková, Ph.D., 2009-2009

Kvantifikace rozvoje regionů s využitím moderních statistických metod

GA PEF, Ing. Tomáš Hlavsa, Ph.D., 2008-2008

Využití e-learningových metod pro výuku statistiky v prostředí statistického software na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze

GA PEF, Ing. Zuzana Pacáková, Ph.D., 2008-2008

Dotazníkové šetření o uplatnění absolventů ČZU na trhu práce

GA PEF, Ing. Zuzana Pacáková, Ph.D., 2008-2008

Přístupy ke komplexnímu hodnocení rozvoje venkova

GA PEF, Ing. Tomáš Hlavsa, Ph.D., 2007-2007

Strategie využití sociálního a lidského kapitálu při revitalizaci venkova v kraji Vysočina

Ministerstvo zemědělství ČR, doc. Ing. Marie Prášilová, CSc., 2006-2007

Analýza socioekonomických rozdíků mezi kraji ČR

GA PEF, Ing. Tomáš Hlavsa, Ph.D., 2006-2006

Statistická analýza faktorů ovlivňujících život na venkově ČR

GA PEF, Ing. Tomáš Hlavsa, Ph.D., 2006-2006

Vytvoření souboru diagnostických metod pro sledování účinnosti podpor z fondů EU

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc., 2004-2005

Stanovení indikátorů, metodik a modelů pro zvýšení vypovídací schopnosti vícekriteriálního hodnocení rozvojového potenciálu regionů z hlediska funkcí agrárního sektoru

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc., 2003-2004