×
Katedra vodních zdrojů
banner

Katedra vodních zdrojů

Prezentace katedry (slideshow)

Historie katedry

Katedra vodních zdrojů vznikla k 1.1.2009. Navázala tak moderním způsobem na ty původní aktivity Agronomické fakulty Vysoké školy zemědělské, zaměřené na vodní zdroje v zemědělsky využívané krajině, které existovaly nejen od založení školy v roce 1952, ale i v předchozí výuce zemědělských disciplin ještě na ČVUT v Praze.
Katedru vodních zdrojů vede prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc.

Oficiální logo KVZ

Zaměření

K tradičním disciplinám, které patří na FAPPZ již od vzniku školy, patří hydropedologie, půdní fyzika, povrchová a půdní hydrologie, hydrogeologie, hospodaření s vodou v zemědělství a vodní přírodní zdroje. Katedra se také věnuje otázce vodních zdrojů v aridních a semiaridních oblastech především zemí rozvojového světa (Afrika…).

Pedagogická činnost

Katedra vodních zdrojů vyučuje předměty zaměřené na vztah půdy a vody a horniny a vody, otázek vodních zdrojů, jejich hledání, využití a hospodaření s nimi. Členové katedry se podílejí na výuce v prestižním mezinárodním magisterském programu „Natural Resources and Environment“ a bakalářském programu „ Sustainable Use of Natural Resources“. Někteří členové katedry pravidelně vyučují v bakalářských, magisterských a PhD programech v zahraničí (Finsko, Estonsko…)

Garant oboru bakalářského studia:
    „Sustanable Use of Natural Resources“ – mezinárodní BSc. program FAPPZ v angličtině
Garant oboru magisterského studia:
    „Natural Resources and Environment“ – mezinárodní MSc. program FAPPZ v angličtině

Seznam vyučovaných předmětů

Výzkumná činnost

    - Vztah půdy/horniny a vody a jeho modelování
    - Retence vody v půdě a její modelování
    - Stanovení hydrofyzikálních charakteristik půdního porézního prostředí terénními a laboratorními metodami
    - Sledování dynamiky změn půdní vlhkosti nedestruktivními metodami jako součást celosvětové výzkumné sítě


Zahraniční styky

Katedra se podílí na aktivní účasti ČR v mezinárodních institucích, jako je ICID, International Association of Hydrological Sciences (IAHS), International Union of Soil Sciences, European Geophysical Union a dalších. Katedra řeší grantové projekty v národním i mezinárodním měřítku (6. RP EU v Africe). Pracovníci katedry vyučují v řádných studijních programech na univerzitách v zemích EU i mimo ně. Také působí v zahraničí v rámci programu LLP-ERASMUS.

Katedra úzce spolupracuje s řadou domácích zahraničních pracovišť obdobného zaměření. Jsou to především:
    - BOKU Vídeň (Rakousko)
    - Wageningen University and Research Centre (Nizozemí)
    - Cranfield University (UK)
    - University of Ghent (Belgie)
    - Catholic University of Lovain (Belgie)
    - TUDresden (Německo)
    - University College Vitus Bering in Horsens (DK)
    - University of Applied Sciences Hämeennlina (Finsko)
    - Ústav hydrologie SAV (Slovensko)

Další aktivity
    EXPERIMENTÁLNÍ TERÉNNÍ STANICE DYNAMIKY PŮDNÍ VLHKOSTI