×
Katedra zoologie a rybářství
banner

Granty

Analýza a řešení environmentálních rizik provozu malých vodních elektráren ve vazbě na vodní organizmy

Technologická agentura ČR, prof. Ing. Lukáš Kalous, Ph.D., 2013-2014

Biologie vybraných chráněných živočichů ČR.

GA FAPPZ, prof. Ing. Iva Langrová, CSc., 2013-2013

Cílená manipulace s migračními parametry ohrožených motýlů

CIGA, Ing. Martin Kulma, 2015-2017

Cytogenetická a molekulárně genetická struktura diploidních a polyploidních biotypů rodu karas (Carassius)

GA FAPPZ, prof. Ing. Iva Langrová, CSc., 2012-2012

Cytogenetická analýza a evoluce karyotypu u jihoamerických cichlid

GA FAPPZ, prof. Ing. Iva Langrová, CSc., 2011-2011

Detekce a charakterizace proteinů se vztahem k hypobióze u larev gastrointestinální hlístice Teladorsagia circumcincta

GA FAPPZ, prof. Ing. Iva Langrová, CSc., 2014-2014

Efektivní systém prevence parazitóz v chovu ovcí

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Iva Langrová, CSc., 2011-2014

Environmentální a hospodářská rizika invazivního druhu škeble asijská (Sinanodonta woodiana) v České republice a metody jeho eliminace a prevence šíření

Technologická agentura ČR, Ing. Karel Douda, Ph.D., 2016-2016

Glutamát karboxypeptidáza 2 - role a terapeutický potenciál u modelových organizmů helmintóz

CIGA, Ing. Tereza Šulcová, 2018-2019

Hmyz jako potenciální zdroj bílkovin ve výživě monogastrů: evaluace a optimalizace nutričních hodnot

GA FAPPZ, prof. Ing. Iva Langrová, CSc., 2016-2016

Hmyz jako potenciální zdroj bílkovin ve výživě monogastrů: evaluace a optimalizace nutričních hodnot

GA FAPPZ, Ing. Martin Kulma, 2017-2019

Hydrobiologický monitoring soustavy Duchcovských rybníků se zaměřením na diverzitu společenstev vodních bezobratlých

GA FZP, Ing. Zuzana Čadková, Ph.D., DiS., 2010-2010

Infekce vyvolané gastrointestinálními helminty v chovech koz v ČR a jejich vliv na mléčnou produkci

GA FAPPZ, Ing. Iveta Angela Kyriánová, 2017-2019

Interakce tasemnice krysí (Hymenolepis diminuta) a potkana obecného (Rattus norvegicus) z hlediska příjmu a utilizace rizikových látek

GA FAPPZ, prof. Ing. Iva Langrová, CSc., 2015-2015

Interakce tasemnice krysí (Hymenolepis diminuta) a potkana obecného (Rattus norvegicus) z hlediska příjmu a utilizace zinku

CIGA, Ing. Vladislav Sloup, 2014-2015

Komplexní výzkum dvoukřídlých v Národním parku Podyjí

Grantová agentura ČR, prof. RNDr. Miroslav Barták, CSc., 2002-2004

Liška obecná (Vulpes vulpes) a její endohelminti jako bioindikátoři zatížení prostředí těžkými kovy

GA FAPPZ, doc. Ing. Jaroslav Vadlejch, Ph.D., 2008-2008

Mapování populace včely medonosné v České republice

Technologická agentura ČR, prof. Ing. Iva Langrová, CSc., 2014-2017

Molekulární analýza vybraných druhů gastrointestinálních hlístic divokých i domácích zvířat

CIGA, 2015-2016

Morfologická a genetická determinace krevních parazitů zelených skokanů (Pelophylax sp.) na území ČR

CIGA, Ing. Daniel Koleška, 2017-2018

Morfologická determinace a molekulárně – genetická analýza variability parazitárních hlístic rodu Setaria spp. detekovaných u spárkaté zvěře na území České republiky

CIGA, Ing. Sylva Lanková, 2018-2019

Numerická a funkční analýza sektoru akvakultury, včetně sportovního rybářství, zaměřená na zvýšení konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení stavu vodních ekosystémů 

Technologická agentura ČR, prof. Ing. Lukáš Kalous, Ph.D., 2012-2013

Orthologní glutamát karboxypeptidázy 2 v modelových organizmech - hledání fyziologických rolí a terapeutického potenciálu enigmatického enzymu

Grantová agentura ČR, RNDr. Jan Dvořák, Ph.D., 2018-2020

Ovlivňování biodiverzity hmyzu v krajině různými způsoby zemědělského využití půdy a zemědělskými technologiemi se zaměřením na škůdce trav a jetelovin a jejich bioregulátory

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. RNDr. Miroslav Barták, CSc., 2007-2011

Posouzení rizik biologických invazí živočišných druhů, se kterými se obchoduje v Evropské unii

CIGA, doc. Ing. Jiří Patoka, Ph.D., DiS., 2015-2017

Psychoaktivní látky ve vodním prostředí a jejich vliv na exponované organismy

Grantová agentura ČR, doc. Mgr. Ondřej Slavík, Ph.D., 2016-2018

Realizace záchranného programu pro perlorodku říční (Margaritifera margaritifera) na katastrálním území VVP Boletice

Finanční mechanismus EHP/Norska, Ing. Pavel Horký, Ph.D., 2015-2016

Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice

Ministerstvo životního prostředí ČR, Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D., 2007-2011

Revize evropských druhů rodu Conioscinella (Diptera, Chlorapidae)

GA FAPPZ, Ing. Štěpán Kubík, Ph.D., 2008-2008

Revize evropských druhů rodu Tricimba (Diptera, Chloropidae)

GA FAPPZ, Ing. Štěpán Kubík, Ph.D., 2006-2006

Rizikové faktory pro vznik rezistence gastrointestinálních hlístic na benzimidazolová anthelmintika v chovech koz v České republice

CIGA, Ing. Iveta Angela Kyriánová, 2016-2017

Rizikové faktory pro vznik rezistence gastrointestinálních hlístic na benzimidazolová anthelmintika v chovech koz v České republice

GA FAPPZ, Ing. Iveta Angela Kyriánová, 2016-2016

Rozlišení plemen a linií kapra obecného s využitím geografické morfometrie

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ing. Miloslav Petrtýl, Ph.D., 2005-2005

Sekvenace mitochondriálního genu cytochrom B jedinců rodu karas (Carassius, Actinopterigii) pro studium genealogických vztahů mezi euroasijskými populacemi

GA FAPPZ, prof. Ing. Lukáš Kalous, Ph.D., 2004-2004

Specifikace transportní vzdálenosti potravního detritu do míst výskytu perlorodky říční (Margaritifera margaritifera), šíření perlorodek pomocí hostitele v podélném profilu toku

Technologická agentura ČR, doc. Mgr. Ondřej Slavík, Ph.D., 2014-2016

Stanovení biokoncentračního faktoru tasemnice Hymenolepis diminuta v závislosti na formě Pb podávané hostiteli (Rattus norvegicus)

GA FAPPZ, Ing. Zuzana Čadková, Ph.D., DiS., 2012-2012

Testování účinnosti anthelmintik určených k potlačení gastrointestinálních hlístic v chovech koní v České republice

GA FAPPZ, Ing. Jana Nápravníková, DiS., 2018-2019

Vliv lidmi řízené translokace vodních organizmů na druhovou pestrost zdrojové a cílové oblasti

CIGA, Tatia Kuljanishvili, M.Sc., 2018-2019

Vliv nepůvodních druhů na hostitelsko-parazitické vztahy: důležitost mezipopulační variabilit

Grantová agentura ČR, Ing. Karel Douda, Ph.D., 2013-2017

Vliv pohlaví na výskyt krevních parazitů u zelených skokanů (Pelophylax sp.) na území ČR

GA FAPPZ, Ing. Daniel Koleška, 2017-2019

Vliv prostředí na úspěšnost osídlování výsypek obojživelníky: studie na skokanu štíhlém (Rana dalmatina)

CIGA, Mgr. Oldřich Kopecký, Ph.D., 2007-2007

Vliv znečištění vody, úživnosti a hydrologických charakteristik toku na výskyt mlžů čeledi Unionidae v tekoucích vodách ČR

GA FLE, Ing. Karel Douda, Ph.D., 2007-2007

Vyhodnocení rizik invazního parazita Ashworthius sidemi pro oborový chov spárkaté zvěře v České republice tlumení ashworthiózy a prevence jejího šíření

Technologická agentura ČR, Ing. Zuzana Čadková, Ph.D., DiS., 2017-2019

Vyhodnocení vlivu chemismu vody a využití území na rozšíření mlžů čeledi Unionidae v povodí Lužnice

GA FLE, Ing. Karel Douda, Ph.D., 2006-2006

Využití kombinace toxikologických testů a analýzy rozšíření druhů pro stanovení vlivu vybraných parametrů jakosti vody na populace sladkovodních mlžů

GA FZP, Ing. Karel Douda, Ph.D., 2008-2008

Využití rostlinných extraktů jako bioantiparazitik u hospodářských zvířat

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Iva Langrová, CSc., 2015-2018

Vývoj nástrojů a postupů ke správné a včasné identifikaci nepůvodních vodních organizmů jako základního předpokladu k omezení biologických invazí

Technologická agentura ČR, Ing. Pavlína Kuříková, 2017-2019

Vývoj nástrojů a postupů ke správné a včasné identifikaci nepůvodních vodních organizmů jako základního předpokladu k omezení biologických invazí

Technologická agentura ČR, Ing. Pavlína Kuříková, 2017-2019

Vývoj technického opatření k zamezení migrace nežádoucích druhů ryb nad ÚN Lipno za účelem podpory obnovy populace pstruha obecného a perlorodky říční

Technologická agentura ČR, doc. Mgr. Ondřej Slavík, Ph.D., 2017-2020

Vzorce a důvody rozdílného pelagiského chování plůdku okouna: nový pohled na deklarovanou ekologickou plasticitu druhu

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Lukáš Kalous, Ph.D., 2006-2008