×
Katedra zoologie a rybářství
banner

Granty

Metodologie identifikace a dalších forenzních analýz biologického materiálu a patogenů z volně žijících a exotických živočichů.

Ministerstvo vnitra ČR, prof. Ing. Iva Langrová, CSc., 2023-2026

Vývoj nových chemoterapeutik proti humánním a veterinárním parazitárním infekcím

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, doc. Ing. Jaroslav Vadlejch, Ph.D., 2023-2027

Sekretované proteiny vajec Schistosoma mansoni: komparativní přístup k identifikaci bioaktivních molekul lidského parazita

Grantová agentura ČR, RNDr. Jan Dvořák, Ph.D., 2023-2025

Studium psamofilní fauny zbývajících fragmentů písčitých biotopů Polabí

GA FAPPZ, Ing. Michal Kurečka, 2022-2023

Probíhající globální invaze zoonotické hlístice Angiostrongylus cantonensis: analýza rizik rozšíření v Evropě

Grantová agentura ČR, Ing. Karel Douda, Ph.D., 2022-2024

Šíření invazních druhů parazitů a drtivé dopady na biologickou rozmanitost původních druhů přežvýkavců

Technologická agentura ČR, doc. Ing. Jaroslav Vadlejch, Ph.D., 2022-2024

Diverzifikace a posílení konkurenceschopnosti akvakultury podporou akvaponie jako inovativní zemědělské technologie produkce potravin

Ministerstvo zemědělství ČR, Ing. Miloslav Petrtýl, Ph.D., 2021-2025

Zhodnocení úspěšnosti obnovy post-těžebních území na základě charakteristik zde žijících společenstev drobných zemních savců

GA FAPPZ, Ing. Zdeňka Klimková, 2021-2022

Monitoring ohrožených a nepůvodních vodních organizmů a návrhy nápravných opatření

GA FAPPZ, Ing. Milan Gottwald, 2021-2022

Biologické oživení nepřírodních stanovišť jako příklad kolonizace ranně sukcesních biotopů

GA FAPPZ, Ing. Anna Pilařová, 2021-2022

Proteázy z rodiny M28 u nematodů: jejich fyziologické role a potenciál v nových terapeutických strategiích

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, RNDr. Jan Dvořák, Ph.D., 2020-2022

Nové strategie pro vývoj antiparazitárních molekul jako humánních a veterinárních léčiv

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, doc. Ing. Jaroslav Vadlejch, Ph.D., 2020-2022

„Živá“ voda – komplexní odpověď vodních živočichů na přítomnost psychoaktivních látek komunálního znečištění

Grantová agentura ČR, prof. Mgr. Ondřej Slavík, Ph.D., 2020-2022

Vliv ročního období a populační dynamiky drobných savců (myšovitých - hrabošovitých hlodavců) na variabilitu jejich helmintofauny

GA FAPPZ, Ing. Veronika Karešová, 2020-2021

Biologické oživení nepřírodních stanovišť jako příklad kolonizace ranně skcesních biotopů

GA FAPPZ, Ing. Anna Pilařová, 2020-2021

Pilotní strategický plán boje s rezistentními kmeny parazitických červů v českých hospodářských chovech přežvýkavců

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, doc. Ing. Jaroslav Vadlejch, Ph.D., 2019-2021

Přítomnost a aktivita mikroorganismů v těle hostitele a vnějším prostředí s ohledem na kvalitu a bezpečnost potravin a krmiv

GA FAPPZ, Lucie Malá, 2019-2020

Morfologická determinace a molekulárně – genetická analýza variability parazitárních nematod rodu Setaria Viborg, 1795 detekovaných u divokých přežvýkavců na území České republiky

GA FAPPZ, Ing. Sylva Lanková, 2019-2020

Morfometrická a molekulárně genetická analýza gastrointestinálních hlístic u terestrické želvy – želva zelenavá (Testudo hermanni)

GA FAPPZ, Ing. Vladislav Sloup, 2019-2020

Individuální variabilita a resilience mezidruhových vztahů ve sladkovodním prostředí: vhled pomocí interakcí mlžů a ryb

Grantová agentura ČR, Ing. Karel Douda, Ph.D., 2019-2021

Orthologní glutamát karboxypeptidázy 2 v modelových organizmech - hledání fyziologických rolí a terapeutického potenciálu enigmatického enzymu

Grantová agentura ČR, RNDr. Jan Dvořák, Ph.D., 2018-2021

Morfologická determinace a molekulárně – genetická analýza variability parazitárních hlístic rodu Setaria spp. detekovaných u spárkaté zvěře na území České republiky

CIGA, Ing. Sylva Lanková, 2018-2019

Vliv lidmi řízené translokace vodních organizmů na druhovou pestrost zdrojové a cílové oblasti

CIGA, MSc. Tatia Kuljanishvili, 2018-2019

Testování účinnosti anthelmintik určených k potlačení gastrointestinálních hlístic v chovech koní v České republice

GA FAPPZ, Ing. Jana Nápravníková, DiS., 2018-2019

Vývoj technického opatření k zamezení migrace nežádoucích druhů ryb nad ÚN Lipno za účelem podpory obnovy populace pstruha obecného a perlorodky říční

Technologická agentura ČR, prof. Mgr. Ondřej Slavík, Ph.D., 2017-2020

Hmyz jako potenciální zdroj bílkovin ve výživě monogastrů: evaluace a optimalizace nutričních hodnot

GA FAPPZ, Ing. Martin Kulma, Ph.D., 2017-2019

Infekce vyvolané gastrointestinálními helminty v chovech koz v ČR a jejich vliv na mléčnou produkci

GA FAPPZ, Ing. Iveta Angela Kyriánová, Ph.D., 2017-2019

Vyhodnocení rizik invazního parazita Ashworthius sidemi pro oborový chov spárkaté zvěře v České republice tlumení ashworthiózy a prevence jejího šíření

Technologická agentura ČR, Ing. Zuzana Čadková, Ph.D., DiS., 2017-2019

Environmentální a hospodářská rizika invazivního druhu škeble asijská (Sinanodonta woodiana) v České republice a metody jeho eliminace a prevence šíření

Technologická agentura ČR, Ing. Karel Douda, Ph.D., 2016-2016

Psychoaktivní látky ve vodním prostředí a jejich vliv na exponované organismy

Grantová agentura ČR, prof. Mgr. Ondřej Slavík, Ph.D., 2016-2018

Rizikové faktory pro vznik rezistence gastrointestinálních hlístic na benzimidazolová anthelmintika v chovech koz v České republice

CIGA, Ing. Iveta Angela Kyriánová, Ph.D., 2016-2017

Rizikové faktory pro vznik rezistence gastrointestinálních hlístic na benzimidazolová anthelmintika v chovech koz v České republice

GA FAPPZ, Ing. Iveta Angela Kyriánová, Ph.D., 2016-2016

Hmyz jako potenciální zdroj bílkovin ve výživě monogastrů: evaluace a optimalizace nutričních hodnot

GA FAPPZ, prof. Ing. Iva Langrová, CSc., 2016-2016

Využití rostlinných extraktů jako bioantiparazitik u hospodářských zvířat

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Iva Langrová, CSc., 2015-2018

Realizace záchranného programu pro perlorodku říční (Margaritifera margaritifera) na katastrálním území VVP Boletice

Finanční mechanismus EHP/Norska, doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D., 2015-2016

Cílená manipulace s migračními parametry ohrožených motýlů

CIGA, Ing. Martin Kulma, Ph.D., 2015-2017

Posouzení rizik biologických invazí živočišných druhů, se kterými se obchoduje v Evropské unii

CIGA, doc. Ing. Jiří Patoka, Ph.D., DiS., 2015-2017

Interakce tasemnice krysí (Hymenolepis diminuta) a potkana obecného (Rattus norvegicus) z hlediska příjmu a utilizace rizikových látek

GA FAPPZ, prof. Ing. Iva Langrová, CSc., 2015-2015

Interakce tasemnice krysí (Hymenolepis diminuta) a potkana obecného (Rattus norvegicus) z hlediska příjmu a utilizace zinku

CIGA, Ing. Vladislav Sloup, 2014-2015

Detekce a charakterizace proteinů se vztahem k hypobióze u larev gastrointestinální hlístice Teladorsagia circumcincta

GA FAPPZ, prof. Ing. Iva Langrová, CSc., 2014-2014

Dynamika endoparazitálních infekcí ve farmovém odchovu bažanta obecného (Phasianus colchicus) a orebice rudé (Alectoris rufa) (Galliformes: Phasianidae)

CIGA, Ing. Ondřej Máca, Ph.D., 2014-2016

Mapování populace včely medonosné v České republice

Technologická agentura ČR, prof. Ing. Iva Langrová, CSc., 2014-2017

Specifikace transportní vzdálenosti potravního detritu do míst výskytu perlorodky říční (Margaritifera margaritifera), šíření perlorodek pomocí hostitele v podélném profilu toku

Technologická agentura ČR, prof. Mgr. Ondřej Slavík, Ph.D., 2014-2016

Analýza a řešení environmentálních rizik provozu malých vodních elektráren ve vazbě na vodní organizmy

Technologická agentura ČR, prof. Ing. Lukáš Kalous, Ph.D., 2013-2014

Biologie vybraných chráněných živočichů ČR.

GA FAPPZ, prof. Ing. Iva Langrová, CSc., 2013-2013

Vliv nepůvodních druhů na hostitelsko-parazitické vztahy: důležitost mezipopulační variabilit

Grantová agentura ČR, Ing. Karel Douda, Ph.D., 2013-2017

Numerická a funkční analýza sektoru akvakultury, včetně sportovního rybářství, zaměřená na zvýšení konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení stavu vodních ekosystémů 

Technologická agentura ČR, prof. Ing. Lukáš Kalous, Ph.D., 2012-2013

Stanovení biokoncentračního faktoru tasemnice Hymenolepis diminuta v závislosti na formě Pb podávané hostiteli (Rattus norvegicus)

GA FAPPZ, Ing. Zuzana Čadková, Ph.D., DiS., 2012-2012

Cytogenetická a molekulárně genetická struktura diploidních a polyploidních biotypů rodu karas (Carassius)

GA FAPPZ, prof. Ing. Iva Langrová, CSc., 2012-2012

Efektivní systém prevence parazitóz v chovu ovcí

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Iva Langrová, CSc., 2011-2014

Cytogenetická analýza a evoluce karyotypu u jihoamerických cichlid

GA FAPPZ, prof. Ing. Iva Langrová, CSc., 2011-2011

Hydrobiologický monitoring soustavy Duchcovských rybníků se zaměřením na diverzitu společenstev vodních bezobratlých

GA FZP, Ing. Zuzana Čadková, Ph.D., DiS., 2010-2010

Revize evropských druhů rodu Conioscinella (Diptera, Chlorapidae)

GA FAPPZ, Ing. Štěpán Kubík, Ph.D., 2008-2008

Liška obecná (Vulpes vulpes) a její endohelminti jako bioindikátoři zatížení prostředí těžkými kovy

GA FAPPZ, doc. Ing. Jaroslav Vadlejch, Ph.D., 2008-2008

Využití kombinace toxikologických testů a analýzy rozšíření druhů pro stanovení vlivu vybraných parametrů jakosti vody na populace sladkovodních mlžů

GA FZP, Ing. Karel Douda, Ph.D., 2008-2008

Vliv prostředí na úspěšnost osídlování výsypek obojživelníky: studie na skokanu štíhlém (Rana dalmatina)

CIGA, doc. Mgr. Oldřich Kopecký, Ph.D., 2007-2007

Ovlivňování biodiverzity hmyzu v krajině různými způsoby zemědělského využití půdy a zemědělskými technologiemi se zaměřením na škůdce trav a jetelovin a jejich bioregulátory

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. RNDr. Miroslav Barták, CSc., 2007-2011

Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice

Ministerstvo životního prostředí ČR, doc. Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D., 2007-2011

Vliv znečištění vody, úživnosti a hydrologických charakteristik toku na výskyt mlžů čeledi Unionidae v tekoucích vodách ČR

GA FLE, Ing. Karel Douda, Ph.D., 2007-2007

Vzorce a důvody rozdílného pelagiského chování plůdku okouna: nový pohled na deklarovanou ekologickou plasticitu druhu

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Lukáš Kalous, Ph.D., 2006-2008

Revize evropských druhů rodu Tricimba (Diptera, Chloropidae)

GA FAPPZ, Ing. Štěpán Kubík, Ph.D., 2006-2006

Vyhodnocení vlivu chemismu vody a využití území na rozšíření mlžů čeledi Unionidae v povodí Lužnice

GA FLE, Ing. Karel Douda, Ph.D., 2006-2006

Rozlišení plemen a linií kapra obecného s využitím geografické morfometrie

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ing. Miloslav Petrtýl, Ph.D., 2005-2005

Sekvenace mitochondriálního genu cytochrom B jedinců rodu karas (Carassius, Actinopterigii) pro studium genealogických vztahů mezi euroasijskými populacemi

GA FAPPZ, prof. Ing. Lukáš Kalous, Ph.D., 2004-2004

Komplexní výzkum dvoukřídlých v Národním parku Podyjí

Grantová agentura ČR, prof. RNDr. Miroslav Barták, CSc., 2002-2004