×
Department of Languages
banner

Přehled dokladů k uznání předmětu

Přehled dokladů k uznání předmětu

 

 • Na certifikátu musí být jednoznačně uvedena jazyková úroveň v souladu s Evropským referenčním rámcem.
 • Uznán bude pouze předmět stejné úrovně, jakou student dokládá.
  Pouze v případě, že se předmět na této úrovni nevyučuje, bude uznán předmět s nejbližší nižší úrovní.
 • Na základě jednoho dokladu lze uznat pouze jeden předmět.
 • V případě, že doklad neobsahuje klasifikaci, vybere si student ze dvou možností:
    a) Předmět bude uznán a zkouška ohodnocena stupněm Dobře.
    b) Bude omluvena docházka na výuku a uznány zápočty. Student v řádném termínu letního semestru složí ústní část zkoušky daného předmětu.
 • V případě žádosti o uznání specializačního předmětu (např. Angličtina obchodní), musí být certifikát (doložená zkouška) také z této specializace. Přípustnost dokladu posoudí vedoucí katedry jazyků.
 • Student, jemuž byl předmět uznán, se nemůže zúčastnit cvičení, nezapisuje se do rozvrhu, ale musí být zapsán na předmět v IS .
 • Uznání předmětu CJ provádí vedoucí katedry jazyků dle administrativních pokynů na webové stránce KJ.

Všechny jazyky:

zkouška z jazyka na ČZU A1-C1 ne starší 5 let
zkouška z jazyka na jiné vysoké škole A1-C1 ne starší 5 let, nutno doložit potvrzený sylabus předmětu
Státní jazyková zkouška B2-C1  
Osvědčení o základní znalosti jazyka B1 vydané školou s právem státní jazykové zkoušky
 * Jazyková škola hl.m. Prahy
 * Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola Plzeň po 420 hod.
UNICERT A2-C2  

Angličtina:

TOEFL Test of English as a Foreign Language   B1-C1  
KET Key English Test A2  
PET Preliminary English Test B1  
FCE First Certificate in English B2  
CAE Certificate in Advanced English C1  
CPE Certificate of Proficiency in English C2  
IESOL a ISESOL City & Guilds A1-C2  
IESOL a ISESOL LanguageCert A1-C2  
BEC Business English Certificate B1-C1  
EBC City & Guilds A2-C2  
SETB City & Guilds A1-C2  
IELTS B1-C2  
ILEC  International Legal English B1-C1  
ICFE International Certificate in Financial English B2-C1  
BULATS Business English Language Testing Service A1  
BULATS Business English Language Testing Service
(skóre 20-89)
A2-C1  
STANAG A2-C1  
TOEIC A1-C2  
TELC European Language certificate A1-C2  
ESOL Skills for Life A1-C1  
EFCELT Cambridge English Level test A1-C2  
Pearson LCCI Certificate A1-C2  

Němčina:

ÖSD Grundstufe (G) A2 * Rakouský jazykový diplom
ÖSD Mittelstufe (M) C1
ÖSD Diplom Wirtschaftssprache Deutsch (DWD) C2
Grundbaustein A2

* Goethe institut 

Zertifikat Deutsch (ZD) B1
Zertifikat fűr den Beruf (ZDB) B2
Zentrale Mittelstufenprűfung (ZMP) C1
Prűfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD) C1
Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) C2
Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) C2
Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2 A2
Goethe-Zertifikat B1 B1

* Goethe institut 

nově od 08/2013

Goethe-Zertifikat B2 B2
Goethe-Zertifikat C1 C1
Goethe-Zertifikat C2: GDS C2

Francouzština:

TELC The European Language Certificate A1-B2  
DELF Diplôme d’ Études en Langue Française A1-B2  
DALF Diplôme Approfondi de Langue Française C1-C2  
TFI Test de Français International A1-C2  

Španělština:

DELE Diploma de Español como Lengua Extranjera A1-C2  
Diploma de Español de los Negocios C2 * Certificados y Diploma de la Cámara Oficial de Comercio
e Industria de Madrid
y la Universidad de Alealá
Certificado Superior de los Negocios C1
Certificado Superior de Español del Turismo C1
Certificado Superior de Español de las Ciencias de la Salud C1
Certificado Básico de los Negocios B2
Certificado Básico de Español del Turismo B2
Certificado Básico de Español de las Ciencias de la Salud B2

Ruština:

TEU A1 * Certifikáty Ruského střediska vědy a kultury
TZU A2
TORFL B1-C2