×
Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin
banner

Publikační činnost

Výsledky s právní ochranou

MERCL, F. – HABART, J. – TLUSTOŠ, P. Směs pro šetrnou imobilizaci rizikových prvků v půdě. -- Neuvedený název vydavatele --. 30830. 11.07.2017.

MERCL, F. – HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – HANZLÍČEK, T. – ERTL, Z. Směs pro přípravu hnojiva a granule pro hnojení rostlin. -- Neuvedený název vydavatele --. 30482. 14.03.2017.

PROCHÁZKA, J. – BÖHM, M. – DREŠLOVÁ, M. – BOMBA, J. – BERÁNEK, T. – PODLENA, M. Column Profiles. -- Neuvedený název vydavatele --. 004555688-0001. 19.12.2017.

TLUSTOŠ, P. – KAPLAN, L. – HABART, J. – KOUDELA, M. – **JABLONSKÝ, I. Zařízení pro kompostování biomasy. -- Neuvedený název vydavatele --. 30247. 10.01.2017.

TLUSTOŠ, P. – KAPLAN, L. – HABART, J. – MÍCHAL, P. Zařízení pro sušení a spalování paliv s odstraňováním NOx látek ve spalinách. -- Neuvedený název vydavatele --. 29259. 15.03.2016.

TLUSTOŠ, P. – KAPLAN, L. – HABART, J. – DUBSKÝ, M. – CHALOUPKOVÁ, Š. Pěstební substrát s podílem kompostovaného separátu. Úřad průmyslového vlastnictví. 28901. 30.11.2015.

ŠYC, M. – POHOŘELÝ, M. – PUNČOCHÁŘ, M. – TLUSTOŠ, P. – HABART, J. – UCEKAJ, V. Zařízení pro přípravu hnojiva z popela získaného spalováním kontaminované biomasy. Úřad průmyslového vlastnictví. 27624. 18.12.2014.

TLUSTOŠ, P. – HABART, J. – BŘENDOVÁ, K. – JELÍNEK, F. – POHOŘELÝ, M. – PUNČOCHÁŘ, M. – ŠYC, M. Zařízení pro přípravu pyrolýzního koksu. Úřad průmyslového vlastnictví ČR. 26846. 24.04.2014.

PLÍVA, P. – ČEJKA, Z. – HANČ, A. Dvoumodulový vermireaktor. Úřad průmyslového vlastnictví. 23596. 26.03.2012.

HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. – HANČ, A. – JELÍNEK, F. – POHOŘELÝ, M. – PUNČOCHÁŘ, M. Soustava pro fermentaci pevné biomasy. Úřad průmyslového vlastnictví. 21952. 21.03.2011.

Zařízení k měření složení a objemu plynu Ing. Jan Habart, Ph.D., prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. František Jelínek, 2010

Poloprovoz, ověřená technologie

**PLÍVA, P. – HANČ, A. – **HORÁKOVÁ, V. Vermikompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu, Vermicomposting of biodegradable municipal waste, biodegradable municipal waste; vermicomposting technology; earthworms Eisenia andrei; qualitative parameters; application of vermicompost, 2018, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, OT I – QJ1530034 - 2018, QJ1530034, Podrobné technické parametry jsou uvedeny v Technické dokumentaci, zejména v příloze 1. Smlouva byla uzavřena mezi poskytovatelem výsledku (VÚZT Praha a ČZU v Praze) a uživatelem výsledku RUMPOLD UHB, s.r.o., Náklady na zpracování 1 000 t BRO jsou u vermikompostování nižší, avšak délka kompostovacího cyklu je u vermikompostování 3,3x delší. Násada žížal je pořizována na několikaleté období, bez potřeby obnovy, výsledné náklady jsou za určité období srovnány a dále jsou oproti klasickému kompostování, u kterého je nutné překopávání provádět neustále, stále snižovány., Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Česká zemědělská univerzita v Praze, 00027031, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, P/Z - Povinné v některých případech, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

TLUSTOŠ, P. – KAPLAN, L. – DUBSKÝ, M. Technologie výroby a použití kompostu z pevné složky digestátu – separátu pro pěstování rostlin, Production technology and use of compost from the solid phase of digestate for plant growing, solid phase of digestate; biogas station; compost; straw, 2016, DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace, B - Ověřená technologie, OT I – QJ 1210085 - 2016, OT I – QJ 1210085 - 2016, Po přípravě všech komponentů je zahájeno zakládání hrůbků kompostu. Při zakládání se kontroluje hmotnost hlavní suroviny, kterou je separát z bioplynové stanice. Krmný vůz Kamzík STS Olbramovice vytvoří požadovaný hrůbek a definuje hmotnost. Po stanovení přesného množství drcené slámy naskladníme toto množství rovnoměrně stejným vozem na předešlý hrůbek separátu. Komponenty ve vytvořeném hrůbku promísíme taženým překopávačem PEZZOLATO PRT 2500. Komponenty se výborně promísí a tím tak vznikne kompatibilní hrůbek, se kterým se po dobu šesti týdnů pracuje na základě teplotních ukazatelů. Na základě našich zkušeností můžeme konstatovat, že během prvního a druhého týdne je třeba překopat zakládku minimálně jednou denně. Třetí týden jedenkrát za dva dny. Čtvrtý týden postačuje překopat zakládku jednou za tři dny. Následující pátý a šestý týden už jen podle signalizace teploměrů a necháváme kompost dozrávat v hrůbcích a následně na stávajícím místě., Pokud výrobce použije při přípravě substrátů kompostovaný separát a částečně jím nahradí rašelinu, klesnou mu náklady na rašelinu, hnojiva a vápenec. Rašelinový substrát je obohacen plným NPK hnojivem PG MIX v dávce 1 kg na m3 substrátu, na úpravu hodnoty pH je použit dolomitický vápenec v dávce 6 kg/m3. V modelové směsi S20 je pro základní hnojení použit ledek vápenatý v dávce 0,6 kg/m3 a vápenec v dávce 1 kg/m3. Při použití kompostovaného separátu lze místo práškového NPK hnojiva PG MIX použít pouze dusíkaté hnojivo ledek vápenatý a výrazně se také snižuje dávka vápence. Cena frézované rašeliny dovážené z Pobaltí se v současné době pohybuje kolem 550 Kč včetně dopravy. Cena upraveného separátu je odvozena od ceny produktu z BPS, která 1 t prodává za 1000 Kč. Při objemové hmotnosti upraveného separátu 90 kg/m3 cena za 1 m3 vychází na 90 Kč., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, P/Z - Povinné v některých případech, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

TLUSTOŠ, P. – ZÁRUBOVÁ, P. – BŘENDOVÁ, K. – HABART, J. Produkce biomasy na středně kontaminované půdě, Production of biomass on moderate contaminated soil, production of biomass; short rotation coppice; willow; popular, 2014, JE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie, B - Ověřená technologie, OT I/2014, Statek Netěchovice Štěpán Netík, Týn nad Vltavou, IČ:65988345, DIČ: CZ7810101574, Technologie zahrnuje kroky, které vedou k výběru pozemků i klonů rychle rostoucích dřevin vhodný k produkci biomasy na kontaminovaných půdách. Dále zahrnuje přípravu půdy, kterou je nutno udělat na vybraném stanovišti před samotnou výsadbou klonů (RRD) a následně samotnou výsadbu, péči o porost i sklizeň plantáže vedoucí k co nejvyšším výnosům biomasy jako obnovitelného zdroje energie, které lze, vzhledem ke kontaminaci půdy na dané lokalitě očekávat a zároveň i k co nejvyššímu fytoextrakčnímu potenciálu, čímž dochází k dekontaminaci těchto lokalit a navrací jim ekonomickou hodnotu., Ekonomické přínosy pro pěstitele biomasy a vlastníky kontaminovaných pozemků lze určit z následujících údajů. Odhadované náklady na založení plantáže se pohybují ve výši 80 000,- Kč/ha. Náklady na údržbu v druhém roce se pohybují ve výši 13 500,-Kč/ha. Sklizeň se uvažuje jednou za 3 roky, což při životnosti plantáže 21 let předpokládá 7 sklizní. Výše sklizně se předpokládá 24 tun sušiny (48 t při 50% vlhkosti). Výkupní cena mokré štěpky se pohybuje okolo 1 200 Kč/t, což odpovídá 57 600 Kč za sklizeň. Náklady na sklizeň se pohybují okolo 4 500,- Kč., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – ZÁRUBOVÁ, P. – BŘENDOVÁ, K. – HABART, J. – PUNČOCHÁŘ, M. – ŠYC, M. Bezpečné nakládání s kontaminovanou biomasou, Safe disposal of contaminated biomass, risk elements; harvest; transport; storage of biomass, 2014, DK - Kontaminace a dekontamin.půdy vč. pesticidů, B - Ověřená technologie, KAVR OT II/2014, EC Kutná Hora s.r.o., Karlov 197, 284 01 Kutná Hora, zastoupené: Ing. Tomáš Hardt, jednatel, IČO: 28497422, DIČ: CZ28497422, Technologie zahrnuje provedení jednofázové a dvoufázové sklizně kontaminované biomasy způsobem, který minimalizuje uvolnění kontaminantů do prostředí. Dále řeší možnosti bezpečné dopravy kontaminované biomasy a zabývá se jednotlivými procesy úprav biomasy před jejím konečným zpracováním, jako je řezání, štěpkování a sušení biomasy. V neposlední řadě technologie řeší skladování biomasy, tak aby byl zajištěn její dobrý stav před tím, než bude použita ke konečnému využití. Kontaminovaná biomasa, obzvláště pokud je skladována v podobě vysušené štěpky by měla být skladována v kryté hale s perforovanou podlahou s provzdušněním, na které je možno štěpku sušit., Oproti klasické technologii pěstování RRD je tato technologie dražší zejména ve dvou aspektech: Biomasa dosahuje nižších výnosů a fixní náklady rozpočítané na jednotku vyprodukované biomasy jsou tak vyšší a to zhruba o 10 až 30 %. Dále pro minimalizaci rekontaminace je nutné speciální zacházení, sklizeň a skladování. To vyžaduje investici do haly. Pěstování však probíhá na půdách jinak nevyužitelných. Proto lze také uvažovat s nižší i nulovou cenou za nájem půdy. Investiční náklady do lehké skladovací haly jsou cca 1 200 Kč/m2, výška uskladněné štěpky může být zhruba 3 m. Při měrné hmotnosti štěpky 0,25 t/m3 tak lze na jednom m2 uskladnit 0,75 t štěpky. Životnost haly a tedy odpisový koeficient je 15 let, což při použití diskontní sazby 3 % p. a. tvoří celkové roční náklady na odpisy zhruba 350 Kč/m2, neboli 467 Kč/t štěpky. Zpracování formou sušení a skladování v hale zvyšuje cenu zhruba o 50 – 60 % vůči štěpce zpracované na kvalitní orné půdě., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

PLÍVA, P. – HANČ, A. Technologie vermikompostování ve funkčním vzorku dvoumodulového vermireaktoru, The technology of vermicomposting in functional model of two-modular vermireactor, vermicomposting technology; vermireactor; biowaste; earthworms, 2013, DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace, B - Ověřená technologie, OT I - QI91C199 - 2013, Ověřeno ve firmě: Ing. Petr Filip, Dvorní 768/5, Lužice u Hodonína, PSČ 696 18, Podrobné technické parametry jsou uvedeny ve Smlouvě o uplatnění ověřené technologie č. OT I - QI91C199 – 2013, zejména v přílohách 1 a 2. Smlouva byla uzavřena mezi poskytovatelem výsledku (VÚZT Praha a ČZU v Praze) a uživatelem výsledku Ing. Petrem Filipem., a/ nákladově odhadnutá cena zařízení pro testování technologie vermikompostování byla asi 100 000,- Kč bez DPH; b/ úspora nákladů na odvoz BRO (podle vzdálenosti na místo zpracování a ceny za km, 1 km 15 až 20 Kč ); c/ úspora za zpracování BRO u cizích subjektů – kuchyňské odpady (poplatek za 1t kuchyňských odpadů = od 650 do 2 000 Kč. m-3 bez DPH)., Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. , Česká zemědělská univerzita v Praze, 00027031, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

Certifikované metodiky

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SURAN, P. – MATĚCHOVÁ, M. Inovace diagnostiky výživného stavu plodin fosforem a sírou, Innovated diagnostics of sulphur and phosphorus status of crops, nutrition index; nutritional status; phosphorus; rape; sulphur; wheat, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), KAVR FAPPZ ČZU v Praze, Osvědčení 15346/2020-MZE-18145, Úspora na jeden vzorek činí v závislosti na ceníku individuálních laboratoří cca 60 – 100 Kč. Při plném využití předložené metodiky lze v České republice očekávat ekonomický přínos řádově v milionech Kč., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 19.03.2020,

TLUSTOŠ, P. – PRAČKE, K. – KAPLAN, L. – MERCL, F. – NAJMANOVÁ, J. Torefikovaná sláma a seno jako upravená organická hmota a půdní aditivum, Torrified straw and hay as modified organic matter and soil additive, available nutrients; organic matter; torrification, 2019, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), KAVR ČZU v Praze, Osvědčení MZE-47889/2019-Mze-18144, Při aplikaci 1 t torefikované slámy resp. sena vstupuje do půdy 11 resp 20 kg N 7 až 12 kg P, 10 až 20 kg K v úhrnné ceně 1500 až 2300,- Kč a významné množství dalších živin včetně mikroživin, která jsou nezbytná k optimálnímu růstu rostlin a nejsou obsažena v běžných minerálních hnojivech. Obtížně ekonomicky vyhodnotitelná je stabilizace C, omezující dnes tolik diskutované emise skleníkových plynů a stabilizace dalších živin redukující jejich možné ztráty rychlým uvolněním. Je však nutné zmínit též náklady na vlastní torefakci, transport a aplikaci uvedených materiálů, které mohou do značné míry eliminovány využitím tepelné frakce jako zdroje energie a zejména zpracování kapalné frakce, která poskytuje celou řadu chemických sloučenin vyráběných synteticky nebo zpracováním ropy. Protože v současnosti není v ČR žádná torefikační jednotka v plném ani částečném provozu nedá se tato část ekonomicky vyhodnotit., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 27.09.2019,

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – **ZBÍRAL, J. – **SMATANOVÁ, M. – SURAN, P.; idPublikace = 77898; Název: Stanovení přístupné síry v půdě metodou Mehlich 3-- Neexistuje podtyp publikace --

HANČ, A. – HŘEBEČKOVÁ, T. – BAZALOVÁ, M. Změny enzymatické aktivity a metody jejího stanovení během procesu vermikompostování v systému průběžného krmení, Changes in enzymatic activity and methods of its determination during the process of vermicomposting in the system of continuous feeding, enzymatic activity; vermicomposting; continuous feeding; physicochemical and biological parameters, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), KAVR ČZU v Praze, Osvědčení č. j. 37473/2018-MZE-17221, Zvolené metody byly oceněny podle aktuálních cen chemikálií, přístrojového vybavení a pracnosti. Kalkulace byla provedena v Kč na 1 vzorek při třech opakováních a zaplnění celé mikrotitrační destičky a při čtyřech opakováních a zaplnění celé mikrotitrační destičky na multifunkčním modulárním readeru Tecan Infinite® M200. Byly uvedeny cenové analýzy při měření 1 vzorku ve čtyřech opakováních na UV/VIS spektrometru Lambda 25. Detailní kalkulaci pro měření zaplněné mikrotitrační destičky při čtyřech vzorkách ve třech opakováních a čtyřech enzymech. Podrobnosti jsou uvedeny v několika tabulkách v samotné certifikované metodice., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 29.06.2018,

**JABLONSKÝ, I. – JELÍNEK, F. – KAPLAN, L. – KOŠNÁŘ, Z. – KOUDELA, M. – TLUSTOŠ, P. Mykoremediace vybraných perzistentních organických polutantů v půdě pomocí ligninolytických hub pěstovaných v substrátech založených na bázi lignocelulózních materiálů, Mycoremediation of selected persistant organic pollutants in soil using ligninolytic fungi grown on substrates from lignocelluosic materials, PAHs; mycoremediation, maize; Pleurotus ostreatus; Crucibulum leave, 2017, DK - Kontaminace a dekontamin.půdy vč. pesticidů, A - Certifikovaná metodika (NmetC), KAVR FAPPZ, Osvědčení č. 43590/2017-MZE-17221, Námi vyčíslené náklady na vyčištění 1 ha půdy kontaminované PAU jsou 1,50 mil. Kč v případě použití substrátu ze štěpky prorostlého hlívou a 1,64 mil. Kč při použití obilného substrátu prorostlého pohárovkou. Při přepočtu nákladů na vyčištění 1 t zeminy se náklady pohybují na úrovni 500,- Kč. Pokud by se půda s přídavky substrátů osela kukuřicí tak by se náklady zvýšily o 5970 Kč/ha při výsevu 80 000 zrn kukuřice, ale současně klesly o tržby za vyprodukovanou biomasu. Použitím námi navrhované metodiky na mykoremediace půd zatížených PAU pomocí substrátů z hub se výrazně sníží náklady, protože náklady potřebné na přečištění půdy kontaminované PAU například pomocí termické desorpce se pohybují v rozmezí 75 mil. Kč až 112,5 mil. Kč/ha kontaminované půdy., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 13.07.2017,

TLUSTOŠ, P. – JABLONSKÝ, I. – JELÍNEK, F. – KAPLAN, L. – KOUDELA, M. – BAZALOVÁ, M. Zhodnocení fyzikálně-chemických a biologických vlastností substrátů založených na bázi separátů upravených fermentace, Evaluation of physico-chemical and biological properties of substrates based on the basis of solid phase of digestate modified fermentation, biogas station; Pleurotus; sawdust; Agaricus subrufescens, 2016, DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KAVR ČZU v Praze, Osvědčení č.j. 71628/2016-MZE-17221, Obvykle se k pěstování exotických a léčivých hub používají piliny z listnatého, nejlépe bukového dřeva. Těchto pilin je nedostatek a jejich cena je vysoká. Tento problém řeší piliny jehličnatého dřeva podrobené 6-ti týdenní fermentaci při 30 °C. Pokud se piliny ošetří odpadním teplem v zařízení umístěném poblíž některé z bioplynových stanic, potom dojde na jednu stranu k efektivnímu využití odpadního tepla BPS a navíc se uspoří energie obvykle získaná z elektrických či plynových vyvíječů páry. Podle kalkulace jsou náklady na výrobu 100 kg substrátu 963 Kč, což odpovídá 24 Kč za jedno 2,5 kg balení osázeného substrátu., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 08.12.2016,

DUBSKÝ, M. – KAPLAN, L. – HABART, J. – CHALOUPKOVÁ, Š. – TLUSTOŠ, P. Pěstební substráty s komponenty na bázi separátů, Growing substrates with components based on solid phase of digestate, peat; growing substrates; solid phase of digestate; biogas station; flowers, 2016, DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KAVR ČZU v Praze, Osvědčení č.: 73325/2016-MZE-17221, Pokud výrobce použije při přípravě substrátů sušený separát a částečně jím nahradí rašelinu, klesnou mu náklady na rašelinu, hnojiva a vápenec. Cena frézované rašeliny dovážené z Pobaltí se v současné době pohybuje kolem 650 Kč včetně dopravy. Cena sušeného separátu je odvozena od ceny produktu z BPS Smržice, která 1 t prodává za 1000 Kč. Při objemové hmotnosti sušeného separátu 90 kg/m3 cena za 1 m3 vychází na 90 Kč. Rozdíl v materiálových nákladech na 1 m3 substrátu mezi rašelinovým substrátem a substrátem se sušeným separátem činí 189 Kč., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 20.12.2016,

TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – ZÁRUBOVÁ, P. – BŘENDOVÁ, K. – HABART, J. – PUNČOCHÁŘ, M. – ŠYC, M. Skladování, přeprava a úprava kontaminované biomasy, Storing, transporting and pre-treating of contaminated biomass, contaminated biomass; risk element release, 2014, DK - Kontaminace a dekontamin.půdy vč. pesticidů, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KAVR CM III/2014, číslo osvědčení: 922/2015-MZE-17221, Ceny za produkci pěstované biomasy rychle rostoucích dřevin jsou 140 – 160 Kč/GJ. Zpracování formou sušení a skladování v hale zvyšuje cenu štěpky o 82 Kč/GJ (50 – 60 %) vůči štěpce zpracované na kvalitní orné půdě bez nutnosti zvláštního skladování., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 13.01.2015,

TLUSTOŠ, P. – OCHECOVÁ, P. – KAPLAN, L. – SZÁKOVÁ, J. – HABART, J. Aplikace popelů ze spalování biomasy na zemědělskou půdu, The biomass ash application on the agricultural land, biomass ash; fertilizing; plant growth; liming effect; soil properties; field experiments; legislation; economic aspects, 2014, DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KAVR CM II/2014, Osvědčení č. 2084/2015-MZE-17221, Metodika vyčísluje úsporu nákladů na skládkování a minerální hnojiva při použití popelů ze spalování biomasy na zemědělské půdě., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 16.01.2015,

TLUSTOŠ, P. – KAPLAN, L. – DUBSKÝ, M. – BAZALOVÁ, M. – SZÁKOVÁ, J. Stanovení fyzikálních a chemických vlastností pevných a kapalných složek digestátu bioplynových stanic, Determination of physical and chemical properties of solid and liquid components of digestate from biogas stations, digestate; biogas station; solid phase of digestate; nitrogen; growing media, 2014, DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KAVR CM I/2014, Osvědčení č. 3101/2015-MZE-17221, Metodika udává přehled orientačních nákladů na pořízení vybavení laboratoře a parametrů a živin popsanými metodami., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 20.01.2015,

TLUSTOŠ, P. – OCHECOVÁ, P. – SZÁKOVÁ, J. – PERNÁ, I. – HANZLÍČEK, T. – HABART, J. – STRAKA, P. On-line mapa zdrojů popela z biomasy, On-line map of biomass ash sources, on-line map, biomass ash sources, 2014, DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, On-line mapa zdrojů popela, Mapa zdrojů popela z biomasy představuje souborný online mapový výstup dokumentující aktuální rozložení zdrojů popela a zařízení, kde je možné popel z biomasy upravit do podoby aplikovatelného popela. Aplikace umožňuje filtrování energetických zdrojů ČR , V rámci využívání specializované mapy se neočekávají primární ekonomické přínosy, aplikace je uživatelům poskytnuta bezplatně. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 24.01.2012, 01/2012

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – VANĚK, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – ČERNÝ, J. Využití analýz frakcí minerální síry v půdě k optimalizaci hnojení, Using of the mineral sulfur analysis in soils to the sulfur fertilising optimization, síra; půda; rostliny; hnojiva; pšenice; řepka, 2013, GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, 978-80-213-2376-6, Osvědčení č.j. 22594/2013-MZE-17221 o uznání certifikované metodiky, Optimalizace hnojení sírou povede ke zvýšení výnosů především plodin náročných na tento prvek, jako je např. řepka ozimá. Při současné rozloze pěstované řepky lze očekávat přínos až v desítkách milionů Kč., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 22.04.2013,

HANČ, A. – PLÍVA, P. Vermikompostování bioodpadů, Vermicomposting of biowaste, biowaste; sustainable technology; vermicomposting; earthworms, 2013, DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace, A - Uplatněná certifikovaná metodika, 978-80-213-2422-0, Osvědčení č. j. 81090/2013-MZE-17221, Náklady za určité období jsou v důsledku srovnatelné s klasickým kompostováním, není však zde nutné neustálé překopávání a kvalita vyrobeného vermikompostu je podstatně vyšší než u běžného kompostu., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 06.12.2013,

TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – MÜHLBACHOVÁ, G. – NEUGHSCHVANDTNER, R. – HABART, J. Fytoremediační technologie podporované fytoextrakce, The phytoremediation technology of the induced phytoextraction, phytoextraction; cadmium; lead; remediation; contaminated soil; ethylendiaminotetraacetic acid, 2012, DK - Kontaminace a dekontamin.půdy vč. pesticidů, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KAVR ČZU v Praze, osvědčení č.j. 79175/2012-MZE-17221, Zvýšení účinnosti fytoextrakce olova z kontaminovaných půd, aplikace levnější tekuté formy EDTA, úspora nákladů na aplikaci, aplikace nízkých dávek EDTA, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 26.04.2012,

BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. Bilance dusíku v zemědělství, Nitrogen balance in agriculture, nitrogen; soil; N uptake; nitrogen efficiency, 2012, GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KAVR ČZU v Praze, osvědčení č.j. 192935/2012-17221, Zvýšení efektivity hnojení N, úspora nákladů při použití dusíkatých hnojiv, zvýšení výnosu a kvality produkce, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 01.11.2012,

TLUSTOŠ, P. – OCHECOVÁ, P. – SZÁKOVÁ, J. – PERNÁ, I. – HANZLÍČEK, T. – HABART, J. – STRAKA, P. Monitoring kvality popelů ze spalování biomasy, The ash quality monitoring of biomass combustion, ash; biomass; nutrients; pH; risk elements; polycyclic aromatic hydrocarbons; legislation; economy, 2012, DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KAVR ČZU v Praze, osvědčení č.j. 79077/2012 - 17221, snižování nákladů spaloven, vstup nových provozoven na trh, omezení skládkování, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 26.04.2012,

BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – PAVLÍKOVÁ, D. Systém dusíkaté výživy CULTAN u travních a jetelotravních porostů, Method of nitrogen fertilization CULTAN for grass and grass-clover mixtures, ammonium nitrogen; N application technique; plant; N uptake, 2012, GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KAVR ČZU v Praze, osvědčení č.j. 201542/2012-17221, úspora nákladů při použití dusíkatých hnojiv, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 01.11.2012,