×
Katedra chovu zvířat a potravinářství v tropech
banner

Dizertační práce

Doktorské studium > Dizertační práce

Aktuálně řešené dizertační práce:


Porovnání mateřského chování u několika druhů koňovitých v zajetí
Řešitel: Ing. Michaela Olléová
Školitel: prof. MVDr. Eva Baranyiová, CSc.
Konzultant: RNDr. Jan Pluháček, Ph.D.
Realizace:  2012 – 2014
Anotace:
Laktace je klíčovým chováním v sociobiologii. Chování mláděte je důležité k ověřování současných evolučních teorií v sociobiologii. Koňovití (Equidae) jsou vhodnou skupinou pro testování těchto hypotéz, protože tito savci rodí jedno mládě ve vrhu a jejich fylogeneze je dobře popsána. Dodnes bylo uděláno pouze několik studií o faktorech ovlivňujících mateřské chování i ostatní chování v rámci zeber. Srovnávací studie jsou velice vzácné u koňovitých. Cílem této studie je zaměřit se na ontogenezi mláďat zeber a testovat několik sociobiologických hypotézy založených na rozdílech v chování mezi pohlavím mláďat, zkušeností matky, věku matky, věku hříbat atd. Práce bude založena na pozorování zeber v českých zoologických zahradách. Data budou analyzována s použitím systému SAS (procedura GENMOD, nebo GLMM, PROC MIXED, SAS).
Publikační výstupy k práci:
Olléová, M., Pluháček, J. & King, S. B. 2012. Effect of social system on allosuckling and adoption in zebras. Journal of Zoology, 288 (2), 127 – 134.
Pluháček, J., Olléová M., Bartošová J., Pluháčková J. & Bartoš L. 2013 Laterality of suckling behaviour in three zebra species. Laterality: Asymmetries of Body, Brain and Cognition 18, 3, 349-364.
Pluháček, J., Olléová, M., Bartošová, J. & Bartoš, L. 2012. Effect of ecological adaptation on suckling behaviour in three zebra species. Behaviour, 149, 13-14, 1395-1411.


Zhodnocení reprodukce velbloudů dvouhrbých (Camelus bactrianus) a možností využití neinvazivních metod detekce říje a březosti
Řešitel: Ing. Tamara Fedorova (Haberová)
Školitel: doc. MVDr. Daniela Lukešová, CSc.
Konzultant: Ing. Karolína Brandlová, Ph.D.
Realizace: 2009-2013

Anotace:
Cílem práce je ověření neinvazivních metod diagnostiky reprodukčního cyklu a březosti u velbloudů dvouhrbých (Camelus bactrianus) v zoologických zahradách, jejich přesnosti a možnosti využití v praxi. První ověřovanou metodou je diagnostika březosti z moči, konkrétně Cuboniho reakcí, která se provádí především u klisen, a testem chloridem barnatým. Dále je moč testována diagnostickým proužky DekaPhan. Další metodou je diagnostika pomocí slin, a to jejich krystalizací a přímým stanovením steroidních hormonů. Náš výzkum by měl ověřit, jestli lze pomocí krystalizace slin velbloudic odhalit fáze pohlavního cyklu nebo březost. Pravidelné odběry slin dospělých velbloudic se realizují několikrát týdně. Sledováním hormonálních změn ve slinách by se měla prokázat souvislost mezi krystalizací a hladinou estrogenů ve slinách. V neposlední řadě bude celkově zhodnocena reprodukce velbloudů v zoologických zahradách a úspěšnost odchovů mláďat. Součástí toho je i určení reprodukční sezóny v Evropě, otestování poměru pohlaví narozených mláďat a dalších parametrů.

Publikační výstupy k práci:
Haberová, T., Fedorov, P., 2012. Umělý odchov velblouda dvouhrbého (Camelus bactrianus)/Hand-rearing of Bactrian camel (Camelus bactrianus). Gazella 39, 67-75.
Fedorova, T., Brandlová, K., Lukešová, D. 2013. Application of the Cuboni reaction and barium chloride test for noninvasive pregnancy diagnosis from urine in Bactrian camels (Camelus bactrianus). Zoo Biology (submitted).


 Detekce genetické struktury a genomových interakcí domestikovaných a volně žijících druhů
Řešitel: Ing. Milena Smetanová
Školitel: prof. MVDr. Eva Baranyiová, CSc.
Konzultant: Mgr. Barbora Černá Bolfíková
Realizace:  2012 – 2015
Anotace:
Všeobecné rozšíření domestikovaných zvířat a jejich volný pohyb na území jejich předků vede ke zvýšeným obavám z možné introgresivní hybridizace. Ta by mohla narušit lokální adaptace a zároveň by mohla vést ke snížení fitness. Hybridní jedinci jsou často behaviorálně i fyziologicky odlišní od rodičovských druhů. V případě vlčích a psích hybridů jsou tito hybridi fyziologicky více podobní vlkům, jsou ale méně plaší než jsou divocí vlci, proto mohou být větší hrozbou pro dobytek a jiná domácí zvířata,. Rozpoznání takových hybridů je technicky velmi obtížné, proto je zapotřebí využití současných metod populační genetiky a genomiky. Našim cílem je, na vhodně zvoleném modelovém organismu, vytvořit metodiku pro rozpoznání možných hybridů a genomových interakcí mezi volně žijícími druhy a jejich domestikovanými formami. Jako modelový organismus byl vybrán Vlk obecný (Canis lupus), vzhledem k jeho výskytu ve volné přírodě, a z něj odvozená plemena psů, u nichž jsou dobře známa data z psích rodokmenů. Vlk je jedním z mála velkých savčích predátorů, který přežil extinkci megafauny na konci Pleistocénu. V současné době mají počty populací rostoucí tendenci. Je nezbytné vyvarovat se křížení psů a vlků a monitorovat počty a stavy vlčích populací na území České Republiky. Dalším cílem je aplikování metod vyvinutých na modelu vlk/pes na další zvířecí druhy, mezi kterými by mohlo docházet k hybridizaci, například na blízce příbuzné druhy antilop. Laboratorní práce a výsledky budou zpracovávány v laboratořích Fakulty tropického zemědělství ČZU. Budeme používat kombinaci několika mikrosatelitových lokusů, pokusíme se vytvořit SNP (single nucleotide polymorphism) za přispění mezinárodní spolupráce s kolegy z italského Instituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.                                                                                                       


 Neinvazivní diagnostika březosti u sudokopytníků: Použitím testování moči pomocí testu klíčivosti semen, Cuboniho reakce a testu s chloridem barnatým a krystalizace slin
Řešitel: Ing. Iva Skálová
Školitel: prof. MVDr. Eva Baranyiová, CSc.
Konzultant: Ing. Tamara Fedorova
Realizace:  2012 – 2015
Anotace:
Správná detekce březosti je jedním z rozhodujících faktorů v chovu hospodářských zvířat. Některé z metod používaných k detekci březosti vyžadují spolupráci zvířat nebo asistenci veterinárního lékaře. Cílem této práce je ověřit neinvazivní metody pro detekci hormonálních změn u exotických savců v extenzivních chovech. Detekce březosti u vybraných neochočených sudokopytníků, jako je zebu (Bos primigenius indicus), jak (Bos mutus), primitivní plemena skotu, velbloud (Camelus bactrianus) a lama (Lama glama nebo (Vicugna pacos), bude prováděna laboratorními testy moči pomocí testu klíčivosti semen, testu s chloridem barnatým a Cuboniho reakce a dále pomocí krystalizace slin. Cuboniho reakce se bude vyhodnocovat ve Státním Veterinárním Ústavu v Praze. Tato metoda je založena na přítomnosti estrogenu v moči. Test s chloridem barnatým spočívá v přidání 1% roztoku chloridu barnatého do čerstvě odebrané moči a vytvoření bílé sraženiny indikuje nebřezost zvířat. Moč zředěná destilovanou vodou nebo sníh obsahující moč budou použity pro test klíčivosti semen. Klíčivost semen bude hodnocena ve 24 hodinových intervalech po dobu pěti dnů. Moč březích zvířat negativně ovlivňuje klíčení semen. Momentálně je dostupných pouze několik studií zabývajících se krystalizací slin u zvířat. Sliny velbloudů budou použity na vyhodnocení krystalizace společně s faktory, které mohou tuto krystalizaci ovlivnit.


 Vyhodnocení vlivu stimulace samcem na reprodukční výkonnost a endokrinologii samic gepardů (Acinonyx jubatus) chovaných v lidské péči
Řešitel: Ing. Eva Řehořová
Školitel: prof. MVDr. Daniela Lukešová, CSc.
Konzultant: Ing. Radim Kotrba
Realizace:  2012 – 2015


 Mateřské chování žiraf (Giraffidae)

Řešitel: Ing. Markéta Hejzlarová

Školitel: prof. MVDr. Eva Baranyiová, CSc.

Konzultant: Ing. Karolína Brandlová, Ph.D.

Realizace: 2012 - 2015

Anotace:

Žirafy jsou velmi známá zvířata zastupující "charismatickou megafaunu"  jak v divoké přírodě, tak v zoologických zahradách. Sociální a mateřské chování žiraf však nebylo dosud hlouběji studováno. Informací o mateřském chování, kojení, vývoji mláděte či vztahu matkamládě existuje jen velmi málo, stejně jako o vztazích mezi dospělými samicemi. Hlavním cílem výzkumu je popsat mateřské chování žiraf se zaměřením na kojení a alokojení (kojením cizích mláďat), následně pak sociální vazby mezi samicemi a to jak v lidské péči, tak ve volné přírodě. Tato práce je součástí pokračujícího výzkumu, který začal v roce 2007 a již vyloučil hypotézu příbuzenského výběru (kin selection). Dalšími testovanými hypotézami budou: hypotéza reciproční pomoci (reciprocal help), která by mohla vysvětlovat alokojení z pohledu samic, a hypotéza „krádeže mléka“ (milk theft), vysvětlující chování žirafích mláďat. Výzkum přinesl důkazy o altruistickém chování. Alokojení  žiraf proto bude také dáno do kontextu s jiným sociálním chováním, a to zejména s dominancí, postavením ve skupině a sociálními vztahy. Délka jednoho pozorování v zoologických zahradách bude 6 hodin a bude rovnoměrně rozložené mezi 8. a 18. hodinu. Bude probíhat jednou týdně ve spolupráci se studenty magisterského studia. Všechna kojení a pokusy o sání budou sledována a zaznamenána do tabulky. Interakce spojené s kojením a jiné projevy mateřské péče budou vztaženy na frekvenci a délku kojení. Ve volné přírodě bude pozorování probíhat 3 hodiny dopoledne a 3 hodiny odpoledne 6 dní v týdnu po dobu 2 měsíců. Kromě kojení, pokusů o sání a dalších interakcí mezi matkou a mládětem, budou zaznamenávány také interakce a iter-individuální vzdálenosti mezi samicemi pro zhodnocení sociálních vazeb. U všech analýz bude použit program Statistica, StatSoft.

 


 Vliv genetických a negenetických faktorů na produkčních vlastnostech ovcí v Jemenu

Řešitel: Ing. Talal Alkhewani

Školitel: Prof. Ing. Mohamed Shaker Momani, Ph.D.

Realizace: 2011-2014

Anotace:

Produkční potenciál ovcí plemene Thamari, stejně jako jiných původních plemen v Jemenu, nebyl doposud náležitě charakterizován a zdokumentován. Terénní studie budou prováděny za účelem zjištění skutečného významu chovu ovcí jemenskými zemědělci a staniční studie budou provedeny pro hodnocení výkonnosti tohoto lidového nativního plemene. Produkční potenciál ovcí plemene Thamari, stejně jako jiných původních plemen v Jemenu, nebyl doposud náležitě charakterizován a zdokumentován. Terénní studie budou prováděny za účelem zjištění skutečného významu chovu ovcí jemenskými zemědělci a úkolem staniční studie bude provést vyhodnocení výkonnosti tohoto lidového tradičního plemene. Toto nativní plemeno ovce je obecně charakterizováno nízkou produkcí masa, což jeho stěžejní vlastnost zěchto zvířat, která je ovlivněna mnoha faktory, z nich nejdůležitější jsou: genetické faktory, spojené s nízkými genetickými schopnostmi domácích živočišných druhů, vliv má dále také životního prostředí, které ovlivňuje zejména produkční vlastnosti. Cílem doktorské práce bude zhodnocení vlivu genetických a negenetických faktorů ovlivňujících produkci a vlastnosti plemene ovce Thamari v Jemenu, zejména: a)vyhodnotit vliv genotypu ovcí na reprodukční ukazate, b) vyhodnocení růstových schopností jehňat od narození do 130 dnů věku, v závislosti na konkrétních podmínkách (četnost a velikost vrhu, pohlaví, věk bahnice, věk bahnice při páření, hmotnost po bahnění a rok chovu atd.), c) vyhodnocení účinku genotypu jehňat na jejich růst, spotřebu krmiva, konverzi krmiva a jatečné hodnoty.

Publikační výstupy k práci:

SHAKER, M. – SANOGO, S. – COULIBALY, D. – AL-OLOFI, S. – ALKHEWANI, T. Growth Performance and Milk Yield in Sahelian × Anglo-Nubian Goats Following Crossbreeding in the Semi-Arid Zone of Mali . Agricultura tropica et subtropica, 2012, roč. 45, č. 3, s. 117-125. ISSN: 0231-5742

T. ALKHEWANI, M. MOMANI SHAKER, S.A. AL-OLOFI, S., AL-AZAZI: Production performance of Thamary and Tahami sheep breeds and their crossbreds in Yemen. The 64th Annual meeting of the EAAP, auguast 26th – 30th, 2013.

 


 Obsah informací v vokalizace morčat (Cavia porcellus): individuální rozlišování a rozpoznávání predátorů

Řešitel: Ing. Aneta Baklová

Školitel: prof. MVDr. Eva Baranyiová, CSc.

Odborný konzultant: Mgr. Richard Policht, Ph.D.

Realizace: 2011 - 2014

Anotace:

Ve své dizertační práci využiji fakt, že mláďata morčat hned po narození vidí, slyší a vokalizují. Při oddělení od matky vydávají vysoký pronikavý zvuk, whistle. Ve své diplomové práci jsem zjistila, že individuální hlasová variabilita morčat v tomto zvuku je prokazatelná. Předmětem mého dalšího výzkumu bude zjistit, v jakém věku se individuální hlasová variabilita objeví. Dále budu pomocí ultrazvukového detektoru zjišťovat, zda jsou mladá morčata schopna komunikace ultrazvukovými signály, kterými disponují ostatní prekociální hlodavci, například osmáci degu (Octodon degus). Spektrogramy zvuků, které jsem nahrála digitálním rekordérem pro svou diplomovou práci, naznačují, že signal nahraných zvuků (whistle) může být vyšší než 22 kHz. Možnému výskytu ultrazvukových signálů u morčat nasvědčuje i fakt, že jsou schopna slyšet zvuk o frekvenci 46,5 kHz. Protože morčata reagují vokalizací i na přítomnost predátora, ale podrobný rozbor jejich reakcí dosud nebyl publikovaný, bude dalším bodem mé disertační práce hlasová reakce morčat na různé druhy predátorů. V úvahu budu brát predátory vzdušné (dravý pták) a pozemní (had a pes). K testování dané problematiky nebudu využívat morčata volně žijící (Cavia aperea), ale morčata domácí chovaná v zajetí (Cavia porcellus) z důvodu lepší dostupnosti.

 


 Izolace, typizace, detekce a charakteristika Cronobacter spp. z potravin a prostředí.

Řešitel: Ing. Věra Mozrová

Školitel: doc. MVDr. Daniela Lukešová, CSc.

Odborný konzultant: prof. Ing. Milan Marounek, DrSc.

Realizace: 2010-2013

Anotace:

Cílem práce je zjistit zda se Cronobacter spp. nachází v potravinách dostupných v České republice a v prostředí, izolovat tento druh z potravin a prachu. Izolace probíhala v souladu s referenční normou ISO/TS 22964, za použití chromogenního selektivního média (ESIA agar, AES Laboratories Chemunex, Bruz, Francie). Identifikace izolátů probíhala pomocí biochemického testu a genetickou metodou, použitím komerčního kitu ENTEROtest 24® a programu TNW ProAuto 7.0® (Erba Lachema s.r.o., Brno, Česká Republika), následně byla provedena druhově specifická detekce genu rpoB pomocí PCR. Poté probíhalo testování antimikrobiální aktivity kmenů DBM 3157T   (C. sakazakii) a DBM 3148 (C. malonaticus) vůči 19 terpenům (thymol, carvacrol, thymoquinon,  α-thujon, p-cymen, trans-cinnamaldehyd, eugenol, citral, linalool, camphor, 1,4 cineol, limonen, γ-terpinen, bornylacetát, kurkumin, camphen, α-pinen, β-pinen, trans-caryophyllen), 4 esenciálním olejům (hřebíčková, oreganová, skořicová a lemongrass esence) a výtažku z propolisu. Tento výzkum by měl potvrdit nejvhodnější metodu pro detekci těchto bakterií, zjistit nejčastější výskyt těchto patogenů v českých podmínkách a zjistit inhibiční účinek terpenů a esenciálních olejů na růst kmenů C. sakazakii a C. malonaticus.

Publikační výstupy k práci:

Mozrová V, Břeňová N, Mrázek J, Lukešová D, Marounek M. 2013. Surveillance and characterisation of Cronobacter spp. in Czech retail food and environmental samples. Folia Microbiologica (in press).

Marounek M a Mozrová V. 2013. Přítomnost pathogenní bakterie Cronobacter spp. v potravinách z obchodní sítě a ve vzorcích z prostředí. Výživa a potraviny (in press).

Mozrová V, Marounek M, Břeňová N, Mrázek J, Lukešová D. 2013. Occurrence and characterisation of Cronobacter spp. in Czech retail food and environment. International Symposium on Anaerobic Microbiology (ISAM8), 8:70.