×
Katedra zpracování dřeva a biomateriálů
banner

Granty


Binder-free particleboards from totora (Schoenoplectus californicus. C.A.Mey, Sojak) stems

GA FLD, Gourav Kamboj, 2019-2020

Základní mechanické charakteristiky kompozitních materiálů na bázi dřeva a nedřevních komponentů

GA FLD, Ing. Adam Sikora, 2019-2020

Dopad pěstebních opatření na rozložení hustoty dřeva v kmeni borovice lesní

GA FLD, Ing. Ondřej Schönfelder, 2019-2020

Vlivy biocidů na bázi metylxantinů na vlastnosti dřeva pro konstrukční účely

Grantová agentura ČR, doc. Ing. Miloš Pánek, PhD., 2019-2021

Vliv stanoviště a pěstebních opatření na sesychání dřeva borovice lesní (Pinus sylvestris L.) z modelových lokalit

GA FLD, Ing. Ondřej Schönfelder, 2018-2019

Modifikace rybinového spoje a působení vybraných faktorů na jeho tuhost

GA FLD, Ing. Václava Kašičková, 2018-2019

Využití metody rozdělení letokruhu na tangenciální sektory pro studium vlivu abiotických stresorů na parametry buněčné stavby smrku v oblasti Klínovce

GA FLD, Mgr. Martin Lexa, 2018-2019

Testování kolíkových spojů a zjišťování faktorů ovlivňující smykovou pevnost lepeného spoje

GA FLD, Ing. Milan Podlena, 2018-2019

Vliv stanoviště a pěstebních opatření na vybrané vlastnosti dřeva borovice lesní (Pinus sylvestris L.) z modelové lokality

GA FLD, Ing. Ondřej Schönfelder, 2017-2018

Vliv abiotických stresových faktorů na anatomickou stavbu jarního a letního dřevo smrku v oblasti Klínovce

GA FLD, Mgr. Martin Lexa, 2017-2018

EARLYWOOD AND LATEWOOD ANATOMY PARAMETERS AND THEIR SENSETIVENESS TO AIR POLLUTION AND LOW TEMPERATURE. METHODOLOGICAL APPROACH TO DEMARCATION BETWEEN EARLYWOOD AND LATEWOOD.

GA FLD, Mgr. Alina Samusevich, 2017-2018

Stanovení Poissonových čísel termicky modifikovaného smrkového dřeva pro možnosti modelování jeho mechanického namáhání.

GA FLD, Ing. Tomáš Holeček, 2017-2018

Vliv nedřevního komponentu ve skladbě vrstvovitých materiálů na bázi dřeva a jeho vlastností při ohýbání

GA FLD, doc. Ing. Milan Gaff, PhD., 2017-2019

Analýza stavu a perspektiv dřevozpracujícího průmyslu v ČR

CIGA, Ing. Radek Rinn, 2017-2018

Vývoj metodiky stanovení tepelně – optimalizovaných parametrů obytných dřevěných stavebních konstrukcí z pohledu kvality vnitřního prostředí a energetické náročnosti budov v návaznosti na snížení skleníkových plynů

Technologická agentura ČR, Ing. Přemysl Šedivka, Ph.D., 2017-2019

Zvýšení odolnosti nátěrových systémů na vybraných druzích dřeva v exteriérových aplikacích

Technologická agentura ČR, doc. Ing. Miloš Pánek, PhD., 2017-2019

Modifikace polyuretanového adhesiva pro lepení lignocelulózových materiálů pomocí polyuretanového recyklátu jako plniva

CIGA, Ing. et Ing. Štěpán Hýsek, Ph.D., 2017-2018

Využití posklizňových zbytků zemědělských plodin jako hlavní složky v kompozitních materiálech na bázi celulózy a ligninu

CIGA, Ing. et Ing. Štěpán Hýsek, Ph.D., 2017-2018

Termická úprava tropických a domácích dřevin s experimentálním ověřením jejich protipožární odolnosti a obrobitelnosti.

CIGA, Ing. Lukáš Kaplan, 2016-2017

Vliv geometrických parametrů konstrukčních elementů na pevnost spojů

CIGA, Ing. Václava Kašičková, 2016-2017

Protipožární odolnost rostlého dřeva a dřeva tepelně upravené (thermowoodu) ošetřeného antipyrénmi na přírodní a syntetické báze

GA FLD, Ing. Hana Čekovská, 2016-2017

Termická úprava tropických dřevin s experimentálním ověřením jejich obrobitelnosti

GA FLD, Ing. Lukáš Kaplan, 2016-2017

POSOUZENÍ VLIVU NÍZKÝCH TEPLOT V KOMBINACI SE ZNEČIŠTĚNÍM NA VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY ANATOMICKÉ STAVBY DŘEVA SMRKU V OBLASTI KLINOVCE V OBDOBÍ 1971 - 2015

GA FLD, Mgr. Martin Lexa, 2016-2016

Vliv geometrie těles na reologické parametry smrkového dřeva.

GA FLD, Ing. Tomáš Holeček, 2016-2016

Principy tvorby lamelových materiálů

GA FLD, 2016-2016

Dendrochronologie a anatomie lesa

GA FLD, Mgr. Alina Samusevich, 2016-2016

Tvorba nových materiálů na bázi dřeva a nedřevních komponentů

CIGA, Ing. Tomáš Svoboda, 2016-2017

Vliv lisovacího tlaku na pevnost lepeného spoje

GA FLD, 2016-2016

Hodnocení nedestruktivních metod pro zjištění modulu pružnosti u rostlého dřeva Populus x canadensis Moench.

GA FLD, 2016-2016

NÁVRH PANELU NA BÁZI DŘEVA PRO OBVODOVÉ OPLÁŠTĚNÍ BUDOV VČETNĚ POSOUZENÍ TEPELNĚ-TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ A ZPŮSOBU JEHO APLIKACE

GA FLD, Ing. Miloš Pavelek, Ph.D., 2016-2016

Vliv chemického složení nepravého jádra buku lesního na vybrané vlastnosti lepeného spoje při výrobě tvarových výlisků

GA FLD, Ing. Milan Podlena, 2016-2016

Impact of low temperatures and air

GA FLD, Mgr. Alina Samusevich, 2015-2015

Měření součinitele prostupu tepla a rozl

GA FLD, Ing. Jaroslav Blažek, 2015-2015

Vliv růstových charakteristik na mechan.

GA FLD, 2015-2015

Pevnostní charakteristika čepových spojů

GA FLD, Ing. Milan Podlena, 2015-2015

Vliv aplikace popelu, kompostu, vermikompostu a jejich extraktu společně s bioefektorem na pěstování rajčete jedlého (Solanum lycopersicum) a kukuřice seté (Zea mays L.)

GA FAPPZ, Ing. Jiří Bouček, 2015-2015

Vliv aplikace kompostu, vermikompostu a jejich extraktu společně s bioefektorem na pěstování kukuřice seté (Zea mays L.).

GA FAPPZ, Ing. Jiří Bouček, 2014-2014

Vliv druhu materiálu nástroje na kvalitu opracovaného povrchu při podélném frézování materiálů na bázi dřeva

GA FLD, Ing. Miroslav Sedlecký, Ph.D., 2013-2013

Extrakční stanovení makro prvků, huminových látek a enzymatické aktivity ve vodním výluhu z vermikompostů a kompostů.

GA FAPPZ, Ing. Jiří Bouček, 2013-2013

Hodnocení adhezních vlastností lepidel při vyztužování dřevěných nosníků vlákny s vysokou pevností

GA FLD, Ing. Martin Sviták, Ph.D., 2012-2012

Vliv parametrů řezných nástrojů na kvalitu obrobené plochy u materiálů na bázi dřeva.

CIGA, Ing. Martin Sviták, Ph.D., 2012-2013

Výzkum a aplikace uhlíkových vláken pro vyztužování dřevěných nosníků

GA FLD, Ing. Martin Sviták, Ph.D., 2011-2011

Analýza stavu malokapacitních dřevozpracujících podniků v ČR

GA FLE, Ing. Přemysl Šedivka, Ph.D., 2006-2006