×
Department of Languages
banner

Němčina

Němčina

 

Němčina doktorandy

Vyučující:

Fakulty Výuka v ZS

PhDr. Mgr. Milena Dvořáková, MBA

dvorakova@pef.czu.cz

TF, FLD, FAPPZ,
PEF (kombinované studium)

čtvrtek 10:30-12:05
učebna D332

Mgr. Michaela Peroutková, Ph.D.

peroutkova@pef.czu.cz

FTZ, FŽP,
PEF (prezenční studium)

čtvrtek 15:45-17:30
učebna JIHS23

* Výuka v ZS začíná 19. října 2017 

Akademický rok 2017/18

Výuka probíhá pouze v ZS, v LS pokračuje formou konzultací a je ukončena zkouškou. Konzultační hodiny výše uvedených vyučujících jsou k dispozici na  WEBu katedry.

Zimní semestr: Výuka je určena pro interní a dle možností i externí doktorandy. V ZS mohou doktorandi navštěvovat semináře, kde si stručně zopakují přehled gramatiky odborného jazyka a připraví se na ústní část zkoušky. Účast není povinná, povinné je splnění požadavků u zkoušky. Doporučuje se účast na prvním semináři v zimním semestru.

Požadovaný učební materiál na semináře: učebnice: Německy s úsměvem nově, Fraus 2003

Letní semestr:

V LS se budou konat individuální konzultace:

Mgr. Peroutková, PhD. - D335 čtvrtek 13:30-15:00
PhDr. Mgr. Dvořáková, MBA - D321 středa 10:30-12:00
 

Forma konzultací, doktorandi se připravují na zkoušku individuálně na základě svého zaměření - články, popř. odborná kniha, týkající se disertační práce studentů, vše napsané v němčině (nejlépe rodilým mluvčím, nesmí to být překlad). Tento odborný studijní materiál v rozsahu minimálně 50 stran si studenti přinesou ke zkoušce.

U zkoušky doktorand odevzdá projekt své dizertace (téma, cíl, metodologie, přínos výzkumu atd.) v rozsahu cca 1 A4 – v německém jazyce.

Dále odevzdá německo-český slovníček odborné terminologie z nastudovaných 50 stránek odborného textu (minimálně 50 položek). Doktorandi (cizinci) studující v angličtině sestaví a předloží výkladový slovníček odborné terminologie v Aj (minimálně 50 položek).

Ústní část:

  • doktorand pohovoří v daném jazyce o své práci, pracovišti, výzkumu a disertaci
  • přečte a přeloží namátkou vybraný odborný text z němčiny do češtiny z vlastního přineseného odborného materiálu
  • lingvistická analýza – rozbor přečtené a přeložené části odborného jazyka po gramatické stránce, zodpovězení doplňujících otázek vyučujícího

Zkouškový termín v souladu s ISP bude vyučující vždy individuálně domluven buď osobně v KH nebo prostřednictvím mailu.

 

*Možnost stipendia v Bayernu http://katedry.czu.cz/storage/2003_Jahresstipendium.pdf

Individuální plán doktorandů musí být podepsán školitelem, vedoucím katedry a děkanem, jinak se jméno doktoranda neobjeví v aplikaci UIS za účelem zapsání výsledku zkoušky. Zkouška se proto bude realizovat jen s doktorandy zapsanými v seznamu UIS.