×
Katedra hospodářské úpravy lesů a DPZ

Projekty

NAZV - Národní agentura pro zemědělský výzkum

   Národní agentura pro zemědělský výzkum byla zřízena Ministerstvem zemědělství ČR v březnu roku 1994. Z počátku byla součástí Ústavu zemědělských a potravinářských informací, pro rozvoj tržních vztahů v oblasti výzkumu a vývoje (VaV) resortu MZe. Od 1. 7. 2002 byla poté organizačně začleněna do působnosti odboru výzkumu, vzdělávání a zakladatelské činnosti MZe a stala se samostatným oddělením tohoto odboru.

  Organizačně, technicky a personálně zabezpečuje výběr, kontrolu a vedení dokumentace týkající se projektů VaV financovaných z účelových prostředků MZe. Poskytuje služby spojené s organizací a řízením zemědělského, potravinářského, lesnického a vodohospodářského výzkumu. Dále pak zajišťuje veřejné soutěže na projetky VaV.

Název projektu: Hodnocení očekávaných změn v růstu a mortalitě lesních porostů, dopadů na produkční funkci lesů ČR a návrh adaptační strategie

Název projektu: Výzkum biomasy listnatých dřevin

Název projektu: Komplexní nepeněžní a ekonomické hodnocení biodiverzity (Integrated non-monetary and economic valuation of biodiversity as a base potential of forest functions)

 

TA ČR – Technologická agentura České republiky

   Zabezpečuje přípravu a realizaci programů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, včetně programů pro potřeby státní správy. Hodnotí a provádí výběr návrhů programových projektů a poskytuje účelovou podporu na řešení programových projektů. Technologická agentura ČR připravuje a implementuje programy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Název projektu: Zajištění spolehlivosti a zvýšení efektivnosti dodávek dřevní suroviny jako obnovitelného a ekologického energetického zdroje

 

Programy Evropské Unie – Leonardo da Vinci

   Program Leonardo da Vinci je v rámci programu celoživotního učení  zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání a přípravu.

   Přispívá ke zvýšení přitažlivosti, kvality a výkonnosti systémů odborného vzdělávání a přípravy, ke zlepšování průhlednosti, informačních a poradenských systémů, k uznávání kompetencí a kvalifikací a k posilování evropského rozměru. Ovlivňuje iniciativy na podporu dalšího vývoje, přezkoumávání a uplatňování společných evropských nástrojů pro odborné vzdělávání a přípravu.

 • Název projektu: Transfer of Innovative Learning Techniques over Forestry Education
 • Řešitel: doc. Ing. Róbert Marušák, PhD.
 • Trvání: 2008 - 2010
 • Číslo grantu: Leonardo da Vinci (Interní číslo grantu: 43140/1520/5201)
 • Poskytovatel: Evropská unie

 

Grantová agentura Fakulty lesnické a dřevařské – GA FLD

   Interní grantová soutěž na ČZU je programově orientovaným nástrojem institucionální finanční podpory těch vědeckovýzkumných projektů, které využívají diverzifikace vědních oborů na ČZU a jejich vhodnou kombinací  přispívají k posilování vnitřní integrity ČZU a zároveň zvyšují její konkurenceschopnost.

Název projektu: Ověření využitelnosti metod analýzy obrazu pro zjišťování objemu listnatých dřevin

 • Řešitel: Ing. Helena Brožková
 • Trvání: 2012 - 2012
 • Číslo grantu: 2.01244e+007 (Interní číslo grantu: 43140/1312/3115)
 • Poskytovatel: GA FLD

Název projektu: Tvorba regresního modelu lokálního tvaru kmene pomocí splinových funkcí

 • Řešitel: Ing. Karel Kuželka
 • Trvání: 2012 - 2012
 • Číslo grantu: 2.01243e+007 (Interní číslo grantu: 43140/1312/3117)
 • Poskytovatel: GA FLD

Název projektu: Dendrochronologická analýza na antropogenních půdách sokolovského regionu

 • Řešitel: Ing. Lukáš Dragoun
 • Trvání: 2012 - 2012
 • Číslo grantu: 2.01244e+007 (Interní číslo grantu: 43140/1312/3116)
 • Poskytovatel: GA FLD

Název projektu: Rozbor vstupních kvalitativních a kvantitativních dendrometrických veličin pro dřevinu smrk ztepilý (Picea abies KARST.) a vytvoření sortimentačního modelu pro lokální podmínky

 • Řešitel: Ing. Radka Stolariková
 • Trvání: 2012 - 2012
 • Číslo grantu: 2.01243e+007 (Interní číslo grantu: 43140/1312/3118)
 • Poskytovatel: GA FLD

Název projektu: Analýza vstupních dendrometrických veličin pro zjištění podílu jakostních tříd u buku lesního (Fagus sylvatica L.)

 • Řešitel: Ing. Lubomír Tipmann, Dis
 • Trvání: 2012 - 2012
 • Číslo grantu: 2.01243e+007 (Interní číslo grantu: 43140/1312/3119)
 • Poskytovatel: GA FLD

Název projektu: Optimalizace výše mýtní těžby v podmínkách České republiky

 • Řešitel: Ing. Eliška Trnková
 • Trvání: 2012 - 2012
 • Číslo grantu: 2.01243e+007 (Interní číslo grantu: 43140/1312/3120)
 • Poskytovatel: GA FLD

Název projektu: Ověření použitelnosti technologie Dendroscanner pro zjišťování objemu listnatých dřevin

 • Řešitel: Ing. Helena Brožková
 • Trvání: 2011 - 2011
 • Číslo grantu: IGAFLD201101 (Interní číslo grantu: 43140/1312/3115)
 • Poskytovatel: GA FLD

Název projektu: Modelování tvaru kmene pomocí splinových funkcí

 • Řešitel: Ing. Karel Kuželka
 • Trvání: 2011 - 2011
 • Číslo grantu: IGAFLD201102 (Interní číslo grantu: 43140/1312/3132)
 • Poskytovatel: GA FLD

Název projektu: Způsoby zjišťování dendrometrických veličin pro účely určení objemu a sortimentace porostů smrku ztelipého (Picea abies (Linnaeus) Karsten)

 • Řešitel: Ing. Radka Stolariková
 • Trvání: 2011 - 2011
 • Číslo grantu: IGAFLD201103 (Interní číslo grantu: 43140/1312/3142)
 • Poskytovatel: GA FLD

Název projektu: Způsoby zjišťování dendrometrických veličin pro účely určení objemu a sortimentace stojících stromů, pro dřevinu buk lesní (Fagus sylvatica L.)

 • Řešitel: Ing. Lubomír Tipmann, Dis
 • Trvání: 2011 - 2011
 • Číslo grantu: IGAFLD201104 (Interní číslo grantu: 43140/1312/3145)
 • Poskytovatel: GA FLD

Název projektu: Možnosti použití metod lineárního programování pro optimalizaci výše těžeb v ČR

 • Řešitel: Ing. Eliška Trnková
 • Trvání: 2011 - 2011
 • Číslo grantu: IGAFLD201105 (Interní číslo grantu: 43140/1312/3146)
 • Poskytovatel: GA FLD

Název projektu: Vliv změny klimatu na radiální přírůst borovice lesní (Pinus sylvestris)

 • Řešitel: Ing. Markéta Žďárská
 • Trvání: 2011 - 2011
 • Číslo grantu: IGAFLD201106 (Interní číslo grantu: 43140/1312/3149)
 • Poskytovatel: GA FLD

Název projektu: Hodnocení biodiverzity pro účely hospodářské úpravy lesa

 • Řešitel: Ing. Vendula Audolenská
 • Trvání: 2010 - 2010
 • Číslo grantu: 43140/1312/3111
 • Poskytovatel: GA FLD

Název projektu: Ověření možnosti získání hodnot dendrometrických veličin pomocí pozemní digitální stereofotogrammetrie

 • Řešitel: Ing. Karel Kuželka
 • Trvání: 2010 - 2010
 • Číslo grantu: 43140/1312/3124 (Interní číslo grantu: 43140/1312/3124)
 • Poskytovatel: GA FLD

Název projektu: Využití metod lineárního programování pro optimalizaci výše těžeb v ČR

 • Řešitel: Ing. Eliška Trnková
 • Trvání: 2010 - 2010
 • Číslo grantu: 43140/1312/3126 (Interní číslo grantu: 43140/1312/3126)
 • Poskytovatel: GA FLD

Název projektu: Studie tvarových charakteristik Douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii. Mirb) v České republice s využitím programu Dendroscaner (Study of the form characteristics Douglas fir´s stem (Pseudotsuga menziesii. Mirb) in Czech Republic with using Dendroscaner)

 • Řešitel: Ing. Jiří Horák
 • Trvání: 2009 - 2009
 • Číslo grantu: 200943140025 (Interní číslo grantu: 43140/1312/3113)
 • Poskytovatel: GA FLD

Název projektu: Studie tvarových charakteristik Douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii. Mirb) v České republice

 • Řešitel: Ing. Jiří Horák
 • Trvání: 2008 - 2008
 • Číslo grantu: 200843140011 (Interní číslo grantu: 43140/1312/3115)
 • Poskytovatel: GA FLD

LIFE Adapt Brdy - Climate Change Adaptation of Forests in the Brdy Highland

Evropská komise, prof. Ing. Róbert Marušák, PhD., 2023-2027

Prognózy vývoje kůrovcové kalamity a inovativní přístupy k jejímu managementu na úrovni státu a vlastníků lesů

Technologická agentura ČR, prof. RNDr. Tomáš Hlásny, PhD., 2023-2025

REFOREST - Agroforestry at the forefront of farming sustainability in multifunctional landscapes in Europe

Evropská komise, prof. Ing. Martin Lukáč, PhD., 2022-2026

Use of terrestrial photography, to assess internal decay of standing urban trees

GA FLD, Ing. Marek Hrdina, 2022-2023

Adaptace lesního hospodářství pro udržitelné využívání přírodních zdrojů.

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Róbert Marušák, PhD., 2021-2025

SUPERB - Systemic solutions for upscaling of urgent ecosystem restoration for forest related biodiversity and ecosystem services

Evropská komise, prof. Ing. Róbert Marušák, PhD., 2021-2025

Monitoring stavu a vývoje souší po kůrovcové kalamitě

Ministerstvo zemědělství ČR, doc. Ing. Peter Surový, PhD., 2021-2023

Progresivní metody hospodářsko-úpravnického plánování pro podporu trvale udržitelného lesního hospodářství

Ministerstvo zemědělství ČR, doc. Ing. Jan Kašpar, Ph.D., 2021-2025

Mapování zdravotního stavu lesů, druhů dřevin a lesních rizik pomocí inovatívnich ICT dat a přístupů

Technologická agentura ČR, doc. Ing. Peter Surový, PhD., 2021-2024

Green attack identification with the use of multi and hyperspectral data

GA FLD, Ing. Aleksei Trubin, 2021-2022

An artificial neural network as a new tool for a decision support system in a recreation of the forest

GA FLD, MSc. Elgar Yekanimotlagh, MSc., 2021-2022

Options for mapping of bark beetle-affected growing stock using Synthetic-Aperture Radar: beyound the optical remote sensing

GA FLD, Arunima Singh, 2021-2022

Spatial analysis and creation of 3D maps

GA FLD, Ing. Tereza Hüttnerová, 2021-2022

Study of the growth of pine and spruce trees by analyzing their roots and crowns

GA FLD, Ing. Kristýna Šleglová, 2021-2022

Modelování produktivity dřevin na rozsáhlém územním celku: Zhodnocení možnosti tvorby empirických růstových modelů pomoci dat DPZ

GA FLD, Ing. Zlatica Melichová, 2020-2021

Odhad zajištění mladých lesních porostů pomocí bezpilotního prostředku

GA FLD, Ing. Bc. Kateřina Sirotková, 2019-2020

Sběr inventarizačních dat pomocí UAV s technologií LiDAR

GA FLD, Ing. Martin Slavík, 2018-2019

Tvorba 3D modelu lesa s využitím UAV

GA FLD, Ing. Jan Hásek, 2017-2018

Zhodnocení vlivu lesní pedagogiky na změnu postojů veřejnosti k lesnictví a lesnicko-dřevařskému komplexu

CIGA, Ing. Radka Stolariková, Ph.D., 2016-2017

Zjišťování estetické hodnoty lesů v souvislosti s jejich obhospodařováním

GA FLD, Bc. Ing. Jitka Krykorková, 2016-2016

Vývoj bezpilotních prostředků pro monitoring v lesním hospodářství

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Róbert Marušák, PhD., 2015-2018

Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření a strategií souvisejících se změnami klimatu

Finanční mechanismus EHP/Norska, doc. Ing. Peter Surový, PhD., 2015-2016

Lesnický a dřevařský výzkum v doktor. Pr. II.

GA FLD, prof. Ing. Róbert Marušák, PhD., 2015-2016

Vliv kvality půdy a toxické zátěže na tloušťkový přírůst smrku ztepilého a borovice lesní na antropogenních substrátech Sokolovského regionu

GA FLD, Ing. Lukáš Dragoun, 2014-2014

"Adaptive Forest management“ jako přístup moderní hospodářské úpravy lesů v České republice

GA FLD, doc. Ing. Jan Kašpar, Ph.D., 2014-2014

Systémy pro podporu rozhodování v lesním hospodářství s cílem posílení produkčních i mimoprodukčních funkcí lesa

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Róbert Marušák, PhD., 2013-2017

POROVNÁNÍ LETOKRUHOVÉ CHRONOLOGIE DŘEVIN ROSTOUCÍCH NA ANTROPOGENNÍCH A LESNÍCH PŮDÁCH

GA FLD, Ing. Lukáš Dragoun, 2013-2013

Vytvoření modelu optimalizace mýtní těžby s přihlédnutím na vybrané mimoprodukční funkce lesních ekosystémů

GA FLD, doc. Ing. Jan Kašpar, Ph.D., 2013-2013

Vytvoření lokálních automatizovaných stromových sortimentačních tabulek pro dřevinu smrk ztepilý na základě vstupních kvalitativních a kvantitativních dendrometrických veličin

GA FLD, Ing. Radka Stolariková, Ph.D., 2013-2013

Hodnocení očekávaných změn v růstu a mortalitě lesních porostů, dopadů na produkční funkci lesů ČR a návrh návrh adaptační strategie

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Róbert Marušák, PhD., 2012-2016

Dendrochronologická analýza na antropogenních půdách sokolovského regionu

GA FLD, Ing. Lukáš Dragoun, 2012-2012

Tvorba regresního modelu lokálního tvaru kmene pomocí splinových funkcí

GA FLD, doc. Ing. Karel Kuželka, Ph.D., 2012-2012

Rozbor vstupních kvalitativních a kvantitativních dendrometrických veličin pro dřevinu smrk ztepilý (Picea abies KARST.) a vytvoření sortimentačního modelu pro lokální podmínky

GA FLD, Ing. Radka Stolariková, Ph.D., 2012-2012

Optimalizace výše mýtní těžby v podmínkách České republiky

GA FLD, Ing. Eliška Trnková, 2012-2012

Zajištění spolehlivosti a zvýšení efektivnosti dodávek dřevní suroviny jako obnovitelného a ekologického energetického zdroje

Technologická agentura ČR, prof. Ing. Róbert Marušák, PhD., 2011-2014

Modelování tvaru kmene pomocí splinových funkcí

GA FLD, doc. Ing. Karel Kuželka, Ph.D., 2011-2011

Způsoby zjišťování dendrometrických veličin pro účely určení objemu a sortimentace porostů smrku ztelipého (Picea abies (Linnaeus) Karsten)

GA FLD, Ing. Radka Stolariková, Ph.D., 2011-2011

Možnosti použití metod lineárního programování pro optimalizaci výše těžeb v ČR

GA FLD, Ing. Eliška Trnková, 2011-2011

Výzkum biomasy listnatých dřevin

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Róbert Marušák, PhD., 2010-2013

Ověření možnosti získání hodnot dendrometrických veličin pomocí pozemní digitální stereofotogrammetrie

GA FLD, doc. Ing. Karel Kuželka, Ph.D., 2010-2010

Využití metod lineárního programování pro optimalizaci výše těžeb v ČR

GA FLD, Ing. Eliška Trnková, 2010-2010

Komplexní nepeněžní a ekonomické hodnocení biodiverzity

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Róbert Marušák, PhD., 2009-2011

Transfer of Innovative Learning Techniques over Forestry Education

Evropská komise, prof. Ing. Róbert Marušák, PhD., 2008-2010