×
Katedra hospodářské úpravy lesů a DPZ

Publikace

Recenzované články ve vědeckých časopisech

 • EŠNEROVÁ,J.KARLÍK,P.ZAHRADNÍK,D.KOŇASOVÁ,T.STEJSKAL,J.BALÁŠ,M.VÍTÁMVÁS,J.RAŠÁKOVÁ,N.STACHO,J.KUTHAN,J.KŘÍŽOVÁ (LUKÁŠOVÁ),M.KUNEŠ,I. MORFOLOGICKÁ VARIABILITA RODU BŘÍZA (BETULA L.) V KRKONOŠÍCH SE ZAMĚŘENÍM NA TETRAPLOIDNÍ ZÁSTUPCE. Zprávy lesnického výzkumu, 2012, roč. 57, č. 2, s. 112 - 125. ISSN: 0322-9688.
 • ŠÁLEK,L.HEJCMANOVÁ,P. Comparison of growth pattern of black walnut (Juglans nigra L.) in two riparian forests in the region of South Moravia, Czech Republic. Journal of Forest Science, 2011, roč. 57, č. 3, s. 107 - 113. ISSN: 1212-4834.
 • BÍLEK,L.REMEŠ,J.ZAHRADNÍK,D. Managed vs. unmanaged. Structure of beech forest stands (Fagus sylvatica L.) after 50 years of development, Central Bohemia. Investigacion Agraria-Sistemas y Recursos Forestales, 2011, roč. 20, č. 1, s. 122 - 138. ISSN: 1131-7965.
 • KUNEŠ,I.KOŇASOVÁ,T.BALCAR,V.BALÁŠ,M.ZAHRADNÍK,D.KACÁLEK,D.VÍTÁMVÁS,J.JAKL,M.JAKLOVÁ DYTRTOVÁ,J. Growth response of Alnus viridis to application of crushed limestone and amphibolite and forestry potential of the species in harsh acidic mountain sites. Journal of Forest Science, 2011, roč. 57, č. 5, s. 200 - 209. ISSN: 1212-4834.
 • MANSFELD,V. SMRK ZTEPILÝ V LESNÍCH EKOSYSTÉMECH ČESKÉ REPUBLIKY V ZÁVISLOSTI NA ROZDÍLNÝCH PODMÍNKÁCH LESNÍCH STANOVIŠŤ. Journal of Forest Science, 2011, roč. 57, č. 11, s. 514 - 522. ISSN: 1212-4834
 • MÁLIŠ,F.BOŠEĽA,M.KULLA,L.MERGANIČ,J. Štruktúra a diverzita lesných ekosystémov na Slovensku. Zvolen: Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav, 2011. 252s. ISBN 978-80-8093-153-7. s. Validácia indikátorov prírode blízkeho stavu lesných ekosystémov na základe údajov z výskumných plôch , s. 183 – 191
 • KONOSHIMA,M.MARUŠÁK,R.YOSHIMOTO,A. Spatially constrained harvest scheduling for strip allocation under Moore and Neumann neighbourhood adjacency. Journal of Forest Science, 2011, roč. 57, č. 2, s. 70 - 77. ISSN: 1212-4834.
 • KULLA,L.MARUŠÁK,R. Environmental risk assessment based on semi-quantitative analysis of forest management data. Journal of Forest Science, 2011, roč. 57, č. 3, s. 89 - 95. ISSN: 1212-4834.
 • MERGANIČ,J.MERGANIČOVÁ,K.VORČÁK,J. Height structure of spruce mountain forests of Babia hora – Oravské Beskydy. Beskydy, 2011, roč. 4, č. 1, s. 27 - 38. ISSN: 1803-2451.
 • MERGANIČ,J.ŠEBEŇ,V.MERGANIČOVÁ,K. Štruktúra a diverzita lesných ekosystémov na Slovensku. Zvolen: Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav, 2011. 252s. ISBN 978-80-8093-153-7. s. Zásoba odumretého dreva v 1. až 4. vegetačnom stupni a v azonálnych spoločenstvách, s. 207 - 217.
 • MERGANIČ,J.ŠEBEŇ,V.MERGANIČOVÁ,K. Štruktúra a diverzita lesných ekosystémov na Slovensku. Zvolen: Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav, 2011. 252s. ISBN 978-80-8093-153-7. s. Zásoba odumretého dreva v 5. až 8. vegetačnom stupni, s. 193 - 205.
 • VLADOVIČ,J.LUPTÁK,I.BARKA,I.MERGANIČ,J. Štruktúra a diverzita lesných ekosystémov na Slovensku. Zvolen: Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav, 2011. 252s. ISBN 978-80-8093-153-7. s. Individuálne štrukturálne modely v horských lesoch ako východiská pre posudzovanie ich priaznivého stavu, s. 99 - 131.
 • MERGANIČ,J.MERGANIČOVÁ,K.VLADOVIČ,J. Štruktúra a diverzita lesných ekosystémov na Slovensku. Zvolen: Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav, 2011. 252s. ISBN 978-80-8093-153-7. s. Analýza vplyvu vegetačného stupňa a vývojového štádia lesa na vybrané indikátory systému výstavbových štrukturálnych schém priaznivého stavu horských jedľovo-bukových a bukovo-jedľových lesných spoločenstiev, s. 171 - 180.
 • MÁLIŠ,F.BOŠEĽA,M.KULLA,L.MERGANIČ,J. Štruktúra a diverzita lesných ekosystémov na Slovensku. Zvolen: Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav, 2011. 252s. ISBN 978-80-8093-153-7. s. Validácia indikátorov prírode blízkeho stavu lesných ekosystémov na základe údajov z výskumných plôch , s. 183 - 191.
 • SEIDL,R.FERNANDES,P.FONSECA,T.GILLET,F.JÖNSSON,A.MERGANIČOVÁ,K.NETHERER,S.ARPACI,A.BONTEMPS,J.BUGMANN,H.GONZÁLEZ-OLABARRIA,J.LASCH,P.MEREDIEU,C.MOREIRA,F.SCHELHAAS,M.MOHREN,F. Modelling natural disturbances in forest ecosystems: a review. ECOLOGICAL MODELLING, 2011, roč. 222, č. 4, s. 9 - 924. ISSN: 0304-3800.
 • KONOSHIMA,M.MARUŠÁK,R.YOSHIMOTO,A. Harvest scheduling with spatial aggregation for two and three strip cut system under shelterwood management. Journal of Forest Science, 2011, roč. 57, č. 6, s. 271 - 277. ISSN: 1212-4834.
 • BOŠEĽA,M.KULLA,L.MARUŠÁK,R. Detrending ability of several regression equations in tree-ring research: a case study based on tree-ring data of Norway spruce (Picea abies [L.]). Journal of Forest Science, 2011, roč. 57, č. 11, s. 491 - 499. ISSN: 1212-4834.
 • BARNA,M.SEDMÁK,R.MARUŠÁK,R. Response of European beech radial growth to shelterwood cutting. Folia Oecologica, 2010, roč. 37, č. 2, s. 125 - 136. ISSN: 1336-5266.
 • ŠTÍCHA,V.BÍLEK,L.ZAHRADNÍK,D. Influence of microrelief and dominant species on thickness of humus layers on selected plots in NP Šumava. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 41, č. 1, s. 44 - 48. ISSN: 1211-3174.
 • ZEMAN,M. Modely výškových křivek a vyhodnocení dat trvalých zkusných ploch. Zprávy lesnického výzkumu, 2010, roč. 2010, č. Speciál, s. 62 - 67. ISSN: 0322-9688.
 • ŠTÍCHA,V.KUPKA,I.ZAHRADNÍK,D.VACEK,S. Influence of micro-relief and weed competition on natural regeneration of mountain forests in the Šumava Mountains. Journal of Forest Science, 2010, roč. 56, č. 5, s. 218 - 224. ISSN: 1212-4834.
 • BALÁŠ,M.KUNEŠ,I.ZAHRADNÍK,D. Reakce břízy karpatské na vápnění a přihnojení dusíkem. Zprávy lesnického výzkumu, 2010, roč. 55, č. 2, s. 106 - 114. ISSN: 0322-9688.
 • MORAVČÍK,M.SARVAŠOVÁ,Z.MERGANIČ,J.SCHWARZ,M. Forest Naturalness: Criterion for Decision Support in Designation and Management of Protected Forest Areas. Environmental Management, 2010, roč. , č. 46, s. 908 - 919. ISSN: 0364-152X.
 • MERGANIČOVÁ,K.MERGANIČ,J. Coarse woody debris carbon stocks in natural spruce forests of Babia hora. Journal of Forest Science, 2010, roč. 56, č. 9, s. 397 - 405. ISSN: 1212-4834.
 • ZAHRADNÍK,D.VACEK,S.BÍLEK,L.NOSKOVÁ,I.VACEK,Z. Horizontal structure of forest stands on PRP in the Krkonoše Mts. and its development. Journal of Forest Science, 2010, roč. 56, č. 11, s. 531 - 540. ISSN: 1212-4834.
 • SLOUP,R.ŠÁLEK,L. Trvale udržitelné hospodaření a jeho ekonomika v tropických lesích na příkladu lesů ve středním Vietnamu. Zprávy lesnického výzkumu, 2010, roč. 2010, č. Speciál, s. 114 - 122. ISSN: 0322-9688
 • KULLA,L.TUTKA,J.MARUŠÁK,R. Forest yield index and its applicability to the assessment of future forest yields. Journal of Forest Science, 2009, roč. 55, č. 1, s. 41 - 50. ISSN: 1212-4834.
 • HORÁK,J.NOVÁK,J. Effect of stand segmentation on growth and development. Journal of Forest Science, 2009, roč. 55, č. 7, s. 323 - 329. ISSN: 1212-4834.
 • BÍLEK,L.REMEŠ,J.ZAHRADNÍK,D. Natural regeneration of senescent even-aged beech (Fagus sylvatica L.) stands under the conditions of Central Bohemia. Journal of Forest Science, 2009, roč. 55, č. 4, s. 145 - 155. ISSN: 1212-4834.
 • VORČÁK,J.MERGANIČ,J.MERGANIČOVÁ,K. Contribution to understanding precipitation regime in the mountain spruce forests of Babia hora -- Oravské Beskydy using throughfall index.. Beskydy, 2009, roč. 2, č. 1, s. 85 - 94. ISSN: 1803-2451.
 • MERGANIČ,J.RUSS,R.BERANOVÁ,J. Assessment of the impact of deer on the diversity of young trees in forest ecosystems in selected localities of the Czech Republic. Ekologia-Bratislava, 2009, roč. 4, č. 28, s. 424 - 437. ISSN: 1335-342X
 • KUNEŠ,I.BALCAR,V.KOŇASOVÁ,T.BALÁŠ,M.ZAHRADNÍK,D.VÍTÁMVÁS,J.KACÁLEK,D.ŠPULÁK,O.JAKL,M.PODRÁZSKÝ,V. Influence of pulverized limestone and amphibolite mixture on the growth performance of Alnus incana (L.) Moench plantation on an acidified mountain site. Journal of Forest Science, 2009, roč. 55, č. 10, s. 469 - 476. ISSN: 1212-4834.
 • ŠÁLEK,L.ZAHRADNÍK,D. Wedge prism as a tool for diameter and distance measurement. Journal of Forest Science, 2008, roč. 54, č. 3, s. 121 - 124. ISSN: 1212-4834.
 • KULLA,L.MERGANIČ,J.MARUŠÁK,R. Analysis of natural regeneration in declining spruce forest on the Slovak part of the Beskydy Mts.. Beskydy, 2009, roč. 2, č. 1, s. 51 - 62. ISSN: 1803-2451.
 • LEHNEROVÁ,L.MARUŠÁK,R. Regeneration and game damage in the Krušné hory Mts. assessed on the basis of National Forest Inventory of the Czech Republic. Journal of Forest Science, 2009, roč. 55, č. 6, s. 279 - 292. ISSN: 1212-4834.
 • MARUŠÁK,R.YOSHIMOTO,A. Formath Kobe 2007. Utsunomiya, Japan: Japan Society of Forest Planning Press, 2008. 1s. ISBN 978-4-915870-36-1. s. Comparative analysis on cutting possibilities derived from different allowable cut indicators in Slovakia, s. 223 - 237.
 • ŠEBEŇ,V.MERGANIČ,J.BOŠEĽA,M. Druhová bohatosť vegetácie lesov Slovenska zistená v rámci národnej inventarizácie a monitoringu lesov SR. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2008, roč. 54, č. 1, s. 81 - 89. ISSN: 0323-1046.
 • MERGANIČ,J.MERGANIČOVÁ,K.VORČÁK,J.IŠTOŇA,J. Vzťah medzi fytocenózou a vývojovým štádiom smrekového prírodného lesa v supramontannom stupni NPR Babia Hora. Beskydy, 2008, roč. 1, č. 2, s. 155 - 162. ISSN: 1803-2451.
 • VLADOVIČ,J.MÁLIŠ,F.MERGANIČ,J. Poznatky z výskumu diverzity a dynamiky lesných ekosystémov na báze lesníckej typológie. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2008, roč. 54, č. 3, s. 213 - 233. ISSN: 0323-1046.
 • ŠEBEŇ,V.MERGANIČ,J.BOŠEĽA,M. Druhová bohatosť vegetácie lesov Slovenska zistená v rámci národnej inventarizácie a monitoringu lesov SR. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2008, roč. 54, č. 1, s. 81 - 89. ISSN: 0323-1046
 • BARTOŠ,Z.HENŽLÍK,V.JANSA,V.KRAUS,M.KRCHOV,V.KŘÍSTEK,Š.MACKŮ,J.MANSFELD,V.PAŘÍZEK,M.ŘEZAČ,J.SLOUP,M.SOTORNÍK,M.ŠTĚRBA,P.VANČURA,K.VAŠÍČEK,J.VAŠÍČEK,J.ZEMAN,M. Národní inventarizace lesů v České republice 2001-2004 Úvod, metody, výsledky . Brandýs nad Labem: ÚHÚL Brandýs nad Labem, 2007. 224s. ISBN 978-80-7084-587-5
 • KOUBA,J. Prof. Dr. Techn.Ing. Václav Korf, DrSc.. Scientia Agriculturae Bohemica, 2007, roč. 38, č. 3, s. 153 - 155. ISSN: 1211-3174.
 • MARUŠÁK,R.MAJOROŠ,Š. Vývoj následných bukových porastov počas prirodzenej obnovy a v jej pokročilej fáze. ACTA FACULTATIS FORESTALIS XLVII - 2005, 2006, roč. 0, č. 0, s. 281 - 296. ISSN: 0231-5785.

Certifikované metodiky a software

 • KOBLIHA,J.LSTIBŮREK,M.SLÁVIK,M.MARUŠÁK,R.STEJSKAL,J.KLÁPŠTĚ,J.HYNEK,V. Metodika výpočtu ekonomické efektivity semenných sadů, Metodics of Seed Orchards Economic Effectivity Assesment, seed orchards, economy, 2011, GK-Lesnictví, Uplatněná certifikovaná metodika, KDŠLD / 01, 107839/2011-MZE-16222/M20, Na běžných bonitách VLS lze odhadnout při správné volbě šlechtitelského programu pomocí uvedené metodiky reálný ekonomický 30 zisk v případě zhodnocení objemové produkce v mýtním věku ve výši 160 - 200 tisíc Kč/ha u smrku ztepilého. , Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství České republiky, 6.6. 2011.
 • MERGANIČ,J.MARUŠÁK,R.MERGANIČOVÁ,K.ŠÁLEK,L. Metodika sběru dat pro komplexní ekonomické ohodnocení biodiverzity, Methodology of data collection for complex economic biodiversity valuation, two-phase stratified sampling; sampling design; biodiversity, 2011, GK-Lesnictví, Uplatněná certifikovaná metodika, KHÚL/01, 234020/2011-MZE-16222/M35, Při správné optimalizaci výběrového designu pomocí uvedené metodiky je ekonomický přínos ve formě ušetřených finančních prostředků ve výši 15 000 - 21 000 Kč/ha ve srovnání se stratifikovaným celoplošným podrobným zjišťováním., Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství České republiky, 28.12.2011.
 • ŠIŠÁK,L.ŠACH,F.ŠVIHLA,V.PULKRAB,K.ZEMAN,M. Software Sefos, Software Sefos, Software, forest services valuation, Czech Republic, 2011, GK-Lesnictví, Software, http://fld.czu.cz/vyzkum/sefos, Smlouva o využití softwaru Sefos mezi ČZU v Praze a MZe. Odpovědná osoba prof. Ing. Luděk Šišák, CSc., Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze, tel.: 224383705, Úspora 2,5 mil. Kč při využívání výsledku za dobu pěti let od podpisu smlouvy. Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, Česká republika, Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek
 • ZAHRADNÍK,D.PUŠ,V. PointPro, PointPro, Spatial statistics, point processes, software, 2010, GK-Lesnictví, PointPro 2.2, http://fld.czu.cz/~zahradnik/pointpro, zahradnik@fld.czu.cz, -- Neuvedeny ekonomicke parametry -- , Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, Česká republika, K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek
 • ZAHRADNÍK,D. Letokruhy, TreeRings, Software, image analysis, tree rings, 2010, GK-Lesnictví, Letokruhy 2.4, http://fld.czu.cz/~zahradnik/treerings/, Návod k obsluze je uložen na stejné adrese jako samotný program, autora lze kontaktovat na adrese: zahradnik@fld.czu.cz, -- Neuvedeny ekonomicke parametry -- , Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, Česká republika, Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Příspěvky ve sbornících

 • KŘÍŽOVÁ (LUKÁŠOVÁ),M.VÍTÁMVÁS,J.EŠNEROVÁ,J.KARLÍK,P.ZAHRADNÍK,D.KOŇASOVÁ,T.STEJSKAL,J.BALÁŠ,M.RAŠÁKOVÁ,N.STACHO,J.KUTHAN,J.KUNEŠ,I. CROSS-AMPLIFICATION OF MICROSATELLITE MARKERS WITHIN THE BETULA SPECIES, CROSS-AMPLIFICATION OF MICROSATELLITE MARKERS WITHIN THE BETULA SPECIES, Betula, SSR, microsatellite markers, cross-amplification, transferability, 2011, GK-Lesnictví, Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV), UCOLIS 2011 – University Conference in Life Sciences. ISBN 978-80-213-2226-4
 • PASTORKOVÁ,E.ŠÁLEK,L. What is the importance of trees for the local farmers? A case study of Minahasa Regency, North Sulawesi, Indonesia, What is the importance of trees for the local farmers? A case study of Minahasa Regency, North Sulawesi, Indonesia, agriculture, agroforestry, forestry, farmers, livelihood, Minahasa Regency, 2011, GK-Lesnictví, Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV), Pastorkova E., Salek L., What is the importance of trees for the local farmers? A case study of Minahasa Regency, North Sulawesi, Indonesia, oral presentation, UCOLIS - International conference of young scientists, Czech University of Life Sciences, 23.11.2011, Czech Republic
 • UHLÍKOVÁ,H.NAKLÁDAL,O.ZAHRADNÍK,D. Model rizikových gradačních porostů pro bekyni mnišku (Lymantria monacha L.) na území VVP Brdy, Model of risk outbreak stands of Lymantria monacha L. in the territory of Brdy, model of risk outbreak stands, outbreaks, GIS analyses, Lymantria monacha, territory of Brdy Mountains, 2009, GK-Lesnictví, Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV), ISBN: 978-80-213-1934-9; ISSN: N; Místo vydání: Praha; Název sborníku: COYOUS 2009 – Konference mladých vědeckých pracovníků; Počet stran: 10; Název nakladatele: Česká zemědělská universita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská; Datum zahájení: 24.3.2009; Místo konání: Praha; typ akce: CST; Strana od: 273; Strana do: 282
 • KOUBA,J.ZAHRADNÍK,D. Korf’s function (1939) – use in forest science and its acceptance in the world, Korf’s function (1939) – use in forest science and its acceptance in the world, Korf´s growth function, derivation of Korf ´s function, time characteristics of growth process, 2009, GK-Lesnictví, Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV), ISBN: 978-80-213-2018-5; ISSN: N; Místo vydání: Praha; Název sborníku: Forest, Wildlife and Wood Sciences for Society Development; Počet stran: 14; Název nakladatele: ČZU; Datum zahájení: 16.4.2009; Místo konání: Praha; typ akce: WRD; Strana od: 119; Strana do: 132
 • URBÁNEK,V. Několik novinek pro praktické zjišťování dendrometrických veličin, A couple of new instruments for practical forestry measurement, New forest measuring instruments, field data collecting, POSTEX individual tree-position measuring, ultrasound and laser technology, electronic heightmeter with relascopic function, laser rangenfinder with built-in inclinometer, 2009, XX-Nepřiřazeno, Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV), ISBN: 978-80-7375-266-8; ISSN: N; Místo vydání: Brno; Název sborníku: Stav a perspektivy rozvoje hospodářské úpravy lesů v ČR; Počet stran: 9; Název nakladatele: MZLU v Brně; Datum zahájení: 21.1.2009; Místo konání: Brno; typ akce: CST; Strana od: 125; Strana do: 133
 • TRNKOVÁ, E.URBÁNEK,V. Alternatives in forest management planning in Czech republic - a case study, Alternatives in forest management planning in Czech republic - a case study, theoretical clearing, allowable cut, cutting percentage, rotation period, 2009, XX-Nepřiřazeno, Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV), ISBN: 978-80-213-2018-5; ISSN: N; Místo vydání: Praha; Název sborníku: Forest, Wildlife and Wood Sciences for Society Developement; Počet stran: 5; Název nakladatele: ČZU, FLD; Datum zahájení: 16.4.2009; Místo konání: Praha; typ akce: CST; Strana od: 191; Strana do: 195
 • MARUŠÁK,R.MERGANIČ,J. Rozbor správnosti praktického postupu zisťovania strednej hrúbky a strednej výšky pri relaskopovaní, Accuracy analyse of practical way of average diameter and height estimation at angle-count method, average dbh, average height, angle-count method, 2009, GK-Lesnictví, Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV), ISBN: 978-80-213-1926-4; ISSN: N; Místo vydání: Praha; Název sborníku: Současná role a pozice hospodářské úpravy lesů v českém a slovenském LH; Počet stran: 1; Název nakladatele: ČZU v Praze; Datum zahájení: 11.11.2008; Místo konání: Kostelec nad Černými lesy; typ akce: CST; Strana od: 0; Strana do: 0
 • ZAHRADNÍK,D.KOUBA,J. K optimalizaci věkové struktury lesních porostů, On optimalization of forest stands age structure, Normal forest, conversion to normal forest, linear programming, 2008, GK-Lesnictví, Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV), ISBN: ISBN 978-80-213-1926-4; ISSN: N; Místo vydání: Praha; Název sboníku: Současná role a pozice hospodářské úpravy lesů v českém a slovenském lh; Počet stran: 1; Název nakladatele: ČZU; Datum zahájení: 13.11.2008; Místo konání: Kostelec n. Č. l.; typ akce: CST; Strana od: 0; Strana do: 0
 • URBÁNEK,V. Plánování hospodářských opatření do akátových porostů menších lesních majetků na území jižní Moravy, Forest mamagement planning into black locust stands in smaller forest properties in Southern Moravia (CZ), black locust stands , forest management planning in smaller forest properties, 2008, GK-Lesnictví, Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV), ISBN: 978-80-02-02038-7; ISSN: N; Místo vydání: Praha; Název sborníku: Pěstování nepůvodních dřevin; Počet stran: 3; Název nakladatele: Česká lesnická společnost, o.s.; Datum zahájení: 26.6.2008; Místo konání: Kroměříž; typ akce: CST; Strana od: 20; Strana do: 22
 • ŠÁLEK,L. Forest management planning in the terrotorial system of environmetal stability items, Forest management planning in the terrotorial system of environmetal stability items, forest, environmental stability, biodiversity, stabilty criteria, forest management planning, biocorridor, biocenter, 2009, GK-Lesnictví, Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV), ISBN: ISSN 1843-505X; ISSN: N; Místo vydání: Brasov, Romania; Název sborníku: Forest and sustainable development; Počet stran: 6; Název nakladatele: Padurea si dezvoltarea durabila; Datum zahájení: 17.10.2008; Místo konání: Brasov, Romania; typ akce: WRD; Strana od: 357; Strana do: 362
 • HRIB,M.ŠÁLEK,L. Introdukované dřeviny v České republice a v Evropě, Introduced trees in Czech Republic and Europe, forestry, introduced forest tree speciec, 2008, GK-Lesnictví, Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV), ISBN: 987-80-02-02038-7; ISSN: N; Místo vydání: Praha; Název sborníku: Pěstování nepůvodních dřevin; Počet stran: 5; Název nakladatele: Česká lesnická společnost; Datum zahájení: 26.6.2008; Místo konání: Kroměříž; typ akce: CST; Strana od: 4; Strana do: 8
 • ŠÁLEK,L. Zalesnění degradovaných půd ve Vietnamu, Reforestation of degraded soils in Vietnam, Vietnam, degraded soils, afforestation, noble hardwoods, wattle, agroforestry, endangered tree species, pineapple, 2008, GK-Lesnictví, Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV), ISBN: 978-80-213-1849-6; ISSN: N; Místo vydání: 2008; Název sborníku: Obnova lesního prostředí při zalesňování nelesních a devastovaných stanovišť; Počet stran: 5; Název nakladatele: ČZU v Praze; Datum zahájení: 5.11.2008; Místo konání: Kostelec nad Černými Lesy; typ akce: CST; Strana od: 79; Strana do: 83
 • ŠÁLEK,L. Ořešák černý v porostech Strážnického a Kunovického Pomoraví, Black walnut in stands of the areas Strážnické and Kunovické Pomoraví, Black walnut, growth, juglon, non-native tree species, nature protection, forest management plan, 2008, GK-Lesnictví, Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV), ISBN: 987-80-02-02038-7; ISSN: N; Místo vydání: Praha; Název sborníku: Pěstování nepůvodních dřevin; Počet stran: 6; Název nakladatele: Česká lesnická společnost; Datum zahájení: 26.6.2008; Místo konání: Kroměříž; typ akce: CST; Strana od: 54; Strana do: 59
 • KOUBA,J.ZAHRADNÍK,D. Rozbor nahodilých těžeb v ČR jako základ pro rozvoj metod pojištění lesního hospodářství a majetku, Analyse of salvage cuttings in Czech Republic as base for advancement of insurance methods in forestry and forest property, Annual volume of salvage cuttings, N-year return period, forest life table, forest assurance, 2008, GK-Lesnictví, Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV), ISBN: ISBN 978-80-213-1926-4; ISSN: N; Místo vydání: Praha; Název sborníku: Současná role a pozice hospodářské úpravy lesů v českém a slovenském lh ; Počet stran: 1; Název nakladatele: ČZU; Datum zahájení: 13.11.2008; Místo konání: Kostelec n. Č. l.; typ akce: CST; Strana od: 0; Strana do: 0
 • ZAHRADNÍK,D.MARUŠÁK,R. On optimizing of forest stands age structure, On optimizing of forest stands age structure, Normal forest, conversion to normal forest, linear programming, 2009, GK-Lesnictví, Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV), ISBN: 1843-505X; ISSN: N; Místo vydání: Brasov; Název sborníku: Forest and sustainable development; Počet stran: 8; Název nakladatele: Transilvania University of Brasov; Datum zahájení: 17.10.2008; Místo konání: Brasov; typ akce: EUR; Strana od: 373; Strana do: 380
 • KULLA,L.TUTKA,J.MARUŠÁK,R. Forest yield index and its applicability to the assesment of the future forests yield, Forest yield index and its applicability to the assesment of the future forests yield, forest growth, wood production, final cutting yield, tree species composition, forest management, 2009, GK-Lesnictví, Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV), ISBN: 1843-505X; ISSN: N; Místo vydání: Brasov; Název sborníku: Forest and Sustainable Development; Počet stran: 10; Název nakladatele: Editura Universitatii Transilvania din Brasov; Datum zahájení: 17.10.2008; Místo konání: Brasov, Rumunsko; typ akce: EUR; Strana od: 363; Strana do: 372
 • MARUŠÁK,R. Influence of different rotation and regeneration period on allowable cut indicator and future age class distribution, Influence of different rotation and regeneration period on allowable cut indicator and future age class distribution, age structure, cutting percentage, 2009, GK-Lesnictví, Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV), ISBN: 978-80-213-2018-5; ISSN: N; Místo vydání: Praha; Název sborníku: Forest, Wildlife and Wood Sciences for Society Development; Počet stran: 4; Název nakladatele: ČZU v Praze; Datum zahájení: 16.4.2009; Místo konání: Praha; typ akce: WRD; Strana od: 133; Strana do: 136
 • MARUŠÁK,R.URBÁNEK,V. Allowable cut indicators from sustainable harvest point of view – a case study in Czech Republic, Allowable cut indicators from sustainable harvest point of view – a case study in Czech Republic, forest management, forest planning, harvest scheduling, forest management plan, 2009, GK-Lesnictví, Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV), ISBN: 1843-505X; ISSN: N; Místo vydání: Brasov; Název sborníku: Forest and Sustainable Development; Počet stran: 8; Název nakladatele: Editura Universitatii Transilvania din Brasov; Datum zahájení: 17.10.2008; Místo konání: Brasov, Rumunsko; typ akce: EUR; Strana od: 381; Strana do: 388
 • HORÁK,J. VLIV ROZČLENĚNÍ POROSTU NA ZMĚNU RŮSTOVÝCH CHARAKTERISTIK U SMRKU ZTEPILÉHO (LOKALITA MACHOV), Effect of stand segmentation on growth characteristics of Norway spruce (Machov locality)., Norway spruce, forest tending, skidding lines, growth, production, static stability., 2008, GK-Lesnictví, Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV), ISBN: 978-80-213-1778-9; ISSN: N; Místo vydání: fakulta lesnická a dřevařská,čzu-praha; Název sborníku: COYOUS 2008 - Konference mladých vědeckých pracovníků; Počet stran: 15; Název nakladatele: fakulta lesnická a dřevařská,čzu-praha; Datum zahájení: 2.4.2008; Místo konání: fakulta lesnická a dřevařská,čzu-praha; typ akce: CST; Strana od: 308; Strana do: 322
 • URBÁNEK,V.MARUŠÁK,R. Dendrometrické pomůcky využitelné pro inventarizaci arboreta, Dendrometric instruments for arboristic inventory and purposes, Modern measuring instruments for tree heights and diameters, detection of dendrometric parameters in arboretums and parks; electronic heightmeters, electronic calipers, 2008, XX-Nepřiřazeno, Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV), ISBN: 978-80-213-1848-9; ISSN: N; Místo vydání: Praha; Název sborníku: Pravdomil Svoboda - člověk, lesník a dendrolog; Počet stran: 6; Název nakladatele: Česká zemědělská univerzita v Praze; Datum zahájení: 23.9.2008; Místo konání: Kostelec nad Černými lesy; typ akce: EUR; Strana od: 22; Strana do: 27
 • ŠÁLEK,L. Hospodářská úprava porostů s elektrovody, Forest management for stands with power lines, Power line, stand edge, forest management, ecotone, biodiversity, management sets of stands, wind. , 2007, GK-Lesnictví, Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV), ISBN: 978-80-02-01976-3; ISSN: N; Místo vydání: Praha; Název sborníku: Nové trendy v hospodaření na lesních pozemcích v OPV a problematika jejich údržby; Počet stran: 4; Název nakladatele: Česká lesnická společnost; Datum zahájení: 14.12.2007; Místo konání: Praha; typ akce: CST; Strana od: 19; Strana do: 22
 • ŠÁLEK,L. Wedge prism – tool for forest mensuration, Wedge prism – tool for forest mensuration, Wedge prism, sample plot, angle counting, errors, stand volume calculation,, 2007, GK-Lesnictví, Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV), ISBN: 978-80-213-1714-7; ISSN: N; Místo vydání: Kostelec nad Černými lesy; Název sborníku: Nové trendy v měření dendrometrických veličin; Počet stran: 1; Název nakladatele: New trends in forest mensuration; Datum zahájení: 30.10.2007; Místo konání: Kostelec nad Černými lesy; typ akce: CST; Strana od: 0; Strana do: 0
 • URBÁNEK,V. Přírodě blízké hospodaření a LHP, Close-to-nature forestry and forest management plan, forest management plan, forest planning, forest stand data, 2007, GK-Lesnictví, Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV), ISBN: 978-80-213-1687-4; ISSN: N; Místo vydání: Praha; Název sborníku: Význam přírodě blízkých způsobů pěstování lesů pro jejich stabilitu, produkční a mimoprodukční funkce; Počet stran: 3; Název nakladatele: ČZU v Praze; Datum zahájení: 17.10.2007; Místo konání: Kostelec nad Černými lesy; typ akce: CST; Strana od: 134; Strana do: 136
 • URBÁNEK,V. Praktická dendrometrie - nástroje, trendy a možnosti, Practical dendrometry - tools, trends and possibilities, practical forest mensuration, efficient stand data handling and utilize, forest management planning , 2007, GK-Lesnictví, Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV), ISBN: 978-80-213-1714-7; ISSN: N; Místo vydání: Praha; Název sborníku: Nové trendy v měření dendrometrických veličin - New trends in forest mensuration; Počet stran: 1; Název nakladatele: ČZU v Praze; Datum zahájení: 30.10.2007; Místo konání: Kostelec nad Černými lesy; typ akce: EUR; Strana od: 0; Strana do: 0
 • ŠÁLEK,L. Výhody a nevýhody hospodářských způsobů (holosečný, násečný, podrostní a výběrný) a tvarů lesa vzhledem k tvorbě přírodě blízkých lesů., Advantages and disadvantages of silvicultural systems (clear-cutting, strip, shelterwood and selection) and forest forms regarding to the close-to-nature silviculture creating., Close-to-nature forestry, sylvicultural systems, forest forms, 2007, GK-Lesnictví, Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV), ISBN: 978-80-213-1687-4; ISSN: N; Místo vydání: Kostelec nad Černými lesy; Název sborníku: Význam přírodě blízkých způsobů pěstování lesů pro jejich stabilitu, produkční a mimoprodukční funkce; Počet stran: 4; Název nakladatele: ČZU v Praze; Datum zahájení: 17.10.2007; Místo konání: Kostelec nad Černými lesy; typ akce: CST; Strana od: 122; Strana do: 125
 • MARUŠÁK,R.BARNA,M.SEDMÁK,R. Height increment and number of trees movement in beechwoods after shelterwood cutting, Height increment and number of trees movement in beechwoods after shelterwood cutting, height, submountain beech stands, shelterwood cutting, tree class, increment, 2007, GK-Lesnictví, Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV), ISBN: 1843-505X; ISSN: N; Místo vydání: Brasov; Název sborníku: Forest and sustainable development; Počet stran: 8; Název nakladatele: Editura Universitatii Transilvania, Brasov; Datum zahájení: 27.10.2006; Místo konání: Brasov; typ akce: EUR; Strana od: 113; Strana do: 120
 • ŠÁLEK,L. Historie vývoje lesa a biodiverzity na příkladu výskytu zástupců čeledi tesaříkovitých, History of forest and biodiversity development via sample of occurence of species from Cerambycidae family, Cerambycidae, occurrence, forest history, changes of species composition, 2006, GK-Lesnictví, Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV), ISBN: 80-213-1536-9; ISSN: N; Místo vydání: Srní; Název sborníku: Historie a vývoj lesů v českých zemích; Počet stran: 6; Název nakladatele: ČZU v Praze; Datum zahájení: 17.10.2006; Místo konání: Srní; typ akce: CST; Strana od: 241; Strana do: 246
 • MARUŠÁK,R.SEDMÁK,R.BARNA,M. Influence of cutting intensity on development of beech value production, Influence of cutting intensity on development of beech value production, beech, shelterwood cutting, value, increment, 2007, GK-Lesnictví, Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV), ISBN: 1843-505X; ISSN: N; Místo vydání: Brasov; Název sborníku: Forest and sustainable development; Počet stran: 6; Název nakladatele: Editura Universitatii Transilvania, Brasov; Datum zahájení: 27.10.2006; Místo konání: Brasov; typ akce: EUR; Strana od: 129; Strana do: 134
 • MANSFELD,V. Typologický systém ÚHÚL Brandýs nad Labem, Typological system of FMI Brandys nad Labem, forest typology, unified typological system of Czech forests, Regional Plans of Forest Development, 2006, GK-Lesnictví, Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV), ISBN: 80-02-01839-7; ISSN: N; Místo vydání: Praha; Počet stran: 3; Název nakladatele: ČS VTS – Česká lesnická společnost; Konference: Význam lesnické typologie pro současné lesní hospodářství.; Datum zahájení: 19.9.2006; Strana od: 1; Strana do: 3
 • MARUŠÁK,R.BARNA,M.SEDMÁK,R. Influence of shelterwood cutting intensity on radial growth of mature beech (Fagus sylvatica L.) trees, Influence of shelterwood cutting intensity on radial growth of mature beech (Fagus sylvatica L.) trees, beech, increment responses, shelterwood system , 2007, GK-Lesnictví, Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV), ISBN: 1843-505X; ISSN: N; Místo vydání: Brasov; Název sboníku: Forest and sustainable development; Počet stran: 8; Název nakladatele: Editura Universitatii Transilvania, Brasov; Datum zahájení: 27.10.2006; Místo konání: Brasov; typ akce: EUR; Strana od: 121; Strana do: 128
 • MARUŠÁK,R. Vývoj hospodárskej úpravy lesov na Slovensku, Development of forest management in Slovakia, forest management, forest management plan, development, history, 2006, XX-Nepřiřazeno, Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV), ISBN: 80-213-1536-9; ISSN: N; Místo vydání: Praha; Název sborníku: Historie a vývoj lesů v českých zemích; Počet stran: 5; Název nakladatele: ČZU v Praze; Datum zahájení: 17.10.2006; Místo konání: Srní; typ akce: CST; Strana od: 41; Strana do: 45
 • MARUŠÁK,R. Ťažbový potenciál lesov na Slovensku, Felling potential in Slovak Republic, felling possibilities, Slovakia, development, age structure, wood suply, increment, forest area, cutting regulation , 2006, GK-Lesnictví, Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV), ISBN: 80-89121-10-1; ISSN: N; Místo vydání: Bratislava; Název sborníku: Alternatívy rozvoja lesného hospodárstva v SR; Počet stran: 10; Název nakladatele: Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika; Datum zahájení: 7.11.2006; Místo konání: Ružomberok; typ akce: CST; Strana od: 82; Strana do: 91
 • KOUBA,J. Přírodní kalamity v našich lesích na základě nejstarších českých kronik a nejdůleži-tějších kronik z počátku věku nového (1091-1627), Natural Disasters in our Forests Based on the Oldest Czech Chronicles and the Most Important Chronicles from the Early New Age (1091-1627), forest history, old Czech (Bohemian) chronicles, Middle Age, early New Age, historical disasters in forests, forest protection, wind, snow, frost, hails, drought, forest fires, insects, 2006, GK-Lesnictví, Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV), ISBN: 80-213-1536-9; ISSN: N; Místo vydání: Praha; Název sborníku: Historie a vývoj lesů v českých zemích; Počet stran: 20; Název nakladatele: Česká zemědělská univerzita v Praze; Datum zahájení: 17.10.2006; Místo konání: Srní; typ akce: CST; Strana od: 183; Strana do: 202
 • KOUBA,J. Prof. Dr. Techn. Ing. Václav Korf, Prof. Dr. Techn. Ing. Václav Korf, Korf, growth function, citation, 2006, GK-Lesnictví, Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV), ISBN: 80-213-1536-9; ISSN: N; Místo vydání: Praha; Název sborníku: Historie a vývoj lesů v českých zemích; Počet stran: 4; Název nakladatele: Česká zemědělská univerzita v Praze; Datum zahájení: 17.10.2006; Místo konání: Srní ; typ akce: CST; Strana od: 153; Strana do: 156
 • KOUBA,J. Změny růstu a přírůstu lesů v České republice, Changes in growth and increment trends of forests in Czech republic, growth trends, stochastic processes, increment as a function of ages and a calendar year, 2005, GK-Lesnictví, Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV), ISBN: 80-213-1331-5; ISSN: N; Místo vydání: Praha; Název sborníku: Korfova růstová funkce a její užití v lesnictví a ohlas ve světě; Počet stran: 8; Název nakladatele: Česká zemědělská univerzita v Praze; Datum zahájení: 31.5.2005; Místo konání: Kostelec nad Černými lesy; typ akce: CST; Strana od: 99; Strana do: 106
 • KOUBA,J. Odvození a rozbor Korfovy (1939) růstové funkce, Derivation and analysis of Korf's (1939) growth function, Korf's growth function, derivation of Korf's function, time characteristic of growth process, 2005, GK-Lesnictví, Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV), ISBN: 80-213-1331-5; ISSN: N; Místo vydání: Praha; Název sborníku: Korfova růstová funkce a její užití v lesnictví a ohlas ve světě; Počet stran: 10; Název nakladatele: Česká zemědělská univerzita v Praze; Datum zahájení: 31.5.2005; Místo konání: Kostelec nad Černými lesy; typ akce: CST; Strana od: 107; Strana do: 116