×
Katedra hospodářské úpravy lesů a DPZ

Témata diplomových prací

Seznam zpracovaných a zadaných diplomových prací (za každým názvem diplomové práce je v závorce uvedeno datum obhajoby)

Vedoucí diplomové práce doc. Ing. Róbert Marušák, PhD.

 • Hospodářská úprava vybraného bukového porostu V PLO 11 – Český les a simulace jeho dalšího vývoje (2013/06)
 • Vyhodnocení dat trvalých zkusných ploch v rámci PLO 23 (2013/06)
 • Optimalizace mýtní těžby (2012/06)
 • Vyhodnocení dendrometrických dat TZP dubu korkového (2012/06)
 • Lesnictví a lesní hospodářství na Novém Zélandu (2011/06)
 • Využití digitální fotografie ke stanovení objemu stromu listnatých dřevin (2011/06)
 • Využití relaskopické metody stanovení porostní zásoby (2011/06)

 

Vedoucí diplomové práce Ing. Lubomír Šálek, PhD.

 • Produkce bukových a smíšených porostů na lesních typech 4W lesní správy Železná Ruda (2013/06)
 • Alternativní LHP s cílem zvýšení zásob, těžeb a diferenciace produkce (2012/06)
 • Hospodářská úprava porostů přírodního parku Sýkornice s cílem zajištění odpovídajícího podílu MZD a jejich žádoucí diferenciace (2012/06)
 • Hospodářská úprava ve vybraných porostech poškozených zvěří na VVP Jince (2012/06)
 • Lesní hospodářský plán pro přírodní rezervaci Čepičná zaměřený na uplatnění podrostního způsobu obnovy bukových porostů (2012/06)
 • Návrhy hospodaření na vybraných zrekultivovaných lesních plochách po důlní činnosti v oblasti Teplicka (2012/06)
 • Porovnání dvou sousedících LHP na bývalém společném soukromém lesním majetku (2012/06)
 • Porovnání produkce smrku ztepilého v čistých a smíšených porostech (s dubem) na kyselých půdách středních poloh 2012/06)
 • Vývoj zastoupení dřevin ve vybrané části PLO Třeboňská pánev od roku 1746 (2012/06)
 • Zjištění historického a současného stavu a vývoje lesa Básum (2012/06)
 • Hospodářská úprava bukových porostů s maximálním uplatněním přirozené obnovy v oblasti lesní správy Česká Lípa (2011/06)
 • Hospodářská úprava lesů ohrožených větrem v majetku města Teplá (2011/06)
 • Lesní hospodářská osnova pro obec Třeboc (2011/06)
 • Lesní hospodářský plán pro oboru Hvězda (2011/06)
 • Návrh hospodaření v PR Žernov při použití moderních metod zjišťování hospodářsko úpravnických veličin (2011/06)
 • Porovnání produkce dubových a vejmutovkových porostu na PLO č. 17 Polabí (2011/06)
 • Produkce smíšených a čistých porostů ořešáku černého (Juglans nigra) v lužních lesích dolního toku Moravy (2011/06)
 • Vyhodnocení lesnických a agrolesnických praktik - případová studie v okresu Minahasa, Indonésie (2011/06)
 • Vyhodnocení produkce smíšených porostů se smrkem v oblasti lesní správy Františkovy Lázně, PLO 1 – Krušné hory, 5. vegetační stupeň. (2011/06)
 • Vyhodnocení zkušeností místních farmářů využívajících agrolesnických praktik v okrese Boloso sore, Ethiopia (2011/06)
 • Zjištění skutečných hmot porostů ořešáku černého vyhodnocením pokácených vzorníků a porovnání s hmotami vypočítanými podle tabulek DB (2011/06)
 • Zjištění vztahů mezi hmotou, výškou, počtem kmenů, nasazením a rozměrů koruny v porostech s převahou buku v oblasti LHC Komňa (2011/06)
 • Zjištění vztahu mezi zakmeněním, nasazením koruny a úrovní přirozeného zmlazení v porostech se zastoupením smrku v oblasti ŠLP Kostelec nad Černými Lesy (2011/06)
 • Zjištění zásob borového porostu na základě vyhodnocení pozemních fotografií borovic (2011/06)

 

Vedoucí diplomové práce Ing. Vilém Urbánek

 • Efektivní nástroje provozní dendrometrie (2013/06)
 • Efektivní zakládání a sběr dat na trvalých zkusných plochách (2013/06)
 • Porovnání dendrometrických charakteristik porostu směřujícího k výběrnému způsobu hospodaření (2013/06)
 • Zjišťování porostních charakteristik stojícího porostu využitím moderních nástrojů (2013/06)
 • Role odborného lesního hospodáře ve vztahu k hospodaření podle LHP a LHO na drobných lesních majetcích (2012/06)
 • Zpracování lesního hospodářského plánu pro menší nestátní lesní majetek (2012/06)
 • Přístrojové vybavení pro Národní inventarizaci lesů a možnosti využití některých přístrojů ve státní správě (2011/06)

 

Vedoucí diplomové práce Ing. Daniel Zahradník, Ph.D

 • Kontrolní metody a technologie v Národní inventarizaci lesů České republiky (2012/06)