×
Katedra technologických zařízení staveb
banner

Granty realizované katedrou

Aplikační projekt MAXSTO

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ing. Zdeněk Votruba, Ph.D., 2021-2023

Vliv podílů metanolu na výkon a emise zážehového a vznětového spalovacího motoru

GA TF, Ing. Jaroslav Mrázek, 2021-2022

Analýza vlivu peletizace a torifikace na palivářské vlastnosti odpadní biomasy

GA TF, Ing. Lukáš Jeníček, 2021-2022

Modulární automatizovaná úprava průmyslových vod pro jejich následnou recyklaci

Technologická agentura ČR, doc. Ing. Jan Malaťák, Ph.D., 2020-2023

Analýza vlivu peletizace biomasy na její uhlíkovou stopu

GA TF, Ing. Lukáš Jeníček, 2020-2021

Ověření možnosti použití bezdrátových technologií pro monitoring pohybu ustájené zvěře, jako náhrada za současný systém RFID

GA TF, Ing. Martin Olmr, 2019-2020

Využití torrefikátu do směsí pro výrobu tuhých tvarovaných paliv

GA TF, Ing. Jan Velebil, 2019-2020

Hodnocení poškození zrnin určených k potravinářským a krmivářským účelům s ohledem na použitou technologii dopravy a posklizňového ošetřování

GA TF, Ing. Anna Vagová, 2019-2019

Ověření možností monitorování zvěře za úponmoci monitorovacích systémů založaných na principu internetu věcí

GA TF, Ing. Pavel Matějka, 2018-2018

Úprava čistírenských kalů hydrotermální karbonizací

GA TF, Ing. Petr Kostka, 2018-2018

Použití biouhlí ze zbytkové biomasy pro sorpci digestátu ze zemědělských bioplynových stanic při aplikaci na zemědělskou půdu

CIGA, Ing. Jan Velebil, 2018-2019

Stabilizace spalin uhličitanem vápenatým pro spalování nebezpečného odpadu do tepelného výkonu 300 kW

CIGA, Ing. Petr Jirsa, 2017-2017

Torrefikační a hydrotermální karbonizace agroodpadů ze zpracování ovoce, zeleniny a obilovin

CIGA, Ing. Barbora Tamelová, Ph.D., 2017-2017

Vývoj technologie stabilizace digestátu z výroby bioplynu pomocí degradabilní organické matrice pro účely strojní fertilizace půdy

Technologická agentura ČR, Ing. Barbora Tamelová, Ph.D., 2017-2019

Zpracování odpadních organických materiálů hydrotermální karbonizací a torrefakcí s ohledem na palivářské vlastnosti finálních tuhých produktů

GA TF, Ing. Jan Velebil, 2016-2016

Stanovení procesních parametrů hydrotermální karbonizace pro jednodruhové biologicky rozložitelné odpady z kuchyní a stravoven a jejich směsi s ohledem na nejvyšší energetický potenciál

CIGA, Ing. Jan Velebil, 2015-2015

Mikroklimatické podmínky ve stájích pro dojnice

GA TF, Ing. et Ing. Jan Papež, 2015-2015

Snímání pohybových rozsahů skotu a aplikace takto získaných dat pro 3D model dojnice

GA TF, 2015-2015

Konstrukce demonstračního zařízení robotického čistícího stroje do prostorů zemědělských provozů

GA TF, Ing. Michal Hruška, Ph.D., 2014-2014

Zpracování biologicky rozložitelných odpadů hydrotermální karbonizací

GA TF, 2014-2014

Konstrukce demonstračního zařízení robotického čistícího stroje do prostorů zemědělských provozů

GA TF, Ing. Michal Hruška, Ph.D., 2014-2015

Integrace systému CCTV do PZTS budov

GA TF, Ing. Zdeněk Votruba, Ph.D., 2011-2011

Optimalizace sanitačních procesů v agropotravinářském průmyslu z hlediska snižování zatěžování životního prostředí

GA TF, doc. Ing. Ladislav Chládek, CSc., 2010-2010

Stanovení vybraných vlastností tuhých biopaliv z pyrolýzní technologie

GA TF, doc. Ing. Jan Malaťák, Ph.D., 2010-2010

Bezpečnost a spolehlivost bezdrátových prvků zabezpečovacích systémů budov

GA TF, Ing. Zdeněk Votruba, Ph.D., 2010-2010

Universální propojení ochranných systémů v projektu inteligentních budov

GA TF, Ing. Zdeněk Votruba, Ph.D., 2010-2010

Působení technických a animálních faktorů v procesu robotizovaného dojení

Ministerstvo zemědělství ČR, doc. Ing. Miroslav Přikryl, CSc., 2009-2011

Stanovení stechiometrických vlastností pevné biomasy a kapalných paliv a stanovení jejich tepelně-emisních charakteristik

GA TF, doc. Ing. Jan Malaťák, Ph.D., 2008-2008

Stanovení stechiometrických vlastností pevné biomasy, kapalných paliv a alternativních paliv a stanovení jejich tepelně-emisních charakteristik

GA TF, doc. Ing. Jan Malaťák, Ph.D., 2007-2007

Stechiometrické vlastnosti pevné biomasy, kapalných paliv, alternativních a standardizovaných paliv a stanovení jejich tepelně-emisních charakteristik

GA TF, doc. Ing. Jan Malaťák, Ph.D., 2006-2006

Rozvoj a inovace laboratoře techniky prostředí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Pavel Kic, DrSc., 2005-2005

Energetické využití pevné a kapalné biomasy

CIGA, doc. Ing. Jan Malaťák, Ph.D., 2005-2006

Technické, animální a humánní faktory dojení a jejich působení v procesu získávání mléka

Ministerstvo zemědělství ČR, doc. Ing. Miroslav Přikryl, CSc., 2004-2007

Snižování kvalitativních a kvantitativních ztrát při ošetřování a skladování potravinářských zrnin v zemědělském podniku

Ministerstvo zemědělství ČR, doc. Ing. Miroslav Přikryl, CSc., 2001-2004