×
Katedra technologických zařízení staveb
banner

Granty realizované katedrou

Analýza lahvárenských linek

CIGA, Ing. Ondřej Suchý, 2009-2010

Bezpečnost a spolehlivost bezdrátových prvků zabezpečovacích systémů budov

GA TF, Ing. Zdeněk Votruba, Ph.D., 2010-2010

Energetické využití pevné a kapalné biomasy

CIGA, doc. Ing. Jan Malaťák, Ph.D., 2005-2006

Ergonomie zvířat jako prostředek optimalizace automatických dojicích systémů

CIGA, Ing. Josef Šimon, 2013-2013

Hydrotermální karbonizace biomasy

GA TF, Ing. Tomáš Dlabaja, 2011-2011

Hydrotermální karbonizace biomasy

CIGA, Ing. Tomáš Dlabaja, 2012-2013

Integrace systému CCTV do PZTS budov

GA TF, Ing. Zdeněk Votruba, Ph.D., 2011-2011

Interface pro propojení bezpečnostních systémů využívaných k ochraně objektů s automatizovanou vizuální kontrolou

GA TF, Ing. Vendula Nejedlá, 2012-2012

Konstrukce a provoz skleníků

GA TF, Ing. Ivana Tůmová, 2009-2009

Konstrukce demonstračního zařízení robotického čistícího stroje do prostorů zemědělských provozů

GA TF, Ing. Michal Hruška, Ph.D., 2014-2014

Konstrukce demonstračního zařízení robotického čistícího stroje do prostorů zemědělských provozů

GA TF, Ing. Michal Hruška, Ph.D., 2014-2015

Mikroklimatické podmínky ve stájích pro dojnice

GA TF, Ing. et Ing. Jan Papež, 2015-2015

Omezení emisí skleníkových plynů a amoniaku do ovzduší ze zemědělské činnosti

Ministerstvo zemědělství ČR, doc. Ing. Miroslav Andrt, CSc., 2003-2007

Optimalizace sanitačních procesů v agropotravinářském průmyslu z hlediska snižování zatěžování životního prostředí

GA TF, doc. Ing. Ladislav Chládek, CSc., 2010-2010

Propojení systémů detekce frakvenčních přenosů s PZTS

GA TF, Ing. Jan Hart, Ph.D., 2013-2013

Působení technických a animálních faktorů v procesu robotizovaného dojení

Ministerstvo zemědělství ČR, doc. Ing. Miroslav Přikryl, CSc., 2009-2011

Rozvoj a inovace laboratoře techniky prostředí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Pavel Kic, DrSc., 2005-2005

Snímání pohybových rozsahů skotu a aplikace takto získaných dat pro 3D model dojnice

GA TF, 2015-2015

Snižování kvalitativních a kvantitativních ztrát při ošetřování a skladování potravinářských zrnin v zemědělském podniku

Ministerstvo zemědělství ČR, doc. Ing. Miroslav Přikryl, CSc., 2001-2004

Stanovení procesních parametrů hydrotermální karbonizace pro jednodruhové biologicky rozložitelné odpady z kuchyní a stravoven a jejich směsi s ohledem na nejvyšší energetický potenciál

CIGA, Ing. Jan Velebil, 2015-2015

Stanovení stechiometrických vlastností pevné biomasy a kapalných paliv a stanovení jejich tepelně-emisních charakteristik

GA TF, doc. Ing. Jan Malaťák, Ph.D., 2008-2008

Stanovení stechiometrických vlastností pevné biomasy, kapalných paliv a alternativních paliv a stanovení jejich tepelně-emisních charakteristik

GA TF, doc. Ing. Jan Malaťák, Ph.D., 2007-2007

Stanovení tepelně-emisních vlastností malých spalovacích zařízení při spalování organických odpadů

GA TF, Ing. David Černý, 2012-2012

Stanovení vybraných vlastností tuhých biopaliv z pyrolýzní technologie

GA TF, doc. Ing. Jan Malaťák, Ph.D., 2010-2010

Stechiometrické vlastnosti pevné biomasy, kapalných paliv, alternativních a standardizovaných paliv a stanovení jejich tepelně-emisních charakteristik

GA TF, doc. Ing. Jan Malaťák, Ph.D., 2006-2006

Technické a provozní aspekty skleníkového hospodářství

GA TF, Ing. Ivana Tůmová, 2012-2012

Technické, animální a humánní faktory dojení a jejich působení v procesu získávání mléka

Ministerstvo zemědělství ČR, doc. Ing. Miroslav Přikryl, CSc., 2004-2007

Termické zpracování a využití biologicky rozložitelných produktů a odpadů pro výrobu paliv

GA TF, 2014-2014

Universální propojení ochranných systémů v projektu inteligentních budov

GA TF, Ing. Zdeněk Votruba, Ph.D., 2010-2010

Vybrané tepelně-emisní parametry při spalování paliv z biomasy v krbových kamnech

GA TF, Ing. David Černý, 2013-2013

Výzkum výroby biopaliva z odpadních živočišných tuků

Ministerstvo zemědělství ČR, Ing. Ludmila Škarková, CSc., 2006-2009

Zpracování biologicky rozložitelných odpadů hydrotermální karbonizací

GA TF, 2014-2014

Zvýšení technicko-ekonomické efektivnosti bioplynové stanice v Krásné hoře a možnosti rozšíření biosurovinové základny

CIGA, Ing. Miroslav Herout, 2009-2010