×
Katedra technologických zařízení staveb
banner

Pedagogická činnost

Katedra technologických zařízení staveb garantuje a řídí výuku ve dvou oborech:

  • Technologická zařízení staveb
  • Technika a technologie zpracování odpadů

Obor Technologická zařízení staveb
Tento obor  Autorizační rada české komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) činných ve výstavbě uznala jako požadované vzdělání autorizovaných inženýrů a autorizovaných techniků. Absolventi na základě výše uvedeného studia a následné praxe získají autorizované oprávnění v oboru „Technologických zařízení staveb“ a samostatně navrhují v souladu se zákonem „České národní rady“ č. 360/1992 Sb. novou výstavbu, nebo inovaci výrobních linek rozhodujících zemědělských provozů a potravinářských provozů jako například mlýnů, pekáren a cukráren, cukrovarů, čokoládoven, škrobáren, sladoven, pivovarů, lihovarů, nealkoholických nápojů, mlékáren, tukových závodů, porážkových linek a závodů na zpracování masa.

Studijní obor TZS je dvoustupňový. V prvním tříletém bakalářském stupni lze získat titul Bc. a v navazujícím dvouletém magisterském stupni lze získat titul Ing.

Předměty bakalářského studia jsou vybrány a pečlivě sestaveny tak, aby studentům poskytovaly základní teoretické znalosti a dostatečný odborný základ pro přímé uplatnění absolventa v praxi.

Předměty magisterského studia prohlubují znalosti získané bakalářským studiem a podstatně rozvíjejí odbornou kvalifikaci pro zvolenou specializaci. Ze specializovaných profilových předmětů jsou to zejména Dopravní a manipulační stroje, Technika prostředí, Technologická zařízení staveb pro živočišnou výrobu, Technologická zařízení potravinářských staveb, Roboty a manipulátory či Technologie chladírenství. Tyto základní oborové předměty jsou doplněny souborem ekonomicko-manažerských předmětů jako Ekonomika podniků, Management a marketing, Pracovní právo či Účetnictví a finanční hospodaření.


Obor Technika a technologie zpracování odpadů
Cílem je vychovávat studenty na technickém základě schopné zejména navrhovat komplexní řešení inovace nebo výstavby výrobních linek odpadového hospodářství a jejich návaznost na stavby a inženýrské sítě. Absolventi po získání odborné praxe v požadovaném rozsahu splní předpoklady pro projekční i realizační činnost inženýrů činných ve výstavbě ve smyslu zákona č. 360/92 Sb. Přínos tohoto oboru pro praxi spočívá v novém odborném profilu absolventů, kteří jsou schopni na strojním základě navrhovat komplexní inovace popř. výstavbu, rekonstrukci a řešit projekční a provozní otázky podniků zabývajících se zužitkováním odpadů.

Studijní obor TTZO je dvoustupňový. V prvním tříletém bakalářském stupni lze získat titul Bc. a v navazujícím dvouletém magisterském stupni lze získat titul Ing.

Předměty bakalářského stupně studia jsou vybrány a pečlivě sestaveny tak, aby studentům poskytovaly základní teoretické vědomosti pro případné další studium, a aby také zahrnovaly i dostatečný odborný základ, garantovaný vykonáním státní bakalářské zkoušky, pro přímé uplatnění absolventa v praxi.

Předměty navazujícího magisterského studia výrazně prohlubují znalosti získané v průběhu studia na bakalářském stupni a podstatně rozvíjejí odbornou kvalifikaci pro zvolenou specializaci. Kromě odborných předmětů profilujících absolventa do dané oblasti (Technologická zařízení staveb odpadového hospodářství I+II, Termické zpracování odpadů, Zpracovny nekovového odpadu, Zpracovny kovového odpadu, Odpady a jejich využití atd.) jsou do studijního plánu zařazeny rovněž základní manažerské předměty (Ekonomika podniků, Management a marketing, Účetnictví a finanční hospodaření, Pracovní právo, aj.), což dává dobré předpoklady pro uplatnění absolventa v manažerských pozicích v oblasti zpracování odpadů.

V pedagogické oblasti katedra dále zajišťuje výuku odborných předmětů pro ostatní obory na technické fakultě a také na fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů a provozně ekonomické fakultě.