×
Katedra technologických zařízení staveb
banner

Výzkumná činnost

Oblasti výzkumu, ve kterých bylo dosaženo významných, příznivě hodnocených výsledků, jsou již řadu let orientovány na dojicí zařízení, na problémy spojené s energetickými požadavky drcení krmných komponent a disperzity vzniklého produktu a na záležitosti týkající se techniky prostředí staveb. Nové obory výzkumných aktivit katedry směřují k obalové technice, technice zpracování odpadů a technologií minipivovarů.

Katedra technologických zařízení staveb se ve vědecko výzkumné činnosti, vedle dalších zájmových okruhů, zabývá v širším rozsahu také otázkami racionálního zpracování a využití odpadů ze zemědělské, lesnické a potravinářské produkce již několik let. V této oblasti bylo dosaženo významných, příznivě hodnocených výsledků, které jsou již řadu let orientovány nejen na techniku zpracování odpadů. Úzce spolupracuje s Výzkumným ústavem zemědělské techniky – VÚZT, v.v.i., Výzkumným ústavem živočišné výroby – VÚŽV, v.v.i. a Výzkumným ústavem potravinářským Praha –VVÚPP, v.v.i.. Podílí se na projektech MZe ČR - Národní agentury pro zemědělský výzkum.

V návaznosti na výsledky spolupráce s VÚZT z předcházejících let a na současnou spolupráci této oblasti přineslo řešení nové poznatky, z nichž byla již řada také publikována nebo sloužila jako podklad pro vývoj zařízení pro fyzikálně-mechanickou úpravu alternativních paliv, a to především rostlinného původu (výroba štěpky, briket, sklízeč konopí, spalovací zařízení stébelnin, dřevin a pelet, algoritmus stanovení emisí za normálních podmínek, výroba biopanelových desek ze slámy a dalších stébelnin, získávání alternativních paliv).

Součástí výzkumných aktivit katedry je poskytování poradenské činnosti v oblasti odpadového hospodářství. Zvláštní pozornost je věnována k ochraně ovzduší - stanovení emisních koncentrací při spalování směsi organických odpadů a paliv rostlinného původu. Dále katedra poskytuje poradenskou činnost v oblastech živočišné produkce a výroby potravin.