×
Středisko Informačních služeb
banner

Tvorba aplikací v G Suite for Education

Projekty > Tvorba aplikací v G Suite for Education

Na ČZU PEF je druhým rokem využíván cloudový systém G Suite for Education. Na SIS PEF začínají vznikat aplikace postavené na technologii Google Script, jako nadstavba projektu implementace a rozvoje G Suite. Pomocí Google Script lze komunikovat s Google produkty a stavět v nich on-line aplikace na principu skriptování (Java Script). Google Scripty umí spolupracovat se službami Google Disk, Gmail, Calendar, Forms a mnoha dalšími. Tvorbou aplikací pro G Suite se zabývá Vývojový tým SIS PEF, konkrétně studentský vývojový tým AppVenture. Jediným předpokladem pro fungování většiny aplikací je aktivní účet G Suite na PEF.

V následujícím textu jsou představeny některé z dokončených aplikací pro G Suite, další aplikace se připravují.

Aplikace pro evidenci pracovní doby pracovníků kateder PEF

Prvním projektem je funkční řešení docházkového systému v G Suite. Řešení je postaveno na principu propojení tabulek a kalendářů Google. Aplikace je připravována v součinnosti s Katedrou řízení, ale finální řešení by mělo být obecně použitelné pro kterýkoliv útvar nebo katedru PEF.

Hlavním cílem projektu je náhrada zastaralé papírové formy knihy příchodů a odchodů. Na jedné straně je nutné dodržet zákonnou povinnost evidence pracovní doby (zaměstnavatel musí pečlivě evidovat pracovní dobu svých zaměstnanců), na druhé straně je dobré využít možnost evidovat svou pracovní dobu v moderním prostředí G Suite. G Suite kalendáře a tabulky navíc přináší mnoho dalších výhod, např. možnost sdílení s dalšími uživateli.

Předpokladem fungování aplikace je, že každý zaměstnanec daného útvaru si sám eviduje ve svém Google Kalendáři pracovní dobu a další typy událostí, např. dovolenou nebo nemoc. Aplikace zajistí import dat z kalendáře do tzv. osobní tabulky pro evidenci docházky. Osobní tabulka zaměstnance obsahuje přehled pracovních dnů, celkový počet pracovních hodin a počet dnů nemoci nebo dovolené za dané období (obvykle měsíc). Vedoucí obdrží souhrnný přehled všech zaměstnanců a jejich docházky pro jednotlivé měsíce roku. Souhrnná tabulka obsahuje barevně odlišené buňky pro pracovní dobu, nemoc a dovolenou a celkovou statistiku - počet odpracovaných hodin, počet dnů nemoci a dovolené.

Tento měsíční souhrn je pak možné vytisknout (a podepsat), archivovat (vytvořit kopie), nebo exportovat (do MS Excel, PDF, CSV).

Součástí řešení evidence pracovní doby je doplňková funkce pro import osobního rozvrhu z Univerzitního informačního systému (UIS) do kalendáře Google.

Souhrnné tabulky a kalendáře mohou být zobrazeny na jednoduchém sdíleném webu útvaru nebo katedry, vytvořeném v systému Google Sites.

Aplikace pro evidenci a předávání pracovních výkazů externistů

Pro SIS PEF je vyvíjena aplikace, která pomůže zpracovat výkazy externích pracovníků střediska. Tato aplikace může být přizpůsobena pro další možnosti použití, například pro zpracování odměn zaměstnanců a pro jakoukoliv centrální správu výkazů. Aplikace pracuje na bázi Google tabulek.

Aplikace podle předem zadané šablony vytvoří kopie výkazů a nasdílí je jednotlivým externistům. Pracovníkům bude doručen e-mail s odkazem na vytvořený výkaz, který bude třeba do daného termínu vyplnit.

Vedoucí střediska všechny výkazy jedním příkazem importuje do souhrnné měsíční tabulky. Při importu se automaticky vytvoří přehled pracovníků s celkovým počtem hodin, který se načte z jednotlivých výkazů a podle hodinové sazby se předběžně vypočte celková částka k výplatě.

Vedoucí udržuje řídící list tabulky se seznamem externistů, jejich jména a e-maily, kterými se identifikují v systému G Suite. Pro každého pracovníka může zvolit typ smlouvy (DPP, DPČ), hodinovou sazbu, případně odměnu. Pro určité typy smluv je možné zapnout hlídání překročení limitu počtu odpracovaných hodin za měsíc.

Po kontrole výkazů vedoucí uzavře dané období a schválí správnost jednotlivých výkazů. Po každé operaci jako je např. přijetí a schválení výkazu se odešle pracovníkovi notifikační e-mail. Notifikaci lze pro jednotlivé pracovníky vypnout.

Po naplnění souhrnné měsíční tabulky se automaticky vytvoří formulář s příkazem k výplatě, který stačí vytisknout a předat k proplacení.

Aplikace pro zpracování souborů ve Fotobance PEF

Pro uložení, sdílení fotografií a dalších grafických materiálů jsme zvolili službu Google Disk a Google Web. Název katalogu fotografií je Fotobanka PEF. Fotobanka by měla umožňovat snadné vyhledání dokumentů - fotografií podle uložených klíčových slov.

Pro Fotobanku PEF máme připravenou sadu aplikací. Jedna z nich automaticky vytváří seznamy fotografií ze složek Google Disku. Tyto seznamy obsahují kromě dalších údajů název souboru, vlastní náhledy fotografií a seznam klíčových slov (tags). Klíčová slova je možné pomocí aplikace upravit a následně aktualizovat ve zdrojových souborech.

Další aplikace dokáže soubory přejmenovat podle zadaného vzoru, nebo vytvářet unifikovaná klíčová slova podle názvu souboru (například určit a zapsat autora snímku). Speciální aplikace hromadně převede starý systém klíčových slov na nový (např. “počeští” klíčová slova nebo doplní chybějící oddělovače).

Uvedené aplikace jsou určeny pouze pro interní použití administrátory Fotobanky PEF.