×
Středisko Informačních služeb
banner

Úložné boxy

Poskytované služby > Úložné boxy

PROVOZNÍ ŘÁD ÚLOŽNÝCH BOXŮ PEF ČZU V PRAZE


Preambule

       PEF ČZU v Praze upravuje podmínky využívání úložných boxů (dále jen boxy) a pravidla provozu boxů.

Článek 1
Základní údaje

 1. V rámci PEF ČZU v Praze jsou k dispozici úložné boxy (dále jen boxy).

 2. Boxy jsou umístěny v prostorech PEF ČZU v Praze, v 1. nadzemním podlaží v budově PEF C.

 3. Prostor a okolí boxů je monitorováno bezpečnostním systémem včetně kamer.

 4. Boxy jsou určeny zejména studentům PEF ČZU v Praze, ale i všem dalším návštěvníkům budovy PEF (dále jen uživatel).

 5. Využívání boxů je bezplatné.

 6. Boxy jsou určeny pro dočasné ukládání osobních věcí (předmětů), které je možné v boxů ponechat maximálně po dobu jednoho kalendářního týdne.

 7. Správcem boxů je SIS PEF ČZU v Praze - správa učeben, koordinátorem provozu je Martina Cestrová. Kontaktní  informace - kancelář E250, tel. +420 22438 4292, mobil +420 703 183 000.

 8. Správce boxů nezodpovídá za předměty odložené v boxech.

 9. Využívání boxech se řídí tímto Provozním řádem.

Článek 2
Provozní doba

 1. Uživatel může využívat boxy, tedy uložit či vyjmout předměty, pouze v době, kdy je budova fakulty otevřena.

 2. Správce si vyhrazuje právo změny provozní doby.

Článek 3
Všeobecné pokyny

 1. Každý Uživatel boxu je povinen seznámit se s Provozním řádem boxů (tímto dokumentem) a jednat a chovat se v souladu s tímto řádem.

 2. Využitím boxů vyjadřuje Uživatel souhlas s Provozním řádem boxů.

 3. Uživatel ukládá předměty do boxů na vlastní nebezpečí a vlastní zodpovědnost.

 4. Do boxů je přísně zakázáno ukládat předměty, které svojí povahou mohou skříňku znečistit nebo jinak poškodit. Zdravotně závadné předměty a předměty které by mohly obtěžovat okolí. Dále je zakázáno ponechávat v boxu živá či mrtvá zvířata.

 5. Při využívání boxů musí uživatel postupovat podle návodu, který je přílohou tohoto provozního řádu.

 6. K využití boxů potřebuje uživatel zadat 4-6 místný kód, identifikační průkaz studenta ČZU (ISIC, Alive, Student) nebo jakoukoliv jinou čipovou kartu s technologií MIFARE DESfire.

 7. Bezprostředně po uložení předmětů do boxů je uživatel povinen se ujistit, že skutečně došlo k uzavření boxu.

 8. V případě ztráty karty, kdy uživatel není schopen box znovu otevřít, zajistí otevření boxu správce úložných boxů. O takovém otevření boxu bude sepsán protokol a nalezené předměty budou v tomto protokolu uvedeny.

 9. V případě, kdy uživatel zapomněl vložený kód a není schopen box znovu otevřít, zajistí otevření boxu správce úložných boxů. O takovém otevření boxu bude sepsán protokol a nalezené předměty budou v tomto protokolu uvedeny.

 10. Uložené předměty je možné v boxu ponechat maximálně po dobu jednoho kalendářního týdne. Boxy uzamčené po uplynutí této doby budou otevřeny správcem úložných boxů, obsah vyjmut a uložen u správce úložných boxů. Předměty organického charakteru budou zlikvidovány. O takovém otevření boxu bude sepsán protokol a nalezené předměty budou v tomto protokolu uvedeny.

 11. Správce boxů si vyhrazuje právo v případě podezření ze zneužití boxů, box otevřít a obsah uložit do úschovny.

 12. Při vyzvednutí předmětů, které byly z boxu správcem vyjmuty, je uživatel povinen předložit doklad totožnosti s fotografií, popsat předměty, které byly v boxu uloženy a podepsat potvrzení o převzetí, kterým uživatel potvrzuje převzetí předmětů.

Článek 4
Závěrečná ustanovení

 1. Správce nenese za předměty odložené v boxu odpovědnost.

 2. Využitím boxu uživatel souhlasí, že nebude vůči Správci uplatňovat nároky na náhradu škody, pokud mu taková škoda vznikne.

 3. Při nedodržení ustanovení tohoto Provozního řádu je garant provozu nebo správce oprávněn uživateli dále zamezit ve využívání boxu.

Článek 5
Platnost řádu

 1. Tento provozní řád je platný a účinný ode dne 1. prosince 2019. 


JUDr. Marie Divišová
Tajemnice PEF ČZU v Praze