×
Středisko Informačních služeb
banner

O nás

V roce 1998 byla na Provozně ekonomické fakultě ČZU rozdělena původní Katedra informatiky na tři části - Katedru informačních technologií, Katedru informačního inženýrství a Středisko informačních služeb (SIS). V té době již katedra neměla kapacity na zajištění služeb informačních technologií pro celou fakultu, proto byl útvar organizačně zařazen pod Děkanát PEF.

Bouřlivým rozvojem fakulty v následujícím období byla nastartována elektronická podpora fakultních procesů, podmíněná vlastním vývojem aplikací a informačních systémů a zahájením specializace jednotlivých činností střediska. Postupně začala na SIS vznikat jednotlivá oddělení a celý tento vývoj byl završen v roce 2004, kdy SIS vytvořilo základ nově vzniklého celoškolského útvaru pro správu informačních a komunikačních technologií - OIKT. Pro fakultu to byla logická volba, původní celoškolský útvar ÚVT již nebyl schopen nabídnout potřebnou dynamiku rozvoje v IKT a SIS tím začalo narážet na kapacitní a bezpečnostní mantinely. Centralizace provozu a rozvoje IKT je pro univerzitu a potažmo i pro fakulty výrazně efektivnější.

Situace se změnila po roce 2009, kdy postupně přestal být rozvoj IKT požadován a podporován. Činnosti OIKT byly postupně redukovány, personální zajištění některých agend bylo razantně snižováno, preferována je spíše decentralizace činností.

Středisko Informačních Služeb (SIS) bylo obnoveno rozhodnutím AS PEF v roce 2014 jako specializovaný útvar děkanátu PEF zajišťující podporu provozu a rozvoje fakulty v oblastech:

  • Informačních a komunikačních technologií,
  • audiovizuálních technologií,
  • e-learningu,
  • prezentačních technologií,
  • pořízení a zpracování fotografií a videa,
  • event managementu,
  • správy učeben,
  • projektového řízení.

Středisko je řízeno vedoucím, v jeho nepřítomnosti pak jeho zástupcem. Každá oblast je řízena garantem služby, který vytváří virtuální týmy z dalších členů SIS potřebných k jejímu poskytnutí.

Členové SIS jsou částečně zaměstnanci fakulty s řádnou pracovní smlouvou, dále pak spolupracovníci na dohodu o pracovní činnosti a částečně i studenti univerzity vedení jednotlivými garanty a odměňovaní formou mimořádných stipendií.

Středisko spolupracuje na jednotlivých katedrách se Zástupci kateder pro IT (ZIT) a Garanty pro elektronickou podporu (GAELP).