×
Katedra jazyků
banner

Angličtina

Doktorandské studium > Angličtina

Doktorandi FAPPZ I (Odborný jazyk anglický – B2)
Vyučující: PhDr. Mgr. Lenka Kučírková, Ph.D.


Zimní semestr: Výuka začíná v úterý 17. října 2023 ve12:15, učebna PEF D332

Výukový materiál: učebnice doc. Jaroslava Voráčka: Zemědělská angličtina, Profipress 2004 (odborné články č. 1 – 20) + vybrané články a cvičení z Hewings Martin, Cambridge Academic English Upper Intermediate

Bude se cvičit prezentace výzkumného záměru, akademická a odborná angličtina a odborný překlad z angličtiny do češtiny, znalost mluvnice je předpokladem studia - cvičí se pouze obtížné gramatické kategorie.

Účast na seminářích není povinná, povinné je splnění požadavků u zkoušky.

Letní semestr: individuální konzultace 

Probíhá formou individuálních konzultací v úterý 12:30 - 14:00 v pracovně PEF D306

Doktorandi se připravují na zkoušku individuálně na základě svého zaměření a spojí se s dr. Kučírkovou na konzultace ve stanoveném čase.

Požadavky ke zkoušce:

 1. Doktorand/ka prezentuje svůj výzkum, pohovoří o své práci a pracovišti. Doktorand/ka u zkoušky odevzdá na 1-2 str. A4 projekt své disertace (téma, cíl, metodologie, přínos výzkumu), popř. i odborný článek, který publikoval(a) v Aj.
 2. Doktorand/ka nastuduje ke zkoušce 50 str. A4 odborného textu v Aj, který se vztahuje k tématu jeho/její disertační práce (odborné články, popř. kapitoly z odborné monografie). Doktorand/ka u zkoušky přečte a do ČJ přeloží část přineseného odborného textu (kromě cizinců), shrne obsah článku, vysvětlí gramatiku, popíše graf či obrázek v rámci textu a odpoví na doplňující otázky zkoušejícího.
 3. Dále odevzdá anglicko-český slovníček odborné terminologie z nastudovaných 50 stránek odborného textu (minimálně 50 položek). Doktorandi (cizinci) studující v angličtině sestaví a předloží výkladový slovníček odborné terminologie svého oboru v Aj (minimálně 50 položek).
 4. Doktorand/ka nastuduje odbornou terminologii a články z učebnice doc. Jaroslava Voráčka: Zemědělská angličtina, Profipress 2004 (odborné články č. 1 – 20)

Ve zkouškovém období ZS a LS budou v UIS vypsány termíny zkoušek, na které se doktorandi přihlásí. Zkouška se hodnotí slovy prospěl(a) – neprospěl(a).

Individuální plán doktorandů musí být podepsán školitelem, vedoucím katedry a děkanem, jinak se jméno doktoranda neobjeví v UIS za účelem zapsání výsledku zkoušky. Zkouška se proto bude realizovat jen s doktorandy zapsanými v UIS – to platí pro všechny cizí jazyky.

 

Doktorandi TF
Vyučující: PhDr. Mgr. Lenka Kučírková, Ph.D.

Zimní semestr: výuka začíná v úterý 17. října 2023 ve 14:00, pracovna PEF D306

Výukový materiál: učebnice doc. Jaroslava Voráčka: Zemědělská angličtina, Profipress 2004 (odborné články č. 41 – 50, č.1 - 5) + vybrané články a cvičení z Hewings Martin, Cambridge Academic English Upper Intermediate

Bude se cvičit akademická a odborná angličtina, prezentace a odborný překlad z angličtiny do češtiny, znalost mluvnice je předpokladem studia - cvičí se jen obtížné gramatické kategorie.

Účast na seminářích není povinná, povinné je splnění požadavků u zkoušky.

Letní semestr: individuální konzultace 

Probíhá formou individuálních konzultací v úterý 14:00 - 15:30 v pracovně PEF D306

Doktorandi se připravují na zkoušku individuálně na základě svého zaměření a spojí se s dr. Kučírkovou na konzultace ve stanoveném čase.

Požadavky ke zkoušce:

 1. Doktorand/ka prezentuje svůj výzkum, pohovoří o své práci a pracovišti. Doktorand/ka u zkoušky odevzdá na 1-2 str. A4 projekt své disertace (téma, cíl, metodologie, přínos výzkumu), popř. i odborný článek, který publikoval(a) v Aj.
 2. Doktorand/ka nastuduje ke zkoušce 50 str. A4 odborného textu v Aj, který se vztahuje k tématu jeho/její disertační práce (odborné články, popř. kapitoly z odborné monografie). Doktorand/ka u zkoušky přečte a do ČJ přeloží část přineseného odborného textu (kromě cizinců), shrne obsah článku, vysvětlí gramatiku, popíše graf či obrázek v rámci textu a odpoví na doplňující otázky zkoušejícího.
 3. Dále odevzdá anglicko-český slovníček odborné terminologie z nastudovaných 50 stránek odborného textu (minimálně 50 položek). Doktorandi (cizinci) studující v angličtině sestaví a předloží výkladový slovníček odborné terminologie svého oboru v Aj (minimálně 50 položek).
 4. Doktorand/ka nastuduje odbornou terminologii a články z učebnice doc. Jaroslava Voráčka: Zemědělská angličtina, Profipress 2004 (odborné články č. 41 – 50, č.1 - 5)


Ve zkouškovém období ZS a LS budou v UIS vypsány termíny zkoušek, na které se doktorandi přihlásí. Zkouška se hodnotí slovy prospěl(a) – neprospěl(a).

Individuální plán doktorandů musí být podepsán školitelem, vedoucím katedry a děkanem, jinak se jméno doktoranda neobjeví v UIS za účelem zapsání výsledku zkoušky. Zkouška se proto bude realizovat jen s doktorandy zapsanými v UIS – to platí pro všechny cizí jazyky.

  

Doktorandi FAPPZ II
Vyučující: PhDr. Martina Jarkovská, Ph.D.

Výuka v ZS: čtvrtek 15:45, JIH468, začátek 19. 10. 2023

V LS formou individuálních konzultací v úterý 12:30 - 14:00 v pracovně PEF D319.

Konzultace jsou určeny jak pro interní a dle možnosti i externí posluchače doktorských programů FAPPZ II. Účast na seminářích je nepovinná, povinné je splnění požadavků ke zkoušce.

V rámci konzultací si posluchači prohloubí a upevní svoje znalosti a dovednosti v psaném a mluveném akademickém anglickém jazyce. Důraz je kladen na specifika psaní vědeckých prací a článků, zejména na jazykové prostředky používané v literární rešerši, při popisu metodologie výzkumu, při analýze či prezentaci výsledků a v následné diskuzi. Značný prostor je věnován psaní souhrnů vědeckých prací a jazyku abstraktů. Posluchači si v neposlední řadě upevní a prohloubí odbornou terminologii svého studijního oboru.

Výukový materiál:
Hewings, M. (2012). Cambridge Academic English Upper Intermediate, Cambridge University Press, (vybrané kapitoly).
Hewings M., Thaine C. (2012). Cambridge Academic English, CambridgeUniversity Press (vybrané kapitoly).
Odborná literatura a vědecké články v angličtině dle studijního oboru posluchače (původní v anglickém jazyce a ne starší 5 let)

Zkouška

Posluchači se na zkoušku připravují individuálně s možností využití individuálních konzultací v LS.

Požadavky ke zkoušce:

 • Projekt disertační práce v angličtině – struktura vědeckého článku (úvod do problematiky, stručný teoretický přehled, cíle, metodika práce, očekávané výsledy a závěry, seznam použité literatury). Rozsah 5-7 stran A4. (Může být i článek, který posluchač v rámci svého výzkumu již publikoval, nebo který připravuje k publikaci).
 • Powerpointová prezentace projektu disertační práce, na cca 10 slidech, struktura vědeckého článku zůstane zachována.

Posluchač odevzdá obojí v elektronické podobě zkoušejícímu nejpozději 14 dní před samotným termínem zkoušky (viz UIS) a zároveň přinese vytištěné ke zkoušce.

U zkoušky posluchač představí téma své disertační práce a prezentuje svůj výzkum či výzkumný záměr. Prokáže znalost odborné terminologie a pohovoří o svém oboru a pracovišti.

Hodnotí se především znalost písemného a mluveného akademického jazyka, odborné terminologie dle tématu disertační práce, schopnost orientace v oboru posluchače v anglickém jazyce a schopnost reagovat na dotazy.  

Individuální plán doktorandů musí být podepsán školitelem, vedoucím katedry a děkanem, jinak se jméno doktoranda neobjeví v aplikaci UIS za účelem zapsání výsledku zkoušky. Zkouška se proto bude realizovat jen s doktorandy zapsanými v seznamu UIS – to platí pro všechny cizí jazyky.


Doktorandi FTZ
Vyučující: PhDr. Martina Jarkovská, Ph.D.

Výuka v ZS: čtvrtek 15:45, JIH468, začátek 19. 10. 2023

V LS formou individuálních konzultací v úterý 12:30 - 14:00 v pracovně PEF D319.

Konzultace jsou určeny jak pro interní a dle možnosti i externí posluchače doktorských programů PEF. Účast na seminářích je nepovinná, povinné je splnění požadavků ke zkoušce.

V rámci konzultací si posluchači prohloubí a upevní svoje znalosti a dovednosti v psaném a mluveném akademickém anglickém jazyce. Důraz je kladen na specifika psaní vědeckých prací a článků, zejména na jazykové prostředky používané v literární rešerši, při popisu metodologie výzkumu, při analýze či prezentaci výsledků a v následné diskuzi. Značný prostor je věnován psaní souhrnů vědeckých prací a jazyku abstraktů. Posluchači si v neposlední řadě upevní a prohloubí odbornou terminologii svého studijního oboru.

Výukový materiál:
Hewings, M. (2012). Cambridge Academic English Upper Intermediate, Cambridge University Press, (vybrané kapitoly).
Hewings M., Thaine C. (2012). Cambridge Academic English, CambridgeUniversity Press (vybrané kapitoly).
Odborná literatura a vědecké články v angličtině dle studijního oboru posluchače (původní v anglickém jazyce a ne starší 5 let)

Zkouška:

Posluchači se na zkoušku připravují individuálně s možností využití individuálních konzultací v LS.

Požadavky ke zkoušce:

 • Projekt/nástin disertační práce v angličtině – struktura vědeckého článku (úvod do problematiky, stručný teoretický přehled, cíle, metodika práce, očekávané výsledy a závěry, seznam použité literatury). Rozsah 3-4 strany A4. (Může být i článek, který posluchač v rámci svého výzkumu již publikoval, nebo který připravuje k publikaci).
 • Anglicko-český slovníček odborné terminologie dle oboru (minimálně 50 položek) z cca 50 nastudovaných stránek odborného textu (původní v anglickém jazyce a ne starší 5 let, mohou být vědecké články, či kapitoly z monografie). 

Posluchač odevzdá obojí v elektronické podobě zkoušejícímu nejpozději 14 dní před samotným termínem zkoušky (viz UIS) a zároveň přinese vytištěné spolu s vybraným odborným textem ke zkoušce.

U zkoušky posluchač představí téma své disertační práce a prezentuje svůj výzkum či výzkumný záměr. Prokáže znalost odborné terminologie a pohovoří o svém oboru a pracovišti. Seznámí zkoušejícího s obsahem vybraného odborného textu a následně přečte a přeloží část textu, kterou mu určí zkoušející. 

Hodnotí se především znalost písemného a mluveného akademického jazyka, odborné terminologie dle tématu disertační práce, schopnost orientace v oboru posluchače v anglickém jazyce a schopnost reagovat na dotazy.

Individuální plán doktorandů musí být podepsán školitelem, vedoucím katedry a děkanem, jinak se jméno doktoranda neobjeví v UIS za účelem zapsání výsledku zkoušky. Zkouška se proto bude realizovat jen s doktorandy zapsanými v UIS – to platí pro všechny cizí jazyky.


Doktorandi PEF
Vyučující: PhDr. Martina Jarkovská, Ph.D.

Doktorandi, kteří mají ve studijním plánu zapsán předmět Academic Writing, absolvují seminář vedený zahraničním odborníkem. Další informace podá VaV.

Zkoušku z Odborné angličtiny dělá pouze ten, kdo má podle původní staré akreditace ještě zapsaný předmět Odborný jazyk anglický.

Výuka v ZS: čtvrtek 15:45, JIH468, začátek 19. 10. 2023

V LS formou individuálních konzultací v úterý 12:30 - 14:00 v pracovně PEF D319.

Konzultace jsou určeny jak pro interní a dle možnosti i externí posluchače doktorských programů PEF. Účast na seminářích je nepovinná, povinné je splnění požadavků ke zkoušce.

V rámci konzultací si posluchači prohloubí a upevní svoje znalosti a dovednosti v psaném a mluveném akademickém anglickém jazyce. Důraz je kladen na specifika psaní vědeckých prací a článků, zejména na jazykové prostředky používané v literární rešerši, při popisu metodologie výzkumu, při analýze či prezentaci výsledků a v následné diskuzi. Značný prostor je věnován psaní souhrnů vědeckých prací a jazyku abstraktů. Posluchači si v neposlední řadě upevní a prohloubí odbornou terminologii svého studijního oboru.

Výukový materiál:
Hewings, M. (2012). Cambridge Academic English Upper Intermediate, Cambridge University Press, (vybrané kapitoly).
Hewings M., Thaine C. (2012). Cambridge Academic English, CambridgeUniversity Press (vybrané kapitoly).
Odborná literatura a vědecké články v angličtině dle studijního oboru posluchače (původní v anglickém jazyce a ne starší 5 let)

Zkouška:

Posluchači se na zkoušku připravují individuálně s možností využití individuálních konzultací v LS.

Požadavky ke zkoušce:

 • Projekt/nástin disertační práce v angličtině – struktura vědeckého článku (úvod do problematiky, stručný teoretický přehled, cíle, metodika práce, očekávané výsledy a závěry, seznam použité literatury). Rozsah 3-4 strany A4. (Může být i článek, který posluchač v rámci svého výzkumu již publikoval, nebo který připravuje k publikaci).
 • Anglicko-český slovníček odborné terminologie dle oboru (minimálně 50 položek) z cca 50 nastudovaných stránek odborného textu (původní v anglickém jazyce a ne starší 5 let, mohou být vědecké články, či kapitoly z monografie). 

Posluchač odevzdá obojí v elektronické podobě zkoušejícímu nejpozději 14 dní před samotným termínem zkoušky (viz UIS) a zároveň přinese vytištěné spolu s vybraným odborným textem ke zkoušce.

U zkoušky posluchač představí téma své disertační práce a prezentuje svůj výzkum či výzkumný záměr. Prokáže znalost odborné terminologie a pohovoří o svém oboru a pracovišti. Seznámí zkoušejícího s obsahem vybraného odborného textu a následně přečte a přeloží část textu, kterou mu určí zkoušející. 

Hodnotí se především znalost písemného a mluveného akademického jazyka, odborné terminologie dle tématu disertační práce, schopnost orientace v oboru posluchače v anglickém jazyce a schopnost reagovat na dotazy.   

Individuální plán doktorandů musí být podepsán školitelem, vedoucím katedry a děkanem, jinak se jméno doktoranda neobjeví v UIS za účelem zapsání výsledku zkoušky. Zkouška se proto bude realizovat jen s doktorandy zapsanými v UIS – to platí pro všechny cizí jazyky.