×
Katedra jazyků
banner

Španělština

Doktorandské studium > Španělština

Výuka je organizována formou samostudia.

Ke zkoušce se doktorand/doktorandka přihlásí v souladu se svým studijním plánem a dostaví se na konzultaci k vybranému zkoušejícímu minimálně měsíc před zkouškou v konzultačních hodinách. Vyplní přihlášku ke zkoušce (lístek) a zjistí si na sekretariátu katedry cizích jazyků, zda je veden/a v seznamu doktorandů. Po konzultaci bude (či nebude) připuštěn/a ke zkoušce v dohodnutém termínu.

Na konzultaci přinese:

1) souvislý text o svém výzkumu ve španělštině
 - Napíše 1-2 strany (asi 500-600 slov) ve španělštině na téma svého výzkumu (jaké téma, jaké výsledky, ... - musí obsahovat odbornou terminologii). Může předložit i odborný článek, který publikoval/a v ŠJ.

2) odborné materiály ve španělštině
 - Dále předloží odborné materiály ve španělštině a z nich si vybere (po poradě se zkoušejícím) k prostudování celkem 50 stran (A4) nebo 100 stran (A5) – mohou to být různé kapitoly z různých odborných knih / časopisů v závislosti na tématu disertační práce. 

Dva týdny před zkouškou dále odevzdá:

4) odborný terminologický slovníček (50 slovníkových hesel)
- K vybraným 50/ 100 stranám odborného textu sestaví slovníček odborné terminologie ŠJ-ČJ a ČJ-ŠJ (minimálně 50 položek - odborných výrazů/ sousloví). Vzorovou tabulku pro sestavení slovníčku v Excelu pošle na vyžádání zkoušející. Slovníček pošle minimálně dva týdny před zkouškou zkoušejícímu.

5) prezentaci v Power Pointu
- Připraví si ve španělštině prezentaci v Power Pointu o své disertační práci. Prezentaci pošle minimálně dva týdny před zkouškou zkoušejícímu a následně předvede u zkoušky.

V případě, že bude muset doktorand/ doktorandtka slovníček či prezentaci přepracovat, může dojít k posunu termínu zkoušky.

Zkouška:

Při zkoušce doktorand/doktorandka přečte a do češtiny přeloží španělský odborný text v rozsahu až 30 řádek, podle potřeby vysvětlí gramatické či terminologické zvláštnosti. Text bude zkoušejícím vybrán z dodaných odborných materiálů.
 Dále španělsky pohovoří (využije své prezentace v Power Pointu) o své práci, o pracovišti, o svém výzkumu, o disertaci, případně popíše své dojmy a zkušenosti z pobytu v cizí zemi.

Odpoví na doplňující otázky zkoušejícího.
 Zkouška trvá minimálně 30 minut.
 Zkouška se hodnotí slovy prospěl - neprospěl.

Veškeré nejasnosti a problémy vzniklé při samostudiu můžete konzultovat osobně se zkoušejícími:

Mgr. Alena Drebitková Malá, Ph.D.

v jejich konzultačních hodinách: http://katedry.czu.cz/kj/konzultacni-hodiny/

Pokud se student domluví na zkoušce s jedním ze zkoušejících, kterému pošle veškeré materiály ke kontrole a konzultaci, nemůže pak žádat o ústní část zkoušky jiného z nich.

Odklad zkoušky bývá nejméně 2 měsíce, protože jazykové dovednosti nelze v krátké době zlepšit.

Individuální studijní plán doktorandů musí být schválen a zapsán v systému UIS za účelem zapsání výsledku zkoušky. Zkouška bude proto realizována pouze s doktorandy zapsanými na konkrétní předmět v seznamu UIS.