×
Katedra jazyků
banner

Jazykové úrovně

Jazykové úrovně KJ ČZU pro předmět Cizí jazyk
(úrovně odpovídají Evropskému referenčnímu rámci)

 

 
Jazyková úroveň
Označení předmětu
podle Evropského referenčního rámce
Začátečníci
A1
Mírně pokročilí
A2
Středně pokročilí
B1
Vyšší středně pokročilí
B2
PokročilíC1


Poznámka: Úrovní uvedenou v názvu konkrétního předmětu se rozumí cílová úroveň, které student dosáhne po absolvování předmětu.

 

Vaši úroveň Vám pomohou odhadnout testy, které je možné si udělat na portálu

Virtuální univerzity volného času
https://e-volnycas.czu.cz/course/view.php?id=8


 

Rámcová kritéria pro sebeevaluaci a zařazení do úrovní KJ ČZU

 

A - uživatel základů jazyka (Basic User)

A1 - začátečníci:
Umím se jednoduchým způsobem domluvit, pokud je partner ochoten zopakovat svoji výpověď pomaleji nebo jinými slovy a pomoci mi formulovat, co se snažím říci. Umím pokládat jednoduché otázky v naléhavé situaci nebo při konverzaci na běžné téma.
A1 - Breakthrough:
Can understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the satisfaction of needs of a concrete type. Can introduce him/herself and others and can ask and answer questions about personal details such as where he/she lives, people he/she knows and things he/she has. Can interact in a simple way provided the other person talks slowly and clearly and is prepared to help.
A2 - mírně pokročilí:
Dokážu komunikovat v jednoduchých každodenních situacích vyžadujících jednoduchou bezprostřední výměnu informací o známých a běžných tématech jako práce a volný čas. Zvládnu krátkou společenskou konverzaci, dokážu formulovat otázky a odpovědi.
A2 - Waystage:
Can understand sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate relevance (e.g. very basic personal and family information,shopping, local geography, employment). Can communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar and routine matters. Can describe in simple terms aspects of his/her background, immediate environment and matters in areas of immediate need.

B - samostatný uživatel (Independent User)

B1 - středně pokročilí:
Zvládám většinu konverzačních situací, které mohou nastat při cestování v místě, kde se hovoří danou řečí. Bez přípravy dokážu konverzovat na téma, které je běžné, zajímá mě nebo souvisí s každodenní realitou (např. rodina, zájmy, práce, cestování a aktuální události).
B1 - Threshold:
Can understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly encountered in work, school, leisure, etc. Can deal with most situations likely to arise whilst travelling in an area where the language is spoken. Can produce simple connected text on topics which are familiar or of personal interest. Can describe experiences and events, dreams, hopes and ambitions and briefly give reasons and explanations for opinions and plans.
B2 - vyšší středně pokročilí:
Umím se vyjadřovat plynule a spontánně bez výrazného pátrání po vhodných výrazech. Dokážu pružně a efektivně užívat jazyk pro účely společenské i profesionální. Dokážu přesně formulovat své myšlenky a názory a konfrontovat je s myšlenkami a názory ostatních mluvčích.
B2 - Vantage:
Can understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics, including technical discussions in his/her field of specialisation. Can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible without strain for either party. Can produce clear, detailed text on a wide range of subjects and explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages and disadvantages of various options.

C - zdatný uživatel (Proficient User)

C1 - pokročilí 4:
Rozumím širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpoznám implicitní významy textů. Umím se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umím jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely.
C1 - Proficiency:
Can understand a wide range of demanding, longer texts, and recognise implicit meaning. Can express him/herself fluently and spontaneously without much obvious searching for expressions. Can use language flexibly and effectively for social, academic and professional purposes. Can produce clear, well-structured, detailed text on complex subjects, showing controlled use of organisational patterns, connectors and cohesive devices.
C2 - pokročilí 5:
Snadno rozumím téměř všemu, co si vyslechnu nebo přečtu. Dokážu shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom dokážu přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě.
C2 - Mastery:
Can understand with ease virtually everything heard or read. Can summarise information from different spoken and written sources, reconstructing arguments and accounts in a coherent presentation. Can express him/herself spontaneously, very fluently and precisely, differentiating finer shades of meaning even in more complex situations.