×
Katedra tropických plodin a agrolesnictví
banner

Magisterské studium

Studium > Magisterské studium

Jako katedra máme v garanci dva magisterské studijní obory vyučované v anglickém jazyce:

Tropical Crop Management and Ecology (TCME)

Doba studia: 2 roky (studijní plán)
Vyučován v anglickém jazyce včetně státní závěrečné zkoušky (SZZ) a předložení diplomové práce (DP)
SZZ:
obhajoba DP + zkouška ze 3 státnicových předmětů (2 povinné + 1 volitelný)
Přijímací řízení: PŘ pro bakalářské a magisterské studium s nástupem v akademickém roce 2014/15 bylo vyhlášeno. Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete zde.


Obor zaměřený na rostlinnou produkci a agroekologii tropických a subtropických plodin. Hlavní náplní oboru je studium hospodářsky významných plodin tropů a subtropů se zaměřením na tradiční a ekologické pěstitelské systémy (např. agrolesnictví) i na moderní typy produkčních technologií (např. biotechnologie) plodin tropů a subtropů včetně souvisejících specializovaných vědních disciplin jako je např. etnobotanika, chemoekologie nebo fytotaxonomie. V průběhu studia je kladen důraz na získání praktických zkušeností v rámci účasti studentů na výzkumných a rozvojových projektech realizovaných v tropických a subtropických oblastech stejně tak jako na zapojení studentů do experimentální činnosti v laboratořích Fakulty tropického zemědělství (FTZ), ostatních fakult ČZU v Praze i výzkumných ústavů mimo ČZU v Praze.
Studenti oboru jsou připravováni pro odbornou činnost zaměřenou na zemědělskou produkci hospodářských plodin v tropických a subtropických oblastech. Důraz je kladen na studium vzájemných vztahů mezi užitkovými rostlinami a prostředím v rámci tropických a subtropických agroekosystémů. Absolvent tohoto oboru by měl být schopen využít svých znalostí zejména k rozvoji agrárního sektoru v rozvojových zemích.

V průběhu studia získá student odborné znalosti:

 • v teoretických a praktických oborech zaměřených na produkci, zpracování a komercializaci tropických a subtropických hospodářských plodin
 • v teoretických a praktických oborech zaměřených na agroekologické systémy hospodaření v tropických a subtropických oblastech
 • v odborných a vědních disciplínách zaměřených na ochranu biodiverzity tropických a subtropických fytocenóz a ochranu genetických zdrojů rostlin tropických a subtropických oblastí

Uplatnění absolventů:

 • odborní pracovníci zemědělských podniků a farem zaměřených na rostlinnou výrobu v rozvojových zemích tropů a subtropů
 • pedagogičtí a vědečtí pracovníci na vzdělávacích nebo výzkumných institucích zaměřených na rozvoj pěstitelských technologií tropických a subtropických plodin a studium ekologických vztahů v rámci rostlinných ekosystémů tropů a subtropů
 • odborní poradci a pracovníci na zemědělsky zaměřených vládních institucích v rozvojových zemích i v ČR (ministerstva, apod.) nebo v mezinárodních organizacích (FAO, UNDP, atd.)
 • odborní zaměstnanci botanických zahrad, národních parků, specializovaných zahradnictví a botanických sbírek tropických a subtropických rostlin

Tropical Forestry and Agroforestry (TFA)

Doba studia: 2 roky (studijní plán)
Vyučován v anglickém jazyce včetně státní závěrečné zkoušky (SZZ) a předložení diplomové práce (DP)
SZZ:
obhajoba DP + zkouška ze 3 státnicových předmětů (2 povinné + 1 volitelný)
Přijímací řízení: PŘ pro bakalářské a magisterské studium s nástupem v akademickém roce 2014/15 bylo vyhlášeno. Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete zde.

 

Studijní obor Tropical Forestry and Agroforestry zaměřený na tropické lesnictví a agrolesnictví vyplňuje mezeru, která je v současné době ve vzdělávání v ČR. Studenti oboru jsou připravováni pro odbornou lesnickou a dřevařskou činnost v zemích tropického a subtropického pásma. Velký důraz je kladen i na oblast zemědělství a rozvoje venkova, která je v těchto zemích často propojena s lesnickou činností. Zejména se jedná  o nabytí znalostí celého zemědělsko-lesnického komplexu (agrolesnictví) i znalostí týkající se trvale udržitelného využití a ochrany lesů a obnovitelných přírodních zdrojů v tropech a subtropech. Absolvent tohoto oboru by měl být schopen využít svých znalostí zejména k rozvoji lesnického sektoru a venkova v rozvojových zemích. Při studiu klademe důraz na praktické zapojení studentů do projektů v tropických a subtropických zemích, zejména v rámci řešení diplomových prací. Velmi podporujeme také zapojení studentů do experimentální činnosti v laboratořích FTZ, Fakulty lesnické a dřevařské a ostatních fakult ČZU v Praze i výzkumných ústavů mimo ČZU v Praze.

V průběhu studia získá student odborné znalosti:

 • v teoretických a praktických oborech zaměřených na pěstování, produkci a ochranu lesů v tropech a subtropech a na to navazující zpracování lesní produkce a komercializace s důrazem na aplikaci poznatků a výsledků výzkumu do praxe
 • v oblasti zemědělsko-lesnického hospodaření drobných farmářů, víceúčelové ekonomického využití dřevin zemědělci a využití dřevin při ochraně půdy a krajiny
 • nezbytné k pochopení problému výchovy místního obyvatelstva k šetrnému využívání přírodních zdrojů a zachování biodiverzity. Zaměření oboru na tento problém chápeme jako příspěvek k rozvoji venkova a venkovské populace v rozvojových zemích a sociálnímu rozvoji ve venkovských oblastech.

Uplatnění absolventů:

 • odborní pracovníci lesnických společností a státních lesních úřadů v rozvojových zemí tropů a subtropů
 • odborní poradci nebo řešitelé rozvojových lesnických projektů v tropech a subtropech
 • odborní poradci a pracovníci na lesnicky či zemědělsky zaměřených vládních institucích v rozvojových zemích i v ČR (ministerstva, apod.) nebo v mezinárodních organizacích (FAO, UNDP, atd.)
 • vedoucí pracovníci podniků v rozvojových zemích s orientací na lesnickou produkci
 • vědečtí pracovníci

Předměty magisterského studia zajišťované katedrou

Řešené diplomové práce