×
Katedra tropických plodin a agrolesnictví
banner

Doktorské studium

Studium > Doktorské studium

Zemědělství tropů a subtropů (specializace: Rostlinná produkce tropů a subtropů)

Doba studia: 3 roky
Forma studia: prezenční nebo kombinovaná
Studium: vědecká práce na tématu disertace + individuální studijní plán (min. 5 odborných předmětů + 2 světové jazyky), studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou (SDZ) a obhajobou disertační práce.
SDZ: zkouška ze 3 předmětů (2 povinné + 1 volitelný) + odborná rozprava k tezím disertační práce
Obhajoba disertační práce: viz. přiložené soubory níže
Přijímací řízení: PŘ do studia se začátkem v akademickém roce 2014/15 bylo vyhlášeno. Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete zde.
 

Doktorské studium je třetím a nejvyšším stupněm vysokoškolského vzdělání, délka studia tohoto oboru je tři roky a je možné ho absolvovat v prezenční nebo kombinované formě. Studium v doktorském studijním programu (DSP) je zaměřeno na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studenti DSP jsou po dobu svého studia členy kateder FTZ. Jejich hlavní studijní náplní je vědecko-výzkumná činnost spojená s účastí na řešení výzkumných projektů, publikováním výsledků ve vědeckých a odborných časopisech a jejich prezentací na vědeckých konferencích v ČR i v zahraničí. Aktivně se podílí také na výuce studentů bakalářských a magisterských studijních programů a na řešení projektů zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Doktorské studium na FTZ probíhá ve studijním programu Zemědělská specializace (P4106) se dvěma doktorskými studijními obory. Katedra v rámci doktorského studijního oboru "Zemědělství tropů a subtropů" (KKOV 4106V012; dále ZTS), zajišťuje specializaci "Rostlinná produkce tropů a subtropů" zaměřenou na výzkum zemědělských systémů v tropických a subtropických oblastech z hlediska rostlinné výroby. Využívá přitom nejnovějších metod a přístupů uplatňovaných v rámci základních biologických, environmentálních, technických, ekonomických a sociologických vědních disciplin.

Studium probíhá podle individuálního studijního plánu, v jehož rámci student skládá zkoušky z nejméně pěti odborných předmětů (některé i na jiných VŠ) a dvou světových jazyků. Doktorské studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou a  obhajobou disertační práce. Úspěšným absolventům je přiznán titul "doktor" ve zkratce Ph.D., uváděný za jménem.

Během studia student získá:

Hluboké teoretické i praktické znalosti ve specializaci "Rostlinná produkce tropů a subtropů", v rámci které je schopen vést výzkum a prezentovat své výsledky odborné veřejnosti. Vyzná se ve vyhledávání vědeckých informací a jejich použití při plánování experimentů a sběru dat v terénních podmínkách. Ovládá statistické metody zpracování dat. Je jazykově vybaven pro práci v oblastech tropů a subtropů (2 světové jazyky). Zná a respektuje principy správné vědecké praxe. Své znalosti umí předávat druhým s využitím didaktických a komunikačních technik a technologií.

Uplatnění absolventů

  • vědečtí pracovníci veřejných výzkumných institucí nebo v soukromé sféře v rozvojových zemích i v České republice
  • vědečtí pracovníci na vysokých školách, v ústavech Akademie věd, ve výzkumných ústavech se zemědělským, potravinářským, farmaceutickým nebo ekologickým zaměřením
  • odborní poradci a vedoucí pracovníci na zemědělsky zaměřených vládních institucích v rozvojových zemích nebo v mezinárodních organizacích (FAO, UNDP, apod.)
  • odborní pracovníci v rámci projektů zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Úspěšně obhájené disertační práce

Ing. Jindřiška Pilná, 2015. Antimicrobial activity of extracts from GRAS plant species against oral pathogenic microorganisms. Školitel: prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D.

Ing. Martina Vlková, 2015. Traditional ethnobotanical knowledge and its transmission within Czech diaspora living in Romanian Banat. Školitel: Prof. Ing. Václav Kohout, CSc., Školitel specialista: doc. Ing. Zbyněk Polesný, Ph.D.

Ing. Eva Svobodová, 2014. Assessing genetic diversity of Yacon (Smallanthus sonchifolius (Poepp&Endl) H. Robinson) landraces using molecular markers. Školitel: doc. Dr. Ing. Eloy Fernández Cusimamani

Ing. Johana Rondevaldová, 2014. Evaluation of plant quinones for in vitro antimicrobial synergistic effect. Školitel: prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D.

Ing. Jitka Nováková, 2014. Plant-derived compounds as antimicrobial agents with lowered harmful effect on human intestinal microbiota. Školitel: prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D.

Ing. Zsófia Kutil, 2014. Determination of in vitro anti-inflammatory activity of natural products. Školitel: doc. Dr. Ing. Eloy Fernández Cusimamani

Samnang Nguon, M.Sc. 2014. Antimicrobial effect of anti-inflammatory drug diacetylrhein. Školitel: prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D.

Ing. Eva Pastorková, 2014. Natural agents with antimicrobial properties for improvement of food stability and safety. Školitel: prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D.

Ing. Olga Leuner, 2012. Tropical and subtropical Leguminosae as a source of isoflavonoids. Školitel: prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D.

Ing. Pavel Nový, 2012. Evaluation of plant-derived compounds for their in vitro antimicrobial synergistic effect. Školitel: prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D.

RNDr. PharmDr. Karel Knotek, 2012. The aspects of herbal product use by adults in Czech Republic. Školitel: prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D.

Ing. Kateřina Halamová, 2011. Antimicrobial activity of selected species of family Ranunculaceae. Školitel: prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D.