×
Department of game management and wildlife biology
banner

Topics of diploma theses

Educational activity > Topics of diploma theses

Analýza hospodaření s jednotlivými druhy zvěře v Krkonošském národním parku
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Antipredační chování jelena lesného (Cervus elaphus)
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Antipredační chování muflona (Ovis musimon)
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Ekologie jeřábka lesního (Bonasa bonasia) na Šumavě
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Historický vývoj myslivosti na Křivoklátsku
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Analýza kraniometrické variability v populaci srnce obecného (Capreolus capreolus) v okrese Žďár nad Sázavou
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Inventarizace chovů zvěře na nehonebních pozemcích v rámci správní působnosti Okresní veterinární správy Nymburk
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Biologie nutrie (Myocastor coypus) v městském prostředí Prahy
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Magnetorecepce muflona v oboře Termanec ( LZ Židlochovice)
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Ekonomické aspekty využívání štýrského brakýře při výkonu práva myslivosti
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Morfometrická charaktristika uzavřených populací jelení zvěře u LZ Židlochovice
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Habitatové preference jelena evropského a jelena siky v Doupovských horách
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Návrh plánu péče o zvěř na Školním polesí Trutnov
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Magnetická orientace plodnic dřevokazných hub
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Posouzení vlivu zvěře na les s využitím oplocených a neoplocených ploch
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Magnetická orientace zápředů pavouků z čeledi cedivkovití (Amaurobiidae) a pokoutníkovití (Agelenidae) v Beskydech
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Projekt usměrnění turistického využití honitby Lánské lesy
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Parazitární onemocnění trichinelóza – charakteristika a vyhodnocení známých dostupných detekčních metod.
Vedoucí práce: Farkač Jan -

Sukcesní změny ve výskytu ohrožených druhů rostlin areál Velkého cínového dolu.
Vedoucí práce: Farkač Jan -

Populační hustota jelena evropského (Cervus elaphus) a poškození lesních porostů na Křivoklátsku
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Diverzifikace akustické struktury štěkání psů vybraných plemen
Vedoucí práce: Policht Richard -

Vhodnost různých metod určování věku ulovené srnčí zvěře
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Porovnání metod sokolnické přípravy dravců pro biologickou ochranu v různých podmínkách a objektech..
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Ověření metody REM při sčítání býložravých kopytníků v lesním prostředí
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Vliv vlka obecného na životní prostředí a jeho etologie v zajetí
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Vliv loveckého tlaku na aktivitu jelena evropského
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Porovnání škod způsobených spárkatou zvěří v různých typech lesních porostů v Českém lese
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Vyhodnocení opatření zaměřených na zlepšení kvality trvalých travních porostů v oboře Velký Dub
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Vliv magnetického počasí na hnízdní orientaci čápa bílého (Ciconia ciconia) ve střední Evropě
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Studie proveditelnosti přeměny stávající honitby s bažantnicí na samostatně uznanou oboru a bažantnici
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Vyhodnocení pracovní upotřebitelnosti velkých münsterlandských ohařů.
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Vyhodnocení aktivity jezevce lesního (Meles meles) v okolí své nory
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Vliv společných lovů na prostorovou aktivitu divokých prasat v souvislosti se šířením afrického moru prasat
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Vyhodnocení vlivu magnetorecepce na tetřeva hlušce v umělém chovu
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Vyhodnocení populace spárkaté zvěře na Horažďovicku pomocí GIS
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Vliv turismu a antropogenního vyrušování na prostorovou aktivitu jelena evropského
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Vyhodnocení vlivu myslivecké péče o krajinu na zvěř.
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Vyhodnocení přikrmování v honitbě Vitice a jeho vliv na tělesnou kondici srnčí zvěře
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Vývoj populace jelena evropského (Cervus elaphus) v oblasti chovu jelení zvěře Vláry na základě vyhodnocení kraniometrických rozměrů
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Vyhodnocení úrovně chovu spárkaté zvěře prostřednictvím chovatelských přehlídek trofejí v oblasti působnosti ORP Rychnov nad Kněžnou.
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Výskyt a migrace jelena siky japonského v okrese Rakovník
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Zjištění odrůstání smrkových porostů po poškození jelení zvěří
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Možnosti harmonizování zájmů lesního hospodářství s trvale udržitelným využíváním populací zvěře na příkladu polesí Radlice na ŠLP ČZU v Kostelci nad Černými lesy.
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Porovnání poškození lesa zvěří mezi roky 2012 a 2020 v závislosti na poloze vůči migračním trasám
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Poškozování lesních porostů v souvislosti s tzv. "čekárnovým efektem“.
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Vliv individuálního lovu na prostorovou aktivitu divokých prasat v souvislosti se šířením afrického moru prasat
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Vliv rysa ostrovida (Lynx lynx) a vlka obecného (Canis lupus) na početnost spárkaté zvěře a na škody v lesních porostech Lipenska
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Využívají lovečtí psi krátké zastávky ke kontrole směru při homingu?
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Význam přezimovacích obůrek pro jelení zvěř na Šumavě v souvislosti se šířením vlka pro lesní porosty ve sledované oblasti
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Škody na lesních porostech způsobené spárkatou zvěří v oblasti stálého výskytu vlka (Canis lupus). Příklad Ralska (VLS s. p., Divize Mimoň).
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Škody na lesních porostech způsobené spárkatou zvěří v oblasti šíření vlka (Canis lupus). Příklad Českolipska (LČR s. p. LZ Česká Lípa).
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Analýza aktivitových dat s využitím polohových souřadnic u siky japonského v honitbě Hradiště
Vedoucí práce: Obleser Petr -

Druhové složení bezobratlých při kolonizaci kadáverů v mělkých hrobech
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Experimentální stanovení denní defekační dávky muflona (Ovis musimon)
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Intenzita využívání přikrmovacích míst zvěří v lesním prostředí
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Monitoring jelena evropského (Cervus elaphus) pomocí GPS telemetrie v Krkonošském národním parku
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

POTRAVA PSÍKA MÝVALOVITÉHO A MÝVALA SEVERNÍHO V ČESKÉ REPUBLICE
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Populační hustota srnce obecného (Capreolus capreolus) v oblasti Hartmanicka (JZ Čechy)
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Počty zraněných živočichů na území Prahy a jejich nejčastější příčiny
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Reprodukční potenciál samic jelena evropského v oblastech s výskytem sympatrického siky
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Reprodukční potenciál samic siky v introdukovaných populacích
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Rozbor aktuálních problémů s uznáváním honiteb podle současné legislativy a návrh jejich řešení.
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Rozbor metod nelegálního lovu zvěře v Plzeňském kraji
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Střevlíkovití (Coleoptera: Carabidae) CHKO Brdy
Vedoucí práce: Farkač Jan -

Vliv Zemského magnetického pole na chování ptáků při příjmu potravy
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Vliv doby lovu na výběr mikrohabitatu u jelena evropského v Doupovských horách
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Vliv klimatických faktorů na prostorové chování jelena evropského
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Vliv magnetického počasí na orientaci psů
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Vliv prostředí na projevy magnetorecepce u jelena evropského (Cervus elaphus)
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Vliv vnadění a přikrmování na prostorovou aktivitu prasete divokého
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Vliv vnadění, přikrmování a obhodpodařování lučních porostů na prostorovou aktivitu jelena evropského
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Zhodnocení vlivu zvěře na zajištění lesních kultur na LHC Jemniště
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Škody mufloní zvěře na Chrudimsku a jejich příčiny
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Effectiveness of Monitoring in Wildlife Protected Areas: A Case Study in Kogyae Strict Nature Reserve Ghana
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Návrh optimalizace hospodaření s jelení zvěří (Cervus elaphus, L.) u podniku VLS, s.p. divize Hořovice s využitím zpětného vyhodnocování věkové struktury lovené zvěře.
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Poškozování lesních porostů v souvislosti s tzv. „čekárnovým efektem“.
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Efekt přikrmování na aktivitu spárkaté zvěře v Českém lese
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Sezónní změny gastrointestitálních parazitóz u prasete divokého v suburbálním prostředí
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Evaluation of food quality of cervids during winter season
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Vliv semnného roku buku a dubu na habitatovou preferenci prasete divokého
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Hlasová aktivita komb rodu Galago (Primates: Galagidae) v zoologických zahradách
Vedoucí práce: Schneiderová Irena -

Vyhodnocení chování během prostorové orientace v lesním prostředí na příkladu loveckých psů
Vedoucí práce: Benediktová Kateřina -

Jelenec běloocasý (Odocoileus virginianus) v Evropě
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Vyhodnocení míry poškození zmlazení lesních dřevin způsobené projevy teritoriality srnčí zvěře v oblasti středních poloh v okolí Vlašimi
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Magnetická orientace vrápenců na zvolených lokalitách Východních Čech
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Vyhodnocení teritoriálního chování srnčí zvěře ve vztahu k poškození obnovy lesních porostů v horské oblasti LS Jablunkov
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Magnetorecepce jelena lesního v oboře Bulhary (LZ Židlochovice)
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Magnetorecepce ptáků
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Magnetorecepce savců se zaměřením na šelmy
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Návrh mysliveckého hospodaření se zvěří v honitbě "Lánské lesy".
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Návrh opatření pro wellfare zvěře na LS České Žleby
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Onemocnění ohařů
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Orientace okusu bobrem evropským (Castor fiber) v oblasti Kateřinského potoka
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Pohybová aktivita jelena evropského v Doupovských horách
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Posouzení poškozování lesních porostů spárkatou zvěří v honitbě Mariánská Huť
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Tesaříkovití (Cerambycidae) Křivoklátska návrh strategie lesnického managementu vzhledem k diverzně druhů této čeledi
Vedoucí práce: Farkač Jan -

Vyhodnocení účinnosti pachových repelentů ke snížení mortality živočichů na pozemních komunikacích v MS Bolina
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Využití bioakustických metod při druhové determinaci komb rodu Galago (Primates: Galagidae) v zoologických zahradách
Vedoucí práce: Schneiderová Irena -

Zdravotní problémy vybraných plemen psů způsobené nesprávnou výživou.
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Efekt přezimovacích obůrek na prostorové chování jelena evropského
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Vliv individuálního lovu necílových druhů zvěře na prostorovou aktivitu prasat divokých
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Vyhodnocení efektivity loveckých psů používaných při společných lovech: analýza pokrytí jednotlivých lečí v závislosti na časovém průběhu lovu
Vedoucí práce: Benediktová Kateřina -

Zjištění míry škod okusem zvěří na výsadbách lesních dřevin z pohledu určení druhu, který škodu způsobil
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Vocal repertoire of the captive sugar glider (Petaurus breviceps)
Vedoucí práce: Schneiderová Irena -

Habitatové preference jelena evropského v Doupovských horách
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Invazivní druhy savců v jihozápadních Čechách
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Magnetorecepce želv v kontextu lokální prostorové orientace
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Prostorová aktivita prasete divokého v Píseckých horách
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Srovnání vlivu jelena evropského (Cervus elaphus) na lesní ekosystémy Krušných hor a Křivoklátska
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Vliv přikrmování a lovu zvěře na výběr lesních porostů jelení zvěří
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Vliv zemského magnetismu na orientaci těla semenožravých druhů ptactva při sběru potravy
Vedoucí práce: Koubek Petr -

Vývoj populace prasete divokého (Sus scrofa) na území hlavního města Prahy se zaměřením na honitbu Horní Počernice.
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Útěkové chování srnčí zvěře s důrazem na percepci barev
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Škody na lesních porostech srnčí zvěří drobných vlastníků lesa
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Magnetická orientace spárkaté zvěře na Podbořansku
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Populační dynamika spárkaté zvěře na Šumavě.
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Populační dynamika šelem na Šumavě.
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Postoj veřejnosti k populaci divokých prasat v Praze
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Umělý odchov tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) na Šumavě se zaměřením na odchovnu v Mlynařovicích
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Vliv magnetického pole Země na komunikační strategii srnců a ryb
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Vliv magnetismu na teritoriální chování srnčí zvěře v oblasti Kostelce nad Černými Lesy
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Vliv orientace ptačí budky na obsazenost a úspěšnost vyhnízdění
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Vliv zemského magnetismu na příjem potravy u holubů
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Výběr typu prostředí jelenem evropským (Cervus elaphus) v Krkonošském národním parku
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Změny magnetického pole Země a jejich vliv na psy
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Škody na lesních porostech zvěří na LHC Cheb
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Porovnání způsobu lesnického hospodaření v oborním a volném chovu zvěře na LS Břehyně a oboře Velký dub
Vedoucí práce: Ježek Miloš -