×
Katedra jazyků
banner

Charakteristika RJV

Rozšířená jazyková výuka PEF > Charakteristika RJV

Rozšířená jazyková výuka

Rozšířená jazyková výuka (dále jen RJV) umožňuje studium daného oboru PEF s vybranými odbornými disciplinami v jazyce anglickém nebo německém pro účely mezinárodní komunikace. Uskutečňuje se od II. ročníku pro všechny bakalářské studijní obory PEF vyučované v češtině. Tento typ studia trvá 4 semestry, výrazně prohlubuje odbornou cizojazyčnou komunikaci a jeho výstupem je mezinárodně uznávaný certifikát. Výuku zajišťují pedagogové katedry jazyků, hostující zahraniční profesoři a pedagogové ostatních kateder PEF, kteří příslušný obor studovali nebo přednášeli v zahraničí.

Specifičnost rozšířené jazykové výuky

Oproti tradiční jazykové výuce v základu studia se odborné cizojazyčné vzdělávání vyznačuje vyšší kvalitou, kterou ovlivňují mj. tyto faktory:

 • Motivace studentů
 • Intenzivní cizojazyčné odborné vzdělávání po celou dobu bakalářského studia.
 • Možnost 1-2 semestrálních studijních pobytů v zahraničí v rámci programů EU nebo jiných dohod o spolupráci. U výjezdů na studijní mobility Erasmu+ nemusí frekventant nebo absolvent RJV, u mobilit garantovaných katedrou jazyků, psát písemný test při výběrovém řízení.
 • Konkrétní příprava na mezinárodně uznávané certifikáty: TOEIC – angličtina pro mezinárodní komunikaci,  UNICERT III - němčina pro mezinárodní odbornou komunikaci – v rámci studijního plánu RJV, včetně přednášek hostujících zahraničních profesorů, které jsou do Studijního plánu RJV začleněny.   
 • Složení zkoušek k výše uvedeným certifikátům.
 • Certifikát je pro frekventanty RJV finančně podpořen vedením PEF ČZU Praha.

Cíle RJV

Vyšší kvalita jazykového vzdělávání v rozšířeném jazykovém studiu se odráží i v jeho cílech. Absolvent má být schopen:

 • pokud možno bezchybně a věcně správně komunikovat se zahraničními partnery
 • absolvovat praxi, studijní pobyt, postgraduální studium v zahraničí
 • intenzivně pracovat s cizojazyčnými texty, zejména vědeckými a odbornými
 • aktivně se účastnit mezinárodních seminářů, konferencí, sympozií a jiných setkání
 • úspěšně zakončit studium absolvováním mezinárodní zkoušky TOEIC – angličina nebo UNICERT III - němčina a získat tak šanci na dobré uplatnění v zahraničních institucích u nás i v rámci Evropské unie.

Schéma rozšířené jazykové výuky tvoří:

 1. Vzájemné propojení odborného a cizojazyčně komunikativního aspektu
 2. Soustavná práce s odbornými texty a jazykovými prostředky představující
  • poznávání lexikálních, gramatických, syntaktických a stylistických prostředků
  • uvědomování si a procvičování jejich funkcí a vztahů
  • systemizaci existujících a získaných cizojazyčně odborných znalostí
 1. Rozvoj produktivních řečových dovedností (mluvení, psaní) v odborné, popř. i obecné rovině.
 2. Rozvoj receptivních jazykových schopností (poslech s porozuměním, čtení s porozuměním) v odborné, popř. i obecné rovině.
 3. Rozvoj interkulturálních, studijních a jiných kompetencí.
 4. Intenzivní začleňování odborných přednášek zahraničních hostujících profesorů z partnerských univerzit.

Závěrečný výstup RJV

Při splnění požadavků studijního plánu RJV a úspěšném složení mezinárodní zkoušky TOEIC nebo UNICERT III v termínu stanoveném katedrou jazyků student obdrží mezinárodní certifikát.