×
Katedra jazyků
banner

Angličtina

Doktorandské studium > Angličtina

Doktorandi FAPPZ I (Odborný jazyk anglický – B2)
Vyučující: PhDr. Mgr. Lenka Kučírková, Ph.D.

Zimní semestr:

Výuka pro interní doktorandy začíná v úterý 15. 10. 2019 ve 12:15 hod. v učebně D 332.

Výukový materiál: učebnice doc. Jaroslava Voráčka: Zemědělská angličtina, Profipress 2004 + vybrané články a cvičení z Hewings Martin, Cambridge Academic English Upper Intermediate (přinese vyučující)

Bude se cvičit prezentace výzkumného záměru a odborný překlad z angličtiny do češtiny, znalost mluvnice je předpokladem studia - cvičí se pouze obtížné gramatické kategorie.

Účast na seminářích není povinná, povinné je splnění požadavků u zkoušky. 

Letní semestr: 

Probíhá formou individuálních konzultací.

Doktorandi se připravují na zkoušku individuálně na základě svého zaměření a docházejí k dr. Kučírkové na předem domluvené konzultace ve stanoveném čase.

Požadavky ke zkoušce:

 1. Doktorand/ka prezentuje svůj výzkum, pohovoří o své práci a pracovišti. Doktorand/ka u zkoušky odevzdá na 1-2 str. A4 projekt své disertace (téma, cíl, metodologie, přínos výzkumu), popř. i odborný článek, který publikoval(a) v Aj.
 2. Doktorand/ka nastuduje a přinese ke zkoušce 50 str. A4 odborného textu v Aj, který se vztahuje k tématu jeho/její disertační práce (odborné články, popř. kapitoly z odborné monografie). Doktorand/ka u zkoušky přečte a do ČJ přeloží část přineseného odborného textu (kromě cizinců), shrne obsah článku, vysvětlí gramatiku, popíše graf či obrázek v rámci textu a odpoví na doplňující otázky zkoušejícího.
 3. Dále odevzdá anglicko-český slovníček odborné terminologie z nastudovaných 50 stránek odborného textu (minimálně 50 položek). Doktorandi (cizinci) studující v angličtině sestaví a předloží výkladový slovníček odborné terminologie svého oboru v Aj (minimálně 50 položek).

Ve zkouškovém období ZS a LS budou v UIS vypsány termíny zkoušek, na které se doktorandi přihlásí. Zkouška se hodnotí slovy prospěl(a) – neprospěl(a).

Individuální plán doktorandů musí být podepsán školitelem, vedoucím katedry a děkanem, jinak se jméno doktoranda neobjeví v UIS za účelem zapsání výsledku zkoušky. Zkouška se proto bude realizovat jen s doktorandy zapsanými v UIS – to platí pro všechny cizí jazyky.

 

Doktorandi FLD
Vyučující: PhDr. Mgr. Lenka Kučírková, Ph.D.

Zimní semestr:

Výuka pro interní doktorandy začíná ve čtvrtek 17. 10. 2019 ve 14 hod. v učebně D 332.

Výukový materiál:

Hewings  Martin, Cambridge Academic English Upper Intermediate, Cambridge University Press, 2012 + odborné články a cvičení, které přinese vyučující

Bude se cvičit akademická a odborná angličtina, prezentace a odborný překlad z angličtiny do češtiny, znalost mluvnice je předpokladem studia - cvičí se jen obtížné gramatické kategorie.

Účast na seminářích není povinná, povinné je splnění požadavků u zkoušky.

Letní semestr: 

Probíhá formou individuálních konzultací.

Doktorandi se připravují na zkoušku individuálně na základě svého zaměření a docházejí k dr. Kučírkové na předem domluvené konzultace ve stanoveném čase.

Požadavky ke zkoušce:

 1. Doktorand/ka prezentuje svůj výzkum, pohovoří o své práci a pracovišti. Doktorand/ka u zkoušky odevzdá na 1-2 str. A4 projekt své disertace (téma, cíl, metodologie, přínos výzkumu), popř. i odborný článek, který publikoval(a) v Aj.
 2. Doktorand/ka nastuduje a přinese ke zkoušce 50 str. A4 odborného textu v Aj, který se vztahuje k tématu jeho/její disertační práce (odborné články, popř. kapitoly z odborné monografie). Doktorand/ka u zkoušky přečte a do ČJ přeloží část přineseného odborného textu (kromě cizinců), shrne obsah článku, vysvětlí gramatiku, popíše graf či obrázek v rámci textu a odpoví na doplňující otázky zkoušejícího.
 3. Dále odevzdá anglicko-český slovníček odborné terminologie z nastudovaných 50 stránek odborného textu (minimálně 50 položek). Doktorandi (cizinci) studující v angličtině sestaví a předloží výkladový slovníček odborné terminologie svého oboru v Aj (minimálně 50 položek).

Ve zkouškovém období ZS a LS budou v UIS vypsány termíny zkoušek, na které se doktorandi přihlásí. Zkouška se hodnotí slovy prospěl(a) – neprospěl(a).

Individuální plán doktorandů musí být podepsán školitelem, vedoucím katedry a děkanem, jinak se jméno doktoranda neobjeví v UIS za účelem zapsání výsledku zkoušky. Zkouška se proto bude realizovat jen s doktorandy zapsanými v UIS – to platí pro všechny cizí jazyky.

  

Doktorandi TF
Vyučující: PhDr. Mgr. Lenka Kučírková, Ph.D.

Zimní semestr:

Výuka pro interní doktorandy začíná ve čtvrtek 17. 10. 2019 ve 12:15 hod. v učebně D 332.

Výukový materiál:

Hewings  Martin, Cambridge Academic English Upper Intermediate, Cambridge University Press, 2012 + odborné články a cvičení, které přinese vyučující

Bude se cvičit akademická a odborná angličtina, prezentace a odborný překlad z angličtiny do češtiny, znalost mluvnice je předpokladem studia - cvičí se jen obtížné gramatické kategorie.

Účast na seminářích není povinná, povinné je splnění požadavků u zkoušky.

Letní semestr: 

Probíhá formou individuálních konzultací.

Doktorandi se připravují na zkoušku individuálně na základě svého zaměření a docházejí k dr. Kučírkové na předem domluvené konzultace ve stanoveném čase.

Požadavky ke zkoušce:

 1. Doktorand/ka prezentuje svůj výzkum, pohovoří o své práci a pracovišti. Doktorand/ka u zkoušky odevzdá na 1-2 str. A4 projekt své disertace (téma, cíl, metodologie, přínos výzkumu), popř. i odborný článek, který publikoval(a) v Aj.
 2. Doktorand/ka nastuduje a přinese ke zkoušce 50 str. A4 odborného textu v Aj, který se vztahuje k tématu jeho/její disertační práce (odborné články, popř. kapitoly z odborné monografie). Doktorand/ka u zkoušky přečte a do ČJ přeloží část přineseného odborného textu (kromě cizinců), shrne obsah článku, vysvětlí gramatiku, popíše graf či obrázek v rámci textu a odpoví na doplňující otázky zkoušejícího.
 3. Dále odevzdá anglicko-český slovníček odborné terminologie z nastudovaných 50 stránek odborného textu (minimálně 50 položek). Doktorandi (cizinci) studující v angličtině sestaví a předloží výkladový slovníček odborné terminologie svého oboru v Aj (minimálně 50 položek).

Ve zkouškovém období ZS a LS budou v UIS vypsány termíny zkoušek, na které se doktorandi přihlásí. Zkouška se hodnotí slovy prospěl(a) – neprospěl(a).

Individuální plán doktorandů musí být podepsán školitelem, vedoucím katedry a děkanem, jinak se jméno doktoranda neobjeví v UIS za účelem zapsání výsledku zkoušky. Zkouška se proto bude realizovat jen s doktorandy zapsanými v UIS – to platí pro všechny cizí jazyky.

  

Doktorandi FAPPZ II
Vyučující: doc. PhDr. Jaroslav Voráček, CSc.

Předpokladem je úspěšně složená zkouška AI (u dr. Kučírkové).

Zkouška AII (speciální) je na zřetelně kvalitativně vyšší úrovni než první zkouška AI.

Doktorandi mohou navštěvovat v zimním semestru seminář (úterý 10:30, učebna JIH010, zahájení výuky 15. října 2018), ve kterém se seznámí s překládáním z češtiny do angličtiny. Připraví se dále na anglickou simulovanou přednášku na zahraniční konferenci.

Letní semestr: 

Probíhá formou individuálních konzultací.

Doktorand prokazuje u zkoušky aktivní schopnost používat odbornou angličtinu. Pro představu: doktorand vystupuje v zahraničí. Připraví si k tomu písemné podklady, do kterých může při zkoušce nahlížet (ne číst!).

Ke zkoušce se doktorand/ka přihlásí v letním semestru a dostaví se na ´generálku´ jeden až dva týdny před zkouškou v konzultačních hodinách. Vyplní přihlášku ke zkoušce (lístek) a zjistí si na sekretariátu katedry, zda je veden/a v seznamu doktorandů.  Po generálce může být připuštěn/a ke zkoušce. U zkoušky AII  bývá často doporučeno, aby si doktorand/ka své dovednosti zlepšil/a. Odklad zkoušky bývá nejméně 2 měsíce, protože jazykové dovednosti nelze v krátké době zlepšit.

Doktorand/ka odevzdá na 1-2 str. A4 projekt své disertace (téma, cíl, metodologie, přínos výzkumu), popř. i odborný článek, který publikoval(a) v Aj. Dále odevzdá anglicko-český slovníček odborné terminologie z nastudovaných 50 stránek odborného textu (minimálně 50 položek). Doktorandi (cizinci) studující v angličtině sestaví a předloží výkladový slovníček odborné terminologie v Aj (minimálně 50 položek).

Při zkoušce se prokazuje schopnost překládat text z češtiny do angličtiny a doktorand/ka přednese simulovanou přednášku na odborné téma (nejlépe na téma své disertace). Při přednášce může nahlížet do svých písemných podkladů, které odevzdá jako písemnou součást zkoušky. Odpoví pak také na odborné dotazy. 

Zkouška se hodnotí slovy prospěl - neprospěl.

Individuální plán doktorandů musí být podepsán školitelem, vedoucím katedry a děkanem, jinak se jméno doktoranda neobjeví v aplikaci UIS za účelem zapsání výsledku zkoušky. Zkouška se proto bude realizovat jen s doktorandy zapsanými v seznamu UIS – to platí pro všechny cizí jazyky.


Doktorandi FTZ
Vyučující: doc. PhDr. Jaroslav Voráček, CSc.

Výuka v ZS probíhá formou seminářů, v LS pak formou individuálních konzultací.

Zimní semestr:

V zimním semestru mohou studenti navštěvovat semináře, kde si stručně zopakují přehled gramatiky odborného jazyka, seznámí se s překládáním odborné literatury z angličtiny do češtiny a připraví se na ústní část zkoušky. Účast není povinná, povinné je splnění požadavků u zkoušky. Doporučuje se účast alespoň na prvním semináři v zimním semestru. 

Termín seminářů v ZS: středa 8:45, učebna JIHS17, začátek výuky 16. 10. 2019

Letní semestr: 

Probíhá formou individuálních konzultací.

V rámci seminářů a individuálních konzultací si posluchači prohloubí a upevní svoje znalosti a dovednosti v psaném a mluveném akademickém anglickém jazyce. Důraz je kladen na specifika psaní vědeckých prací a článků, zejména na jazykové prostředky používané v literární rešerši, při popisu metodologie výzkumu, při analýze či prezentaci výsledků a v následné diskuzi. Značný prostor je věnován psaní souhrnů vědeckých prací a jazyku abstraktů. Posluchači si v neposlední řadě upevní a prohloubí odbornou terminologii svého studijního oboru.

Výukový materiál:

Odborná literatura a vědecké články v angličtině dle studijního oboru posluchače (původní v anglickém jazyce a ne starší 10 let)

Zkouška:

Posluchači se na zkoušku připravují individuálně s možností využití individuálních konzultací v LS.

Požadavky ke zkoušce:

Ke zkoušce se doktorand/ka přihlásí v letním semestru a dostaví se na ´generálku´ jeden až dva týdny před zkouškou v konzultačních hodinách. Vyplní přihlášku ke zkoušce (lístek) a zjistí si na sekretariátu katedry, zda je veden/a v seznamu doktorandů. Po generálce bude (či nebude) připuštěn/a ke zkoušce v dohodnutém termínu.

Na generálku přinese 1-2 strany (asi 500-600 slov) anglického textu na téma svého výzkumu resp. disertace. Může předložit i odborný článek, který publikoval/a v AJ.

Ke zkoušce doktorand/ka přinese odborný text v rozsahu cca 50 stran A4. Přečte a do češtiny přeloží část textu, v rozsahu cca 30 řádek, podle potřeby vysvětlí gramatické či terminologické zvláštnosti.Doktorand/ka odevzdá strukturovaný životopis, na 1-2 str. A4 projekt své disertace (téma, cíl, metodologie, přínos výzkumu), popř. i odborný článek, který publikoval(a) v Aj. Dále odevzdá anglicko-český slovníček odborné terminologie z nastudovaných 50 stránek odborného textu (minimálně 50 položek). Doktorandi (cizinci) studující v angličtině sestaví a předloží výkladový slovníček odborné terminologie v Aj (minimálně 50 položek).

V ústní části zkoušky pohovoří anglicky o své práci, o pracovišti, o svém výzkumu, o disertaci. Odpoví na doplňující otázky zkoušejícího.

Pro představu: doktorand má seznámit hosta se svou vědeckou prací anglicky doma, na svém pracovišti.

Zkouška se hodnotí slovy prospěl - neprospěl.

Individuální plán doktorandů musí být podepsán školitelem, vedoucím katedry a děkanem, jinak se jméno doktoranda neobjeví v UIS za účelem zapsání výsledku zkoušky. Zkouška se proto bude realizovat jen s doktorandy zapsanými v UIS – to platí pro všechny cizí jazyky.


Doktorandi PEF
Vyučující: PhDr. Martina Jarkovská, Ph.D.

Výuka v ZS probíhá formou seminářů, v LS pak formou individuálních konzultací. 

Semináře a individuální konzultace jsou určeny jak pro interní a dle možnosti i externí posluchače doktorských programů PEF. Účast na seminářích je nepovinná, povinné je splnění požadavků ke zkoušce.

Termín seminářů v ZS: čtvrtek 15:45, učebna D332, začátek výuky 17. 10. 2019

Letní semestr: 

Probíhá formou individuálních konzultací.

V rámci seminářů a individuálních konzultací si posluchači prohloubí a upevní svoje znalosti a dovednosti v psaném a mluveném akademickém anglickém jazyce. Důraz je kladen na specifika psaní vědeckých prací a článků, zejména na jazykové prostředky používané v literární rešerši, při popisu metodologie výzkumu, při analýze či prezentaci výsledků a v následné diskuzi. Značný prostor je věnován psaní souhrnů vědeckých prací a jazyku abstraktů. Posluchači si v neposlední řadě upevní a prohloubí odbornou terminologii svého studijního oboru.

Výukový materiál:

Hewings, Martin, Cambridge Academic English Upper Intermediate, Cambridge University Press, 2012.

Odborná literatura a vědecké články v angličtině dle studijního oboru posluchače (původní v anglickém jazyce a ne starší 10 let)

Zkouška:

Posluchači se na zkoušku připravují individuálně s možností využití individuálních konzultací v LS.

Požadavky ke zkoušce:

 1. Projekt/nástin disertační práce v angličtině – struktura vědeckého článku (úvod do problematiky, stručný teoretický přehled, cíle, metodika práce, očekávané výsledy a závěry, seznam použité literatury). Rozsah 3-4 strany A4. (Může být i článek, který posluchač v rámci svého výzkumu již publikoval, nebo který připravuje k publikaci).
 2. Anglicko-český slovníček odborné terminologie dle oboru (minimálně 50 položek) z cca 50 nastudovaných stránek odborného textu (původní v anglickém jazyce a ne starší 5 let, mohou být vědecké články, či kapitoly z monografie).

Posluchač odevzdá obojí v elektronické podobě zkoušejícímu nejpozději 14 dní před samotným termínem zkoušky (viz UIS) a zároveň přinese vytištěné spolu s vybraným odborným textem ke zkoušce.

U zkoušky posluchač představí téma své disertační práce a prezentuje svůj výzkum či výzkumný záměr.  Prokáže znalost odborné terminologie a pohovoří o svém oboru a pracovišti. Seznámí zkoušejícího s obsahem vybraného odborného textu a následně přečte a přeloží část textu, kterou mu určí zkoušející.

Hodnotí se především znalost písemného a mluveného akademického jazyka, odborné terminologie dle tématu disertační práce, schopnost orientace v oboru posluchače v anglickém jazyce a schopnost reagovat na dotazy.   

Individuální plán doktorandů musí být podepsán školitelem, vedoucím katedry a děkanem, jinak se jméno doktoranda neobjeví v UIS za účelem zapsání výsledku zkoušky. Zkouška se proto bude realizovat jen s doktorandy zapsanými v UIS – to platí pro všechny cizí jazyky.