×
Katedra kvality a bezpečnosti potravin
banner

NutRisk Centre

Granty a projekty > NutRisk Centre

Centrum pro studium vzniku a transformací nutričně významných látek v potravním řetězci v interakci s potenciálně rizikovými látkami antropogenního původu: komplexní posouzení rizika kontaminace půdy pro kvalitu zemědělské produkce (NutRisk Centre, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000845) se zaměřuje na zkoumání chování kontaminantů ve složkách agroekosystému a v interakci s nutričně významnými látkami. Základní badatelské cíle projektu vyplývají ze schopnosti definovat vstupy a přeměny kontaminantů v agroekosystému jako celku, neboť procesy v rámci jednotlivých složek mezi sebou souvisejí a navzájem se ovlivňují.

http://nutrisk.agrobiologie.cz/

KA 11 Analytika
Vývoj a modifikace analytických technik pro stanovení širokého spektra zájmových látek v rámci výzkumného programu

Stanovení všech sledovaných látek a jejich metabolitů a následně jejich vliv na zastoupení biologicky aktivních látek a nutričního složení produkce vyžaduje zařazení moderních instrumentálních analytických technik s kvalitním chemometrickým zajištěním analytických dat.

V rámci této aktivity jsou vyvíjeny, popř. modifikovány, analytické metody pro stanovení antropogenních organických látek a jejich případných metabolitů v různých matricích (půda, voda, rostlina, živočich, potravina) pomocí plynové a kapalinové chromatografie v kombinaci s hmotnostní detekcí s vysokým rozlišením (GC-QTOF, LC-QTOF, MALDI imaging).

Podobně jsou stanovovány změny v metabolismu ošetřených rostlin se zaměřením na nutričně, toxikologicky a ekologicky důležité látky. Pro stanovení organických sloučenin prvků (As, Se, Hg) je využívána kombinace HPLC s hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (HPLC-ICPMS), která je robustní a velmi citlivou technikou umožňující identifikaci a kvantifikaci širokého spektra anorganických i organických sloučenin prvků.

Dále jsou vymezovány pozitivně působící biologicky aktivní látky a jejich přestup v jednotlivých stupních potravního řetězce a těkavé látky v různých stupních potravního řetězce pomocí GC-MS.

Ty mohou sloužit jako markery pozitivních nebo negativních změn v daném produktu – rostlina, živočich, potravina.

Stanoven je rovněž celkový obsah sacharidů, tuků a bílkovin v daném produktu – rostlina, živočich, potravina – a  jednotlivé složky těchto skupin látek – sacharidy, mastné kyseliny, triacylglyceroly, steroly, proteiny (GC-MS, LC/MS, NMR, UV/VIS/IR spektroskopie, 2D PAGE, MALDI-TOF), v závislosti na aplikaci zkoumaných antropogenních látek.

Klouček Pavel
no photo
Havlík Jaroslav
no photo
Tauchen Jan