×
Katedra zahradní a krajinné architektury
banner

Studie koncepce úprav návsi Úholičky - 1. etapa - Autobusová zastávka

Projekty > Studie koncepce úprav návsi Úholičky - 1. etapa - Autobusová zastávka

OBSAH ZPRÁVY

 

I.         TEXTOVÁ ČÁST:

                                                                               A.           PRŮVODNÍ ZPRÁVA

                                                                               B.            TECHNICKÁ ZPRÁVA

 

II.        VÝKRESOVÁ ČÁST:

                                                                               1.            SOUČASNÝ STAV M 1:150

                                                                               2.            SITUACE NÁVRHU M1:150

                                                                               3.            TECHNICKÉ ŘEŠENÍ M 1:150

                                                                               4.            AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

                                                                               5.            ŘEZOPOHLEDY A POHLEDY

                                                                               6.            OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

 

 

 

III.      EKONOMICKÁ ROZVAHA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

 

A.1      Objednavatel

                               NÁZEV:                  Obec Úholičky

                               ADRESA:               Roztocká 6, 252 64

                               PRÁVNÍ SUBJEKT: právnická osoba

 

A.2      Zhotovitel

                               NÁZEV:                  Česká zemědělská univerzita

                                                               Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

                                                               Katedra zahradní a krajinné architektury

                               ADRESA:                 Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol

                               DIČ:                        CZ60460709

                              

A3.      Zodpovědný projektant

 

                               JMÉNO:                 Ing. arch. Iveta Merunková                               Autorizační razítko

                                                              

                                                               Autorizovaný architekt ČKA 2738

                               BYDLIŠTĚ               Přeletová 5/588

                                                               Praha 6 – Suchol, 165 00

 

A4.      Spolupráce

                              

JMÉNO:                 Ing. Veronika Vonešová

                              

A.5      Základní charakteristika stavby a její účel

 

Označení a účel stavby:                                    Studie koncepce úprav návsi Úholičky

                                                                              1. Etapa, část A - Autobusová zastávka a její okolí

Místo stavby:                                                       ulice Roztocká, obec Úholičky

Stupeň:                                                                Podklad k vydání územního souhlasu

Datum:                                                                 Leden 2012

Celková výměra řešené plochy:                          110 m2

 

 

 

 

Kontaktní osoba: Ing. arch. Iveta Merunková, tel: 604 254 653, email: merunkova@af.czu.cz

 

 


 

Dotčené pozemky stavbou:

 

katastrální území:

parcelní číslo:

druh pozemku:

výměra:

vlastník:

Úholičky

4/1

zahrada

348 m2

Obec Úholičky

Úholičky

454/20

ostatní plocha

117 m2

Obec Úholičky

 

Sousední pozemky se stavbou:

 

katastrální území:

parcelní číslo:

druh pozemku:

výměra:

vlastník:

Úholičky

584

ostatní plocha

33 m2

Obec Úholičky

Úholičky

505/1

vodní plocha

6842 m2

Česká republika

 

 

Obrázek 1 Náves Úholičky

 

 

Číslo paré:                                                                                      Autorizační razítko

 

B.        Technická zpráva

 

B.1      Identifikační údaje

 

NÁZEV AKCE:                    Studie koncepce úprav návsi Úholičky

KRAJ:                                    Středočeský

OKRES:                                Praha - západ

OBEC:                                   Úholičky

 

B.2      Použité podklady

 

Při vytváření studie koncepce návrhu bylo vycházeno z vítězného návrhu mezinárodního studentského workshopu Veřejná prostranství - variabilita návesního prostoru skupiny Vonešová, Klučková, Kašpar, Urbinská. Základním podkladem pro vytvoření studie koncepce úprav bylo geodetické zaměření polohopisu provedené firmou Sdružení Delta G. Dalšími podklady byla fotodokumentace pořízená na jaře 2011 a v zimě 2012 při vlastním terénním průzkumu. Jako podklad byla použita také ortofotomapa a návrh územního plánu obce Úholičky.

 

B.3      Forma zpracování

 

Textová část dokumentu je zpracována v textovém editoru MS Office Word 2007 a grafické přílohy jsou uloženy ve formátu .pdf vytvořené v programu Adobe Reader 9. Grafické přílohy byly vytvořeny v programu AutoCad Civil 3D 2009 a dále upraveny ve freeware prostředí Google SketchUp 8. Jednotlivé výstupy byly uspořádány  a upraveny v programu Adobe Photoshop 7.0.

 

B.4      Koncepce úprav

 

Úprava prostoru zastávek autobusu spočívá ve sjednocení území a napojení tohoto veřejného prostranství na dětské hřiště. Jednotícím prvkem je zvolen kámen, který bude vytvářet jak prvky dlažby tak také bude použit do gabionových konstrukcí vytvářejících objekt autobusové zastávky a parterové prvky (lavičky). Dojde tedy k zatraktivnění místa vytvořením nového přístřešku autobusové zastávky, který bude současně využíván i pro potřeby dětského hřiště, a dále navržením nových sadových úprav. Sadové úpravy budou zahrnovat výsadbu popínavých rostlin, jarních cibulovin a dosetí trávníku. Daná plocha bude zregulována vytvořením obrubníků, nového zábradlí a dřevěných plotů, které usnadní orientaci v daném prostoru (viz. Výkres č. 2). 

B.5      Kamenná dlažba

 

Kamenná dlažba je navrhována jako jednotící prvek v řešeném prostoru. Napojuje dětské hřiště přes mostek, který také umožňuje vjezd na sousední pozemky, na veřejný prostor u autobusových zastávek. Pro toto území je navrženo vydláždění celého prostoru dlažbou, která na tuto plochu již ze severní strany navazuje. Jedná se o nepravidelné žulové desky z lomového kamene . Celková dlážděná plocha A2 je 52,70 m2 ( viz. Výkres č. 3).  

Prvek kamenné dlažby je také navržen na dětské hřiště. Vzhledem k terénním nesrovnalostem je nutné vytvořit na dětském hřišti rampu, která spojuje prostor hřiště s přístřeškem. Rampa o navržené délce 1,5 m překonává výškový rozdíl cca 20 cm. Sklon rampy je 7,6°. Dlážděná plocha A1 je 6.60 m2 ( viz. Výkres č. 3).  

Dlažba bude kladena do betonového lože a spáry vyplněny maltou. Celková plocha navržená k pokrytí dlažbou je 59,30 m2.

 

B.6      Betonové obrubníky

 

Betonové obrubníky navržené do řešeného prostoru opticky projí stávající zámkovou dlažbu na zastávce s dlažbou z desek lomových kamenů a zároveň vymezí celý nově navržený prostor a oddělí jednotlivé povrchy (silniční komunikace, dlážděná plocha, travnaté plochy). Betonové obrubníky jsou navrženy v přírodní šedé barvě betonu. Celková délka navržených obrubníků je 52,9 m. Z toho je 5,0 m obrubník nájezdový a 6,3 m tvoří obrubníky obloukové ( viz. Výkres č. 3).  

 

B.7      Výměna zábradlí

 

Do řešeného prostoru je navržena kompletní výměna kovového zábradlí za zábradlí ocelové trubkové, méně robusné. Výška jednotlivých sloupků je navržena 110 cm, jejich rozestup 2 m. Celková délka takto řešeného navrženého zábradlí do prostoru je 37,10 m. Na jednotlivé sloupky o průměru 8 cm budou navařeny dvě trubky, každá o průměru 4 cm  na kolmo, jedna ve výšce 80 cm, druhá ve výšce 40 cm. Celková délka navrhovaného ocelového zábradlí je 37,10 m.

Nově navržené kovové zábradlí bude rozděleno třemi segmenty. Ty budou řešeny jako dřevěný plot z prken 3,0 x 14,0 cm kolmo stavěných. Rozestupy mezi jednotlivými prkny budou 5 cm. Jednotlivá prkna budou fixována dvěma ocelovými trubkami o průměru 3 cm ve výšce 20 a 60 cm. Celková navržená výška dřevěného plotu je 90 cm. Celková délka všech tří segmentů, které budou tvořeny dřevěnými ploty je 21 m ( viz. Výkres č. 3).  

 

 

B.8      Sadové úpravy

 

Sadové úpravy spočívají v dosetí dvou travnatých ploch - E1 a E2. Tyto plochy budou nově vymezeny betonovými obrubníky. Doporučeno je použít travní směs parkovou, jejíž druhy snáší větší zatížení. Celková upravená travnatá plocha činí 48,55 m2 ( viz. Výkres č. 3).   Do plochy trávníku jsou navrženy skupiny ranně kvetoucích jarních cibulovin. Do travnaté plochy E1 do polostínu pod stromy jsou doporučené cibuloviny lesního charakteru: talovíny, ladoňky, sněženky. Do travnaté plochy E2 jsou doporučeny cibuloviny vyžadující slunce: narcisy, hyacinty.

Dále jsou to tohoto prostoru navrženy rostliny popínavé. Obecně jsou do stinných míst - podrostů stromů  navrženy porosty břečťanu a na osluněná místa přísavníku trojcípého. 7 kusů břečťanu je navrženo do plochy E1, aby popnuli dřevěný plot a ocelové zábradlí. Porosty břečťanu jsou dále navrženy v okolí stavby autobusové zastávky za účelem popnutí gabionových konstrukcí. Další výsadba břečťanu je doporučena do stínu k cihlové zídce u dětského hřiště. Přísavník je naplánováno vysadit do nově vzniklé vegetační plochy na dětském hřišti, aby popnul plot dětského hřiště a z části také gabionovou konstrukci. Další jedinci přísavníku jsou navrženy do segmentu E2.

Dosadba dřevin není navržena z důvodu velkého přistínění již vzrostlých stromů - akátů. Je možné uvažovat ji v další etapě při asanaci těchto akátů. 

 

B.9      Autobusová zastávka

 

Stavba autobusové zastávky je navržena z gabionových prvků (drátokoš vyplněný kamenivem). Jako výplň gabionu je uvažován stejný materiál, který bude použit na dlažbu - žulové kameny. Dojde tak k propojení stavby autobusové zastávky a nově vzniklého vydlážděného povrchu.

Gabiony budou skládány na betonovou desku na traverzách, která zůstane po asanaci současné autobusové zastávky. Šířka nové konstrukce bude shodná se současným přístřeškem autobusové zastávky  440 cm. Půdorysně bude pozměněna pouze délka stavby, která je nyní navržena na 520 cm (viz. Výkres č. 4). Dispozičně bude stavba rozdělena na dvě místnosti - první, menší z nich (360 x 160 cm) bude sloužit jako čekárna na autobus. Vybavena bude gabionovou lavičkou (360 x 40 x 40 cm). Druhá (280 x 360 cm) bude otvřená do prostoru dětského hřiště a bude využívána jeho návštěvníky. Vybavena bude gabionovou lavičkou (360 x 40 x 40 cm). Celá gabionová konstrukce bude odlehčena dřevěným zábradlím, které vytvoří opakující se motiv navrhovaného prostoru.  Zábradlí bude tvořeno z prken 3,0 x 14,0 cm kolmo stavěných. Rozestupy mezi jednotlivými prkny budou 5 cm. Jednotlivá prkna budou fixována dvěma ocelovými trubkami o průměru 3 cm ve výšce 20 a 60 cm. Celková navržená výška dřevěného plotu je 90 cm. Celkem jsou do stavby zastávky navrženy 4 segmenty (2 x 120 cm a 2 x 80 cm). Ocelové trubky budou zakomponovány do gabionů.

Gabiony budou skládány do výšky 300 cm na západní straně a do výšky 250 cm na východní straně. Rozměry jednotlivých gabionů jsou voleny 40 x 80 x 50 cm.

Zastřešení gabionové konstrukce je navrženo dřevěnou konstrukcí, která bude na pevno připevněna ke gabionům. Sklon navržené střechy přístřešku zastávky je 5,7 °. Základem jsou voleny dva hranoly 20 x 16 cm o délce 600 cm, ke kterým je připevněno 14 menších hranolů 10 x 10 s rozestupy 30 cm o délce 510 cm. Přesahy na jednotlivých stranách jsou navrženy 40 cm. Dále je uvažováno zakrytí dřevěné konstrukce polykarbonátovými komůrkovými deskami se zámkovým systémem. Polykarbonátové desky budou kotveny přímo na dřevěné konstrukci.