×
Katedra zahradní a krajinné architektury
banner

Studie koncepce úprav návsi Úholičky - 3. etapa, Okolí statku

Projekty > Studie koncepce úprav návsi Úholičky - 3. etapa, Okolí statku

OBSAH ZPRÁVY

 

I.         TEXTOVÁ ČÁST:

                                                                               A.           PRŮVODNÍ ZPRÁVA

                                                                               B.            TECHNICKÁ ZPRÁVA

 

II.        VÝKRESOVÁ ČÁST:

                                                                               1.            SOUČASNÝ STAV M 1:200

                                                                               2.            SITUACE NÁVRHU M 1:200

                                                                               3.            TECHNICKÉ ŘEŠENÍ M 1:200

                                                                               4.            NADHLEDOVÁ PERSPEKTIVA

                                                                              5.            ŘEZOPOHLEDY

                                                                              6.            OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

 

 

 

III.      EKONOMICKÁ ROZVAHA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

 

A.1      Objednavatel

                               NÁZEV:                  Obec Úholičky

                               ADRESA:               Roztocká 6, 252 64

                               PRÁVNÍ SUBJEKT: právnická osoba

 

A.2      Zhotovitel

                               NÁZEV:                  Česká zemědělská univerzita

                                                              Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

                                                              Katedra zahradní a krajinné architektury

                               ADRESA:                Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol

                               DIČ:                        CZ60460709

                              

A3.      Zodpovědný projektant

                               JMÉNO:                 Ing. arch. Iveta Merunková                   Autorizační razítko

                                                             Autorizovaný architekt ČKA 2738

                                                              

BYDLIŠTĚ:              Přeletová 5/588

                               Praha 6 – Suchdol, 165 00                              

            Spolupráce

 

                               JMÉNO:               Ing. Veronika Vonešová

 

A.4      Základní charakteristika stavby a její účel

 

Označení a účel stavby:                                    Studie koncepce úprav návsi Úholičky

                                                                              3. Etapa, část C – Okolí statku č.p. 10

Místo stavby:                                                       ulice Roztocká, obec Úholičky

Stupeň:                                                                Podklad k vydání územního souhlasu

Datum:                                                                 Říjen 2012

Celková výměra řešené plochy:                      1700 m2

 

 

Kontaktní osoba: Ing. arch. Iveta Merunková, tel: 604 254 653, email: merunkova@af.czu.cz

 

Dotčené pozemky stavbou:

 

katastrální území:

parcelní číslo:

druh pozemku:

výměra:

vlastník:

Úholičky

454/1

ostatní plocha

6554 m2

Obec Úholičky

Úholičky

454/20

ostatní plocha

117 m2

Obec Úholičky

Sousední pozemky se stavbou:

 

katastrální území:

parcelní číslo:

druh pozemku:

výměra:

vlastník:

Úholičky

454/8

ostatní plocha

39 m2

Obec Úholičky

Úholičky

st. 22

zastavěná plocha a nádvoří

2046 m2

Obec Úoličky

Úholičky

505/1

vodní plocha

6842 m2

Česká republika

Úholičky

st. 21

zastavěná plocha a nádvoří

1221 m2

Šimek

Úholičky

st. 19

zastavěná plocha a nádvoří

2951 m2

Chlupatý J. 1/3

Chlupatý V. 1/6

Krumpholcová 1/6

Rajniš 1/3

Úholičky

10/2

zahrada

72 m2

Vrzalová

Úholičky

st. 159

zastavěná plocha a nádvoří

109 m2

Obec Úholičky

 

Obrázek 1 Náves Úholičky

Číslo paré:                                                                                      Autorizační razítko

 

B.        Technická zpráva

 

B.1      Identifikační údaje

 

NÁZEV AKCE:                    Studie koncepce úprav návsi Úholičky

KRAJ:                                    Středočeský

OKRES:                                Praha - západ

OBEC:                                   Úholičky

 

B.2      Použité podklady

 

Při vytváření studie koncepce návrhu bylo vycházeno z vítězného návrhu mezinárodního studentského workshopu Veřejná prostranství - variabilita návesního prostoru skupiny Vonešová, Klučková, Kašpar, Urbinská. Základním podkladem pro vytvoření studie koncepce úprav bylo geodetické zaměření polohopisu provedené firmou Sdružení Delta G. Dalšími podklady byla fotodokumentace pořízená na jaře 2011 a na jaře 2012 při vlastním terénním průzkumu. Jako podklad byla použita také ortofotomapa a návrh územního plánu obce Úholičky.

 

B.3      Forma zpracování

 

Textová část dokumentu je zpracována v textovém editoru MS Office Word 2007 a grafické přílohy jsou uloženy ve formátu .pdf vytvořené v programu Adobe Reader 9. Grafické přílohy byly vytvořeny v programu AutoCad Civil 3D 2009 a dále upraveny ve freeware prostředí Google SketchUp 8. Jednotlivé výstupy byly uspořádány  a upraveny v programu Adobe Photoshop 7.0.

 

B.4      Koncepce úprav

 

Koncept úprav prostoru u statku č.p. 10 vychází z principu  vizuálního a designového sjednocení celého návesního prostoru obce Úholičky. Jednotícím prvkem pro celý prostor návsi a okolí je kámen, který se objevuje jak v horizontální podobě ve formě dlažby, tak také v podobě vertikální jako gabionové opěrné zídky či sedací prvky.

   Část budovy statku bude sloužit jako restaurace, proto je k přiléhajícímu prostoru směrem do návsi dotvořen prostor oplocené předzahrádky restaurace včetně vegetační doprovodu. Dále u budovy vznikne po vyčištění vyvýšeného trojúhelníkového prostoru odpočívadlo v klidové části návsi. Ve svahu nad budovou potravin jsou umístěny gabionové konstrukce, které svojí formou  plní nejen funkci opěrné zídky, ale také  slouží jako  lavička.   Prostor u budovy potravin je rozčleněn dlažbou a   doplněn o plochy záhonů v dlažbě u laviček, které prostor v blízkosti budovy statku č.p. 10 propojí se zbývajícím prostorem návsi.    Prostor je doplněn vegetací , jak zeleně v podobě záhonů a travnatých ploch, tak také o prvky dřevin. Celý prostor návsi je provozně vymezen umístěním obrubníků  (viz. Výkres č. 2). 

 

B.5      Přípravné práce

 

Samotné realizaci návrhu bude předcházet úprava území. Jedná se o vyčištění stávajících vegetačních ploch - budou odstraněny keřové porosty a kompozičně nevhodně rostlé stromy a svah nad budovou potravin bude dotvarován pomocí násypu a zpevňujících tkanin. Stávající betonová dlažba bude rozebrána a bude vyčištěn prostor předzahrádky restaurace (viz. Výkres č.3). Před realizací návrhu je také nutné uložit elektro inženýrské sítě do země. Do prostoru návsi jsou dále umístěny uliční svítidla (celkem 9) viz Výkres č. 2 – Situace návrhu), která se budou muset napojit do elektrické sítě Prjrkt osvětlení není součásti studie a je nutné ho před realizací zpracovat.    Doporučeno je také uložení elektro inženýrských sítí pod povrch.  Pro tuto fázi bude nutné nechat vypracovat projekt odborníkem n TI.

 

B.6      Gabionová opěrná zeď

 

Do prostoru za budovou potravin je navržena opěrná zeď, 140 cm vysoká. Gabiony budou skládány do výšky 1.40 m. s odskokem po 70 cm (viz. Výkres č.7). Rozměry gabionů jsou navrženy 60 x 70 x 80 cm. Gabiony budou uloženy do štěrkového lože o tloušťce 30 cm. Gabiony budou dále vyztuženy ocelovými kruhovými tyčemi o průměru 30 mm, v rozestupech cca 0,5 m. Tyto tyče budou zabetonovány v betonových patkách do hloubky 60 cm. Délky jednotlivých tyčí budou 2 m.

Jako výplň gabionu je uvažován stejný materiál, který bude použit na dlažbu - gabionové elementy, tvořeny drátokošem s oky 10x10 ze žárového pozinku – 36g na 1kg železa, vyplněné štípaným kamenivem  - světlé žuly frakce 120 – 250 (viz. Výkres č.7). Dojde tak k propojení opěrné zdi a nově vzniklého vydlážděného povrchu.

 

B.7      Kamenná dlažba

 

Kamenná dlažba je jednotícím povrchovým prvek celé návsi obce. V tomto prostoru je navrhována je ve dvou formách:

  1. Nepravidelné žulové desky z lomového kamene (chodník na severní straně, propojující chodník na svahu, kolem zvoničky a přístupový prostor k předzahrádce)   
  2. Pravidelné desky ze světlé žuly 40 x 40 cm (centrální prostor návsi, prostor po pastoušce).

Kamenná dlažba je zvolena ze stejného materiálu, který bude tvořit   výplň gabionů - štípané kameny ze světlé žuly min. tloušťky 5cm. Podklad pro dlažbu je tvořen štěrkopískem frakce0/22 zhutněné. Samotná kamenná dlažba je pokládána  do cementové malty, která také bude vyplňovat spáry mezi jednotlivými kamennými deskami. Celková plocha navržená k pokrytí dlažbou je 334,25 m2.

Celková dlážděná plocha A1, A2 a A3 (viz Výkres č. 3) mozaikovou dlažbou je 373,00 m2. Plocha A4 a A5 (viz Výkres č. 3) dlážděná pravidelnými žulovými deskami činí 311,50 m3 ( viz. Výkres č. 3).

Spád plochy musí být min. 2% v podélném i příčném směru. Kameny je třeba pokládat na výšku o 1 cm výš, než je konečná výška plochy, protože štěrkové lůžko postupně klesne vlivem zhutnění

 Schodišťové stupně, které zpřístupňující trojúhelníkové odpočívadlo, jsou  také vydlážděné nepravidelnými žulovými deskami. Celkem je navrženo 6 betonových stupňů, které celkem překonávají rozdíl 0,9 m.  

 

B.8      Betonové obrubníky

 

Betonové obrubníky navržené do řešeného prostoru jako přisazené, opticky  oddělují  pojízdné plochy od ploch  pěších a pobytových . Betonové obrubníky jsou navrženy v přírodní šedé barvě betonu. Celková délka navržených chodníkových obrubníků (1000 x 100 x 200 mm) je 168,50 m. Z toho je 52,00 m obrubník nájezdový a 23,5,00 m tvoří obrubníky obloukové. Obrubník přímý tvoří 93 m ( viz. Výkres č. 3). 

 

B.9      Živicová plocha

 

Je uvažována  rekonstrukce stávajícího živicového povrchu. Celková upravovaná živicová plocha činí 830 m2 ( viz. Výkres č. 3). 

 

B.10   Sadové úpravy

 

Sadové úpravy zahrnují založení nové travnaté plochy – B2 (viz Výkres č. 3) a úpravu travnatých ploch stávajících – B1 a B3. Svah nad budovou potravin bude domodelován v optimální sklonu odpovídající mechanickým vlastnostem stávajících půd případně stabilizován textilií. Bude doplněn cca 5 cm vrstvou ornice a zatravněn travní směsí  parkovou, jejíž druhy snáší větší zatížení. Celková travnatá plocha činí 510,00 m2. Součástí sadových úprav je i péče o trávník v následujícím roce, která zahrnuje hnojení trávníku, tři seče, prořez trávníku a provzdušnění. V následujícím roce proběhne také pletí trávníku.

Do prostoru předzahrádky restaurace je v návrhu umístěna solitéra lípy (Tilia cordata), která zvýrazní vstup do statku a propojí prostor s lipovým stromořadím na břehu potoka. Další dřevina bude doplněna  na trojúhelníkové  odpočívadlo. Bude se jednat o solitéru okrasné třešně (Prunus avium 'Plena'), která tvoří opakující se motiv ovocného stromu z protilehlé části návsi. Všechny nově vysazené stromy jsou kotveny kůly. Po výsadbě budou stromy zamulčovány a zality.

Další  doplněnou dřevinou jsou dřezovce - beztrnná forma (Gleditsia triacanthos 'Inermis') .   Umístěny do dlážděné plochy   -  tři dřezovce   jsou navrženy jako doplňující vegetace  parteru u budovy potravin, další tři jsou umístěny do prostoru trojúhelníkového odpočívadla, aby přistiňovaly lavičky.  Nově vysazené dřezovce budou kotveny kůly. Po výsadbě budou stromy zamulčovány a zality.

Součástí sadových úprav je také keřová výsadba.

První skupina keřů tvoří živý plot  podél zídky lemující vyvýšené trojúhelníkové odpočívadlo.  Zde je to nestříhaný živý plot do výšky 100 cm  tvořen jedinci tavolníku japonského (Spiraea japonica 'Anthony Waterer'). Celkem je použito 19 kusů ve sponu cca 80 cm. Keře budou po výsadbě zamulčovány a zality.

Druhou skupinou je  do prostoru svahu nad budovou potravin navrženo několik kusů  tavolníku van Houteova (Spiraea vanhouttei) tvořící formu živého nestříhaného plotu.   Jedná se o dvě plochy  s celkem 6 kusů ve sponech cca 100 cm. Keře budou po výsadbě zamulčovány a zality.

Parterové řešení bude také doplňovat popínavá vegetace a systém travin.

 Návrh  počítá s vysazením pnoucích rostlin do vegetačních ploch v dlažbě v prostoru mezi parkovišti (stín až polostín mezi stromy). Zde jsou  navrženy porosty břečťanu (Hedera helix), které budou porůstat gabionové lavičky. Další porosty břečťanu jsou umístěny  na trojúhelníkové odpočívadlo,  tak aby porostly fasádu statku a vytvořily zelenou stěnu. Celkem je navrženo k vysázení 25 ks břečťanů. Popínavé rostliny budou po výsadbě zamulčovány a zality.

Do vegetačních ploch v dlažbě a v předzahrádce restaurace jsou navrženy výsadby okrasné plně mrazuvdorné trávy  Ozdobnice (Miscanthus sinensis 'Autumn light'). Celkem je navrženo 20 kusů ve sponu cca 80 cm. Okrasná travina bude po výsadbě zamulčována a zalita.

Dále je  je nutné ošetření stávajících vegetačních prvků na stanovišti, které zahrnuje přihnojení, pletí a zálivku.

 

B.9      Mobiliář

 

Dominantou celého prostoru jsou sedací prvky navržené z gabionů. Tyto prvky svým desingnem vizuálně navazují na prostor návsi, kde je již formou  gabionových konstrukcí  řešena  opěrná gabionová zeď s lavičkami ve svahu. Také řešení povrchů je v souladu s návrhem povrchů 2 etapy návsi.  Sedací prvky jsou umístěny do prostoru, který bude sloužit  pro jako místo setkávání a svou formou  vytváří reprezentativní parter u budovy potravin. Další sedací mobiliář je navržen na vyvýšené trojúhelníkové ploše. Do toho prostoru jsou umístěny i další parterové prvky -  odpadkový koš  z gabionů s kovovou vložkou.  

V části u budovy potravin jsou umístěny 4 stojany na kola tvořené   dvojicí  rámů propojených příčlí. Rámy jsou svařeny z hliníkových trubek o průměru 80 mm.  K podkladu jsou přikotveny   ocelovými šrouby v betonu. Povrchovou úpravu tvoří polyesterový  prášek.

Součástí návrhu je také osvětlení prostoru. Navrženy jsou lampy Tropic Urbana 70W CDO-TT, což jsou dekorativní svítidla pro obecní a městské prostory.  Denní i noční vzhled přispívá k atmosféře okolí.

 

B.10   Předzahrádka restaurace

 

Součástí projektu je také návrh možného řešení prostoru předzahrádky restaurace.  Součástí je vymezení prostoru  pro květinový záhon  a travnatou plochou. Součástí  prostoru je   venkovního posezení. Doporučena je výsadba  travin vhodných do stínových poloh s  aplikací kamene, aby byl prostor předzahrádky opticky sjednocen s prostorem návsi. Předzahrádka  je oplocena plotem  do max. výšky 1,2 mv kovové variantě.