×
Katedra zahradní a krajinné architektury
banner

Studie parkových úprav Úholičky - Bytový dům - Family park v růžové zahradě

Projekty > Studie parkových úprav Úholičky - Bytový dům - Family park v růžové zahradě

OBSAH ZPRÁVY

 

I.         TEXTOVÁ ČÁST:

                                                                               A.           PRŮVODNÍ ZPRÁVA

                                                                               B.            TECHNICKÁ ZPRÁVA

                                                                             

II.        VÝKRESOVÁ ČÁST:

                                                                               1.            SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ M 1:2000

                               2.            SOUČASNÝ STAV M 1:500

                                                                              3.            KONCEPT NÁVRHU M 1:500

                                                                               4.            SITUACE NÁVRHU M 1:500

                                                                               5.            TECHNICKÉ ŘEŠENÍ M 1:500

                                                                               6.            DETAILY ŘEŠENÍ

                                                                                6a           PLOCHA SPORTOVIŠTĚ 1 M 1:50

                                                                                6b           PLOCHA SPORTOVIŠTĚ 2 M 1:50

                                                                                6c           PLOCHA SPORTOVIŠTĚ 3 M 1:50

                                                                              7.            VEGETAČNÍ PRVKY M 1:500

8.            VIZUALIZACE

                                                                                 8a           VIZUALIZACE 1

                                                                                 8b           VIZUALIZACE 2

 

 

 

 

III.      ODBORNÝ ODHAD NÁKLADŮ

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

 

A.1      Objednavatel

                               NÁZEV:                                  Obec Úholičky

                               ADRESA:                               Roztocká 6, 252 64

                               PRÁVNÍ SUBJEKT:                 právnická osoba

 

A.2      Zhotovitel

                               NÁZEV:                  Česká zemědělská univerzita

                                                               Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

                                                               Katedra zahradní a krajinné architektury

                               ADRESA:                 Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol

                               DIČ:                        CZ60460709

                              

A3.      Zodpovědný projektant

                               JMÉNO:                 Doc. Ing. Arch. Jan Vaněk, CSc.           Autorizační razítko

                                                              Autorizovaný architekt ČKA 0538

                                                              

                   BYDLIŠTĚ:              Gerstnerova 7/657

                                                   170 00 Praha 7           

A.4      Spolupráce

 

                               JMÉNO:               Ing. Veronika Vonešová

 

A.5      Základní charakteristika stavby a její účel

 

Označení a účel stavby:                                    Studie parkových úprav Úholičky – Bytový dům

                                                                          Family park v růžové zahradě

Místo stavby:                                                       ulice Roztocká, obec Úholičky

Stupeň:                                                                Podklad k vydání územního souhlasu

Datum:                                                                 Říjen 2012

Celková výměra řešené plochy:                      5 000 m2

 

Kontaktní osoba: Doc. Ing. Arch. Jan Vaněk, CSc. , tel: +420 22438 2569` +420 602 759 514, email: vanekj@af.czu.cz

 

Dotčené pozemky stavbou:

 

katastrální území:

parcelní číslo:

druh pozemku:

výměra:

vlastník:

Úholičky

429/3

Orná půda

5319 m2

Obec Úholičky

 

Sousední pozemky se stavbou:

 

katastrální území:

parcelní číslo:

druh pozemku:

výměra:

vlastník:

Úholičky

429/11

Orná půda

583 m2

Štambachová J.

Úholičky

429/12

Orná půda

20 225 m2

Obec Úholičky

Úholičky

429/2

Orná půda

902 m2

Obec Úholičky

Úholičky

502/1

Ostatní plocha

12 958 m2

Obec Úholičky

Velké Přílepy

259

Ovocný sad

15 520 m2

Friml K.  JUDr., CSc.

Friml K. Ing., MBA

Velké Přílepy

251/5

Trvalý travní porost

882 m2

Obec Velké Přílepy

Obrázek 1 Bytový dům Úholičky

Číslo paré:                                                                                      Autorizační razítko

 

B.        Technická zpráva

 

B.1      Identifikační údaje

 

NÁZEV AKCE:                    Studie koncepce úprav návsi Úholičky

KRAJ:                                 Středočeský

OKRES:                              Praha - západ

OBEC:                                Úholičky

 

B.2      Použité podklady

 

Základním podkladem pro vytvoření studie koncepce úprav bylo geodetické zaměření polohopisu provedené firmou GEOME - 3 Geodetické sdružení. Dalšími podklady byla fotodokumentace pořízená na podzim roku 2012 při vlastním terénním průzkumu. Jako podklad byla použita také ortofotomapa a návrh územního plánu obce Úholičky.

 

B.3      Forma zpracování

 

Textová část dokumentu je zpracována v textovém editoru MS Office Word 2007 a grafické přílohy jsou uloženy ve formátu .pdf vytvořené v programu Adobe Reader 9. Grafické přílohy byly vytvořeny v programu AutoCad Civil 3D 2009 a dále upraveny ve freeware prostředí Google SketchUp 8. Jednotlivé výstupy byly uspořádány a upraveny v programu Adobe Photoshop 7.0.

 

B.4      Koncepce úprav

 

Koncept studie parkových úprav u bytového domu v Úholičkách spočívá v zatraktivnění nově vybudovaného bytového komplexu a zpříjemnění kvality života tamějších obyvatelů. Mimo vegetačních úprav pracuje koncept návrhu s myšlenkou průchodností celého území a vytvořením tak vycházkového okruhu, který bude sloužit jak seniorům, tak také mladým rodinám s dětmi. Vycházkovému okruhu bude dán program v podobě cvičebních a herních prvků, které vytvoří tělocvičnu v přírodě, kterou budou moci využívat všechny generace.

Celý prostor je rozdělen na jednotlivé funkční plochy (viz. Výkres č. 3 – Koncept návrhu), které jednak určují náplň jednotlivých částí prostoru a dále propojují intravilán s extravilánem, jelikož je bytový komplex navrhován v bezprostřední blízkosti okolní krajiny obce.

B.5      Přípravné práce

 

Samotné realizaci návrhu bude předcházet úprava území. Jedná se o vyčištění stávajících vegetačních ploch - budou odstraněny keřové porosty a kompozičně nevhodně rostlé stromy. Dále bude srovnán terén v místech, na která jsou navrhovány plochy sportovišť.

 

B.6      Popis jednotlivých ploch

 

B.6.1 Chodníky

V rámci návrhu (viz. Výkres č. 4 – Návrh) dojde k propojení a průchodnosti řešeného území realizované ve formě chodníčků ze zámkové dlažby. Tím dojde také k vizuálnímu propojení celého prostoru. Chodníčky A1, A2, A3 a A4 (viz Výkres č. 5 – Technické řešení) jsou navrhovány 1,3 m široké lemované obrubníky. Celková dlážděná plocha ze zámkové dlažby je 196,8 m2.

Vedlejší cesty jsou navrhovány z různých typů dlažeb. Chodník B1 (viz Výkres č. 5 – Technické řešení) je realizován ve formě kamenné dlažby – tzv. šlapáků, plochých kamenů umístěných v trávníku. Celkem je navrženo na 11 m2 52 ks šlapáků o průměru 0,3 – 0,5 m. Chodník C1 a C2 (viz Výkres č. 5 – Technické řešení) je navržen z betonových pravidelných dlažeb formátu 40 x 40 cm. Dlažba je solitérně umístěna v trávníku. Celkem je navrženo 52 ks dlažby. Chodník D1 (viz Výkres č. 5 – Technické řešení) je navržen jako chodník z dřevěných pražců o formátu 20 x 20 x 100 cm. Celkem je navrženo 30 ks pražců. V prostoru je dále navržen hmatový chodník (viz. Výkres č. 4 – Návrh) v šíři 1 m včetně skrytých obrubníků, na kterém se postupně střídají jednotlivé povrchy – betonová dlažba, kamenná dlažba, kačírek, mulčovací kůra, písek, štěrk, …

 

B.6.2 Živicová plocha

Příjezdová cesta do řešeného prostoru, a zároveň příjezdová cesta k objektu je navržena jako živicová s rozšířením u parkovacích stání, aby byl umožněn výjezd automobilů z těchto stání (viz. Výkres č. 4 – Návrh). Celková plocha, která je nově navržena jako živicová činí 640 m2 (viz Výkres č. 5 – Technické řešení).

 

B.6.3 Plochy sportovišť

Do prostoru jsou celkem navrženy tři plochy cvičišť (viz. Výkres č. 4 – Návrh) o celkové výměře 163,3 m2. Jednotlivá cvičiště jsou navrženy v trávníku, oddělené skrytými obrubníky a v exponovaných místech je přechod mezi gumovou plochou cvičiště a plochou trávníku realizován přes plochu štěrkovou.

Plocha sportoviště 1 (viz. Výkres č. 4 – Návrh) je umístěna jižně v řešeném území. Vybavena je dvěma cvičebními prvky – LK-07 Procvičování chůze a LK-11 Protahovací zařízení (viz. Výkres č.6a – Plocha sportoviště 1). V této ploše je dále navrženo pérové houpadlo a pískoviště. Plocha je vybavena dvěma lavičkami. Celková výměra gumové plochy na této ploše sportoviště H3 (viz Výkres č. 5 – Technické řešení) je 71,1 m2. Štěrková plocha I1 (viz Výkres č. 5 – Technické řešení) je navržena ve výměře 6 m2.

Plocha sportoviště 2 (viz. Výkres č. 4 – Návrh) je umístěna severo-východně v řešeném území. Vybavena je dvěma cvičebními prvky – LK-05 elipsovité zařízená a LK-06 Procvičování pasu (viz. Výkres č.6b – Plocha sportoviště 2). Plocha je vybavena lavičkou. Celková výměra gumové plochy na této ploše sportoviště H2 (viz Výkres č. 5 – Technické řešení) je 34,4 m2. Štěrková plocha I2 (viz Výkres č. 5 – Technické řešení) je navržena ve výměře 14,4 m2.

Plocha sportoviště 3 (viz. Výkres č. 4 – Návrh) je umístěna východně v řešeném území. Vybavena je dvěma cvičebními prvky – LK-02 Masážní zařízení a LK-04 šlapací zařízení (viz. Výkres č.6c – Plocha sportoviště 3). Plocha je vybavena lavičkou. Celková výměra gumové plochy na této ploše sportoviště H1 (viz Výkres č. 5 – Technické řešení) je 25 m2. Štěrková plocha I3 (viz Výkres č. 5 – Technické řešení) je navržena ve výměře 12,4 m2.

 

 

Výměry jednotlivých ploch (viz. Výkres č. 5 – Technické řešení).

 

A

 

Dlažba zámková

196,80

m2

 

A1

 

chodník ke sportovišti

35,00

m2

 

A2

 

chodník ke sportovišti

36,50

m2

 

A3

 

chodník ke sportovišti

76,80

m2

 

A4

 

napojující chodník

48,50

m2

B

 

Šlapáky

11,00

m2

 

B1

 

celkem

52,00

ks

C

 

Dlažba betonová

52,00

ks

 

C1

 

desky 40 x 40 cm

39,00

ks

 

C2

 

desky 40 x 40 cm

13,00

ks

D

 

Dlažba dřevěná

30,00

ks

 

D1

 

pražce 20 x 20 x 100 cm

30,00

ks

E

 

Živicová plocha

640,00

m2

 

E1

 

celkem

640,00

m2

F

 

Travnatá plocha

5676,00

m2

 

F1

 

jižní plocha

1500,00

m2

 

F2

 

východní plocha

860,00

m2

 

F3

 

severní plocha

1700,00

m2

 

F4

 

sad

1125,00

m2

 

F5

 

parter

491,00

m2

 

 

 

 

 

G

 

Vegetační plocha

322,30

m2

 

G1

 

půdopokryvné rostliny

90,00

m2

 

G2

 

půdopokryvné rostliny

40,00

m2

 

G3

 

záhon růže

26,60

m2

 

G4

 

záhon růže

7,50

m2

 

G5

 

záhon růže

4,20

m2

 

G6

 

záhon růže

4,90

m2

 

G7

 

záhon růže

42,40

m2

 

G8

 

záhon růže

32,70

m2

 

G9

 

záhon růže

8,40

m2

 

G10

záhon růže

26,30

m2

 

G11

stinný záhon

14,30

m2

 

G12

půdopokryvné rostliny

25,00

m2

H

 

Gumová plocha

130,50

m2

 

H1

 

Sportoviště 1

25,00

m2

 

H2

 

Sportoviště 2

34,40

m2

 

H3

 

Sportoviště 3

71,10

m2

I

 

Štěrková plocha

32,80

m2

 

I1

 

Sportoviště 3

6,00

m2

 

I2

 

Sportoviště 2

14,40

m2

 

I3

 

Sportoviště 1

12,40

m2

J

 

Obrubníky

 

 

 

J1

 

chodníkové

290,00

m2

 

J2

 

skryté

299,00

m2

 

 

 

B.7      Vegetační úpravy

 

Sadové úpravy zahrnují úpravu travnaté plochy (viz. Výkres č. 4 – Návrh) F1, F2, F3, F4 a F5 (viz Výkres č. 5 – Technické řešení). Celý prostor bude domodelován, stabilizován a bude doplněna 5 cm vrstva ornice. Doporučeno je použít na dosetí travní směs parkovou, jejíž druhy snáší větší zatížení. Celková travnatá plocha činí 5 676 m2. Součástí sadových úprav je i péče o trávník v následujícím roce, která zahrnuje hnojení trávníku, tři seče, prořez trávníku a provzdušnění. V následujícím roce proběhne také pletí trávníku.

Do řešeného prostoru jsou dále navrhovány vegetační plochy, které budou upraveny jako záhony (viz. Výkres č. 4 – Návrh). Převážnou část tvoří plochy růžových záhonů – G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9 (viz Výkres č. 5 – Technické řešení).  Celková výměra těchto záhonů činí 126,7 m3. Tyto plochy budou upraveny pro pěstování růží – pH 5,5 – 6,5 (slabě kyselé) se substrátem pro pěstování růží. Záhon D1 (viz. Výkres č. 7 – Vegetační prvky) budou převážně tvořit růže Polyantha – kompaktnější keře dorůstající výšky 70 – 100 cm, s květy cca 7 cm ve shluku. Záhon D2, D3 a D4 (viz. Výkres č. 7 – Vegetační prvky) bude tvořen růžemi sadovými, které tvoří kompaktní keře až do 3 m výšky s menšími remontujícími květy až do podzimu, na podzim vyvářejí okrasné šípky. Tento typ růží bude dále doplněn typem Rabmler, který vytváří ohebné velmi dlouhé výhony do výšky až 3 – 4 m, a které budou popínat oblouky a pergolu, které doplňují tyto záhony. Růžové záhony budou mimo růží doplněny dalšími druhy trvalek – Nepeta x faassenii, Santolina, Stachys lanata ‘Silver carpet‘.

Na další záhony C1, C2 a C3 (viz. Výkres č. 7 – Vegetační prvky) jsou navrženy půdopokryvné rostliny. Na tyto záhony je navržen porost Cotoneaaster horizontalis, který dorůstá výšky max. 60 cm, kvete růžovými květy a na podzim vytváří červené plody.

Záhon C4 (viz. Výkres č. 7 – Vegetační prvky) je navržen jako suchý prérijní záhon s převahou trav a trvalek, doplněný o kamenné prvky. Jelikož se záhon nachází v polostínu až stínu, jsou doporučeny tyto druhy: Carex morrowii ‘Silver Sceptre‘, který vytváří trsy 40 – 60 cm vysoké a má stříbřité listy, Hakonechloa macra ‘Aureola‘, která je asi 30 cm vysoká a má podélně žlutě pruhované listy. Dalšími doporučenými druhy jsou trvalky: Astilbe, Ligularia nebo Geranium. Okraasné traviny a trvalky budou po výsadbě zamulčovány štěrkem malé frakce a zality.

Do celého prostoru jsou navrženy také keřové porosty (viz. Výkres č. 4 – Návrh). Keřové porosty v reprezentativních částech – B1 a B2 (viz. Výkres č. 7 – Vegetační prvky) jsou navrženy jako skupiny Syringa vulgaris různých kultirvarů. Keřová skupina B3 (viz. Výkres č. 7 – Vegetační prvky) je navržena jako pohledová bariéra ze silnice tvořená Spiraea vanhouttei a Spiraea japonica 'Anthony Waterer'.  Jedinci Spiraea vanhouttei a Spiraea japonica 'Anthony Waterer' jsou také navrženy do keřové skupiny B13, B11, B10 a B4 (viz. Výkres č. 7 – Vegetační prvky). Keřové skupiny navrženy do parterové části jsou navrženy jako okrasné doplňky k růžovým záhonům. Jedná se o keřové skupiny B8 a B9 (viz. Výkres č. 7 – Vegetační prvky). Pro tyto skupiny jsou navrhovány následující druhy: Berberis thunbergii ‘Aurea‘, Forsythia intermediaPerowskia ‘Hybrida‘ a Viburnum farreri. Ostatní keřové skupiny – B5, B6, B7 a B15 (viz. Výkres č. 7 – Vegetační prvky) jsou navrženy jako produkční ovocné keře. Do skupin jsou navrženy jedinci Rubus idaeus, Ribes nigrum, Ribes rubrum a Ribes uva-crispa.  Keře budou po výsadbě zamulčovány a zality.

Navrhované stromové patro se skládá především z jedinců Prunus avium, jehož 4 jedinci jsou navrženi jako pokračování třešňové aleje – A2 (viz. Výkres č. 7 – Vegetační prvky). Další jedinci tohoto druhu jsou navrženi do sadu v pravidelném rastru (12 ks) – A1 (viz. Výkres č. 7 – Vegetační prvky). Dva jedinci rodu Magnolia se nachází v parterové ploše A3 (viz. Výkres č. 7 – Vegetační prvky).  A4 (viz. Výkres č. 7 – Vegetační prvky) jsou dva solitérní jedinci Prunus avium, kteří vymezují parterový a rekreační prostor.  Střídavé stromořadí vymezující cestu a tvořící pohledovou bariéru je navrženo taktéž jedinci Prunus avium – A5  (viz. Výkres č. 7 – Vegetační prvky). Všechny nově vysazené stromy budou kotveny kůly. Po výsadbě budou stromy zamulčovány a zality.

 

B.8      Mobiliář

 

Celý prostor bude doplněn o lavičky jednotného typu, čímž dojde k optickému propojení prostoru.  Do parteru jsou také navrhovány oblouky pro popínavé růže (celkem 8 ks) a dřevěná pergola přistiňující parterovou plochu v letních měsících (viz. Výkres č. 4 – Návrh).