×
Katedra materiálu a strojírenské technologie
banner

Granty

Mnohé z níže uvedených úkolů byly řešeny v rámci výzkumných projektů různých grantových agentur, např. IGA TF, CIGA ČZU, FR VŠ, decentralizovaných RP MŠMT, výzkumného záměru MŠMT, centralizovaných rozvojových projektů MŠMT a projektů TA ČR a GA ČR. Díky financím z decentralizovaných rozvojových projektů MŠMT se podařilo pořídit některá finančně náročná zařízení, např. navařovací poloautomat (společně s katedrou JSS), zařízení pro zkoušení abraze, stereoskopický mikroskop, třídotykový dutinoměr, dynamometr pro měření řezných sil při obrábění, zařízení pro měření drsnosti povrchu nebo briketovací lis. V rámci řešení centralizovaného rozvojového projektu MŠMT bylo v roce 2010 na katedře vybudováno pracoviště CNC řezacího stroje s technologií vodního paprsku. V roce 2011 se díky dalšímu centralizovanému rozvojovému projektu MŠMT podařilo vybudovat laboratoř zkoušení odolnosti materiálů a výrobků proti jejich degradaci. Ta je vybavena špičkovým zařízením, konkrétně modulem pro simulaci atmosférických korozních dějů (korozní komora), modulem pro simulované sluneční záření (sluneční simulátor) a modulem pro vytváření umělého klimatu (klimatická komora). V rámci FR VŠ byl pořízen univerzální zkušební stroj s teplotní komorou. V minulém roce se podařilo získat excelentně vybavené pracoviště mikroskopie v rámci operačního programu Věda a výzkum pro inovace. Na pracovišti mikroskopie je umístěn řádkovací elektronový mikroskop Tescan Mira 3 a analyzátory EDS a EBSD od firmy Oxford instruments a fluorescenční mikroskop s konfokálním nástavcem od firmy Zeiss, a to včetně vybavení pro přípravu vzorků od firmy Struers.

Pokročilé metody návrhu funkčního designu zemědělských strojů s využitím nejmodernějších numerických metod

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, doc. Ing. Rostislav Chotěborský, Ph.D., 2021-2023

Digitální dvojče zemědělského stroje v interakci s modelem zeminy a jeho verifikace

GA TF, Ing. Jiří Kuře, 2021-2022

Degradace polymerních kompozitních materiálů tištěných 3D tiskem s plnivem na celulózové bázi

GA TF, Ing. Dominik Piš, 2021-2022

Výzkum mechanických vlastností biokompozitu s geometricky strukturovanými přírodními vlákny

GA TF, Ing. Martin Tichý, 2020-2021

Model partikulární látky pro řešení interakce zemědělského nástroje a půdy

GA TF, Ing. Jiří Kuře, 2020-2021

Modularita zemědělských strojů s podporou pokročilých výrobních technologií

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, doc. Ing. Rostislav Chotěborský, Ph.D., 2019-2022

Vliv vstupních parametrů zemědělských sypkých látek na přesnost řešení pomocí metod diskrétních prvků

GA TF, Ing. Jiří Kuře, 2019-2020

Výzkum interakcí kompozitní vrstvy u hybridních lepených spojů

GA TF, Ing. Viktor Kolář, Ph.D., 2019-2020

Návrh a výroba prototypu zařízení pro lokální opravy funkčnosti anorganických povrchů

Technologická agentura ČR, doc. Ing. Petr Valášek, Ph.D., 2019-2022

Výzkum mechanických vlastností polymerních kompozitních materiálů řezaných vodním paprskem

GA TF, Ing. Viktor Kolář, Ph.D., 2018-2018

VaV pracovních nástrojů zemědělských strojů

Technologická agentura ČR, doc. Ing. Rostislav Chotěborský, Ph.D., 2014-2017

Výzkum a vývoj otěruvzdorných materiálů a technologií pro jejich využití u zemědělských strojů

Technologická agentura ČR, doc. Ing. Rostislav Chotěborský, Ph.D., 2011-2014

Výzkum a vývoj nekovových a kovových materiálů z hlediska jejich odolnosti vůči opotřebení

GA TF, doc. Ing. Petr Valášek, Ph.D., 2011-2011

Interakce degradace adherendu, lepidla a lepeného spoje

GA TF, prof. Ing. Miroslav Müller, Ph.D., 2010-2010

Možnosti využití odpadů z procesů mechanické úpravy povrchů ve formě plniv polymerních částicových kompozitů

GA TF, doc. Ing. Petr Valášek, Ph.D., 2010-2010

Podpora vzájemné spolupráce ČVUT v Praze a ČZU v Praze v oblasti výuky spojování a tepelného dělení materiálů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Milan Brožek, CSc., 2010-2010

Vliv navařovacích parametrů na geometrii a promísení návarové housenky

GA TF, Ing. Bc. Petr Hrabě, Ph.D., 2009-2009

Vliv koncentrace zpevňujících částic na vlastnosti polymerních kompozitů

GA TF, prof. Ing. Miroslav Müller, Ph.D., 2009-2009

Stanovení příčin destrukce lepených spojů

GA TF, prof. Ing. Miroslav Müller, Ph.D., 2008-2008

Degradace substrátu návarových vrstev

Grantová agentura ČR, doc. Ing. Rostislav Chotěborský, Ph.D., 2007-2007

Studium martenzitických návarových vrstev a vlivu strukturních fází na jejich vlastnosti

GA TF, Ing. Bc. Petr Hrabě, Ph.D., 2007-2007

Aspekty ovlivňující mechanické vlastnosti lepených spojů

GA TF, prof. Ing. Miroslav Müller, Ph.D., 2006-2006

Vliv teploty prostředí na pevnost lepeného spoje

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Miroslav Müller, Ph.D., 2005-2005

Stanovení přesnosti měření rázové houževnatosti lepených spojů.

GA TF, prof. Ing. Miroslav Müller, Ph.D., 2004-2004

Optimalizace řízení spolehlivosti a environmentální aspekty strojů.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Milan Brožek, CSc., 1998-2004