×
Katedra materiálu a strojírenské technologie
banner

Katedra materiálu a strojírenské technologie

Činnost katedry je zaměřena na problematiku materiálů a technologií v oblasti pedagogické a vědeckovýzkumné.  Pracovníci katedry se zabývají řešením mnoha vědeckých a technických problémů.

Nedílnou součástí činnosti je vědecká a odborná spolupráce pracovníků katedry s výzkumnými ústavy, univerzitami, institucemi a firmami mimo ČZU. Nejužší spolupráce je s partnerskými katedrami stejně nebo podobně zaměřenými. Mezi nám nejbližší jistě patří spolupráce s Fakultou strojní Českého vysokého učení technického v Praze a Fakultou výrobních technologií a managementu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Z firem pracujících v oblasti zemědělství má katedra úzkou spolupráci zejména s firmou Farmet a.s.

Katedra vyvíjí intenzivní činnost i v rámci spolupráce mezinárodní. V současnosti má katedra uzavřeno několik mezinárodních smluv v rámci programu Erasmus+ a to zejména s významnými univerzitami v Itálii, Španělsku, Portugalsku, Polsku, Slovensku a Turecku. S univerzitou Stavropol State Agrarian University ve Stavropolu (Rusko) máme uzavřeno Memorandum of Understanding.

Poznatky získané z výzkumu jsou průběžně publikovány na konferencích a ve vědeckých a odborných časopisech, využívány při výuce našich posluchačů, při řešení diplomových úkolů a doktorských disertačních prací na katedře.

Po celou dobu existence katedry je věnována náležitá pozornost výzkumu, který je transformován do pedagogické činnosti. Nespornou výhodou řešení seminárních, bakalářských a disertačních prací jsou excelentně vybavené laboratoře katedry. Studenti se při zpracování svých prací seznámí s moderními zařízeními a mají možnost v příjemném zázemí katedry zpracovat své práce. Při řešení závěrečných prací ve spolupráci s firmami, či externími partnery je pro studenty možnost provést vlastní výzkum právě v těchto laboratořích. Z dlouhodobého hlediska studenti právě tuto možnost preferují.

Z nejdůležitějších výzkumných témat řešených pracovníky katedry a studenty pod jejich odborným vedením je vhodné zmínit alespoň tato:

 

Mnohé z výše uvedených úkolů byly řešeny v rámci výzkumných projektů různých grantových agentur, např. IGA TF, CIGA ČZU, FR VŠ, decentralizovaných RP MŠMT, výzkumného záměru MŠMT, centralizovaných rozvojových projektů MŠMT a projektů TA ČR a GA ČR.

Zejména díky řešení projektů se podařilo pořídit některá finančně náročná zařízení, např. navařovací poloautomat (společně s katedrou JSS), zařízení pro zkoušení abraze, stereoskopický mikroskop, třídotykový dutinoměr, dynamometr pro měření řezných sil při obrábění, zařízení pro měření drsnosti povrchu, briketovací lis, pracoviště CNC řezacího stroje s technologií vodního paprsku, laboratoř zkoušení odolnosti materiálů a výrobků proti jejich degradaci, univerzální zkušební stroj s teplotní komorou, řádkovací elektronový mikroskop Tescan Mira 3 a analyzátory EDS a EBSD od firmy Oxford instruments, fluorescenční mikroskop s konfokálním nástavcem od firmy Zeiss, a to včetně vybavení pro přípravu vzorků od firmy Struers, tvrdoměr DuroJet atd. 


 • Životnost ekologických nátěrových systémů,
 • briketování a paketování kovových materiálů a briketování a peletování energeticky využitelných nekovových materiálů,
 • metody zpracování nekovových a kovových odpadů,
 • výzkum metod spojování (např. svařování, lepení, pájení, nýtování, …) a dělení (plamenem, laserem, vodním paprskem, …) nekovových a kovových materiálů,
 • studium korozní odolnosti kovových materiálů,
 • laboratorní a provozní studium materiálů odolných proti opotřebení; studium opotřebení nástrojů pracujících v podmínkách intenzivního opotřebení,
 • životnost řezných nástrojů při třískovém obrábění, včetně optimalizace řezných podmínek z hlediska minimalizace nákladů na obrábění,
 • vývoj otěruvzdorných slitin pro použití nejen v zemědělství,
 • optimalizace tvaru nástrojů pro zpracování půdy pomocí numerických modelů,
 • výzkum technologických vlastností lepidel a lepených spojů,
 • výzkum a vývoj kompozitních materiálů.

Mnohé z výše uvedených úkolů byly řešeny v rámci výzkumných projektů různých grantových agentur, např. IGA TF, CIGA ČZU, FR VŠ, decentralizovaných RP MŠMT, výzkumného záměru MŠMT, centralizovaných rozvojových projektů MŠMT a projektů TA ČR a GA ČR.

Zejména díky řešení projektů se podařilo pořídit některá finančně náročná zařízení, např. navařovací poloautomat (společně s katedrou JSS), zařízení pro zkoušení abraze, stereoskopický mikroskop, třídotykový dutinoměr, dynamometr pro měření řezných sil při obrábění, zařízení pro měření drsnosti povrchu, briketovací lis, pracoviště CNC řezacího stroje s technologií vodního paprsku, laboratoř zkoušení odolnosti materiálů a výrobků proti jejich degradaci, univerzální zkušební stroj s teplotní komorou, řádkovací elektronový mikroskop Tescan Mira 3 a analyzátory EDS a EBSD od firmy Oxford instruments, fluorescenční mikroskop s konfokálním nástavcem od firmy Zeiss, a to včetně vybavení pro přípravu vzorků od firmy Struers, tvrdoměr DuroJet atd. 

Pracovníci katedry

Müller Miroslav

Chotěborský Rostislav

Budíková Marta