×
Katedra zahradní a krajinné architektury
banner

Studie koncepce úprav návsi Úholičky - 2. etapa, Náves

Projekty > Studie koncepce úprav návsi Úholičky - 2. etapa, Náves

OBSAH ZPRÁVY

 

I.         TEXTOVÁ ČÁST:

                                                                               A.           PRŮVODNÍ ZPRÁVA

                                                                               B.            TECHNICKÁ ZPRÁVA

 

II.        VÝKRESOVÁ ČÁST:

                                                                               1.            SOUČASNÝ STAV M 1:150

                                                                               2.            SITUACE NÁVRHU M1:150

                                                                               3.            TECHNICKÉ ŘEŠENÍ M 1:150

                                                                               4.            NADHLEDOVÁ PERSPEKTIVA

                                                                              5.            ŘEZOPOHLEDY

                                                                              6.            OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

                                                                              7.            DETAILY

 

 

 

 

III.      EKONOMICKÁ ROZVAHA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

 

A.1      Objednavatel

                               NÁZEV:                  Obec Úholičky

                               ADRESA:                Roztocká 6, 252 64

                               PRÁVNÍ SUBJEKT: právnická osoba

 

A.2      Zhotovitel

                               NÁZEV:                  Česká zemědělská univerzita

                                                             Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

                                                             Katedra zahradní a krajinné architektury

                               ADRESA:               Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol

                               DIČ:                        CZ60460709

                              

A3.      Zodpovědný projektant

                               JMÉNO:                 Ing. arch. Iveta Merunková                   AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO

                               BYDLIŠTĚ:            Přeletová 5/588

                                                            Praha 6 Suchdol 165 00

A4.      Spolupráce

                               JMÉNO:                  Ing. Veronika Vonešová

A.5      Základní charakteristika stavby a její účel

 

Označení a účel stavby:                                    Studie koncepce úprav návsi Úholičky

                                                                              1. Etapa, část A -  Autobusová zastávka a okolí

Místo stavby:                                                       ulice Roztocká, obec Úholičky

Stupeň:                                                                Podklad k vydání územního souhlasu

Datum:                                                                 leden  2012

Celková výměra řešené plochy:                      110 m2

Kontaktní osoba: Ing. arch. Iveta Merunková, tel: 604 254 653, email: merunkova@af.czu.cz

Dotčené pozemky stavbou:

 

katastrální území:

parcelní číslo:

druh pozemku:

výměra:

vlastník:

Úholičky

454/6

ostatní plocha

1095 m2

Obec Úholičky

Úholičky

454/10

ostatní plocha

209 m2

Obec Úholičky

Úholičky

6/2

zahrada

138 m2

Obec Úholičky

 

Sousední pozemky se stavbou:

 

katastrální území:

parcelní číslo:

druh pozemku:

výměra:

vlastník:

Úholičky

454/12

ostatní plocha

149 m2

Chundela (3/4)

Chundelová (1/4)

Úholičky

st. 26, 7

zastavěná plocha a nádvoří

2899 m2,-

Krátký

Úholičky

505/1

vodní plocha

6842 m2

Česká republika

Úholičky

454/8

ostatní plocha

39 m2

Obec Úholičky

Úholičky

454/10

ostatní plocha

209 m2

Obec Úholičky

Úholičky

st.28,8

zastavěná plocha a nádvoří

1442 m2,-

Chundela (3/4)

Chundelová (1/4

 

Obrázek 1 Náves Úholičky

Číslo paré:                                                                                      Autorizační razítko

 

B.        Technická zpráva

 

B.1      Identifikační údaje

 

NÁZEV AKCE:                    Studie koncepce úprav návsi Úholičky

KRAJ:                                    Středočeský

OKRES:                                Praha - západ

OBEC:                                   Úholičky

 

B.2      Použité podklady

 

Při vytváření studie koncepce návrhu bylo vycházeno z vítězného návrhu mezinárodního studentského workshopu Veřejná prostranství - variabilita návesního prostoru skupiny Vonešová, Klučková, Kašpar, Urbinská. Základním podkladem pro vytvoření studie koncepce úprav bylo geodetické zaměření polohopisu provedené firmou Sdružení Delta G. Dalšími podklady byla fotodokumentace pořízená na jaře 2011 a na jaře 2012 při vlastním terénním průzkumu. Jako podklad byla použita také ortofotomapa a návrh územního plánu obce Úholičky.

 

B.3      Forma zpracování

 

Textová část dokumentu je zpracována v textovém editoru MS Office Word 2007 a grafické přílohy jsou uloženy ve formátu .pdf vytvořené v programu Adobe Reader 9. Grafické přílohy byly vytvořeny v programu AutoCad Civil 3D 2009 a dále upraveny ve freeware prostředí Google SketchUp 8. Jednotlivé výstupy byly uspořádány  a upraveny v programu Adobe Photoshop 7.0.

 

B.4      Koncepce úprav

 

Koncept úprav veřejného prostranství v obci spočívá ve sjednocení samotného území, jeho napojení na okolí a vytvoření místa setkávání, které vznikne po demolici budovy bývalé pastoušky. Dále je do tohoto prostoru navržena reminiscence na bývalou zvoničku. Projekt nechává samotné řešení zvoničky jako volné.  Vhodné je oslovit místní umělce k realizaci tohoto prvku.

V současné době je v centru obce problém s neusměrněným parkováním, proto je část návsi navržena k využití tímto způsobem. Náves je dále uvažována také jako prostor setkávání a oddechu. Do reprezentativní části návsi je navržena informační tabule. Návrh neřeší grafické zpracování informační tabule.

 Jednotícím prvkem pro celý prostor návsi a okolí je kámen, který se objevuje jak v horizontální podobě ve formě dlažby, tak také v podobě vertikální jako gabionová opěrná zeď. Z kamene jsou dále navrženy parterové prvky (lavičky, odpadkový koš).

V rámci projektu je navrženo přemístění telefonní budky a je doporučeno uložení elektro inženýrských sítí do země. Sadové úpravy zahrnují dosadbu lipového stromořadí na břehu potoka, obnovu výsadby ovocných stromů a výsadbu nově navržených stromů a keřů. Do tohoto prostoru je dále plánována výsadba popínavých dřevin, keřů, travin, případně jiných trvalek do prostoru vytvořeného v dlažbě a nově založené plochy trávníku. Celý prostor návsi bude zregulován vytvořením obrubníků  (viz. Výkres č. 2). 

 

B.5      Přípravné práce

 

Samotné realizaci návrhu bude předcházet úprava území. Jedná se o zbourání objektu bývalé pastoušky a odstranění betonových prvků ze svahu nad pastouškou.  Svah bude dále vyčištěn - budou odstraněny přestárlé ovocné stromy a svah bude dorovnán a vymodelován. Ve východní části svahu bude vysvahována trasa rampy a vymodelovány terénní stupně dle návrhu (viz. Výkres č.3).

Dále je před realizací návrhu nutné přeložit telefonní budku o 4,5 m a také uložit elektro inženýrské sítě do země. Do prostoru návsi jsou dále navrženy uliční svítidla (celkem 6, viz. Výkres č.7), která se budou muset napojit do elektrické sítě. Pro tuto fázi bude nutné nechat vypracovat projekt odborníkem.

 

B.6      Gabionová opěrná zeď

 

Do reprezentativní části návsi je navržena opěrná gabionová zeď, 140 cm vysoká.

Gabiony budou skládány do výšky 1.40 m. s odskokem po 70 cm (viz. Výkres č.7). Rozměry gabionů jsou navrženy 60 x 70 x 80 cm. Boční ramena gabionové opěrné konstrukce jsou navrhována jako zkosená (ukončená ve 40 cm). Gabiony budou uloženy do štěrkového lože o tloušťce 30 cm. Gabiony budou dále vyztuženy ocelovými kruhovými tyčemi o průměru 30 mm, v rozestupech cca 0,5 m. Tyto tyče budou zabetonovány v betonových patkách do hloubky 60 cm. Délky jednotlivých tyčí budou 2 m.

Jako výplň gabionu je uvažován stejný materiál, který bude použit na dlažbu - gabionové elementy, tvořeny drátokošem s oky 10x10 ze žárového pozinku – 36g na 1kg železa, vyplněné štípaným kamenivem  - světlé žuly frakce 120 – 250 (viz. Výkres č.7). Dojde tak k propojení opěrné zdi a nově vzniklého vydlážděného povrchu.

 

 

B.7      Kamenná dlažba

 

Kamenná dlažba je navrhována jako jednotící prvek celé návsi obce. V tomto prostoru je navrhována je ve dvou formách - jako nepravidelné žulové desky z lomového kamene (chodník na severní straně, propojující chodník na svahu, kolem zvoničky a přístupový prostor k předzahrádce)  a jako pravidelné desky ze světlé žuly 40 x 40 cm (centrální prostor návsi, prostor po pastoušce).  Kamenná dlažba je uvažována ze stejného materiálu, který bude použit jako výplň gabionu - štípané kameny ze světlé žuly min. tloušťky 5cm (viz. Výkres č.7). Podklad pro dlažbu bude tvořen štěrkopískem. Samotná kamenná dlažba bude kladena do cementové malty, která také bude vyplňovat spáry mezi jednotlivými kamennými deskami. Celková plocha navržená k pokrytí dlažbou je 334,25 m2.

Celková dlážděná plocha A1, A2, A6 a A7 (viz Výkres č. 3) mozaikovou dlažbou je 129,25 m2. Plocha A3, A4 a A5 (viz Výkres č. 3) dlážděná pravidelnými žulovými deskami činí 205 m3 ( viz. Výkres č. 3).

Vydlážděné nepravidelnou žulovými deskami budou také stupně, které jsou navrhovány v rámci spojovací cesty na svahu. Celkem je navrženo 6 stupňů, které celkem překonávají rozdíl 0,9 m. Stupně budou betonové obložené nepravidelnými žulovými deskami. Zbytek cesty je řešen jako rampa překonávající výškový rozdíl 1,90 m na 15,00 metrech délky. Sklon rampy je cca 11 °.

 

B.8      Betonové obrubníky

 

Betonové obrubníky navržené do řešeného prostoru, aby opticky vymezily silniční prostor od prostoru pěšího či travnatého. Betonové obrubníky jsou navrženy v přírodní šedé barvě betonu. Celková délka navržených chodníkových obrubníků (1000 x 100 x 200 mm) je 317,7 m. Z toho je 3,70 m obrubník nájezdový a 42,00 m tvoří obrubníky obloukové ( viz. Výkres č. 3).  Parkovací místa jsou vymezeny obrubníky užšími (1000 x 50 x 200 mm) a hlouběji zapuštěnými. Jejich celková délka je 33,00 m.

 

B.9      Živicová plocha

 

Povrch nově navržené příjezdové cesty je navržen jako živicový. Stejně tak je tento povrch navržen do prostoru celého parkoviště. Celková výměra nově navrženého živicového povrchu činí 525,00 m2.

 

B.10   Sadové úpravy

 

Sadové úpravy zahrnují nové založení dvou travnatých ploch - B1 a B2 (viz Výkres č. 3). Svah v severní části řešeného území bude domodelován, stabilizován a bude doplněna 5 cm vrstva ornice. Ornice bude stejně tak doplněna do travnaté plochy na břehu potoka. Tyto plochy budou nově vymezeny betonovými obrubníky. Doporučeno je použít travní směs parkovou, jejíž druhy snáší větší zatížení. Celková travnatá plocha činí 385 m2.   Součástí sadových úprav je i péče o trávník v následujícím roce, která zahrnuje hnojení trávníku, tři seče, prořez trávníku a provzdušnění. V následujícím roce proběhne také pletí trávníku.

Na svah v severní části řešeného území je navržena obnova přestárlých ovocných stromů. Nově navržené stromy - okrasné třešně (Prunus avium 'Plena') jsou uspořádány do stromořadí a jako jednostranná alej lemují cestu vedoucí dále do obce. Dále je na tento svah navržena solitéra lípy (Tilia cordata), která zvýrazní vstup do statku a propojí prostor s lipovým stromořadím na břehu potoka, do kterého je plánována dosadba dvou kusů lip (Tilia cordata). Na stávajících jedincích lip na břehu potoka bude proveden ozdravný řez. Všechny nově vysazené stromy budou kotveny kůly. Po výsadbě budou stromy zamulčovány a zality.

Další nově navržené stromy jsou navrženy do dlažby. Čtyři dřezovce - beztrnná forma (Gleditsia triacanthos 'Inermis') jsou navrženy v těsné blízkosti zvoničky, další čtyři jsou navrženy do prostoru mezi parkoviště, aby přistiňovaly lavičky.  Nově vysazené dřezovce budou kotveny kůly. Po výsadbě budou stromy zamulčovány a zality. Jedinci navržení do prostoru v blízkosti zvoničky do dlažby budou kryty stromovými mřížemi (viz Výkres č. 7).  Stromové mříže jsou z hliníkových profilů, které jsou zakončeny krycím profilem v úrovni dlažby. Součástí mříže je rám zabudovaný do dlažby, do kterého se stromová mříž vkládá. Mříž je pochůzná a je zajištěna proti odcizení speciálními bezpečnostními šrouby.

Součástí sadových úprav je také keřová výsadba. První skupina keřů tvořící živý plot je navržena podél chodníku vedoucí severovýchodně dále do obce jako pohledová a pocitová bariéra dělící svah a chodník. Nestříhaný živý plot do výšky 100 cm je tvořen jedinci tavolníku japonského (Spiraea japonica 'Anthony Waterer'). Celkem je zde navrženo 29 kusů ve sponu cca 80 cm. Keře budou po výsadbě zamulčovány a zality.

Do prostoru návsi jsou dále navrženy zelené stěny z tavolníku van Houteova (Spiraea vanhouttei). Tyto stěny jsou navrženy podél parkovišť a vizuálně i prostorově oddělují prostor parkoviště od silnice a soukromé předzahrádky. Do obou ploch je navrženo celkem 28 kusů ve sponech cca 100 cm. Keře budou po výsadbě zamulčovány a zality.

Návrh dále počítá s vysazením pnoucích rostlin. Na osluněná místa - na gabionovou opěrnou zídku, je navržen 16 kusů přísavníku trojcípého (Parthenocissus tricuspidata) ve sponu 1,5 m. Do vegetačních ploch v dlažbě v prostoru mezi parkovišti (stín až polostín mezi stromy) jsou navrženy porosty břečťanu (Hedera helix), které budou porůstat gabionové lavičky. Celkem je navrženo k vysázení 16 ks břečťanu. Popínavé rostliny budou po výsadbě zamulčovány a zality.

Do vegetačních ploch v dlažbě v prostoru po bývalé pastoušce jsou navrženy výsadby okrasné plně mrazuvdorné trávy  Ozdobnice (Miscanthus sinensis 'Autumn light'). Celkem je navrženo 13 kusů ve sponu cca 80 cm. Okrasná travina bude po výsadbě zamulčována a zalita.

Dále je navrženo ošetření vegetačních prvků na stanovišti, které zahrnuje přihnojení, pletí a zálivku.

 

B.9      Mobiliář

 

Dominantu celého prostoru budou tvořit sedací prvky navržené z gabionů. Tyto prvky budou propojovat prostor návsi s opěrnou gabionovou zdí a kamennou dlažbou na chodníku. Sedací prvky jsou navrženy do prostoru, který vznikne po zbourání bývalé pastoušky. Další sedací mobiliář je navržen do centrálního prostoru mezi dvěma parkovacími plochami. Gabiony v této části budou popnuty popínavými rostlinami. Do toho prostoru je dále navržen odpadkový koš, také z gabionu s kovovou vložkou.  

Do prostoru po bývalé pastoušce je dále navržena informační tabule. Informační tabule bude 1590 mm dlouhá a 2540 mm vysoká. Zhotovena je z hliníkových trubek svařených do tvaru U. Výplň tvoří hliníkový plech. Sloupky tabule jsou k podkladu připevněny kotevními profily zapuštěnými do betonového základu. Všechny hliníkové části jsou pokryty polyesterovým práškem.

 V této části návsi jsou dále navrženy 4 stojany na kola, které se skládají z dvojice rámů propojených příčlí. Rámy jsou svařeny z hliníkových trubek o průměru 80 mm.  K podkladu bude připevněn ocelovými šrouby, které budou zabetonovány. Povrch je pokryt polyesterovým práškem.

Součástí návrhu je také osvětlení prostoru návsi. Navrženy jsou lampy Tropic Urbana 70W CDO-TT, což jsou dekorativní svítidla pro obecní a městské prostory.  Denní i noční vzhled přispívá k atmosféře okolí.