×
Katedra myslivosti a lesnické zoologie
banner

Mortalita zvěře na silnicích

Věda, výzkum a výuka > Mortalita zvěře na silnicích

   Na Katedře myslivosti a lesnické zoologie se zabýváme v současné době velice aktuální problematikou vlivu dopravy na zvěř. Vždy je nutné hledat objektivní příčiny těchto událostí a vytipovat lokality, kde k nim dochází nejčastěji. Velmi důležité je zvolit nejvhodnější, tj. finančně i časově nenáročné, ale zároveň účinné opatření, které tyto kolize minimalizuje nebo alespoň výrazně sníží. Zejména monitorujeme a vyhodnocujeme její negativní dopady, jako jsou přímý zábor a přeměna přírodních biotopů, omezení migrace živočichů, fragmentace krajiny či v důsledku častých dopravních nehod značné úhyny zvěře. Hlavními druhy, na které se v rámci této problematiky zaměřujeme, je srnec obecný a prase divoké. Jedná se o druhy, které jsou nejčastěji usmrcovanou spárkatou zvěří při střetech s auty a vlaky v České republice.

   Pomocí GPS telemetrie sledujeme, jak se tato zvěř v okolí pozemních komunikací chová, kdy je přechází nebo zda si je vůbec překonat troufne, např. s ohledem na typ komunikace a intenzitu dopravy. Dále k monitoringu používáme fotopasti (především při sledování využívání zvěří podchodů a nadchodů), k určení intenzity dopravy silniční radary a ke sledování vegetace v okolí komunikace nebo změn v krajině letecké snímky, které jsou následně analyzovány v prostředí GIS. Z dat o mortalitě zvěře vyhodnocujeme, kdy u nás k nehodám dochází nejčastěji, a to jak během dne, tak sezóny. Významná část výzkumu je zaměřena na sledování reakcí označených jedinců na opatření, která mají za úkol snížit mortalitu zvěře na silnicích a železnicích. Testovanými opatřeními jsou především pachové repelenty a odrazky proti zvěři.

   Zaměřujeme se na informování řidičů o této problematice. Proto byla vydána publikace pro veřejnost „Srážky se zvěří na pozemních komunikacích a železnici“. Ta podrobně popisuje, kdy a kde k nehodám dochází nejčastěji, chování zvěře v okolí pozemních komunikací, jak se na komunikaci chovat, aby ke srážce nedošlo, jak postupovat, když dojde ke srážce či opatření, která mají za úkol snížit počet nehod. Veškeré získané znalosti a zkušenosti se snažíme předávat také přímo do honiteb. Zejména vzhledem k získaným informacím o rozležení nehod a o chování zvěře je možné aplikovat „správná opatření na správných místech a v pravý čas“.

   Důležitým partnerem při tomto výzkumu je Centrum dopravního výzkumu, vvi. Společně s ním jsme byli a jsme řešiteli projektů TAČR:

BLACKSPOTS: Místa křížení zelené a dopravní infrastruktury

Výzkum opatření k zabránění střetů motorových vozidel s velkými savci na silnicích nižších tříd