×
Katedra myslivosti a lesnické zoologie
banner

Personalita zvířat

Věda, výzkum a výuka > Personalita zvířat

Co je osobnost?

   Osobnost zvířat (neboli personalita, temperament) je individuální variabilita v chování, která je stabilní v čase. Studium osobnosti u zvířat bylo až do nedávné doby považováno za antropomorfické (tj. kritizováno za přisuzování lidských vlastností zvířatům), ale nyní díky systematickému výzkumu není pochyb o tom, že rozdíly v chování mezi jedinci opravdu existují a mohou být i dědičné. Osobnost byla studována napříč širokým spektrem zvířat nevyjímaje ani bezobratlé jako jsou např. mravenci nebo hlavonožci. Nejčastěji studované osobnostní rysy jsou aktivita, agresivita, společenskost, explorace a smělost.

Proč osobnost u zvířat zkoumat?

   Osobnost významně ovlivňuje téměř všechny aspekty života zvířete jako např. přežívání jedinců, výběr partnera, reprodukční úspěch, zdravotní stav, orientaci v prostoru nebo výběr habitatu. Pomocí tohoto konceptu lze vysvětlit i chování, která se mohou zdát v izolovaném kontextu jako nepřiměřená jako je např. nadměrná aktivita v přítomnosti predátora nebo agresivita při péči o mláďata. Poznatky o individuálních rozdílech v chování zvířat mají také praktické využití např. při výcviku asistenčních psů, v chovu zvířat nebo pro predikování konfliktů zvěře s lidmi. Rozdíly v chování jsou často spojené i s rozdíly ve fyziologických parametrech (např. v hladinách hormonů) nebo s rozdíly v kognitivních schopnostech.


Jak se osobnost studuje?

   Rozdíly v chování se studují pomocí třech základních metod. Nejčastěji se zkoumají reakce jedince během experimentu (např. na nový předmět) a měří se například frekvence určitého typu chování. Osobnost se ale projevuje i v každodenním chování zvířete a lze ji tedy studovat i pomocí klasického etologického pozorování. Často jsou ale využívány i dotazníky, ve kterých člověk, který dané zvíře dobře zná (např. majitel nebo chovatel v zoo) hodnotí vlastnosti jedince podle adjektiv na škále od nejmenšího k největšímu projevu.

 Výzkum osobnosti na KMLZ

   Individuální variabilita v chování zvířat je na KLMZ novým tématem, kterému jsme se začali věnovat v roce 2020. Výzkum je prováděn ve spolupráci s ostatními týmy, zejména s týmem, který se věnuje prostorové aktivitě, magnetorecepci a s laboratoří hormonálních analýz. Pracujeme s loveckými psy, u nichž osobnost studujeme pomocí experimentů a dotazníků a dále s volně žijící zvěří jsou jako prasata divoká a jeleni evropští. K výzkumu osobnosti zvěře využíváme fotopasti k nahrávání chování u odchytových zařízení a moderní telemetrické metody jako obojky s GPS technologií a biologging čidly.


Aktuálně řešená témata

  • Souvislost individuální variability v chování s hladinou testosteronu, kortizolu a tepové frekvence u loveckých psů
  • Vliv osobnosti loveckých psů na jejich prostorovou orientaci
  • Vliv osobnosti loveckých psů na kooperaci při lovu
  • Individuální rozdíly v prostorové aktivitě divokých prasat
  • Vliv individuálních rozdílů v prostorové aktivitě na přežívání jelenů evropských