×
Katedra myslivosti a lesnické zoologie
banner

Taxidermie

   Naše katedra zajišťuje výuku několika předmětů i pro obor Konzervace přírodnin a taxidermie. Jsou to pro mnohé studenty ty nejzajímavější předměty, kvůli kterým nastoupili studium. Mezi tyto předměty patří preparování obojživelníků, ryb, plazů a hlavně taxidermie savců a ptáků. V širším pohledu nemá obor konzervace přírodnin a námi vyučované předměty v této oblasti vysokoškolského vzdělání v podstatě alternativu. Jedná se o nový a stále se vyvíjející studijní obor, který na univerzitě získává stále vyšší zájem a zázemí. Nově vzniklé a vznikající laboratoře a ateliér nabízí studentům zázemí pro rozvoj jejich vědomostí, ale hlavně zdokonalení výtvarných a tvůrčích schopností v taxidermii. Zároveň se mohou zvolenými tématy bakalářských prací podílet na výzkumu, který přináší nové poznatky v tomto oboru.

   Pro studenty asi nejzajímavější předměty jsou preparování savců a ptáků, tedy moderní taxidermie savců a ptáků. Moderní taxidermie v sobě skrývá více oborů, které jsou pro úspěšnou praxi taxidermisty důležité pochopit. Teoretická rovina zahrnuje mnoho informací o historii preparování a vývoji do současnosti, nezbytnou součástí je i anatomie a zoologie. Dále je součástí veškerá legislativa týkající se ochrany přírody a obchodu s volně žijícími živočichy s navazujícími procesy jako je transport trofejí nebo exemplářů ze třetích zemí včetně principu celního řízení a veterinárních kontrol. Dále teorie zahrnuje i veškeré informace o dispozici a vybavení preparátorského provozu včetně všech legislativních procesů jako je například schválení Státní veterinární správou nebo legislativa ohledně likvidace odpadů z preparátorského provozu. Samozřejmě do teoretické roviny patří veškeré principy preparace savců a ptáků. Důraz je kladen i na obory související. Z tohoto důvodu je nutné obsáhnout i velmi širokou škálu informací o modelování a kompozitních materiálech, lovecké turistice a například muzejnictví. Specifickou částí je potom teoretické porozumění preparování speciálními technikami jako je například metoda PEG a plastinace tkání. Menší část je věnována i preparaci tlustokožců, specifikům preparace významných řádů savců a ptáků nebo biologickým rizikům jako jsou například zoonózy.

   V praktické rovině studenti navštěvují cvičení, které mají vyšší hodinovou dotaci než obvyklé předměty. Hlavním cílem je co nejvíce rozvinout tvůrčí schopnosti. Praktická část probíhá na poměry univerzity spíše jako výuka umělecké činnosti. Díky tomuto faktu je na praktickou výuku a vlastně i obor celkově nahlíženo spíš jako na tvůrčí nebo výtvarný obor. Taxidermie je ve světě chápána jako umělecký obor nebo umělecké řemeslo. Tento fakt se tedy snažíme vnést i do stylu praktické části. Taxidermie je v České republice zařazena mezi služby pro myslivost a lesnictví. Kde jinde by tedy tento obor měl být, vyučován než na naší fakultě. 

   Několikrát za semestr jsou pro studenty organizovány preparátorské workshopy. Náplní workshopů je další prohloubení praktických a teoretických znalostí v oblasti taxidermie. Náplní je preparování vzácnějších druhů obratlovců jako jsou například africké či další exotické druhy. Workshopů se účastní i externí odborníci v oblasti taxidermie a koželužství, kteří předávají studentům další cenné informace.

   Bakalářské práce si studenti volí na témata přinášející nové poznatky do oboru, a to v oblastech taxidermie, využití nových metod v preparování nebo využití kompozitních materiálů. Studenti mohou jako téma bakalářské práce zvolit i samostatnou tvorbu tedy montáž preparátu. Zdařilé studentské práce mohu být vystaveny na Evropském mistrovství preparátorů ETC v kategorii „Novice“. Výsledky výzkumných prací studentů společně s pedagogy přináší a budou přinášet nové poznatky v oboru.

   Cílem studia je založit novou tradici výuky taxidermie na vysokoškolské úrovni a pozvednout ji na vyšší úroveň, než je dnes.