×
Katedra myslivosti a lesnické zoologie
banner

Granty

Věda a výzkum > Granty

Behaviorální reakce prasat divokých na opatření proti šíření afrického moru prasat

Ministerstvo zemědělství ČR, Ing. Miloš Ježek, Ph.D., 2019-2023

Sika deer in the Czech Republic and Austria: what are we aiming at and what we are missing

GA FLD, Laura Saggiomo, M.Sc., 2019-2020

Použití 3D scannerů v kraniometrii a odontologii

GA FLD, Ing. Klára Košinová, 2019-2020

Rekognice různých typů štěkání loveckých psů

GA FLD, Ing. Ondřej Matějka, 2019-2020

Vnitrodruhová variabilita ve vokalizaci hrabavých ptáků a dravců

GA FLD, Mgr. Richard Policht, Ph.D., 2018-2019

Vliv mysliveckého hospodaření na prostorovou aktivitu jelena evropského na LZ Kladská

GA FLD, Ing. Adam Váchal, 2018-2019

Kraniometrická variabilita v populaci prasete divokého (Sus scrofa) v kraji Vysočina

GA FLD, Ing. Klára Košinová, 2018-2019

Monitoring chování srnčí zvěře v okolí modelové pozemní komunikace pomocí GPS telemetrie

GA FLD, Mgr. Hana Brodská, 2018-2019

Usage of NIRS for assessing diet compositions of large herbivores

GA FLD, Ing. Stipan Čupić, 2018-2020

Vliv mysliveckého hospodaření na prostorovou aktivitu jelena evropského na LZ Kladská

GA FLD, Ing. Adam Váchal, 2018-2020

Vliv rušení na útěkovou vzdálenost prasete divokého

GA FLD, Ing. Jan Rohla, 2018-2019

Vnitrodruhová variabilita ve vokalizaci hrabavých ptáků a dravců

GA FLD, Mgr. Richard Policht, Ph.D., 2018-2020

Transfer technologií z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU do komerční sféry

Magistrát hl. m. Prahy, doc. Ing. Tomáš Kušta, Ph.D., 2018-2020

Monitoring chování kopytníků v blízkosti komunikací ve vybrané lokalitě Pihel

GA FLD, Mgr. Hana Brodská, 2017-2018

Analýza kraniometrické variability v populaci srnce obecného (Capreolus capreolus) v okrese Žďár nad Sázavou

GA FLD, Ing. Klára Košinová, 2017-2018

Faktory ovlivňující kvalitu zvěřiny

GA FLD, Ing. Vladislav Švrčula, 2017-2019

Sezónní fidelita prasete divokého k domovským okrskům

GA FLD, Ing. Jan Rohla, 2017-2018

Ecological and anthropological traits of introduced population of Sika

GA FLD, Laura Saggiomo, M.Sc., 2017-2018

Prostorová orientace loveckých plemen psů: interakce mezi senzorickou percepcí a faktory ovlivňujícími schopnost orientace

CIGA, Ing. Kateřina Benediktová, 2017-2018

Magnetosenzitivita psů a jiných zvířat: magnetický alignment, kognitivní mapy a selektivní smyslová pozornost

Grantová agentura ČR, prof. RNDr. Hynek Burda, CSc., 2016-2017

BLACKSPOTS Místa křížení zelené a dopravní infrastruktury

Technologická agentura ČR, doc. Ing. Tomáš Kušta, Ph.D., 2016-2017

Sympatrické druhy kopytníků na území České republiky: časoprostorová distribuce a překryv potravních nik

CIGA, Ing. Miloš Ježek, Ph.D., 2016-2017

Aktivita jelena evropského (Cervus elaphus) a jelena siky (Cervus nippon) ve VVP Hradiště.

GA FLD, 2016-2017

Homing a magnetorecepce vybraných druhů obratlovců

GA FLD, Ing. Kateřina Benediktová, 2016-2016

Plán péče pro rysa ostrovida, vlka obecného a medvěda hnědého v České republice

Finanční mechanismus EHP/Norska, doc. Ing. Tomáš Kušta, Ph.D., 2015-2016

Prostorová aktivita prasete divokého v intenzivně lovené populaci

GA FLD, Ing. Lukáš Pleskač, 2013-2013

Harmonizace managementu populací zvěře a lesních ekosystémů v kontextu očekávaných klimatických změn a minimalizace škod na lesních prostorech

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc., 2012-2016

Faktory ovlivňující rekognici predátorů u zebry Chapmanovy (Equus quagga chapmanni): playbacková studie

GA FTZ, Mgr. Richard Policht, Ph.D., 2012-2013

Magnetická orientace savců

Grantová agentura ČR, prof. RNDr. Hynek Burda, CSc., 2011-2013

Ekologie prasete divokého v agrocenózách České republiky

CIGA, Ing. Miloš Ježek, Ph.D., 2011-2011

Vliv lidské aktivity na loveckou úspěšnost, využité kořisti a výběr brlohů rysa ostrovida (Lynx lynx) na Šumavě

GA FLD, Elisa Belotti, Ph.D., 2011-2011

Role akustických signálů v interakcích predátor-kořist a predátor-predátor

CIGA, Mgr. Richard Policht, Ph.D., 2011-2012

Vliv agrolesnictví na biodiverzitu obratlovců peruánské Amazonie

GA FTZ, Mgr. Richard Policht, Ph.D., 2011-2011

Vliv struktury krajiny na dynamiku prasete divokého v České republice

GA FLD, Ing. Miloš Ježek, Ph.D., 2010-2010

APLIKACE PACHOVÉ OPLOCENKY V MODELOVÝCH OBLASTECH ČR (ČESKOMORAVSKÁ VRCHOVINA, ČESKÝ LES A LIBERECKÝ KRAJ)

GA FLD, doc. Ing. Tomáš Kušta, Ph.D., 2010-2010

Definování udržitelného managmentu prasete divokého pomocí zjištění parametrů reprodukce, potravních nároků a škod na zemědělských plodinách v České republice

CIGA, Ing. Miloš Ježek, Ph.D., 2009-2010

Vyhodnocení migrační propustnosti krajiny a změn v jejím managementu na modelových lokalitách ČR

CIGA, doc. Ing. Tomáš Kušta, Ph.D., 2009-2009

Reprodukční charakteristika juvenilních jedinců prasete divokého v ČR

GA FLD, Ing. Miloš Ježek, Ph.D., 2009-2009

Vliv liniových staveb na migraci a mortalitu spárkaté zvěře na zkusných úsecích Českého lesa

GA FLD, doc. Ing. Tomáš Kušta, Ph.D., 2009-2009

Vliv druhové skladby porostů na stav a vývoj půd

GA FLE, doc. Ing. Vlastimil Hart, Ph.D., 2006-2006